Quarter 2/2014

ศู นย ข อมู ล ศู นย ข อมู ล บู ล อาร ม ซึ่ งอยู ใกล กั บสถานที่ ก อสร าง ดั งกล าวเป ดให สาธารณชนเข าชม โดยจั ดแสดงแผ น ข อมู ลข าวสารเพื่ อให ผู เข าชมได เรี ยนรู เกี่ ยวกั บโครงการ มากขึ้ น ชมภาพงานที่ กำลั งทำและทราบถึ งงานที่ วางแผนไว สำหรั บอนาคต ศู นย นี้ มี ส วนสำคั ญในการ สร างความสั มพั นธ อั นดี ระหว างเอ็ กซอนโมบิ ลแคนาดา และชุ มชนในท องถิ่ นรวมทั้ งกลุ มผลประโยชน ต างๆ ในจั งหวั ด “เป นที่ เข าใจได ที่ โครงการได รั บความสนใจมาก และเราทำงานร วมกั บหน วยงานทางราชการในท องถิ่ น และระดั บจั งหวั ดอย างใกล ชิ ด” พาร คเกอร กล าว “เป นเรื่ องน ายิ นดี ที่ ได ทำงานกั บชุ มชนที่ เข าใจถึ งความ สำคั ญและประโยชน ของการพั ฒนาแหล งทรั พยากร” ประสบการณ และความเป นผู นำ การออกแบบและการก อสร างแท นขุ ดเจาะของ โครงการเฮบรอนได ผสานความเป นผู นำอย างยาวนาน ในด านเทคโนโลยี น้ ำแข็ งของเอ็ กซอนโมบิ ล เข ากั บ ประสบการณ นานนั บป ที่ บริ ษั ทเคยทำงานในสภาพ แวดล อมแบบขั้ วโลกเหนื อหรื อกึ่ งขั้ วโลกเหนื อ “โครงการเฮบรอนแสดงให เห็ นอี กครั้ งถึ งความ สามารถของเอ็ กซอนโมบิ ลในการปฏิ บั ติ งานที่ แนว พรมแดนใหม ในเขตขั้ วโลกเหนื อและกึ่ งขั้ วโลกเหนื อ” พาร คเกอร กล าว “มั นตอกย้ ำจุ ดยื นของเอ็ กซอนโมบิ ล แคนาดา พร็ อพเพอร ตี ส ให แข็ งแกร ง ในฐานะผู ดำเนิ น ธุ รกิ จรายใหญ นอกชายฝ งตะวั นออกของแคนาดา” งานที่ ต องใช ความเชี่ ยวชาญและความก าวล้ ำนำสมั ย

ออกแบบเองตามความต องการใช งาน การก อสร างแท นขุ ดเจาะในโครงการเฮบรอน กำลั งดำเนิ นการอยู ที่ บู ล อาร ม สถานที่ ประกอบท อ และอุ ปกรณ ทางอุ ตสาหกรรมที่ ใหญ ที่ สุ ดบนชายฝ ง แอตแลนติ กของแคนาดา ห างจากเมื องเซนต จอห น ออกไปประมาณ ๙๐ ไมล บู ล อาร ม อยู ใกล เส นทาง ขนส งทางเรื อระหว างประเทศ มี ร องน้ ำลึ กปราศจาก สิ่ งกี ดขวาง เป ดสู มหาสมุ ทรแอตแลนติ ก ตั้ งอยู ในทำเล ดี เยี่ ยมที่ จะสนั บสนุ นการพั ฒนาแหล งน้ ำมั นและก าซ นอกชายฝ งนิ วฟาวด แลนด และลาบราดอร ในระหว างขั้ นตอนก อสร างของโครงการไฮเบอร เนี ย เมื่ อกลางทศวรรษ ๑๙๙๐ สถานที่ สำหรั บประกอบ อุ ปกรณ แห งนี้ ถู กออกแบบตามความต องการในการ ก อสร าง GBS และการเชื่ อมโครงสร างเข ากั บดาดฟ า ด านบน ส วนขั้ นตอนแรกสำหรั บแท นขุ ดเจาะของโครงการ เฮบรอน ต องมี การสร างเขื่ อนหรื อคั นกั้ นน้ ำเพื่ อเตรี ยม พื้ นที่ แห งบริ เวณท าเรื อไว สำหรั บทำงานประกอบอุ ปกรณ แล วจึ งสู บน้ ำออกจากส วนที่ ป ดล อมนั้ นเพื่ อให พื้ นที่ สำหรั บการก อสร างแห งสนิ ท เมื่ อถึ งเวลาที่ จะลอยตั วโครงสร างของโครงการ เฮบรอนออกไปในทะเล จะมี การปล อยน้ ำให กลั บเข ามา ตรงท าเรื อที่ กั้ นไว ให แห ง ทำให GBS ลอยอยู ในน้ ำ หลั งจากรื้ อคั นกั้ นน้ ำออก โครงสร างจะถู กลอยออกไป สู น้ ำลึ กเพื่ อก อสร าง GBS จนแล วเสร็ จและเชื่ อมต อเข า กั บดาดฟ าส วนบน แท นขุ ดเจาะที่ ประกอบเข าด วยกั น เสร็ จเรี ยบร อยจะถู กลากจู งมายั งแหล งน้ ำมั นเพื่ อการ ติ ดตั้ งต อไป

Powered by