Quarter 2/2016

มหาพรหมราชิ นี ลายแดง

มี กลี บดอก ๖ กลี บ เรี ยงเป น ๒ ชั้ น ชั้ นละ ๓ กลี บ ชั้ นนอกกลี บดอกรู ปไข สี ขาว บานแยกออกจากกั น กลี บชั้ นในสี ม วงแดงขอบกลี บบรรจบกั นเป นรู ปกระเช า ต นในถิ่ นกำเนิ ดบนยอดเขาที่ จั งหวั ดแม ฮ องสอน เป นต นสู ง ๒-๓ เมตร ออกดอกบานเดื อนพฤษภาคม เพี ยงป ละครั้ ง แต เมื่ อนำเมล็ ดมาเพาะปลู กในกรุ งเทพฯ ปรากฏว า มี ความสู งเพี ยง ๑ เมตรก็ ออกดอกและออก ทยอยได เกื อบตลอดป วั นดี คื นดี กลี บดอกที่ เคยเป น สี ขาวก็ มี ลายสี แดงสวยงาม ได รั บความนิ ยมเพิ่ มมากขึ้ น เรี ยกว า มหาพรหมราชิ นี ลายแดง ในทำนองเดี ยวกั บพรรณไม กลายพั นธุ ชนิ ดอื่ นๆ ถ าต องการเลื อกสรรหามหาพรหมราชิ นี ลายแดง ก็ ควร เลื อกซื้ อจากต นกิ่ งทาบที่ ออกดอกแล ว จะได ต นที่ มี ดอก ขนาดใหญ ดอกมี ลายสี แดงเข มสวยงาม แต ถ าเลื อกจาก ต นเล็ กที่ ยั งไม ออกดอกแล วละก็ ต องยอมทำใจว า ผิ ดหวั ง กั นมาเยอะแล ว พรรณไม กลายพั นธุ นั บเป นสี สั นอย างหนึ่ งในวงการ ไม ประดั บ โดยเฉพาะอย างยิ่ งในช วงที่ เริ่ มกลายพั นธุ มี ความแตกต างโดดเด นกว าพั นธุ ดั้ งเดิ มและยั งมี จำนวน น อย แน นอนว าผู ที่ มี ความต องการครอบครอง ยั งต อง ใช ความพยายามในการติ ดตามค นหา และหาซื้ อในราคา สู ง แต ก็ เป นความภาคภู มิ ใจของนั กปลู กเลี้ ยงพรรณไม ที่ มี ของสะสมประเภทพรรณไม หายาก หรื อพรรณไม ที่ คนอื่ นยั งไม มี แต แล วความภาคภู มิ ใจของคนกลุ มนี้ ก็ จะ ลดลง เมื่ อมี การขยายพั นธุ เป นจำนวนมาก จนใครๆ ก็ มี พรรณไม กลายพั นธุ เหมื อนๆ กั น

ขอทำความเข าใจถึ งความหมายของคำว า “พรรณ” และ “พั นธุ ” กั น พรรณ หมายถึ งชนิ ดของพรรณไม (species) ดั งเช น พรรณไม แต ละชนิ ด ได แก มะม วง มะปราง มะขาม ขนุ น ลำไย ทุ เรี ยน มะนาว มะละกอ มี ความ แตกต างกั นแล วแต ชนิ ดไป พั นธุ หมายถึ ง พั นธุ (variety) เป นหน วยย อยของ ชนิ ดหรื อของพรรณ ดั งเช น มะม วงมี หลายพั นธุ ได แก พั นธุ เขี ยวเสวย พั นธุ น้ ำดอกไม พั นธุ อกร อง พั นธุ พิ มเสน พั นธุ ทองดำ หรื อว า ทุ เรี ยนมี หลายพั นธุ ได แก พั นธุ ชะนี พั นธุ หมอนทอง พั นธุ ก านยาว พั นธุ กบ พั นธุ พวงมณี หรื อว า ขนุ นมี หลายพั นธุ ได แก พั นธุ เหลื องบางเตย พั นธุ สี จำปา พั นธุ มาเลย เซี ย พั นธุ เพชรดำรง พั นธุ อี ถ อ ทั้ งหมดล วนแล วแต มี ความแตกต างระหว างพั นธุ

ดร.ป ยะ เฉลิ มกลิ่ น ทำงานวิ จั ยเกี่ ยวกั บเรื่ องทางด านเทคโนโลยี การเกษตร ในการพั ฒนา พรรณไม ที่ หายากและใกล สู ญพั นธุ เพื่ อการใช ประโยชน และอนุ รั กษ อย างยั่ งยื น

Powered by