Quarter 4/2016

´Ç§ã¨ ¡Ñ º ¤ÇÒÁÃÑ ¡ ๒ ๘ ๒ ๐ ¾ÃÐºÔ ´Ò áË‹ §Áҵðҹ ¡Òê‹ Ò§ä·Â ¹é ÓÁÑ ¹à¤Ã×è ͧÃÑ ¡É âÅ¡? ¹Ñ ¡ÇÔ ·ÂÒÈÒʵÏ ¢Í§àÍç ¡«Í¹âÁºÔ Å ¤Œ ¹¾º·Ò§ÍÍ¡ ·Õè äÁ‹ ¤Ò´½˜ ¹ ÊÓËÃÑ ºà¤Ã×è ͧ¹µ ๑ ๖ ๒ ๘ ¸ Ê¶Ô µã¹´Ç§ã¨ ä·Â¹Ô ÃÑ ¹´Ã 㵌 Ë Á ¾ÃÐÁËÒ¡ÃØ ³Ò¸Ô ¤Ø ³

ภาพฝ พระหั ตถ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช จากนิ ทรรศการ ศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๑

Contributing to Society

ดวงใจ

กั บ ความรั ก

In the name of art

In November, a lady and her mother spent their wintery morning on enjoying many works of art at the 62 National Exhibition of Art held in Chiang Mai province. The National Exhibition of Art has been a remarkable art event of Thailand’s contemporary art competition since 1949. This year, the prize-winning works from this event are on exhibition at the National Gallery in Bangkok for a month and then at Chiang Mai University, KhonKaen University, Mahasarakham University, Naresuan University, Burapa University, Prince of Songkla University Pattani campus, and Thaksin University. nd

เช าวั นอาทิ ตย ของปลายเดื อนพฤศจิ กายน ที่ อากาศเย็ นเริ่ มโชยมาจนเกื อบจะหนาวเลยที เดี ยว มองไปทางไหนผู คนก็ ยั งคงเศร าโศก แม ..ก็ เช นกั น แม สวมชุ ดดำไว ทุ กข ตั้ งแต วั นที่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เสด็ จสู สวรรคาลั ย เช าวั นนี้ ก็ เหมื อนกั บทุ กๆ วั น ต างกั นเพี ยงว า แม ชวนไปดู งานแสดงศิ ลปกรรมแห งชาติ แม ดู ตื่ นเต น จั ดแจงสวมชุ ดดำที่ ประณี ตพิ ถี พิ ถั น กว าทุ กๆ วั น เราไปถึ งหอนิ ทรรศการศิ ลปวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ย เชี ยงใหม ซึ่ งจั ดแสดงงานศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๒ และศิ ลปกรรมร วมสมั ยของศิ ลป นรุ นเยาว ครั้ งที่ ๓๓ มี ผลงานที่ ได รั บรางวั ลประเภทต างๆ รวมไปถึ งผลงาน ของศิ ลป นที่ ได รั บคั ดเลื อกเข าร วมแสดง ทั้ งจิ ตรกรรม ประติ มากรรม ภาพพิ มพ และสื่ อผสม

ภาพฝ พระหั ตถ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช จากนิ ทรรศการ ศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๑

การแสดงศิ ลปกรรมแห งชาติ นั บเป นกิ จกรรมที่ สำคั ญของประเทศ ที่ ส งเสริ มการสร างสรรค ของศิ ลป น และเป ดโอกาสให เหล าศิ ลป นได แสดงออกถึ งศั กยภาพ ในด านศิ ลปะ-วั ฒนธรรม ซึ่ งจะเป นประโยชน เกื้ อกู ล ต อการสร างอารยธรรมของไทยสื บไป อี กทั้ งเป นการ เป ดโอกาสให ศิ ลป นได ใช แนวคิ ดที่ เป นอิ สระของตนเอง ในการสร างสรรค ผลงานที่ มี ลั กษณะหลากหลาย เกิ ดการ พั ฒนาแนวทางการสร างสรรค ศิ ลปกรรมร วมสมั ย ที่ แตกต างไปจากเดิ ม ซึ่ งจะเห็ นได จากการก าวกระโดด ของผลงานที่ ส งประกวดในแต ละป ทำให เห็ นได ว า การแสดงศิ ลปกรรมแห งชาติ เป นโครงการหนึ่ งที่ ส งเสริ ม ศิ ลป นให ได มี โอกาสแข งขั นกั นสร างสรรค ผลงาน ศิ ลปกรรมให มี ระดั บสู งถึ งขั้ นมาตรฐานทั ดเที ยมกั บ นานาชาติ ตลอดจนให ประชาชนชาวไทยได มี ความรู ความเข าใจและมี โอกาสชื่ นชมความงดงามของ ศิ ลปกรรมร วมสมั ย มี ผู คนเข าชมงานหนาตา แม เดิ นดู งานศิ ลป อย าง เพลิ ดเพลิ น วั นนี้ เป นอี กวั นที่ เห็ นแม ยิ้ ม ความเศร าไม ได จางหายไปจากแววตา เพี ยงแต ..มี ความสุ ขเพิ่ มขึ้ นมา เห็ นแม ยิ้ ม เราก็ ยิ้ มตาม หั วค่ ำอากาศเย็ นลงอี ก แต บ านเราอบอุ นด วย อาหารฝ มื อแม กั บเสี ยงพู ดคุ ยเบาๆ ในหมู พี่ น อง แว วเสี ยงเพลง ‘ดวงใจกั บความรั ก’

มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรได ดำเนิ นการจั ดการแสดงงาน ศิ ลปกรรมแห งชาติ ร วมกั บกรมศิ ลปากรตั้ งแต ครั้ งที่ ๑ ป ๒๔๙๒ โดยศาสตราจารย ศิ ลป พี ระศรี ปู ชนี ยบุ คคล ในด านศิ ลปะของชาติ เป นผู ริ เริ่ มจั ดขึ้ น และได นำมาแสดง ให ประชาชนทั่ วไปได เข าชม ในการแสดงศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๑๓ ซึ่ งตรง กั บป พ.ศ. ๒๕๐๕ เป นป ที่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เสด็ จพระราชดำเนิ นทรงเป ดการ แสดงศิ ลปกรรมแห งชาติ เป นครั้ งแรก และในการแสดง ศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๑๔ ได ทรงพระกรุ ณา โปรดเกล าฯ พระราชทานภาพฝ พระหั ตถ ให อั ญเชิ ญ เข าร วมเป นครั้ งแรก และพระราชทานภาพผลงาน ฝ พระหั ตถ ให อั ญเชิ ญเข าร วมแสดงด วยอี กหลายครั้ ง และมหาวิ ทยาลั ยก็ ยั งคงจั ดการแสดงศิ ลปกรรมแห งชาติ ร วมกั บกรมศิ ลปากรสื บเนื่ องจนกระทั่ งถึ งการแสดง ศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๑๔ ป ๒๕๐๖ ต อมา มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรได ย ายสั งกั ดมาขึ้ นอยู กั บทบวง มหาวิ ทยาลั ย จึ งได ดำเนิ นการจั ดแสดงผลงานศิ ลปกรรม แห งชาติ โดยลำพั งมาตั้ งแต ครั้ งที่ ๑๕ ป ๒๕๐๗ และยั ง คงมี การแสดงผลงานให ประชาชนได เช าชม ณ พิ พิ ธ- ภั ณฑสถานแห งชาติ ถนนเจ าฟ า กรุ งเทพฯ ในเดื อน กั นยายนของทุ กป จนถึ งป จจุ บั น หลั งจากนั้ น จะนำไป จั ดแสดงในส วนภู มิ ภาค ณ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร มหาวิ ทยาลั ยบู รพา มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ นทร วิ ทยาเขตป ตตานี และมหาวิ ทยาลั ย ทั กษิ ณ ตามลำดั บ

ประกาศนี ยบั ตร เกี ยรติ นิ ยม อั นดั บ ๓ เหรี ยญทองแดง ประเภทจิ ตรกรรม นางสาวจารุ วรรณ เมื องขวา

ประกาศนี ยบั ตร เกี ยรติ นิ ยม อั นดั บ ๑ เหรี ยญทอง ประเภทสื่ อประสม นายวุ ฒิ นท ชาญสตบุ ตร

ประกาศนี ยบั ตร เกี ยรติ นิ ยม อั นดั บ ๓ เหรี ยญทองแดง ประเภทภาพพิ มพ นางสาวจิ รนั นท จุ ลบท

ประกาศนี ยบั ตร เกี ยรติ นิ ยม อั นดั บ ๑ เหรี ยญทอง ประเภทประติ มากรรม นายประสิ ทธิ์ วิ ชายะ

เอสโซ่ ส่ งเสริ มผลงานศิ ลปะดี เด่ น ในงานแสดงศิ ลปกรรมแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๖๒

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) สนั บสนุ นการจั ดงานศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๒ เพื่ อส งเสริ มให ศิ ลป นไทยได มี โอกาสเผยแพร ผลงาน และยกระดั บมาตรฐานผลงานศิ ลปกรรมของไทย นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได มอบเงิ นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก ผู ช วยศาสตราจารย ชั ยชาญ ถาวรเวช อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เพื่ อสนั บสนุ น การจั ดงานศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๒ ณ พิ พิ ธภั ณฑสถานแห งชาติ หอศิ ลป ถนนเจ าฟ า ผู ช วยศาสตราจารย ชั ยชาญ กล าวถึ งนิ ทรรศการว า “นิ ทรรศการมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อกระตุ นให ประชาชน ไทยเกิ ดความรู ความเข าใจในศิ ลปะสมั ยใหม และสนั บสนุ นให ศิ ลป นได แสดงออกถึ งทั กษะ ความสามารถ ในการสร างสรรค ผลงานศิ ลปกรรม ทั้ งในประเภทจิ ตรกรรม ประติ มากรรม ภาพพิ มพ และสื่ อประสม” นายแฮนเซ็ น กล าวถึ งการสนั บสนุ นของเอสโซ ว า “เอสโซ เล็ งเห็ นถึ งความสำคั ญของการส งเสริ มและ สื บสานผลงานศิ ลปะซึ่ งถื อเป นมรดกทางวั ฒนธรรมของชาติ เราได สนั บสนุ นการจั ดงานศิ ลปกรรมแห งชาติ มาอย างต อเนื่ องเป นป ที่ ๓๔ แล ว ผู ที่ เข าประกวดล วนได รั บโอกาสในการแสดงศั กยภาพการสร างสรรค ผลงานศิ ลปกรรม ในขณะเดี ยวกั น ผลงานที่ นำมาจั ดแสดงก็ เป นแรงบั นดาลใจให ศิ ลป นรุ นใหม ได พั ฒนา ผลงานของตนต อไป และยั งช วยกระตุ นให สาธารณชนมี ความสนใจในงานศิ ลป มากขึ้ น”

แรงบั นดาลใจจากพระราชา

ภาพปกความรู คื อประที ปฉบั บนี้ เป นผลงาน ของ อำนาจ คงวารี ศิ ลป นที่ เชี่ ยวชาญในเทคนิ ค ภาพพิ มพ หิ น (Lithograph) ที่ หาตั วจั บยากของ เมื องไทย สำเร็ จปริ ญญาโทจากมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ป จจุ บั นดำรงตำแหน งผู ช วยศาสตราจารย ภาควิ ชา ภาพพิ มพ คณะจิ ตรกรรมประติ มากรรมและภาพพิ มพ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร อ. อำนาจ เล าให ฟ งถึ งแรงบั นดาลใจในการ สร างสรรค ผลงานศิ ลปะภาพพิ มพ พระบรมฉายา สาทิ สลั กษณ ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหา ภู มิ พลอดุ ลยเดช ดั งนี้ “พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วฯ ทรงบำเพ็ ญ พระราชกรณี ยกิ จต างๆ เพื่ อประชาชนชาวไทย มาโดยตลอด โดยได สร างชี วิ ต สร างอาชี พ สร างอนาคตต อพสกนิ กรชาวไทย ผมจึ งแปลค า ความหมาย ความรู สึ กที่ มี ต อพระองค โดยสื่ อแสดง ให เห็ นถึ งพลั งของการสร างสรรค ความเพี ยร พยายามในการเขี ยนภาพของพระองค ผ านแม พิ มพ แผ นอลู มิ นั มด วยความประณี ตสู กระบวนการพิ มพ ภาพ ถึ งแม ว าภาพจะมี ขนาดเล็ กแต เกิ ดจาก การพิ มพ ทั บซ อนกั น ในแต ละสี แต ละแม พิ มพ รวมถึ ง ๘ แม พิ มพ ภายใต ขอบเขตของเทคนิ ค ภาพพิ มพ แบบวิ ธี การโบราณ ขณะเดี ยวกั นได เลื อก แสดงภาพพระองค ช วงวั ยหนุ มเพราะเป นช วงอายุ ที่ เต็ มเป ยมไปด วยพลั งในการสร างสรรค โดยเน น สี เหลื องบริ เวณฉากหลั งซึ่ งเป นสี ประจำพระองค ” ภาพพิ มพ พระบรมฉายาสาทิ สลั กษณ นี้ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร มอบหมายให อ. อำนาจ จั ดทำเพื่ อมอบให เป นที่ ระลึ กแก บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) และหน วยงาน ที่ ให การสนั บสนุ นมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรในการ จั ดงานศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๒ Inspired by His Majesty King Bhumibol Adulyadej Artist Amnat Kongwaree depicted His Majesty King Bhumibol Adulyadej in his youth to show His Majesty’s infinite energy to work for Thai people in the lithograph. The yellow background represented Monday, which is His Majesty’s birth date.

เรื่ อง จาก ปก

Contributing to Society

Under His Majesty’s Benevolence His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej’s kindness has touched all people who have had a chance to meet him, including former Esso management. T hree former directors of Esso (Thailand) Public Company Limited – Smit Tiemprasert, Steven C. Spancake and Pipop Pruecksamars – recounted their special moment of Royal audience with His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

(จากซ ายไปขวา) มร. สตี เฟน ซี . สแปนเคก คุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ และ มร. เดวิ ด เอช. เล็ ดลี่ เข าเฝ าพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช

ใต้ ร่ มพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ

ÇÒÊ¹Ò »ÃÐÊÔ ·¸Ôì ¨Ù µÃС٠Å

อย างแจ มชั ดถึ งการได เข าเฝ า นั บเป นจุ ดสู งสุ ดของการ ทำงานในประเทศไทย ผมเก็ บภาพที่ พระองค ทั กทายผม ด วยการจั บมื อไว ในห องรั บแขกที่ เมื องฮิ วสตั น รั ฐเท็ กซั ส และอี กสองภาพก็ ตั้ งอยู ที่ ห องทำงานของผม” คุ ณสแปนเคก เล าให ฟ งว าการเข าเฝ าพระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เมื่ อกว า ๒๐ ป ที่ แล ว นั บเป นเรื่ องเหนื อความคาดหมาย เนื่ องจาก มร. ลี เรย มอน ประธานและ CEO บริ ษั ท เอ็ กซอน คอร ปอเรชั่ น ซึ่ งเดิ นทางไปร วมประชุ ม APEC ที่ เมื องจาร กาตาร แสดงความจำนงที่ จะมาเยี่ ยมเอสโซ ประเทศไทย เพื่ อฉลองความสำเร็ จในการดำเนิ นธุ รกิ จ ในประเทศไทยครบ ๑๐๐ ป และเข าเฝ าพระองค เพื่ อ ถวายเงิ นโดยเสด็ จพระราชกุ ศลตามพระราชอั ธยาศั ย อย างไรก็ ตาม ปรากฏว า มร. เรย มอน ติ ดภารกิ จ บางประการ ทำให ไม สามารถเดิ นทางมาประเทศไทยได บริ ษั ทฯ จึ งแจ งเรื่ องดั งกล าวให สำนั กพระราชวั งทราบ ดั งนั้ น คุ ณสแปนเคก และผู บริ หารของเอสโซ ประเทศไทย ในขณะนั้ น คื อ มร. เดวิ ด เอช. เล็ ดลี่ ประธานกรรมการ และกรรมการผู จั ดการ กรรมการอี กสองท านคื อ คุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ คุ ณสมิ ต หรรษา รวมทั้ ง คุ ณพงษ ศั กดิ์ คุ ณากรณ ประมั ตถ ผู จั ดการฝ ายประชา- สั มพั นธ จึ งได มี โอกาสเข าเฝ าในเดื อนพฤศจิ กายน ๒๕๓๗

พระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เป นที่ ประจั กษ ต อ ทุ กผู คนที่ ได มี โอกาสได เข าเฝ าพระองค รวมทั้ งอดี ต กรรมการของเอสโซ ทั้ งชาวไทยและต างชาติ ซึ่ งมี โอกาส ได เข าเฝ า และเข าร วมรั บเสด็ จในหลายโอกาส คุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ อดี ตกรรมการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เล าให ฟ งว า “รู สึ กตื่ นเต นทุ กครั้ งก อนที่ จะได เข าพบในหลวง แต เมื่ อ ได เข าพบพระองค ทำให เรารู สึ กผ อนคลาย ด วยคำพู ด ด วยอิ ริ ยาบถของท าน ทำให เราไม รู สึ กอึ ดอั ด” คุ ณสมิ ทธิ์ มี โอกาสได เข าเฝ าถึ งสามครั้ ง ครั้ งแรก เข าเฝ าพร อมกั บ คุ ณรอย ไวแลนด อดี ตประธาน กรรมการและกรรมการผู จั ดการ ของเอสโซ ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ คุ ณสมิ ทธิ์ เข าเฝ าเพื่ อเป นตั วแทนบริ ษั ท เอสโซ ฯ ในการน อมเกล าฯ ถวายเงิ นสนั บสนุ น โครงการ พระราชดำริ และในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ได ทรงมี พระมหา กรุ ณาธิ คุ ณโปรดเกล าฯ ให คณะผู บริ หารเอสโซ เข าเฝ า เพื่ อถวายเงิ นสนั บสนุ นโครงการโรงสี ข าว ความทรงจำที่ มี ค าที่ สุ ดสำหรั บ มร. สตี เฟน ซี . สแปนเคก ซึ่ งดำรงตำแหน งกรรมการ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ระหว างป พ.ศ. ๒๕๓๖– ๒๕๓๙ คื อการได เข าเฝ าในหลวงรั ชกาลที่ ๙ “ผมจำได

ไอระเหยของน้ ำมั นก็ ส งกลิ่ น แล วพระองค ก็ เริ่ มวาด แบบร างระบบควบคุ มไอน้ ำมั นที่ ทรงคิ ดขึ้ น พระองค ทรงมี สมุ ดฉี กและปากกาอยู ข างพระองค ตลอดเวลา โดยทรงใช วาดแบบร างทางวิ ศวกรรมเพื่ ออธิ บายสิ่ งที่ ทรงคิ ด” ตลอดการสนทนา สิ่ งหนึ่ งที่ เป นที่ ประจั กษ และ สร างความประทั บใจให คุ ณสแปนเคก ประทั บใจมาก ที่ สุ ดคื อ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณและความห วงใยที่ พระองค มี ต อพสกนิ กรชาวไทย “พระองค ทรงมี ความห วงใยว า ชาวนาไม สามารถสี ข าวของพวกเขาได ในราคาถู ก จึ งทรง ขอให เอสโซ พิ จารณาสนั บสนุ นการสร างโรงสี ข าว” เอสโซ ได สนองพระราชดำริ โดยสนั บสนุ นการสร าง โรงสี ข าวตามพระราชดำริ ที่ จั งหวั ดสกลนคร คุ ณพิ ภพ พฤกษมาศน อดี ตกรรมการบริ หารและ ผู จั ดการฝ ายประชาสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เล าให ฟ งว า ได มี โอกาสเข าร วมรั บเสด็ จในครั้ งที่ พระองค เสด็ จเป น ประธานในพิ ธี เป ดพิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร ซึ่ งจั ดสร างขึ้ น เป นแห งแรกในประเทศไทยในบริ เวณท องฟ าจำลองเดิ ม ที่ เอกมั ย “พระองค เสด็ จผ านนิ ทรรศการการสำรวจและ ผลิ ตป โตรเลี ยม ซึ่ งบริ ษั ทเอสโซ ร วมจั ดทำเพื่ิ อแสดง ในพิ พิ ธภั ณฑ ดั งกล าว ภายหลั งจากที่ ผู อำนวยการ พิ พิ ธภั ณฑ ฯ ได ถวายรายงานแล ว พระองค ได ตรั สถาม ผู แทนบริ ษั ทที่ เข าร วมรั บเสด็ จว า ‘ประเทศไทยมี ป โตรเลี ยมอยู บ างไหม?’ ผมซึ่ งได รั บมอบหมายจาก ผู บริ หารบริ ษั ทที่ เข าร วมรั บเสด็ จให เตรี ยมตั วตอบคำถาม ได ตอบว า ‘ประเทศไทยมี ป โตรเลี ยมอยู บ างแต ยั งอยู ใน ขั้ นตอนการสำรวจเพื่ อทราบปริ มาณที่ แน นอนพะยะค ะ’ พระองค พยั กพระเศี ยรก อนเสด็ จพระราชดำเนิ นต อไป นั่ นคื อช วงเวลาก อนที่ ประเทศไทยจะมี การสำรวจและ ผลิ ตป โตรเลี ยมอย างจริ งจั งในยุ คโชติ ช วงชั ชวาล” อี กโอกาสหนึ่ ง ที่ คุ ณพิ ภพ ได มี โอกาสเข าเฝ า คื อ เมื่ อได รั บมอบหมายให เป นผู แทนรั บพระราชทานของ ที่ ระลึ กจากพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล อดุ ลยเดช เนื่ องจากเอสโซ มี ส วนช วยสนั บสนุ นทางด าน การเงิ นหรื อกิ จกรรมของมู ลนิ ธิ ราชประชาสมาสั ย ในพระบรมราชู ปถั มภ คุ ณพิ ภพ กล าวเพิ่ มเติ มว า “ในช วงที่ ผมทำงาน ด านประชาสั มพั นธ ซึ่ งรั บผิ ดชอบกิ จกรรมเพื่ อสั งคม ของบริ ษั ท นอกจากจะศึ กษานโยบายและหลั กการ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมของบริ ษั ทเอสโซ แล ว ผมได ศึ กษา กิ จกรรมประเภทเดี ยวกั นของทั้ งภาครั ฐและเอกชน ในประเทศไทยแทบทุ กองค กร สิ่ งที่ ผมประทั บใจเมื่ อ

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทร

มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทั กทาย มร. สตี เฟน ซี . สแปนเคก

คุ ณพิ ภพ พฤกษมาศน รั บเสด็ จพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช

“ระหว างที่ พวกเราเดิ นทางไปพระราชวั งเพื่ อเข าเฝ า ผมจำได ว าทุ กคนต างตื่ นเต นและวิ ตกว าจะกราบบั งคมทู ล พระองค ว าอย างไรดี โดยเฉพาะคุ ณสมิ ทธิ์ เที ยมประเสริ ฐ รู สึ กว าจะตื่ นเต นเป นพิ เศษ เพราะในฐานะกรรมการ อาวุ โสชาวไทย คุ ณสมิ ทธิ์ ต องเป นคนกราบบั งคมทู ล และถวายรายงานโดยใช ราชาศั พท รวมทั้ งอธิ บายว า ทำไม มร. เรย มอน จึ งไม สามารถมาเข าเฝ าได “ขณะที่ พวกเราเดิ นเข าไปในท องพระโรง พระองค ก็ ลุ กขึ้ นยื นทั นที ทำให พวกเรารู สึ กคลายกั งวลไปมาก พอคุ ณสมิ ทธิ์ อ านรายงานถวายจบ พระเจ าอยู หั วก็ เสด็ จพระราชดำเนิ นมาจั บมื อคุ ณเล็ ดลี่ และผม ซึ่ งเป น ชาวต างชาติ สองคนในที่ นั้ น ซึ่ งทำให ผมปลาบปลื้ มใจมาก เมื่ อพวกเรานั่ งลงและเริ่ มต นการสนทนา พระเจ าอยู หั ว ก็ เริ่ มต นโดยการตรั สว า ‘บางครั้ งคนที่ อยู ในตำแหน งสู ง กว าพวกเราก็ ทำสิ่ งที่ เราไม สามารถจะควบคุ มได ’ นั บเป น พระราชดำรั สที่ ทำให พวกเรารู สึ กโล งอกกั น และช วยให การสนทนาดำเนิ นต อไปด วยดี ” คุ ณสแปนเคก เล าว า พระเจ าอยู หั วรู จั กเอสโซ เป น อย างดี ไม ว าจะเป นประวั ติ บริ ษั ท หรื อการดำเนิ นงาน “ตอนนั้ นมี สถานี บริ การเอสโซ ตั้ งอยู บริ เวณพระตำหนั ก จิ ตรลดา ด วยเหตุ นี้ พระองค ทรงตรั สว า บางครั้ ง

ศึ กษาโครงการและกิ จกรรมเพื่ อสั งคมของพระเจ าอยู หั ว ในพระบรมโกศนั้ น คื อการพบว าโครงการเป นสากล และเป นประโยชน กั บสั งคมและประเทศไทยอย าง แท จริ ง โดยทั้ งหมดเป นการช วยเหลื อและสงเคราะห ผู ด อยโอกาส โดยไม หวั งผลตอบแทน ดั งนั้ นบริ ษั ทเอสโซ จึ งได ร วมสนั บสนุ นโครงการและกิ จกรรมเพื่ อสั งคมของ พระองค ท านเป นประจำเสมอมา”

เหตุ การณ นี้ สะท อนพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ที่ พระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงมี ต อ ชาวไทยทุ กหมู เหล าและรวมไปถึ งบริ ษั ทต างชาติ ที่ ได เข ามาพึ่ งพระบรมโพธิ สมภาร อ. ถาวร เล าว า เมื่ อประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๑๗ เกิ ดเหตุ น้ ำท วมใหญ ที่ ภาคใต ฝนตกหลายวั น ประชาชน ที่ อยู รอบนอกหาดใหญ ถู กตั ดขาดเพราะถนนโดน น้ ำท วม มล. ทวี สั นต ลดาวั ลย ราชเลขาธิ การในขณะนั้ น ติ ดต อแจ งมาว าเฮลิ คอปเตอร ของกองทั พอากาศ ซึ่ งได รั บมอบหมายให ส งความช วยเหลื อบรรเทาทุ กข ราษฎร ที่ ประสบภั ยน้ ำท วม ไม มี น้ ำมั นใช ในการปฏิ บั ติ งาน เมื่ อ มร. เจ. เอ. เรี ยดั น ผู บริ หารเอสโซ ในขณะนั้ น ทราบและตกลงให ความช วยเหลื อ อ. ถาวร จึ งตอบ ท านราชเลขาธิ การ ไปว า เอสโซ ยิ นดี สนั บสนุ น ผู บริ หาร เอสโซ ฯ จึ งได เข าเฝ าพระเจ าอยู หั ว เพื่ อถวายตั วอย าง น้ ำมั นที่ จะมอบให ทางกองทั พอากาศ พร อมกั บ พลตำรวจตรี อรรถสิ ทธิ์ สิ ทธิ สุ นทร (หลวงอรรถสิ ทธิ์ สิ ทธิ สุ นทร) รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยใน ขณะนั้ น “เราซื้ อขวดแก วเจี ยระไนสวยมาก มาใส น้ ำมั น อากาศยาน เพื่ อบอกว านี่ คื อน้ ำมั นที่ เราจะมอบให กั บ กองทั พอากาศใช ในกิ จการบรรเทาทุ กข ตามที่ พระเจ า- อยู หั วรั บสั่ ง เอสโซ รู สึ กภาคภู มิ ใจที่ ได มี โอกาสสนอง พระราชประสงค ของพระองค ” อ. ถาวรเล าให ฟ งด วย น้ ำเสี ยงภู มิ ใจ “ภาพประทั บใจคื อ หลั งจากเข าเฝ าแล ว ผมก็ ไปที่ คลั งน้ ำมั นเอสโซ ช องนนทรี เห็ นขบวนรถน้ ำมั นของเรา วิ่ งออกจากคลั งฯ ไปดอนเมื อง ช างเป นภาพที่ งดงาม โรแมนติ กจริ งๆ”

พระมหากรุ ณาธิ คุ ณปกเกล าฯ อาจารย ถาวร ชนะภั ย อดี ตสื่ อมวลชนสั มพั นธ ของเอสโซ ยั งจำได ดี ถึ งเหตุ การณ เมื่ อประมาณ ๔๐ กว า ป ที่ แล ว เมื่ อเกิ ดเหตุ ไฟไหม เรื อน้ ำมั นเอสโซ จิ ตตะกอง ของบริ ษั ท เอสโซ อี สเทอร น ขณะแล นเข าร องน้ ำใน อ าวไทย เพื่ อนำน้ ำมั นดี เซลมาส งที่ คลั งน้ ำมั นเอสโซ ช องนนทรี ในป พ.ศ. ๒๕๑๖ “รุ งเช า หนั งสื อพิ มพ ใหญ ๆ เกื อบทุ กฉบั บต างก็ มี รู ปที่ เรื อกำลั งไฟไหม ขึ้ นข าวหน า ๑” อ. ถาวร เล าให ฟ ง “ผมติ ดต อถามไปทางไทยรั ฐ เขาบอกภาพนี้ กองบิ น ตำรวจเป นคนแจกจ ายให ทุ กฉบั บ” อ. ถาวร จึ งเดิ นทางไปกองบิ นตำรวจ เพื่ อขอพบ กั บพลตำรวจตรี พิ ชิ ต รั กษนาเวศ ผู บั งคั บการกองบิ น ตำรวจ ในขณะนั้ น เพื่ อสอบถามว า “ท านได ภาพนี้ มาจากไหน?” “ท านก็ บอกว าได รั บคำสั่ งทางวิ ทยุ โดยตรงจาก พระเจ าอยู หั ว ให กองบิ นตำรวจบิ นไปดู สิ ว าไฟไหม หมู บ านชาวประมงที่ ไหน แล วให หาทางช วยเหลื อ” อ. ถาวร กล าว “แล วคุ ณพิ ชิ ต ก็ เป ดเทปพระสุ รเสี ยงรั บสั่ งของ พระเจ าอยู หั วให ฟ ง ตอนหนึ่ งพระองค รั บสั่ งว า ‘กั ปตั น เรื อเอสโซ เขายั งไม ยอมสละเรื อ เพราะฉะนั้ น ให คอย ดู แลช วยเหลื อ’ คุ ณพิ ชิ ต เล าให ผมฟ งว าพระเจ าอยู หั ว ทรงสั่ งการไปกองทั พเรื อ ให เอาเรื อออกมา เตรี ยม เครื่ องชู ชี พเผื่ อว าพวกลู กเรื อกระโดดลงในทะเล ขณะเดี ยวกั นให ฉี ดน้ ำยากั นฉลามไม ให เข าใกล บริ เวณ นั้ น” ด วยความช วยเหลื อของหน วยงานต างๆ อาทิ การท าเรื อแห งประเทศไทย เรื อเร็ วของทหารสหรั ฐที่ อู ตะเภา และทหารเรื อ เอสโซ สามารถดั บไฟที่ ไหม เรื อน้ ำมั นเอสโซ จิ ตตะกองลงได โดยไม มี การบาดเจ็ บ หรื อเสี ยชี วิ ตเลยแม แต คนเดี ยว

อาจารย ถาวร ชนะภั ย

สนองพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ อาณาประชาราษฎร ต างร่ ำไห ถวายอาลั ยเมื่ อ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช สวรรคตในวั นที่ ๑๓ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ เช นเดี ยวกั บ ปวงชนชาวไทย บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) สำนึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระองค พระองค ทรงเป นที่ รั กและเคารพของพสกนิ กร ชาวไทย โดยมุ งบำเพ็ ญพระราชกรณี ยกิ จน อยใหญ เพื่ อ ประโยชน และความสุ ขความเจริ ญของปวงชนชาวไทย พระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระองค ต อปวงชนชาวไทย ได สร างแรงบั นดาลใจให เอสโซ ทำหน าที่ ของเราให ดี ที่ สุ ด รวมทั้ งสนั บสนุ นการทำกิ จกรรมเพื่ อให ความช วยเหลื อ แก ผู ด อยโอกาสต อไป เอสโซ ได สนองพระราชดำริ นานั ปการในการพั ฒนา ประเทศ กิ จกรรมการกุ ศล และการบรรเทาสาธารณภั ย นั บจากการสร างโรงสี ข าวตามพระราชดำริ ที่ จ.สกลนคร และการสร างอาคารและอุ ปกรณ โรงนม ไปจนถึ งการ สนั บสนุ นกิ จกรรมของมู ลนิ ธิ ราชประชานุ เคราะห เราให การสนั บสนุ นแก มู ลนิ ธิ อานั นทมหิ ดล ซึ่ งพระองค ตั้ งขึ้ น เพื่ อส งเสริ มให นั กเรี ยนที่ มี ผลการเรี ยนดี เยี่ ยมได พั ฒนา ศั กยภาพของตนเองเพื่ อประโยชน ของประเทศชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว ทรงพระกรุ ณาพระราชทาน “ตราครุ ฑ” ให แก เอสโซ หลั งจากที่ บริ ษั ทดำเนิ นการภายใต พระบรมโพธิ สมภาร มาเป นเวลานาน ด วยความตั้ งมั่ นอยู ในการประกอบ วิ ชาชี พอย างสุ จริ ต ร วมสร างสรรค สั งคม ส งเสริ มและ มี ส วนร วมในการพั ฒนาประเทศให เจริ ญก าวหน า ตลอด จนรั บใช ใต เบื้ องพระยุ คลบาทด วยความจริ งใจตลอดมา

เทคโนโลยี ดาวเที ยม ในการถ ายทอด การเรี ยนการสอน หลั กสู ตรขั้ นพื้ นฐานจาก โรงเรี ยนวั งไกลกั งวล

ส งเสริ มการศึ กษาไทย ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล อดุ ลยเดชฉลองสิ ริ ราชสมบั ติ ครบ ๖๐ ป ในพ.ศ. ๒๕๔๙ เอสโซ ให การสนั บสนุ นแนวพระราชดำริ ในการส งเสริ ม การศึ กษาให แก เด็ กไทยทั่ วประเทศ โดยใช เทคโนโลยี ดาวเที ยมในการถ ายทอดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตร ขั้ นพื้ นฐานจากโรงเรี ยนวั งไกลกั งวล “ถ ายทอดสด ๑ ช อง ๑ ชั้ น” ตั้ งแต ประถมศึ กษาป ที่ ๑ ถึ งมั ธยมศึ กษา ป ที่ ๖ รวม ๑๒ ช อง สอนโดยครู คนเดี ยวกั น เวลาเดี ยว กั น คุ ณภาพเดี ยวกั น ถ ายทอดโดยตรงจากโรงเรี ยน วั งไกลกั งวลเพื่ อเป นการเป ดโอกาสให โรงเรี ยนต างๆ ที่ ขาดแคลนครู นอกจากนี้ ยั งมี การออกอากาศช อง การอาชี พ ช องอุ ดมศึ กษา และรายการนานาชาติ อี ก อย างละ ๑ ช อง อี กหนึ่ งโครงการที่ เราทำเพื่ อร วมฉลองพั ชราภิ เษก คื อ การจั ดสร างห องสมุ ดที่ โรงเรี ยนวไลย ซึ่ งเป นโรงเรี ยน ที่ ก อตั้ งขึ้ นโดยเงิ นพระราชทานจากสมเด็ จพระศรี นคริ น- ทราบรมราชชนนี ตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๐๙ ต อมา พระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงมี พระ ราชดำริ ให ผู อำนวยการกองงานส วนพระองค เข ามาดู แล ทำการซ อมแซมอาคารเรี ยนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ และทรง รั บไว ในพระอุ ปถั มภ โดยเป ดการเรี ยนการสอนตั้ งแต ชั้ น อนุ บาลป ที่ ๑ – ๒ และระดั บชั้ นประถมศึ กษาป ที่ ๑ – ๖ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เอสโซ ได ทำการบู รณะซ อมแซม ห องสมุ ด รวมทั้ งมอบคอมพิ วเตอร โน ตบุ กให แก โรงเรี ยน วไลยเพื่ อใช ในโครงการการศึ กษาทางไกลผ านดาวเที ยม

ค ายวิ ทยาศาสตร ทางทะเล

โครงการ “๘๐ ฝาย ๘๐ พรรษา”

บริ การ ตรวจสุ ขภาพ โครงการ ส งเสริ มสุ ขภาพ

ร วมอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ จากขุ นเขาสู ท องทะเล ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน เราให การสนั บสนุ นโครงการต างๆ ของศู นย ศึ กษา การพั ฒนาอ าวคุ งกระเบนอั นเนื่ องมาจากพระราชดำริ มาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเริ่ มจากโครงการ “๘๐ ฝาย ๘๐ พรรษา” เนื่ องในโอกาสป มหามงคลที่ พระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา คื นชี วิ ตสู อ าว คุ งกระเบน และโครงการ “คุ งกระเบนเทิ ดไท องค ราชั น พั ฒนาชายหาดร วมกั นเพื่ อสานฝ นทะเลงาม” โครงการเหล านี้ ช วยให ศู นย ฯ สามารถอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ นั บจากขุ นเขาไปสู การอนุ รั กษ ทรั พยากรชายฝ งอย างยั่ งยื น อาทิ โครงการ “คุ งกระเบน เทิ ดไท องค ราชั นพั ฒนาชายหาดร วมกั นเพื่ อสานฝ น ทะเลงาม” การปล อยลู กพั นธุ กุ งกุ ลาสู ท องทะเลจำนวน ๑ ล านตั ว การสร างบ านปลาจากซั้ งเชื อก กิ จกรรม ธนาคารปู ม าเพื่ อประชากรปู ม าอย างยั่ งยื น ตลอดจน การสร างฝายชะลอน้ ำจำนวน ๒๘๔ แห ง เพื่ อฉลองใน วโรกาสฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษาของพระองค ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน ก อตั้ งขึ้ นเพื่ อ ทำการศึ กษา วิ จั ย และทดลองวิ ธี การอนุ รั กษ และจั ดการ ทรั พยากรชายฝ งจั งหวั ดจั นทบุ รี อย างยั่ งยื น

ร วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงทำโครงการ ส งเสริ มสุ ขภาพ เพื่ อเป นการดำเนิ นตามรอยพระยุ คลบาท เอสโซ ได สนั บสนุ นมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงในการจั ดทำ โครงการส งเสริ มสุ ขภาพสำหรั บเด็ กๆ และผู สู งอายุ ในหมู ชาวเขาในพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงราย ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เอสโซ ได ร วมมื อกั บสำนั กวิ ชา พยาบาลศาสตร มหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง จั ดทำ โครงการเพื่ อพั ฒนาระบบสุ ขาภิ บาลเพื่ อสร างพลานามั ย ที่ ดี ของเด็ กนั กเรี ยนโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิ คดุ สิ ต โครงการนี้ ครอบคลุ มการให บริ การตรวจ สุ ขภาพ การรั กษาพยาบาล และทั นตกรรมแก เด็ ก นั กเรี ยนและชาวบ านในบริ เวณใกล เคี ยง รวมถึ งการ ปรั บปรุ งระบบสุ ขาภิ บาล การจั ดทำมุ มให ความรู ด าน สุ ขภาพในห องสมุ ด การพั ฒนาศั กยภาพผู นำนั กเรี ยน ด านสุ ขภาพและสุ ขาภิ บาล ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เอสโซ สนั บสนุ นความร วมมื อ ระหว างสำนั กวิ ชาพยาบาลศาสตร และสำนั กวิ ชา เทคโนโลยี สารสนเทศในการพั ฒนาระบบการจั ดการ ข อมู ลสุ ขภาพชุ มชน รวมทั้ งรู ปแบบของการให บริ การ ด านสุ ขภาพชุ มชนโดยใช เทคโนโลยี สารสนเทศให เป น ประโยชน โดยให ความสำคั ญกั บกลุ มผู สู งอายุ ใน หมู บ าน ๖ แห ง ในจั งหวั ดเชี ยงราย คณะทำงานได ลง พื้ นที่ สั มภาษณ ผู สู งอายุ และจั ดเก็ บข อมู ลเหล านั้ นใน แอพลิ เคชั่ นมื อถื อ ทำให สามารถติ ดตามผู ป วยเรื้ อรั ง และออกแบบโปรแกรมดู แลสุ ขภาพให เหมาะสมกั บ ผู ป วยแต ละคน รวมทั้ งให ข อมู ลด านโภชนาการและ สุ ขอนามั ยอี กด วย

“ค ายยุ ววิ ศวกรบพิ ธ”

“ค ายยุ ววิ ศวกรบพิ ธ” นามพระราชทาน เป นที่ ทราบกั นดี ว าพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงสนพระทั ยในวิ ชาการด าน วิ ศวกรรมศาสตร ดั งนั้ น พระองค จึ งทรงโปรดเกล า โปรดกระหม อมพระราชทานพระราชทรั พย ส วนพระองค ให แก นิ สิ ตวิ ศวกรรมศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อใช ในการดำเนิ นตามโครงงาน เมื่ อนิ สิ ตฯ ประสบ ป ญหาด านงบประมาณในการสร างสะพานไม ถาวรขึ้ น ที่ จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ เพื่ อบรรเทาความยากลำบาก ในการเดิ นทางของราษฏรอั นเกิ ดจากอุ ทกภั ยในป พ.ศ. ๒๕๑๒ นั บเป นจุ ดเริ่ มต นของโครงการค ายอาสาของ นิ สิ ตวิ ศวกรรมศาสตร จุ ฬาฯ ด วยสำนึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ที่ ได โปรดเกล าฯ พระราชทานนาม “ยุ ววิ ศวกรบพิ ธ” แก สิ่ งก อสร างที่ นิ สิ ตวิ ศวกรรมศาสตร จุ ฬาฯ ได ก อสร างขึ้ นเพื่ อเป น สิ่ งอำนวยความสะดวกให แก ประชาชนในที่ ห างไกล ตามโครงการค ายอาสาพั ฒนา เอสโซ ให การสนั บสนุ น โครงการค ายอาสาพั ฒนานี้ มาเป นเวลากว าสองทศวรรษ สำหรั บป พ.ศ. ๒๕๕๙ มี การก อสร างระบบประปา “ยุ ววิ ศวกรบพิ ธ ๔๔” ที่ หมู บ านไร ศิ ลาทอง ตำบลพิ ชั ย อำเภอเมื อง จั งหวั ดลำปาง

ตรวจสุ ขภาพ และจั ดเก็ บข อมู ลสุ ขภาพ ลงใน แอพลิ เคชั่ นมื อถื อ

History & Culture

ธ สถิ ตในดวงใจไทยนิ รั นดร ด วยสำนึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ในป ๒๕๖๐ นี้ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย ได จั ดพิ มพ ปฏิ ทิ นพระบรมฉายาสาทิ สลั กษณ ซึ่ งรั งสรรค โดย นายสุ วั ฒน วรรณมณี เพื่ อเทิ ดพระเกี ยรติ ในพระอั จฉริ ยภาพ รวมถึ งพระจริ ยวั ตรอั นงดงาม ของพระองค

ในหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช พระมหากษั ตริ ย ลำดั บที่ เก า แห งราชวงศ จั กรี พระมหากษั ตริ ย ผู ครองหั วใจ ปวงชนชาวไทยยาวนาน ถึ ง ๗๐ ป

พระผู เป นดั่ งดวงประที ป กระจ างในหทั ยราษฎร ทรงครองราชย ด วยหลั กทศพิ ธราชธรรม ด วยพระราชหฤทั ยอั นงดงาม ทรงบำบั ดทุ กข บำรุ งสุ ขแก ทวยราษฎร ทั่ วไทย ทรงเป นดั่ งแสงสว าง ส องนำทางชี วิ ตให กั บปวงชน ทรงสถิ ตอยู ในดวงใจประชาราษฎร ตราบนิ จนิ รั นดร

Exploring

พระบิ ดา แห่ งมาตรฐานการช่ างไทย

¡Ñ Þ¨¹Ò ¾Ù żÅ

“ในการส งเสริ มนั้ น มี ป ญหาอั นควรจะได พิ จารณา ช วยเหลื ออยู สามประการ ประการแรก ได แก ป ญหา เรื่ องการให ความรู ทางหลั กวิ ทยาการและความรู ทางการ ออกแบบ ประการที่ สองได แก ป ญหาเรื่ องฝ มื อ ซึ่ งจะ ต องปรั บปรุ งให มี ความประณี ตและประสิ ทธิ ภาพได มาตรฐานจริ งๆ ประการที่ สามได แก ป ญหาเรื่ องการ จั ดหางานและหาตลาด เพื่ อช วยให ช างได มี งานทำ มี ตลาดที่ จะส งสิ นค าที่ ผลิ ตได ไปจำหน าย การช วยเหลื อ ทั้ งสามประการนี้ จะต องกระทำให สอดคล องกั นไป เพื่ อให ช างมี รายได และผลกำไร สำหรั บนำมาเป นทุ น รอน สร างฐานะและความก าวหน า ข าพเจ าขอฝาก ความคิ ดทั้ งนี้ ไว เป นแนวทางปฏิ บั ติ ของท านทั้ งหลาย ต อไป....”

“...ช างคื อผู ทำงานใช ฝ มื อ หมายความถึ งผู ใช ฝ มื อ เป นบริ การแก ผู อื่ นเช น ช างซ อมวิ ทยุ ช างเครื่ องยนต ประเภทหนึ่ ง กั บผู ใช ฝ มื อผลิ ตสิ่ งต างๆ เป นสิ นค าเช น ช างทอผ า ช างทำรองเท า อี กประเภทหนึ่ ง ช างทุ ก ประเภทเป นกลไกสำคั ญอย างยิ่ งในชี วิ ตของบ านเมื อง และของคนทุ กคน เพราะตลอดชี วิ ตของเรา เราต อง อาศั ยและใช บริ การหรื อสิ่ งต างๆ ที่ มาจากฝ มื อช าง อยู ทุ กวี่ ทุ กวั น ผู เป นช างจึ งสมควรได รั บความเอาใจใส สนั บสนุ นจากทุ กๆ ฝ าย ยิ่ งในสมั ยป จจุ บั นวิ ทยาการ ทุ กอย างเจริ ญก าวหน า ยิ่ งจำเป นต องส งเสริ มมากเป น พิ เศษ เพื่ อให ได ช างที่ มี ความสามารถสู ง ให มี สิ่ งใช สอย ที่ มี คุ ณภาพดี และเพี ยงพอกั บความต องการ

พระราชดำรั สในพิ ธี เป ดงานแนะแนวอาชี พและแข งขั นฝ มื อช าง ของสโมสรโรตารี่ กรุ งเทพฯ ใต ณ ลุ มพิ นี สถาน วั นจั นทร ที่ ๒ มี นาคม ๒๕๑๓

Father of Thailand’s Craftsmanship His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej initiated Phra Dabot Program in 1976 to provide opportunity to needy people to develop their skills as craftsmen, e.g. electricians, cameramen, repairmen, and tailors, to earn their livings. The program registered Phra Dabot School with the Non-Formal Education Department on June 1, 1989 and set up Phra Dabot Foundation. His Majesty King Bhumibol was also a patron of Thai craftsmen. Three craftsmen – car repairman Anan Romruenwanichkit, tailor Sunthorn Chanasriyothin and shoe repairman Sornkrai Naensrinil – reminisced about the service they have given to His Majesty.

โครงการพระดาบส เพื่ อช วยเหลื อผู ด อยโอกาส ที่ สนใจใฝ ศึ กษา

พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงมี พระอั จฉริ ยภาพในหลายๆ ด านเป นที่ ประจั กษ แก ประชาชนชาวไทยและนานาชาติ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป แห งการครองราชย พระองค ทรงสรรค สร างความ เจริ ญรุ งเรื องให แก ประเทศไทย ทรงแก ไขความทุ กข ร อน และป ญหาที่ เกี่ ยวข องกั บชี วิ ตความเป นอยู และการ ประกอบอาชี พของประชาชนทั่ วทุ กท องถิ่ นด วยโครงการ พระราชดำริ และโครงการส วนพระองค หลายพั นโครงการ หากพิ จารณาแต ละโครงการในพระองค ให ถี่ ถ วน ก็ จะพบว า ทุ กโครงการล วนประกอบด วยหลั กวิ ชา หรื อหลั กการทั้ งศาสตร และศิ ลป ในหลายสาขา พระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงนำความรู ทางวิ ชาการ ทั กษะจากการทรงงานด านต างๆ ด วย พระองค เอง ตลอดจนข อมู ลทุ กด านที่ ทรงได รั บจาก หน วยงานที่ เกี่ ยวข องและประชาชนมารวมเข าด วยกั น ก อนจะจั ดทำโครงการ เป าหมายและแนวทางการ ดำเนิ นงานเปรี ยบดั่ ง “นายช างใหญ ” ที่ เก็ บรวบรวม ทุ กรายละเอี ยด แล วจึ งกำหนดเป นโครงการที่ มี รู ปแบบ เฉพาะเหมาะสมในแต ละพื้ นที่ ก อนจะทรงมอบหมาย ให หน วยงานที่ เกี่ ยวข องรั บไปศึ กษา จั ดทำรายละเอี ยด และดำเนิ นงานต อไป โดยจะทรงพระราชทานพระราช วิ นิ จฉั ย พระราชดำริ คำแนะนำ หรื อแนวทางการแก ไข ป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นอยู ตลอดเวลา เพื่ อให ทุ กโครงการ สามารถดำเนิ นงานได และก อให เกิ ดประโยชน แท จริ ง ตามเป าหมายที่ วางไว

นอกจากทรงเป น “นายช างใหญ ” ในพระราชกรณี ย- กิ จเพื่ อประโยชน สุ ขของประชาชนแล ว พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ยั งทรงมี ความสน พระราชหฤทั ยในงานช างเกื อบทุ กด านเป นการส วน พระองค และทรงฝ กฝนด วยพระองค เองเป นเวลาหลาย ป จนทรงมี ความรู ความเข าใจและทั กษะในงานช าง เหล านั้ นเป นอย างดี มั กจะทรงนำศาสตร และศิ ลป มาใช ประโยชน ร วมกั นตามความคิ ดสร างสรรค ส วนพระองค เพื่ อพั ฒนาให เกิ ดสิ่ งใหม ๆ ความรู ใหม ๆ ที่ สามารถนำ มาใช งานได จริ ง ทั้ งในงานด านช างฝ มื อและช างเทคนิ ค ที่ ทรงสนพระราชหฤทั ย เช น งานไม การถ ายภาพ ดนตรี งานจิ ตรกรรมประติ มากรรม ไฟฟ า อิ เล็ กทรอนิ กส การสื่ อสารโทรคมนาคม คอมพิ วเตอร เครื่ องจั กรกล ตลอดจนสิ่ งประดิ ษฐ ต างๆ ตามพระราชดำริ ดั งที่ เป น ที่ รั บรู กั นอย างแพร หลายอยู ในป จจุ บั น เหนื อสิ่ งอื่ นใด พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงติ ดตามเรื่ องราวของ “ช าง” ในประเทศอย างใกล ชิ ด ดั งพระราชดำรั สที่ พระราชทาน ไว เมื่ อป ๒๕๑๓ ที่ ในสายพระเนตรของพระองค “ช าง” เป นผู มี บทบาทเกี่ ยวข องอยู ในชี วิ ตประจำวั นของผู คน ในสั งคม เป นวิ ชาชี พที่ มี ความสำคั ญต อบ านเมื องสมควร ได รั บการสนั บสนุ นส งเสริ มเพื่ อยกระดั บมาตรฐานฝ มื อ

นั กเรี ยนของ โครงการพระดาบส ได รั บการสั่ งสอนและ ฝ กฝนจนมี ความรู ในวิ ชาชี พ

เครื่ องยนต และเตรี ยมช างเพิ่ มเติ ม ในช วง ๕ ป แรก (พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๔) มี ศิ ษย พระดาบสเล าเรี ยน สำเร็ จ ๖๐ คน นั บได ว าโครงการพระดาบสนี้ เป น รู ปแบบของการเล าเรี ยนนอกระบบการศึ กษาปรกติ ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ซึ่ งกำเนิ ดขึ้ นก อนหน าที่ กระทรวง ศึ กษาธิ การจะจั ดตั้ งกรมการศึ กษานอกโรงเรี ยน ในป ๒๕๒๔ ต อมา โครงการพระดาบสจดทะเบี ยนเป นโรงเรี ยน พระดาบส (ตามระเบี ยบของกรมการศึ กษานอกโรงเรี ยน) เมื่ อวั นที่ ๑ มิ ถุ นายน ๒๕๓๒ และมี มู ลนิ ธิ พระดาบส ทำหน าที่ กำกั บดู แลการดำเนิ นงาน โดยพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช พระราชทานทุ น เริ่ มต นสำหรั บ “กองทุ นโรงเรี ยนพระดาบส” จำนวน ๕ ล านบาท และทรงดำรงตำแหน งประธานกิ ตติ มศั กดิ์ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ซึ่ งทรงกำกั บดู แลโครงการพระดาบสมาตั้ งแต ป ๒๕๒๔ ทรงดำรงตำแหน งรองประธานกิ ตติ มศั กดิ์

ช างให ก าวหน าทั นยุ คสมั ยและมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ยิ่ งขึ้ น ซึ่ งในเวลาต อมาพระองค ก็ ทรงเริ่ มโครงการพระราชดำริ เพื่ อให การศึ กษาและพั ฒนา “ช าง” ให เห็ นอย างเป น รู ปธรรมทั้ งกระบวนการ นั่ นคื อ โครงการพระดาบส โครงการพระดาบส เริ่ มดำเนิ นการในป ๒๕๑๙ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อช วยเหลื อผู ด อยโอกาสที่ สนใจ ใฝ ศึ กษาและมี ความเพี ยรอย างจริ งจั ง แต ขาดแคลน ทุ นทรั พย และความรู พื้ นฐาน ไม สามารถเข าเรี ยนใน สถานศึ กษาต างๆ ให ได รั บการสั่ งสอนฝ กฝนจนมี ความรู ในวิ ชาชี พ เป นช างฝ มื อที่ ดี มี คุ ณภาพ สามารถ ประกอบอาชี พช างตามที่ ได ร่ ำเรี ยนมา หาเลี้ ยงตนและ ครอบครั วให มี ความสุ ขอยู ในสั งคม โดยพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช พระราชทาน พระราชทรั พย ส วนพระองค เป นประเดิ ม และใช บ านไม ๒ หลั งของสำนั กงานทรั พย สิ นส วนพระมหากษั ตริ ย ที่ ถนนสามเสน กรุ งเทพฯ เป นที่ ตั้ งโครงการ (ป จจุ บั น คื อที่ ตั้ งของโรงเรี ยนพระดาบส) ผู เรี ยนไม ต องเสี ยค า ใช จ ายใดๆ และพั กอาศั ยอยู ที่ โครงการแบบโรงเรี ยน ประจำ เริ่ มรั บศิ ษย รุ นแรกโดยไม กำหนดพื้ นฐาน การศึ กษาเข าเรี ยนวิ ชาช างไฟฟ าและช างวิ ทยุ จำนวน ๖ คน การเรี ยนและฝ กอบรมได ผลดี สามารถซ อมวิ ทยุ ได ในเวลา ๙ เดื อน ต อมาจึ งเป ดสอนวิ ชาช าง

และความชำนาญในวิ ชาชี พด วยการให บริ การแก บุ คคล ภายนอก โดยมี พระดาบสอาจารย ดู แลอย างใกล ชิ ด ซึ่ งทางมู ลนิ ธิ ฯ จะเก็ บรวบรวมเงิ นค าบริ การที่ ได ไว ในรู ปแบบของสหกรณ หลั งหั กค าใช จ ายแล วก็ จะมอบ ให แก ผู เรี ยนเมื่ อสำเร็ จการศึ กษา เพื่ อใช เป นทุ นสำหรั บ ประกอบอาชี พต อไป จากโครงการพระดาบสที่ เริ่ มต นมี ผู เรี ยนเพี ยง ๖ คน ขณะนี้ มี ศิ ษย พระดาบสที่ เรี ยนสำเร็ จแล วกว า ๑,๕๐๐ คน นั บเป นอี ก ๑ ตั วอย างของความสำเร็ จ ในการจั ดการศึ กษาเพื่ อส งเสริ มและพั ฒนาวิ ชาชี พ ช างสาขาต างๆ ที่ สามารถทำให เกิ ดขึ้ นได จริ งดั งแนว พระราชดำริ ที่ พระราชทานไว ทุ กประการ ในวั นที่ ๑๗ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๒ รั ฐบาลได ทู ลเกล า ทู ลกระหม อมถวายพระราชสมั ญญา “พระบิ ดาแห ง มาตรฐานการช างไทย” และประกาศให วั นที่ ๒ มี นาคม ของทุ กป เป น “วั นมาตรฐานฝ มื อแรงงานแห งชาติ ” เพื่ อน อมสำนึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณที่ ทรงมี ต อ ผู ประกอบวิ ชาชี พทุ กสาขาอย างต อเนื่ อง ทั้ งยั งทรง พระปรี ชาสามารถเป นตั วอย างของผู มี ความเป น “ช าง” ที่ มี มาตรฐานเป นที่ ยอมรั บทั้ งในระดั บประเทศและใน ระดั บสากล ซึ่ งปรากฏผลงานมากมายอยู ในโครงการ พระราชดำริ หลายพั นโครงการ ดั งที่ ทรงมี พระราชดำรั สไว ว า “...เราต องอาศั ยและ ใช บริ การหรื อสิ่ งต างๆ ที่ มาจากฝ มื อช างอยู ทุ กวี่ ทุ กวั น...” พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ก็ ทรง ใช บริ การของช างฝ มื อต างๆ ในพระราชกรณี ยกิ จต างๆ เป นประจำทุ กวั น ช างฝ มื อหลายท านมี โอกาสถวายงาน รั บใช เบื้ องพระยุ คลบาทมาเป นเวลานาน บางท านเริ่ ม จากงานซ อมแซมของใช ส วนพระองค แล วจึ งได รั บความ ไว วางพระราชหฤทั ยให ถวายงานสื บต อมานั บเป นสิ บๆ ป แต นอกจากความปลื้ มป ติ ที่ ได รั บความไว วางพระราช- หฤทั ยให ถวายงานแล ว สิ่ งที่ มี คุ ณค าที่ สุ ดที่ ช างฝ มื อ แต ละท านได รั บจากการถวายงานแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช และนำมาใช เป นหลั ก ในการดำเนิ นชี วิ ตที่ ทำให ทุ กคนมี ความสุ ข มี อาชี พที่ มั่ นคง คื อการตั้ งมั่ นอยู บนพื้ นฐานของ “ความพอเพี ยง” ตามรอยพระยุ คลบาทนั่ นเอง ช างฝ มื อผู ถวายงาน รั บใช เบื้ องพระยุ คลบาท

สิ่ งสำคั ญที่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล อดุ ลยเดช ทรงเน นย้ ำอยู เสมอในเรื่ องของการให การ ศึ กษาคื อต องเป น ผู รู จริ ง ทำได จริ ง และเป นคนดี “ช าง” ของพระองค ไม ใช แต จะมี ความรู ความสามารถ มี ฝ มื อเท านั้ น หากจะต องเป นคนดี เป นช างที่ ทำงาน ด วยความตั้ งใจ ประณี ต มี ความรั บผิ ดชอบ ศิ ษย ของ พระดาบสจึ งต องเป นผู ขยั นหมั่ นเพี ยร ตั้ งใจเล าเรี ยน มี ความประพฤติ ดี เคร งครั ดในระเบี ยบวิ นั ยและยิ นดี รั บผิ ดชอบภารกิ จร วมกั บหมู คณะ ซึ่ งแพทย หญิ ง กรรณิ การ ตั นประเสริ ฐ ผู อำนวยการโรงเรี ยนพระดาบส ได กล าวถึ งภารกิ จหลั กของโรงเรี ยนตามแนวพระราชดำริ ว า “รั บคนที่ อยู ในเกณฑ ที่ จะเรี ยน มาสั่ งสอนอบรม เลี้ ยงดู ให เขาได รั บสิ่ งที่ ดี ๒ อย างคื อ ๑. ให มี วิ ชาชี พ ๒. ให เป นคนที่ มี คุ ณภาพ มี ศี ลธรรมจรรยา สามารถ เอาตั วรอดได คำว า รั บมาสั่ งสอนเลี้ ยงดู นั้ นพระองค หมายความว า มาอยู กั บพ อแม ที่ จะสอนความรู และ วิ ถี การดำรงชี วิ ตให กั บลู ก” ป จจุ บั น โรงเรี ยนพระดาบสเป ดสอนใน ๘ สาขา วิ ชาชี พที่ กำลั งเป นที่ ต องการของตลาดแรงงานได แก วิ ชาชี พช างยนต , ช างไฟฟ า, ช างอิ เล็ กทรอนิ กส , ช างซ อมบำรุ ง, ช างไม เครื่ องเรื อน, ช างเชื่ อม, การเกษตร พอเพี ยง และวิ ชาชี พเคหบริ บาล มี ระยะเวลาการเรี ยน ๑ ป นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนยั งให ผู เรี ยนได ฝ กฝ มื อ

ช างซ อมแซมตั วถั งและทำสี รถยนต พระที่ นั่ ง นายอนั นต ร มรื่ นวาณิ ชกิ จ เจ าของอู รถยนต เล็ กๆ ในพื้ นที่ เขตลาดพร าว และผู ชนะเลิ ศการแข งขั นช างสี รถยนต แห งชาติ ประจำป ๒๕๓๐ ที่ จั ดโดยกรมพั ฒนา ฝ มื อแรงงาน เริ่ มต นถวายงานรั บใช พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช เมื่ อป ๒๕๔๑ รถยนต พระที่ นั่ งคั นแรกที่ ทางสำนั กพระราชวั งนำมาให ซ อมคื อ รถโรลสรอยซ ที่ ทรงใช ในพระราชพิ ธี สวนสนาม วั นที่ ๕ ธั นวาคมของทุ กป “ความรู สึ กในตอนนั้ น ถื อว าเป น งานสู งส งที่ สุ ดในชี วิ ต เมื่ อผมฝากเจ าหน าที่ กราบทู ล ถามว าทรงโปรดสี รถยนต ยี่ ห อใด พระองค รั บสั่ งกลั บ มาว าให ใช สี ที่ นายช างใช ผมใช เวลากั บรถยนต พระที่ นั่ ง คั นแรกนี้ นานกว า ๑ เดื อน ตั้ งใจและระมั ดระวั งมาก ไม กล าให ลู กน องมาช วย ผมนอนเฝ ารถยนต พระที่ นั่ ง เลย เพราะความปลอดภั ยของพระองค ท านสำคั ญที่ สุ ด” เมื่ อคุ ณแม ของนายอนั นต ซึ่ งเป นคนจี นที่ อพยพ มาจากจี นแผ นดิ นใหญ มาอาศั ยอยู ใต ร มพระบรม โพธิ สมภาร อยากให ทำถวายในหลวงไม คิ ดค าใช จ าย นายอนั นต ก็ ยิ นดี หลั งจากทำสี รถยนต ไปได ๗ คั น และทำเรื่ องขอถวายค าซ อมรถยนต ทั้ งหมด ทรงมี รั บสั่ ง กลั บมาว าขอบใจ แต ต อมาสมเด็ จพระเทพฯ ทรงให สารถี มาบอกว า ในหลวงอยากให นายช างรู ประมาณตน ว าอะไรควรถวาย อะไรไม ควรถวาย คงเพราะทรงทราบ ว าขณะนั้ นนายอนั นต ก็ มี หนี้ สิ นจากการทำอู สี รถยนต อยู ก อนใหญ ต อมาจึ งทำเรื่ องคิ ดค าใช จ ายเป นเงิ น

๓ แสนบาท แต ทรงพระราชทานให ๕ แสนบาท จากการได ดู แลรถยนต พระที่ นั่ งทำให ได เห็ นถึ ง ความพอเพี ยงของพระองค ภายในรถยนต พระที่ นั่ ง ไม มี สิ่ งอำนวยความสะดวกอะไรเลย เรี ยบง ายมาก มี เพี ยงถั งขยะเล็ กๆ กั บพื้ นที่ ทรงงานเท านั้ น สภาพรถ ที่ เข ามาซ อมค อนข างทรุ ดโทรมจากการใช งานอย างหนั ก เวลาไม กี่ เดื อนระยะทางการใช รถเป นแสนกิ โลเมตร แสดงให เห็ นว าพระองค ทรงงานหนั กมาก ไม เคยมี วั นหยุ ดเลย กว าจะนำรถมาทำสี ใหม ก็ จะต องเป นริ้ วรอย สี ถลอกรอบคั น ยิ่ งถ าเป นพระราชกรณี ยกิ จในพื้ นที่ น้ ำท วมต างจั งหวั ด ภายในรถจะมี กลิ่ นเหม็ น เบาะ พระที่ นั่ งเป ยกชื้ น พรมใต รถก็ จะมี น้ ำแฉะขั ง แสดงว า พระองค ทรงประทั บในรถที่ มี กลิ่ นอั บและพระบาท เป ยกน้ ำอยู ตลอดเวลาที่ ทรงงาน และจะต องให เสร็ จ พระราชกิ จเสี ยก อนจึ งโปรดฯ ให นำมาซ อม นอกจากนี้ ยั งมี สภาพตั วถั งรถที่ สะเก็ ดหิ นกระเด็ นถู กจนเป นรอย ขี ดข วนทั้ งคั น เนื่ องจากพระองค เสด็ จฯ โครงการ ชั่ งหั วมั นเวลา ๒ นาิ กา เพื่ อไม ให ประชาชนผู ใช เส นทางในเวลากลางวั นต องเดื อดร อน สำหรั บพระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดชแล ว ประชาชน มาเป นอั นดั บหนึ่ งเสมอ “คำสอนของพระองค ที่ ผมจดจำยึ ดมั่ นเป นหลั ก สำคั ญในดำเนิ นชี วิ ตประจำวั นตลอดมาคื อ ให รู จั ก ประมาณตน ซึ่ งทำให ผมสามารถปลดหนี้ สิ นและมี ความ มั่ นคงในการประกอบอาชี พมาจนทุ กวั นนี้ ”

ช างตั ดสู ทฉลองพระองค นายสุ นทร ชนะศรี โยธิ น เจ าของร านวิ นสั นเทเลอร ซึ่ งตั้ งอยู ย านสี่ แยกเกษตร ถนนพหลโยธิ น เริ่ มต นถวาย งานรั บใช เบื้ องพระยุ คลบาทครั้ งแรกตั้ งแต ป ๒๕๑๓ ด วยการซ อมแซมผ ารั ดอกสำหรั บนั กกี ฬาเรื อใบ โดยไม ทราบว าเป นของใช ส วนพระองค เพราะผู นำมาให บอก เพี ยงแต ว าไม มี ร านไหนยอมซ อมแซมให ด วยความ ที่ เป นร านตั ดเสื้ อเล็ กๆ เพิ่ งเป ดใหม จึ งตั้ งใจทำให อย างสุ ดฝ มื อเพื่ อให ลู กค าประทั บใจและไม คิ ดค าใช จ าย จากนั้ นลู กค าคนเดิ มก็ นำเสื้ อผ ามาให ซ อมแซมอี ก จนครั้ งที่ ๕ จึ งทราบว าผู นำผ ารั ดอกนั กกี ฬาเรื อใบ มาให ซ อมคื อนายตำรวจประจำสำนั กพระราชวั ง และ ผ าชิ้ นนั้ นคื อผ ารั ดอกของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทำให รู สึ กตื่ นเต นดี ใจมากที่ มี โอกาส ถวายการรั บใช ในหลวง ต อมาทางร านมี โอกาสได ตั ดชุ ดนั กเรี ยนเสนาธิ การ และนายทหารท านหนึ่ งใส ชุ ดที่ ทางร านตั ดไปเข าเวร ด วยฝ มื อที่ ประณี ตเรี ยบร อยทำให มหาดเล็ กห องพระ บรรทมสอบถามถึ งร านที่ ตั ดเย็ บ และหลั งจากนั้ น นายสุ นทรก็ ถู กเรี ยกให เข าไปรั บงานแก ไขฉลองพระองค ฉลองพระองค ที่ รั บมาซ อมแซมนั้ นแต ละองค เก า มาก สวมใส มาเป นเวลานานกว า ๑๐ ป ถ าเป นคนอื่ น เสื้ อผ าเก าขนาดนั้ นคงไม ซ อม คงเอาไปทิ้ งหรื อให คนอื่ น ไปแล ว “อย างเสื้ อสู ทชั ยพั ฒนาสี ฟ า ผ าเก าสี ซี ดมาก ตราชั ยพั ฒนาที่ เย็ บไว ดิ้ นทองก็ หลุ ดไปเกื อบหมด ผมเอามาเลาะออกแล วให ทางโรงงานป กไหมใหม ให เหมื อนเดิ ม เพราะผมคิ ดว าพระองค คงอยากได ฉลอง

พระองค องค เดิ มแต ให ตราดู ใหม อย างถ าวั นนี้ เจ าหน าที่ ส งฉลองพระองค มาซ อม พรุ งนี้ เย็ นๆ ผมก็ ทำเสร็ จ ส งคื นให ได แล ว ผมตั้ งใจถวายงาน อยากรั บใช เบื้ องพระ ยุ คลบาทสั กเรื่ อง ผมเป นช างตั ดเสื้ อ ได รั บใช ขนาดนี้ ก็ ปลื้ มป ติ ที่ สุ ด และถื อว าประสบความสำเร็ จสู งสุ ด ในชี วิ ตช างตั ดเสื้ อแล ว” นายสุ นทร เล าถึ งงานซ อม ฉลองพระองค ด วยความภาคภู มิ ใจ และเก็ บรั กษาภาพ ปฏิ ทิ นที่ มี พระบรมฉายาลั กษณ พระบาทสมเด็ จพระ ปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ในฉลองพระองค ที่ ทางร านเป นผู ถวายงานไว หลายภาพ หลั งจากที่ มี โอกาสตั ดฉลองพระองค เครื่ องแบบ ถวาย นายสุ นทรก็ คิ ดจะตั ดฉลองพระองค แบบลำลอง ถวายบ าง และตั้ งใจว าจะให เป นฉลองพระองค ที่ สบาย พระวรกายที่ สุ ด เลื อกผ าที่ ดี ที่ สุ ด เบาสบายที่ สุ ด เพราะพระองค ทรงงานหนั กมากแล ว ไม อยากให ต อง ทรงฉลองพระองค ที่ หนั กๆ ร อนๆ อี ก จนเมื่ อป ๒๕๔๐ จึ งได ทู ลเกล าฯ ถวายเสื้ อสู ทฉลองพระองค สี สดใส ๗ องค ๗ สี สำหรั บ ๗ วั น โดยมี คำว า H.M.The King ตามด วยวั นเดื อนป ป กไว ที่ ปกเสื้ อด านในทุ กองค “ตั้ งแต รั บฉลองพระองค เก ามาซ อมแซมครั้ งแรก ก็ ทำให รู ว าพระองค ทรงอยู อย างประหยั ด มั ธยั สถ ทรงเป นแบบอย างของความพอเพี ยงให กั บประชาชน เมื่ อถวายงานบ อยครั้ งก็ ทำให ผมตระหนั กว าคนเรา ต องพิ จารณาตนเองว ามี สิ่ งใดบกพร อง และต องแก ไข สิ่ งที่ บกพร องนั้ นก อน งานถึ งจะบรรลุ เป าหมาย และเมื่ อประสบความสำเร็ จแล วก็ ต องไม ลื มทำสิ่ งดี ๆ ให ประเทศชาติ ต อไปด วย”

ช างซ อมฉลองพระบาท นายศรไกร แน นศรี นิ ล เป ดร านซ อมรองเท าเล็ กๆ อยู บริ เวณสี่ แยกพิ ชั ย อยู มาวั นหนึ่ งก็ มี นายทหาร ประคองสิ่ งของบางอย างลงมาจากรถ นำมาวางบนโต ะ ทำงานในร านแล วถามว าจะทำได หรื อไม เมื่ อสอบถาม ได ความว าสิ่ งที่ นายทหารผู นั้ นประคองมาวางไว บนโต ะ คื อฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช นายศรไกรจึ งตอบไปอย างไม ลั งเล เลยว าทำได แต ต องขอเวลานานหน อย ทั้ งที่ ความจริ ง เขาสามารถซ อมเสร็ จในเวลาไม ถึ งชั่ วโมง ที่ บอกว าขอ เวลานานหน อยนั้ นเพราะต องการให ฉลองพระบาทคู นี้ อยู ที่ ร านนานๆ เพราะไม ทราบว าจะมี โอกาสได ซ อม ฉลองพระบาทถวายอี กหรื อไม ฉลองพระบาทที่ นำมาซ อมแซมนั้ นเป นรองเท าหนั ง สี ดำ สภาพชำรุ ดมาก ซั บในรองพระบาทหลุ ดออกมา หมดทั้ งสองข าง ซึ่ งถ าเป นคนทั่ วไปที่ พอมี ฐานะอยู บ าง ก็ คงไม นำมาใช แล ว นายศรไกรจึ งซ อมฉลองพระบาท คู นั้ นอย างสุ ดความสามารถ และนำไปวางไว ณ บริ เวณ ที่ สู งที่ สุ ดของร าน เพื่ อรอเจ าหน าที่ ทางสำนั กพระราชวั ง มารั บกลั บ หลั งจากนั้ นจึ งได ตั ดฉลองพระบาทถวายไป คู หนึ่ ง ผ านไปหลายเดื อนนายทหารนำรองเท าที่ ถวายไป

กลั บมาที่ ร าน “พระองค อยากให ติ ดกั นลื่ นให ” นายศรไกร เล า และทำให ทราบว าพระองค ทรงฉลองพระบาท ที่ ถวายไปให ซึ่ งสร างความปลื้ มป ติ เป นที่ สุ ด จากนั้ น นายศรไกรก็ ได ซ อมแซมฉลองพระบาท คู อื่ นๆ และตั ดฉลองพระบาทใหม ถวายอี ก ๑๕ คู โดยได ขอพื้ นรองฉลองพระบาทที่ ทรงเลิ กใช แล วมาตั้ ง บู ชาไว ที่ ร านเพื่ อความเป นสิ ริ มงคล “"ผมไม เสี ยใจที่ ไม ได ซ อมฉลองพระบาทถวายอี กแล ว รู สึ กภู มิ ใจที่ ได มี โอกาสตรงนี้ เพราะที่ ร านก็ ยั งมี รอยพระบาทของ พระองค อยู ถึ งไม ได ใกล ชิ ดพระองค ท าน แต เรากราบ รอยพระบาทอยู ทุ กวั นและพร อมจะนำคำสอนของ พระองค มาใช พระองค ไม เพี ยงแต สอนประชาชนเท านั้ น แต ยั งทรงปฎิ บั ติ เป นตั วอย างให ดู ด วย ผมเชื่ อว าทุ กคน ในประเทศก็ สามารถนำคำสอนของพระองค ในเรื่ องของ เศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช ได เช นกั น” (ที่ มาของข อมู ล : ข าวสดออนไลน )

กั ญจนา พู ลผล

อาศั ยตั วหนั งสื อหล อเลี้ ยงชี วิ ต มากว า ๔๐ ป ผ านงานเขี ยน มาแล วแทบทุ กประเภท ยกเว น การเขี ยนนวนิ ยาย ป จจุ บั นอายุ ๖๐ ป

Energy & Innovation

น้ ำมั นเครื่ องรั กษ์ โลก? นั กวิ ทยาศาสตร์ ของเอ็ กซอนโมบิ ล ค้ นพบทางออกที่ ไม่ คาดฝั น สำหรั บเครื่ องยนต์

Green motor oil? ExxonMobil scientists deliver an unexpected solution Over the last few years, automotive manufacturers across Europe have been dealing with a vexing problem: How would they comply with stricter environmental mandates on emission reductions without sacrificing vehicle performance? A team of Mobil 1 lubricant experts at ExxonMobil Research and Engineering saw an opportunity to help: If they were able to achieve significant carbon dioxide emission reductions through a change in lubricant, it could represent a much lower cost alternative than introducing an expensive redesign of engine systems.

ในช วงสองสามป ที่ ผ านมา ผู ผลิ ตยานยนต ทั่ วยุ โรป พยายามแก ป ญหาหนึ่ งที่ ยุ งยากกวนใจมาตลอด นั่ นคื อ จะปฏิ บั ติ ตามกฎข อบั งคั บด านสิ่ งแวดล อมที่ มี ความ เข มงวดมากขึ้ น เกี่ ยวกั บการลดการปล อยไอเสี ยโดย ไม บั่ นทอนสมรรถนะของเครื่ องยนต ได อย างไร?

ฉวยคว าโอกาส ที มผู เชี่ ยวชาญด านผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นหล อลื่ นโมบิ ล 1 ที่ ฝ ายวิ จั ยและวิ ศวกรรมเอ็ กซอนโมบิ ล เห็ นโอกาสที่ จะ ให ความช วยเหลื อในเรื่ องนี้ ถ าเราสามารถลดการปล อย ก าซคาร บอนไดออกไซด ในปริ มาณมากด วยการเปลี่ ยน แปลงบางอย างในน้ ำมั นเครื่ อง ก็ น าจะเป นทางเลื อกที่ มี ค าใช จ ายต่ ำกว ามากเมื่ อเที ยบกั บการออกแบบระบบ เครื่ องยนต ใหม ที่ มี ค าใช จ ายสู ง “เห็ นได ชั ดว าในการลดการปล อยก าซคาร บอน- ไดออกไซด มี ความจำเป นต องคิ ดค นน้ ำมั นความหนื ดต่ ำ ที่ ให การปกป องเครื่ องยนต ได แบบเดี ยวกั บน้ ำมั นความ หนื ดสู ง แต ป จจุ บั น ยั งไม มี ใครสามารถผลิ ตน้ ำมั นเครื่ อง ที่ มี คุ ณลั กษณะทั้ งสองแบบรวมกั นได แต ที มของเราคิ ดว า มี โอกาสที่ จะพั ฒนาน้ ำมั นเครื่ องแบบนี้ ได โดยการคิ ดค น สู ตรน้ ำมั นใหม ที่ จะเติ มเต็ มความต องการที่ ยั งไม ได รั บการ ตอบสนองนี้ ” ดร. เควิ น เคลลี ผู นำโครงการเทคโนโลยี น้ ำมั นหล อลื่ นรถยนต ส วนบุ คคลอธิ บาย ดร. เควิ นเป นผู กำกั บดู แลที มนั กเคมี วิ ศวกร และ ที่ ปรึ กษาด านเทคนิ คของเอ็ กซอนโมบิ ลที่ รวมตั วกั นเพื่ อ พั ฒนาสู ตรต นแบบแรกของน้ ำมั นที่ มี ความหนื ดต่ ำ

พิ ชิ ตข อกั งขา ดร. เควิ น ได กล าวเพิ่ มเติ มว า “จากการประชุ ม เบื้ องต นกั บผู ผลิ ตยานยนต จากยุ โรป ผู ผลิ ตรถยนต มี ข อสงสั ยและไม เต็ มใจที่ จะตอบรั บข อเสนอของเรา เพราะพวกเขาเกรงว าจะต องสู ญเสี ยคุ ณประโยชน ด านความทนทานและสมรรถนะของเครื่ องยนต ซึ่ งเคย ได รั บจากน้ ำมั นความหนื ดสู ง” อย างไรก็ ตาม ที มวิ จั ยก็ ยั งคงเริ่ มต นพั ฒนาสู ตร โมบิ ล 1 ใหม ที่ ให คุ ณประโยชน ด านสมรรถนะเครื่ องยนต ของน้ ำมั นเครื่ องที่ มี ความหนื ดสู ง แต เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ การใช เชื้ อเพลิ งของสู ตรที่ มี ความหนื ดต่ ำ การผสาน ความเชี่ ยวชาญด านเคมี เข าด วยกั น สมาชิ กของที มมี ความเชื่ อมั่ นว าแนวทางที่ ไม มี ใครเหมื อนของเอ็ กซอน- โมบิ ลในการคิ ดสู ตรน้ ำมั นตามองค ประกอบนี้ จะมี ความ คุ มค าในระยะยาว “หั วใจสำคั ญที่ จะทำให ได ผลลั พธ ที่ ดี ที่ สุ ดจาก ผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นหล อลื่ น คื อการทำให องค ประกอบแต ละ อย างในสู ตรทำหน าที่ ให ได มากที่ สุ ด” ดร. ดั ก เด็ กแมน หั วหน าคณะวิ จั ยโมบิ ล 1 กล าว “ด วยกระบวนการคั ดสรร และประเมิ นแต ละองค ประกอบและสารเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ทำให เรามั่ นใจมากว าสามารถสร างสรรค สู ตรน้ ำมั นความ หนื ดต่ ำที่ จะก าวไปสู การใช เชื้ อเพลิ งอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ

และประหยั ด โดยไม ลดสมรรถนะตรงจุ ดอื่ นใดใน เครื่ องยนต ”

การทดสอบนำไปสู ความเห็ นชอบ ด วยเหตุ นี้ ที มวิ จั ยจึ งเร งคิ ดค นและจั ดส งน้ ำมั นโมบิ ล 1 ใหม สู ตรต นแบบสำหรั บการทดสอบในระดั บที่ ใหญ ขึ้ น และมี การประเมิ นผลโดยกลุ มผู ผลิ ตยานยนต ผลการ ทดสอบบ งชี้ ว าน้ ำมั นที่ เป นนวั ตกรรมใหม นี้ เป นทางออก สำหรั บความท าทายและสามารถใช งานได จริ ง จากั วร , แลนด โรเวอร , ปอร เช และกลุ มโฟล ค- สวาเกน ทั้ งหมดเห็ นชอบกั บสู ตรโมบิ ล 1 ใหม ซึ่ งขณะนี้ มี วางจำหน ายแล ว คาร ล ดั มส ผู อำนวยการ ด านวิ ศวกรรมขั้ นสู งระบบส งกำลั งและกลยุ ทธ ระบบ ส งกำลั งของปอร เช กล าวว า “สู ตรโมบิ ล 1 ESPx2 0W-20 ความหนื ดต่ ำให ประโยชน ด านสมรรถนะ เครื่ องยนต ที่ ต องให ความสนใจกั นที เดี ยว เพราะตรง กั บความต องการของยานยนต ระดั บพรี เมี ยมของเรา และยั งปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช เชื้ อเพลิ งให กั บ ผู ขั บขี่ ของเราด วย”

โมบิ ล 1 สี เขี ยว * ความพยายามของที มบรรลุ ผลเป นโมบิ ล 1 ESPx2 0W-20 น้ ำมั นเครื่ องที่ มี สี เขี ยวจริ งๆ ซึ่ งมี ความแตกต าง จากโมบิ ล 1 สู ตรอื่ น ในระหว างการพั ฒนา มี การบั นทึ ก ข อมู ลว านวั ตกรรมน้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห ความหนื ดต่ ำ ที่ จะช วยปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช เชื้ อเพลิ งได ถึ ง ร อยละ ๔ โดยไม บั่ นทอนสมรรถนะและความทนทาน ของเครื่ องยนต เบนซิ นและเครื่ องยนต ดี เซล ที มวิ จั ย และกลุ มที่ ปรึ กษาผู ผลิ ตอุ ปกรณ ต นแบบ ได นำเสนอข อมู ลเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ภาพของน้ ำมั น สู ตรใหม นี้ ต อผู ผลิ ตยานยนต หลั กหลายรายในยุ โรป และได รั บความสนใจอย างรวดเร็ ว ข อมู ลจากการทดสอบ ประสบความสำเร็ จในการเปลี่ ยนมุ มมองของผู ผลิ ต ยานยนต เกี่ ยวกั บน้ ำมั นเครื่ องที่ เคยเป นสิ นค าโภคภั ณฑ ให กลายเป นส วนประกอบจำเป นพื้ นฐานในการออกแบบ เครื่ องยนต สมั ยใหม ซึ่ งสามารถมี ส วนส งเสริ มความ พยายามที่ จะลดการปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด

สุ ภาพร โพธิ บุ ตร แปลและเรี ยบเรี ยงจาก เว็ บไซต Energy Factor by ExxonMobil

ซึ่ งเป นแหล งรวมความรู เรื่ องพลั งงานจากเอ็ กซอนโมบิ ล ติ ดตามข าวสารและแบ งป นได ที่ EnergyFactor.com

* ผลิ ตภั ณฑ นี้ ยั งไม ได จำหน ายในประเทศไทย

ร่ วมถวายอาลั ยแด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช

หนั งสื อแสดงความอาลั ยจากประธานและCEO เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น

เทเรซา เอ็ ม. ฟาริ เอลโล รองประธานในฝ ายประชาสั มพั นธ ที่ กรุ งวอชิ งตั น ดี .ซี . ลงนามในสมุ ดถวายอาลั ยที่ สถานฑู ตไทย เมื่ อวั นที่ ๒๒ ตุ ลาคม เทเรซา เอ็ ม. ฟาริ เอลโล รองประธาน ฝ ายประชาสั มพั นธ ประจำสำนั กงานที่ กรุ งวอชิ งตั น ดี .ซี . เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น ได ไปลงนามในสมุ ดถวายอาลั ย ที่ สถานฑู ตไทยในกรุ งวอชิ งตั น ดี .ซี . ในนามของบริ ษั ท เอ็ กซอน- โมบิ ล และพนั กงาน

เพื่ อร วมน อมเกล าฯ รำลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณและถวาย อาลั ยแด พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช คุ ณเร็ กซ ดั บเบิ ลยู . ทิ ลเลอร สั น ประธานกรรมการและประธาน เจ าหน าที่ บริ หาร บริ ษั ท เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น ได ส ง หนั งสื อแสดงความอาลั ยต อการสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดชไปยั งรั ฐบาลไทย

พิ ธี น อมเกล าฯ รำลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณและถวายอาลั ยแด พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ณ อาคารเอสโซ ทาวเวอร คุ ณนี ล เอ. แฮนเซ็ น Thailand Lead Country Manager พร อมด วยพนั กงานที่ อาคารเอสโซ ทาวเวอร ร วมพิ ธี น อมเกล าน อมกระหม อม รำลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณและถวายอาลั ยแด พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ในเวลา ๑๕.๐๐ น. วั นที่ ๑๗ ตุ ลาคม ณ บริ เวณหน าอาคารเอสโซ พิ ธี การประกอบด วยการยื นสงบนิ่ งเป นเวลา ๙๐ วิ นาที เพื่ อน อมเกล าน อมกระหม อมรำลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณและถวายอาลั ยแด พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ตามด วยการเป ดเพลง "ในหลวงของแผ นดิ น" และ "เพลงสรรเสริ ญพระบารมี " พิ ธี การสิ้ นสุ ดลงหลั งจากคุ ณนี ลลงนามในสมุ ดถวายอาลั ยดั งนี้ "ผมขอแสดงความอาลั ยต อการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ร วมกั บเพื่ อนพนั กงานและพี่ น องชาวไทยในช วงเวลา อั นโศกเศร านี้ "ผมขอสรรเสริ ญคุ ณงามความดี ที่ พระองค มี ต อ พสกนิ กรและราชอาณาจั กรไทยตลอดไป พระองค ได มอบมรดกอั นล้ ำค าผ านพระราชกรณี ยกิ จพระวิ ริ ย- อุ ตสาหะในการอุ ทิ ศพระองค และความเป นผู นำที่ เสี ยสละ "ได โปรดรั บรู ถึ งความเสี ยใจและความอาลั ยอย าง สุ ดซึ้ งของผมด วย”

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by