Quarter 2/2014

เสด็ จฯ ไปบ าน นายมาร กอตตี ซึ่ งใช เป นสตู ดิ โอในการเขี ยนพระบรมสาทิ สลั กษณ ณ ประเทศอิ ตาลี

ภาพ โดยเขี ยนท อนบนครึ่ งตั วลงในแผ นเฟรมขนาดเล็ ก และเขี ยนภาพยื นเต็ มตั วขนาดย อส วนลงบนแผ นเฟรม เล็ กอี กชิ้ นหนึ่ ง ใช เวลาเขี ยนโครงร างประมาณ ๕-๖ วั น เสร็ จเรี ยบร อย หลั งจากนั้ นจึ งจะลงมื อเขี ยนภาพจริ ง ขนาดใหญ ต อไป โดยเจ าของรู ปจะต องไปนั่ งเป นแบบ ตลอดเวลาที่ เขี ยนภาพนานนั บหลายชั่ วโมงหรื อค อนวั น ดั งที่ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั วได ตรั ส เล าถึ งการที่ พระองค เสด็ จพระราชดำเนิ นไปประทั บ เป นนายแบบในการเขี ยนพระบรมสาทิ สลั กษณ ให กั บ มองสิ เออดุ รั งไว ในพระราชหั ตถเลขาฉบั บที่ ๑๓ ลงวั นที่ ๖ พฤษภาคม รั ตนโกสิ นทรศก ๑๒๖ ขณะประทั บที่ เมื องซั นเรโม ประเทศอิ ตาลี ความตอนหนึ่ งว า “วั นนี้ ร อนจนห มผ าแบลงเกตผื นเดี ยวกั บผ าลิ นิ น ก็ พอ นึ กเปนห วงอยากจะไปเที่ ยวมอนติ กาโล เลยนอน อี กไม หลั บ ได จดหมายบอกให จรู ญ (ทรงหมายถึ ง พระวรวงศ เธอ พระองค เจ าจรู ญศั กดิ์ กฤดากร เอกอั คร- ราชทู ตไทย) ไปนั ดช าง (เขี ยนรู ป) ว าจะไป ๔ โมงเพราะ เห็ นว าตื่ นแต ๒ โมงเวลามี ถมไป ที่ จริ งวั นนี้ ก็ แต งแต ตอนบน การที่ นั่ งให เขี ยนรู ปนี้ นั บได ว าเปน “ถู ก” นั่ งให เขี ยนนั่ งเมื่ อยบั้ นเอว จำจะต องวางน าเฉิ บตาก็ ต องจ อง อยู แห งหนึ่ งแห งใดตามที่ แกจะสั่ ง เหลี ยวไปสั กประเดี๋ ยว ก็ ถู กเรี ยก เวลาที่ จะอยู นี่ ต อไปมากน อยเท าใด ยกเสี ย แต พรุ งนี้ วั นเดี ยวจะต องยกให แกวั นละชั่ วโมงครึ่ งไปหา สองชั่ วโมง แต ท วงที จะเขี ยนดี จริ งๆ ตั้ งต นขึ้ นก็ เค าดี เสี ยแล ว เขี ยนรู ปยื นเต็ มตั วอย างเล็ กๆ ดู เสี ยก อนอี ก แกว าวั นหนึ่ งแต น าจะไม แล ว ต อที่ เขี ยนเค าสองอย างนั้ น สำเร็ จจึ งจะได ลงมื อเขี ยนรู ปใหญ ที่ จะเขี ยนจริ งๆ นั้ น ต อไป แกจะต องการวั นมากที่ สุ ดจึ งจะเขี ยนดี แต มี เวลา ไปนั่ งให แกเพี ยงแปดครั้ ง นั ดไว ว าจะไปแถมที่ ปารี ส แกก็ ยั งบ นหยุ มหยิ มอยู ...”

มองสิ เออดุ รั ง เป นจิ ตรกรที่ มี ชื่ อเสี ยง ฝ มื อในการ เขี ยนภาพเหมื อนช างดู งดงามยิ่ งนั ก มี ห องสตู ดิ โอ ส วนตั วอยู ที่ กรุ งปารี ส ได เขี ยนภาพบุ คคลสำคั ญและ ประมุ ขของประเทศต างๆ ไว มากมาย เป นที่ ชื่ นชอบ พระราชหฤทั ยของ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล า- เจ าอยู หั ว ขั้ นตอนในการเขี ยนภาพของจิ ตรกรผู นี้ เริ่ มต นตั้ งแต พิ จารณาสั ณฐานรู ปร างสรี ระศี รษะหน าตา มื อ แขน รายละเอี ยดของเสื้ อผ าที่ สวมใส และเครื่ อง ประดั บตบแต ง เสร็ จแล วตั้ งต นเขี ยนโครงร างตั วอย าง ขึ้ นมา ตั วเจ าของรู ปจะต องไปนั่ งเป นแบบในการเขี ยน

Powered by