Quarter 4/2014

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา พั ฒนาโครงการร วมกั บชุ มชนอย างสม่ ำเสมอ โดยเน นการมี ส วนร วมระหว างพนั กงานของโรงกลั่ น กั บกลุ มเป าหมาย คื อชุ มชนโดยรอบ จำนวน ๑๐ แห ง ครอบคลุ มทั้ งกลุ มผู นำชุ มชน สตรี และเยาวชน เพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพชี วิ ตของชุ มชน อย างยั่ งยื นและมั่ นคง

Powered by