Quarter 3/2013

พงศ ศั กดิ์ คุ ณากรปรมั ตถ อดี ตผู จั ดการฝ ายประชาสั มพั นธ

นโยบายของบริ ษั ทเอสโซ นั้ น ไม เพี ยงแต จะมุ งทำธุ รกิ จการค า หรื อทำผลกำไรให กั บบริ ษั ทเท านั้ น แต เรายั งให ความสำคั ญกั บการ ช วยกั นพั ฒนาปรั บปรุ งคุ ณภาพสิ นค าและการบริ การของลู กค า ของเราให มี มาตรฐานดี ยิ่ งๆ ขึ้ น เราจึ งมี การวิ เคราะห วิ จั ยวางแผน การตลาดให ขยายใหญ ขึ้ นไปเรื่ อยๆ ให ทั นกั บการขยายตั วของ อุ ตสาหกรรมต างๆ โดยเน นให ผลิ ตภั ณฑ “เอสโซ ” เป นสิ นค าที่ เชื่ อถื อได และไม เป นภั ยต อสิ่ งแวดล อม ทั้ งเป นประโยชน ต อสั งคม และประเทศไทยในที่ สุ ด ผมรู สึ กดี ใจและยิ นดี เป นอย างยิ่ งที่ ได เห็ น “เอสโซ ” เป น บริ ษั ทต างชาติ ซึ่ งอยู กั บสั งคมไทยมานานถึ งร อยยี่ สิ บป ที่ เป นระยะ เวลาอั นยาวนานเช นนี้ ย อมพิ สู จน ถึ งการดำเนิ นธุ รกิ จด านพลั งงาน ของบริ ษั ทที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อลู กค าและสั งคมอย างแท จริ ง เพราะตั้ งแต ทำงานอยู กั บบริ ษั ทมากว า ๓๔ ป ผมเห็ นว ากลยุ ทธ การดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ทมิ ได มุ งจะทำกำไรอย างเดี ยว แต ยั งมี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ประการสำคั ญมี ความกล าด านการลงทุ น ในธุ รกิ จขนาดใหญ ด วยเงิ นลงทุ นมหาศาล ทั้ งการขุ ดเจาะแหล ง พลั งงานป โตรเลี ยมใหม ๆ การสร างโรงกลั่ นและธุ รกิ จด านการตลาด อย างครบวงจร เป นบริ ษั ทที่ ดำเนิ นธุ รกิ จอย างมี แผนงาน เคารพ ต อกฎระเบี ยบโดยเฉพาะอย างยิ่ งต อกฎหมายอย างเคร งครั ด ประการสำคั ญอี กอย างหนึ่ งคื อมี เป าหมายในการพั ฒนาบุ คลากร ของบริ ษั ทให เรี ยนรู ธุ รกิ จในการทำงานโดยส งเสริ มให มี การฝ ก อบรมในหน าที่ การงานและการสลั บเปลี่ ยนตำแหน งให พนั กงาน มี ความรู ในธุ รกิ จด านต างๆ เพื่ อให พนั กงานได ความรู อย างกว าง- ขวาง และเจริ ญก าวหน าในองค กรอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ สำหรั บการบริ หารงาน ผมก็ พยายามดู แลผู อยู ใต บั งคั บ บั ญชาอย างตรงไปตรงมา ใครทำดี มี ความสามารถ ทุ มเท ใส ใจ ทำงาน เราก็ ส งเสริ มให ลู กน องคนนั้ นเติ บโตก าวหน า เช นเดี ยวกั บ การที่ เราจะหาวิ ธี สร างแรงจู งใจให ลู กของเราในเรื่ องการเรี ยนและ ความประพฤติ ดี ทำให ลู กมี ความรู สึ กอยากเรี ยนให เก ง เรี ยนให สู ง ซื่ อสั ตย สุ จริ ต กตั ญู รู คุ ณ เพื่ อความก าวหน าในชี วิ ต มั นทำให ชี วิ ตการทำงานของเรากั บการใช ชี วิ ตครอบครั วกลมกลื นไปด วยกั น ไม ขั ดแย งกั น เป นความภู มิ ใจที่ เรามี ส วนสร างสิ่ งที่ ดี ๆ ให กั บสั งคม ผ านการทำงานและการดำเนิ นชี วิ ตครอบครั วของเราอย างมี ความสุ ข

ตติ ยา (คุ ณากรปรมั ตถ ) จรรยาสวั สดิ์ Procurement Controls Advisor

ชี วิ ตการทำงานในเอสโซ กว าสิ บป ทำให รู สึ กเสมอว า เราเข า มาอยู ในโรงเรี ยน ไม ใช เป นแค บริ ษั ท เอสโซ ถื อเป นโรงเรี ยน เพราะ ได เรี ยนรู อะไรใหม ๆ ตลอดเวลา ไม รู สึ กว าชี วิ ตเราเป นวงจรแค แปดโมงเช าถึ งห าโมงเย็ น ที่ แห งนี้ ฝ กให เราคิ ดงานอย างเป นระบบ ต องเรี ยนรู การประสานงานกั บคนมากมายภายใต หน าที่ ของเรา ที่ ช วยให คำแนะนำแก คนในแผนกเพื่ อให การดำเนิ นงานเป นไปตาม นโยบายของบริ ษั ท

Powered by