Quarter 3/2014

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชาสมทบทุ นสนั บสนุ นโรงพยาบาลในท องถิ่ น ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จ โรงกลั่ น น้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เป นตั วแทน มอบเงิ นสมทบทุ น “กองทุ นโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให แก โรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา โดยมี ศาสตราจารย กิ ตติ คุ ณนายแพทย ชั ยเวช นุ ชประยู ร ผู ช วยเลขาธิ การ สภากาชาดไทย และ ผู อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา เป นผู รั บมอบ กองทุ นนี้ ก อตั้ งขึ้ นเมื่ อป ๒๕๓๒ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อนำดอกผลไปใช จ าย เป นค ายาให แก ผู ป วยที่ ขาดแคลน โดยพิ ธี มอบจั ดขึ้ น ณ อาคารอนุ สรณ ๑๐๐ ป โรงพยาบาลสมเด็ จฯ นั บเป นอี กหนึ่ งกิ จกรรมดี ๆ เกี่ ยวกั บการ สนั บสนุ นด านสุ ขภาพที่ โรงกลั่ นจั ดขึ้ นเป นประจำทุ กป

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ จั ดโครงการฝ กอบรมอาชี พสตรี ให แก กลุ มแม บ านในชุ มชน

นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน โรงกลั่ นฯ นำที มประชาสั มพั นธ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา จั ดโครงการ ฝ กอาชี พ การทำอาหารให แก กลุ มแม บ านในชุ มชน ณ ศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา โดยฝ กการทำขนมโดนั ท หมู ฝอย หมู หยอง และ ไข เค็ มดิ นสอพอง

ศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา ก อตั้ งขึ้ นตั้ งแต ป ๒๕๕๓ ด วยวั ตถุ ประสงค เพื่ อให กลุ มแม บ านในชุ มชนได มี โอกาสเรี ยนรู และพั ฒนา ทั กษะการประกอบอาชี พในด านต างๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อการพั ฒนาอย างยั่ งยื น สามารถสร างรายได เสริ มให กั บ ครอบครั วได ต อไป

โครงการสวนสั ตว สั ญจร นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา เป นประธานเป ดงาน “โครงการสวนสั ตว สู ชุ มชน” ที่ โรงเรี ยนวั ดใหม เนิ นพยอม ชุ มชนบ านอ าวอุ ดม อำเภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี โครงการดั งกล าวเป นความร วมมื อของโรงกลั่ นฯ และสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว ที่ ได มี การจั ดอย างต อเนื่ องเป นประจำทุ กป เพื่ อปลู กจิ ตสำนึ กเรื่ องการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมในหมู เยาวชน ในป นี้ ทางสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยวนำสั ตว ไปให นั กเรี ยนตั้ งแต ชั้ นอนุ บาล ถึ งประถมศึ กษาป ที่ ๖ ได ชม สั มผั ส และเรี ยนรู พฤติ กรรมของสั ตว ซึ่ งน องๆ ต างสนุ กกั บกิ จกรรมต างๆ ภายในงาน

Powered by