Quarter 4/2013

นริ ศร กั นตะบุ ตร

เพราะได ยิ นแต เรื่ องดี ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในเอสโซ จากเพื่ อน ของแม ทำให เขาอยากมาร วมงานเป นสมาชิ กคนหนึ่ งของ เอสโซ นั่ นคื อแรงบั นดาลใจสำคั ญของเขา “ตั้ งแต เด็ กๆ เวลาเห็ นเพื่ อนๆ แม มานั่ งคุ ยกั น ทำ กิ จกรรมร วมกั น ทำให เรารู สึ กคุ นเคยกั บ “คนเอสโซ ” และเข าใจในธรรมชาติ ขององค กร ทำให เราคิ ดมาตลอด ว าถ าเรี ยนจบก็ จะมาทำงานที่ บริ ษั ทนี้ เพราะเราไม ต อง ปรั บตั วใดๆ เลย เนื่ องจากเราเห็ นมาตั้ งแต เด็ กแล วว า คนที่ นี่ มี วั ฒนธรรมองค กรอย างไร เราจึ งทำงานได อย างเต็ มที่ ชี วิ ตงานชี วิ ตส วนตั วจึ งไม ได ขั ดแย งกั น และที่ สำคั ญ เอสโซ ทำให ผมได พบ “คนที่ ใช ในชี วิ ต” ด วยครั บ” สำหรั บนริ ศรแล ว เอสโซ เป นทั้ งโรงเรี ยนและที่ ทำงานสำหรั บ เขาซึ่ งเป นคนรุ นใหม เพราะการปลู กฝ งให ยึ ดมั่ นในวั ฒนธรรมเรื่ อง “ความซื่ อสั ตย และความปลอดภั ย” ได กลายเป นค านิ ยมในชี วิ ต จากการนำสิ่ งที่ ทำอย างสม่ ำเสมอในที่ ทำงานไปใช ในชี วิ ตส วนตั ว และการอยู ร วมกั บผู อื่ นในสั งคม เขาจึ งเกิ ดความภาคภู มิ ใจ เมื่ อบอกใครต อใครว าเขาคื อ “หนึ่ งในครอบครั วเอสโซ ”

ÇÔ ¸Õ ¡Ò÷ӧҹ·Õè àÍÊâ«‹ ÁͺãËŒ ·ÓãËŒ àÃÒ ¹Óä»ãªŒ ã¹ªÕ ÇÔ µ¨ÃÔ §ä´Œ ´Œ Ç àÃÒàª×è ÍÇ‹ ÒàÍÊâ«‹ ÁÕ Ê‹ ǹÍ‹ Ò§ÁÒ¡·Õè ·ÓãËŒ àÃÒ´Óà¹Ô ¹ªÕ ÇÔ µã¹ÊÑ §¤Á Í‹ Ò§¤¹·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁÃÑ º¼Ô ´ªÍº áÅÐ໚ ¹ “¤¹´Õ ” µÒÁ·Õè àÃÒËÇÑ §ä´Œ Í‹ ҧ໚ ¹¨ÃÔ §

นิ อร กั นตะบุ ตร

สำหรั บ นิ อร กั นตะบุ ตร เธอค นหาเป าหมายชี วิ ตจาก การทำงานมาหลายบริ ษั ท เช นเดี ยวกั บคนหนุ มสาวทั่ วไป หลั งจากเรี ยนจบ การเปลี่ ยนงานจึ งถื อเป นเรื่ องปกติ เมื่ อมา อยู ที่ เอสโซ เธอพบว า เป าหมายของชี วิ ตเธอและเป าหมาย ของบริ ษั ทนั้ น สอดคล องเป นไปได จริ งแม ระยะเวลาการ ทำงานยั งไม ถึ งสิ บป แต นิ อรมั่ นใจว าที่ นี่ ทำให เธอสามารถ ก าวหน าในอาชี พได เพราะเอสโซ ให ความสำคั ญกั บหลั กการ ทำงานที่ สอดคล องกั บหลั กการในชี วิ ตของเธอที่ ไม ได พบ ในที่ ทำงานแห งอื่ น

Powered by