Quarter 3/2014

มอบคอมพิ วเตอร เพื่ อใช พั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ และนายยงยศ หาญสุ วณิ ช รองประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค ร วมมอบคอมพิ วเตอร จำนวน ๑๐ เครื่ อง ให แก โรงเรี ยนพุ ทธเกษมวิ ทยาลั ย อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก น โดยมี พระครู สุ ต- ศาสนการ รองเจ าคณะอำเภอและผู อำนวยการโรงเรี ยนพุ ทธเกษมวิ ทยาลั ย เป นผู รั บมอบ

โครงการดั งกล าวมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อการศึ กษาสร างเสริ มป ญญาให เด็ ก ด อยโอกาสทุ กคนในโรงเรี ยนได มี ความรู และมี ทั กษะในการใช คอมพิ วเตอร เพื่ อเป นประโยชน ต อการศึ กษาค นคว าของนั กเรี ยนต อไปข างหน าและเป นพื้ นฐานการศึ กษาของนั กเรี ยนในระดั บสู งต อไป

เอสโซ ร วมฉลอง ๔๐ ป โมบิ ล 1 พร อมประกาศแนวคิ ด “มหั ศจรรย แห งการเปลี่ ยนแปลง” ชวนเครื อข ายศู นย โมบิ ล 1 เซ็ นเตอร ร วมสร างการ เปลี่ ยนแปลง เสริ มสถานะ “เครื อข ายแห งความเป นเลิ ศ” บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) บริ ษั ทชั้ นนำด าน ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมป โตรเลี ยมและป โตรเคมี ร วมเฉลิ มฉลองครบรอบ ๔๐ ป “โมบิ ล 1” แบรนด ชั้ นนำของน้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห แท

ระดั บโลก และหนึ่ งในธุ รกิ จหลั กของบริ ษั ทฯ พร อมประกาศแนวคิ ด “มหั ศจรรย แห งการเปลี่ ยนแปลง” ระหว างการประชุ ม เครื อข ายศู นย โมบิ ล 1 เซ็ นเตอร ประจำป ๒๕๕๗ ที่ โรงแรมดุ สิ ตธานี พั ทยา เพื่ อกระตุ นให เครื อข ายศู นย โมบิ ล 1 เซ็ นเตอร เห็ นความสำคั ญของการพั ฒนาศู นย และเครื อข ายอย างสม่ ำเสมอ พร อมรั กษามาตรฐานการบริ การอย างมื ออาชี พ ด วยผลิ ตภั ณฑ ระดั บพรี เมี่ ยม นางคั ม-ฟ ง ซิ ว ผู จั ดการฝ ายขายผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น ประจำภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต เผยว า “ตลอดระยะเวลา ๔๐ ป ที่ ผ านมา เราไม เคยหยุ ดนิ่ งที่ จะปรั บปรุ งและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ โมบิ ล 1 รวมไปถึ งศู นย โมบิ ล 1 เซ็ นเตอร เราก็ ตระหนั ก ดี ว าต องมี การพั ฒนาตนเองและเครื อข ายอยู เสมอ เพื่ อสร างความเชื่ อมั่ นและความไว วางใจในคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ และ การบริ การที่ ได มาตรฐานให แก ลู กค า” นายยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก บริ ษั ท เอสโซ ฯ กล าวเสริ มว า “สถานี บริ การเอสโซ และเครื อข ายโมบิ ล 1 เซ็ นเตอร มี การทำงานที่ ใกล ชิ ดกั นอย างมาก เพื่ อเพิ่ มความสะดวกสบายให กั บลู กค าในการเข าถึ ง การให บริ การด านการดู แลรั กษารถยนต ที่ มี ความน าเชื่ อถื อและมี มาตรฐานสู ง เราเองก็ เชื่ อใน “มหั ศจรรย แห งการ เปลี่ ยนแปลง” เช นเดี ยวกั บศู นย โมบิ ล 1 เซ็ นเตอร และเริ่ มมี การปรั บเปลี่ ยนรู ปลั กษณ และเพิ่ มความสดใหม ให กั บ ภาพลั กษณ ของสถานี บริ การเอสโซ อี กด วย”

Powered by