Quarter 2/2014

เราผลั กดั นให มี การขยายจำนวนสถานี บริ การมากขึ้ น โดยปรั บปรุ งภาพลั กษณ สถานี บริ การ เพิ่ มบริ การส วนเสริ ม ขยายพั นธมิ ตรใหม ๆ ได แก ร านกาแฟ บริ การล างรถ ร านค าสะดวกซื้ อ และให บริ การเปลี่ ยนถ ายน้ ำมั นเครื่ องอย างมื ออาชี พ จากศู นย บริ การโมบิ ล 1 เซ็ นเตอร เพื่ อเพิ่ มบริ การแก ลู กค า ตามความต องการที่ มากขึ้ น

“ในด านการสร างผลิ ตภั ณฑ ใหม ก็ ถื อเป นเรื่ องที่ ขาดไม ได เอสโซ จึ งทำการวิ เคราะห และค นคว า ปรั บปรุ ง ผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นให ลู กค ามี ทางเลื อกมากขึ้ น เพื่ อตอกย้ ำ คำขวั ญใหม ที่ เริ่ มมาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๖ “มั่ นใจคุ ณภาพ มั่ นใจเอสโซ “เรามี การออกผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นชนิ ดใหม ๓ ชนิ ด คื อ น้ ำมั นเบนซิ น ๙๕ ซึ่ งเรานำกลั บมาจำหน ายใหม หลั งจากที่ รั ฐบาลยกเลิ กเบนซิ น ๙๑ ไป ชนิ ดที่ ๒ ดี เซล เกรดพรี เมี่ ยม ชื่ อว า ซู พรี มดี เซลพลั ส เพื่ อตอบสนอง ความต องการของลู กค าที่ ใช น้ ำมั นดี เซลซึ่ งมี คุ ณภาพสู ง กว าที่ มี ในตลาด และชนิ ดที่ ๓ คื อแก สโซฮอล E20 เพื่ อตอบสนองจำนวนรถที่ สามารถใช E20 ได มากขึ้ น เป าหมายของเราคื อ ให มี การจำหน ายน้ ำมั นทุ กประเภท ในสถานี บริ การไม ว าจะเป น ซู พรี มดี เซลพลั ส หรื อ E20”

Powered by