Quarter 3/2014

เอสโซ ประกาศแต งตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการคนใหม

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ประกาศว า นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ได รั บการแต งตั้ งให ดำรง ตำแหน ง ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ ของบริ ษั ทฯ มี ผลตั้ งแต วั นที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป นต นไป นายแฮนเซ็ น ดำรงตำแหน งสื บต อจาก นาย ซี . จอห น อั ทนั ส ซึ่ งได ย ายไปดำรงตำแหน งใหม ที่ สำนั กงาน ของ เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น ณ เมื องแฟร แฟกซ รั ฐเวอร จี เนี ย ประเทศสหรั ฐอเมริ กา นายแฮนเซ็ น เข าร วมงานกั บเอ็ กซอนโมบิ ล หลั งจากจบปริ ญญาโทด านบริ หารธุ รกิ จ สาขาการเงิ น จากสถาบั นบริ หารธุ รกิ จชั้ นนำระดั บโลก ธั นเดอร เบิ ร ด (Thunderbird School of Global Management) และ ปริ ญญาโททางการบั ญชี จากมหาวิ ทยาลั ย เซนต โทมั ส (University of St. Thomas) และปริ ญญาตรี ด านการ จั ดการการตลาด จากมหาวิ ทยาลั ยรั ฐโอคลาโฮมา (Oklahoma State University) นายแฮนเซ็ น ดำรงตำแหน งผู บริ หารหลากหลายตำแหน งตลอดระยะเวลา ๑๔ ป ที่ ได ร วมงานกั บเอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น โดยดำรงตำแหน งผู จั ดการการเงิ นของเอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น ณ เมื องเออร วิ ง รั ฐเท็ กซั ส ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ก อนที่ จะย ายมาดำรงตำแหน ง ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ในป จจุ บั น

เอสโซ และ เอ็ กซอนโมบิ ลมอบรางวั ลการศึ กษาบุ ตรพนั กงาน นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น (แถวหลั ง นั่ งที่ ๓ จากซ าย) ประธานกรรมการและ กรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ และ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล จำกั ด เป น ประธานในงาน “พิ ธี มอบรางวั ลการศึ กษาและเกี ยรติ บั ตรเรี ยนดี แก บุ ตร พนั กงานของเอสโซ และเอ็ กซอนโมบิ ล ประจำป ๒๕๕๗” ณ โรงแรมอิ นเตอร คอนติ เนนตั ล กรุ งเทพฯ โดยในป นี้ ได มี การมอบทุ นจำนวนทั้ งสิ้ น ๔๙๑ ทุ น คิ ดเป นเงิ นรางวั ลรวม ๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท สำหรั บบุ ตรพนั กงานที่ เรี ยนในระดั บ ชั้ นประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษา อาชี วศึ กษา จนถึ งปริ ญญาตรี

Powered by