Quarter 4/2014

ตอบสนองความต องการพลั งงานในประเทศ ด วยเทคโนโลยี ที่ ก าวหน าและมี ประสิ ทธิ ภาพ “พ.ศ. ๒๕๑๐ คื อป ที่ เราเริ่ มดำเนิ นการด วยกำลั ง การผลิ ตประมาณเจ็ ดพั นบาร เรลต อวั น และได มี การ ขยายกำลั งการผลิ ตอย างต อเนื่ อง โดยได รั บอนุ มั ติ จาก รั ฐบาล จนถึ งวั นนี้ กำลั งการผลิ ตของโรงกลั่ นเราเพิ่ ม เป นหนึ่ งแสนแปดหมื่ นห าพั นบาร เรลต อวั น จากวั นที่ เริ่ มต นจนถึ งป จจุ บั น เราปรั บปรุ งทั้ งด านการผลิ ตและ ประสิ ทธิ ภาพอย างต อเนื่ อง โดยคำนึ งถึ งคุ ณภาพและ ความปลอดภั ยไปพร อมกั น” ในความเห็ นของ ดร.อดิ ศั กดิ์ ศั กยภาพทางธุ รกิ จของประเทศไทยยั งก าว ต อไปได แม สถานการณ เศรษฐกิ จจะผั นแปรเป นช วงๆ แต ในเมื่ อพลั งงานคื อป จจั ยสำคั ญในการผลั กดั นความ เจริ ญ “บริ ษั ทฯ จึ งยั งคงเชื่ อมั่ นและก าวไปคู กั บสั งคม ไทย” นอกจากขยายกำลั งการผลิ ตอย างต อเนื่ องแล ว โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ยั งตอบสนองต อ อุ ตสาหกรรมเคมี โดยสร างโรงงานอะโรเมติ กส ใน บริ เวณโรงกลั่ นเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งถื อเป นอี กก าว สำคั ญในการลงทุ นทางธุ รกิ จ “เมื่ อป ๒๕๕๔ เราได ประกาศความสำเร็ จใน โครงการน้ ำมั นสะอาด ด วยเงิ นลงทุ นกว าหมื่ นล านบาท เพื่ อผลิ ตน้ ำมั นดี เซลและเบนซิ นที่ สะอาดขึ้ น ช วยลด มลพิ ษจากการเผาไหม เชื้ อเพลิ ง และเพิ่ มคุ ณภาพ อากาศที่ ดี ให สภาพแวดล อม สำหรั บผม นี่ คื อก าวสำคั ญ ของการยื นยั นให เห็ นชั ดเจนถึ งความรั บผิ ดชอบของเรา ต อการดำเนิ นกิ จการด านพลั งงาน” ดร.อดิ ศั กดิ์ กล าว

ด วยความภู มิ ใจ “แต เราไม หยุ ดอยู เพี ยงเท านี้ ล าสุ ด โรงกลั่ นปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบำบั ดน้ ำเสี ยด วยการ นำเทคโนโลยี ชั้ นแนวหน ามาใช เพื่ อให ชุ มชนแวดล อม มี การพั ฒนาอย างต อเนื่ อง ในด านความปลอดภั ยและ สภาพแวดล อมที่ ดี ขึ้ นนั่ นคื อ โครงการปรั บปรุ งคุ ณภาพ การบำบั ดน้ ำเสี ย โครงการนี้ ช วยเพิ่ มมาตรฐานของ โรงกลั่ นให ดี ขึ้ นเรื่ อยๆ ตอกย้ ำความเป นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อม โดยเราจั ดตั้ งหน วยบำบั ดน้ ำเสี ยขึ้ นเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๕๕ แล วเสร็ จในป พ.ศ. ๒๕๕๗” โครงการนี้ คื อการติ ดตั้ งระบบบำบั ดชี วภาพแบบ ตกตะกอนเร ง เพื่ อทำหน าที่ กำจั ดสารอิ นทรี ย แขวนลอย ในน้ ำ ตั วการที่ ทำให น้ ำมี ออกซิ เจนน อยลง หลั กการ สำคั ญในการทำงานของระบบนี้ อยู ที่ จุ ลิ นทรี ย “เราใช จุ ลิ นทรี ย ไปย อยสารอิ นทรี ย ด วยการ เพิ่ มปริ มาณจุ ลิ นทรี ย ให มากขึ้ น สร างสภาพแวดล อม ให มี ความพร อมในการย อยสลายสารในน้ ำอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทำให คุ ณภาพของน้ ำดี มากขึ้ น ก อนจะ ปล อยออกสู ภายนอก เทคโนโลยี นี้ เป นเทคโนโลยี ใหม ใช เนื้ อที่ น อย จุ ลิ นทรี ย ชนิ ดนี้ เกิ ดขึ้ นเองอยู แล วตาม ธรรมชาติ จึ งไม มี อั นตรายใดๆ เราเพี ยงนำมาเพาะเลี้ ยง เพื่ อให มี จำนวนมากขึ้ น เจริ ญเติ บโตได ดี ด วยการดู ดกิ น สารแขวนลอย ระบบนี้ เป นการใช เทคโนโลยี ที่ มี อยู แล ว ตามธรรมชาติ จึ งเป นเทคโนโลยี ที่ สะอาดในการช วยลด มลภาวะแบบเป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อม” ความมั่ นคงของธุ รกิ จยั่ งยื นได ด วยการสนั บสนุ น คุ ณภาพชี วิ ตชุ มชนรอบโรงกลั่ น นอกจากการใช เทคโนโลยี ที่ มั่ นใจว าเป นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อมซึ่ งเป นหนึ่ งในสี่ นโยบายหลั กของการดำเนิ น ธุ รกิ จแล ว ดร.อดิ ศั กดิ์ เห็ นว าที่ สำคั ญกว าการคั ดสรร เทคโนโลยี คื อการสร างความยั่ งยื น มั่ นคง ด วยการ สร างวั ฒนธรรมองค กรในเรื่ องการอยู ร วมกั บชุ มชนอย าง เป นมิ ตร “บริ ษั ทฯ มี นโยบายหลั ก ๔ เรื่ องที่ ยึ ดมั่ นอย าง แน วแน มาตลอด คื อ ความปลอดภั ย การประหยั ด พลั งงานที่ มี ผลต อสิ่ งแวดล อม การเป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อม และการสร างชุ มชนน าอยู เรายึ ดมั่ นหลั กการสำคั ญ เหล านี้ ในการดำเนิ นธุ รกิ จนั บตั้ งแต การออกแบบโรงกลั่ น การเดิ นเครื่ องปฏิ บั ติ การ ที่ ยึ ดมั่ นในความปลอดภั ย และการซ อมบำรุ ง ทุ กขั้ นตอนล วนเกี่ ยวข องกั บ สิ่ งแวดล อมและความปลอดภั ยเสมอ การปลู กจิ ตสำนึ ก ที่ ดี แก พนั กงาน ย อมทำให พนั กงานคำนึ งถึ งเรื่ องเหล านี้ เช นกั น”

Powered by