Quarter 2/2016

Prateep Paritas

เอสโซ มอบทุ นให สตรี นั กพั ฒนา เข าร วมอบรมเสริ มสร างศั กยภาพ และความเป นผู นำ นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการ และผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จ- สั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ (ที่ ๓ จากซ าย) ร วม แสดงความยิ นดี กั บ คุ ณอารี รั กษ สุ ภาพพุ ฒ (ที่ ๔ จากซ าย) เจ าหน าที่ แผนกอุ ปถั มภ เด็ ก มู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย ซึ่ งเป นตั วแทนจากผู ที่ ได รั บ คั ดเลื อกให เข าร วมการอบรมในโครงการ “ก าวสู ความเป นผู นำเพื่ อการพั ฒนา” (Global Women in Management Program หรื อ GWIM) ครั้ งที่ ๖๔ ณ กรุ งจาการ ตา ประเทศ อิ นโดนี เซี ย ซึ่ งเป นหลั กสู ตรพั ฒนาบุ คคล สำหรั บผู บริ หารสตรี ในองค กรเพื่ อสั งคม ทั่ วโลก บริ ษั ทฯ ตระหนั กถึ งบทบาทสำคั ญของ สตรี ในองค กรเพื่ อสั งคม จึ งสนั บสนุ นทุ น อบรม GWIM ซึ่ งเป นหลั กสู ตรที่ มุ งส งเสริ ม ศั กยภาพของสตรี ผู บริ หารระดั บกลางจาก ประเทศกำลั งพั ฒนา ให สามารถบริ หาร จั ดการองค กรเพื่ อสั งคมได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพและสามารถก าวสู การเป น ผู นำในการพั ฒนาชุ มชนและสั งคม

บรรยายเรื่ อง “แนวโน มพลั งงานโลก” ในการประชุ มทางวิ ชาการ นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการ และผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จ- สั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ บรรยายเรื่ อง “แนวโน มพลั งงานโลก” ในการประชุ มทาง วิ ชการด านการวิ จั ยทางป โตรเคมี และวั สดุ ครั้ งที่ ๗ และการประชุ มทางวิ ชาการด าน ป โตรเลี ยม ป โตรเคมี และโพลี เมอร สครั้ งที่ ๒๒ ซึ่ งจั ดโดยวิ ทยาลั ยป โตรเลี ยมและป โตร- เคมี จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย โดยมี ผู เข าร วมประชุ มประมาณ ๘๐ คน

เอสโซ เป ดตั วห องสำหรั บคุ ณแม ที่ สำนั กงานใหญ

เอสโซ และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล ในประเทศไทย เป ดตั วห องสำหรั บคุ ณแม (Mother’s room) ที่ สำนั กงานใหญ ณ เอสโซ ทาวเวอร เพื่ ออำนวยความสะดวกให เหล าคุ ณแม ในบริ ษั ทฯ สามารถกลั บมา ทำงานได อย างไร กั งวล โดยใช ห องดั งกล าว ในการป มนมให ลู กได โดยเฉพาะ ด วยเล็ งเห็ นถึ งความสำคั ญของการ ปรั บปรุ งสถานที่ และสิ่ งอำนวยความสะดวก ให เหมาะกั บความต องการของพนั กงานสตรี โดยเฉพาะพนั กงานที่ เป นคุ ณแม (Working mom) ห องสำหรั บคุ ณแม จึ งเน นความสะดวก ความสะอาดและความเป นส วนตั ว โดยมี ระบบป องกั นการเข า-ออก ไว สำหรั บคุ ณแม ที่ ลงทะเบี ยนเท านั้ น ประกอบด วยห อง ส วนตั วจำนวน ๕ ห อง ให คุ ณแม สามารถ ใช เวลาทำภารกิ จส วนตั วได อย างสบายใจ และในพื้ นที่ ส วนกลางยั งมี ตู เย็ นขนาดใหญ ๒ ตู สำหรั บจั ดเก็ บนมแม โดยเฉพาะเพื่ อ ประโยชน ทางด านสุ ขอนามั ย

Powered by