Quarter 1/2013

เมื่ ออารยธรรมของมนุ ษย เจริ ญขึ้ น เทคนิ คการทำให คนสลบ ก็ ได รั บการพั ฒนายิ่ งขึ้ น ใน ค.ศ. ๑๐๐ ชาวยุ โรปใช วิ ธี กิ นรากของพื ช เพื่ อให หมดสติ เช น รากของต น mandragora และ belladonna จากนั้ นได พั ฒนาไปใช แอลกอฮอล ฝ น และกั ญชา เพื่ อให คนไข รู สึ ก เจ็ บน อยลงเวลาแพทย ผ าตั ด สารเหล านี้ ให ผลเป นที่ น าพอใจในระดั บ หนึ่ ง แต ไม สมบู รณ ที เดี ยวนั ก เพราะในบางครั้ งคนไข ฟ นในขณะที่ การผ าตั ดยั งไม ลุ ล วง ในเวลาต อมาสถาบั นศาสนากลั บมี ความเห็ นว า สุ รา ฝ น และ กั ญชาเป นยาเสพติ ดของคนนอกรี ต จึ งสั่ งห ามใช ดั งนั้ นแพทย จึ ง ต องหั นไปใช วิ ธี อื่ นในการทำให คนไข หมดสติ แทน เช น Mesmer ใช วิ ธี สะกดจิ ต และเมื่ อ Joseph Priestley พบแก ส nitrous oxide ในป คศ. ๑๗๗๒ Humphrey Davy จึ งได เสนอให แพทย ใช แก สนี้ ในการผ าตั ด แต ไม มี ใครทำตาม เพราะ Priestley และ Davy เป นนั กเคมี มิ ใช แพทย ในป คศ. ๑๘๒๔ แพทย ชื่ อ Henry Hickman ได ทดลอง ให คนไข หายใจแก สคาร บอนไดออกไซด เข าปอดจนหมดสติ แต ความสำเร็ จของ Hickman ในเรื่ องนี้ ไม มี ใครสนใจ เพราะคนที่ เคร งศาสนามี ความคิ ดว า การทนทุ กข ทรมานเป นสิ่ งที่ พระเจ าใช ในการทดสอบจิ ตใจของคน ดั งนั้ นผู ที่ ทนทุ กข หนั กที่ สุ ดได (หรื อ ถู กฆ า) จะได รั บการยกย องว าเป นคนที่ มี จิ ตใจสู งส ง และเสี ยสละ มากที่ สุ ด จนสมควรได รั บการเชิ ดชู ว าเป นนั กบุ ญ เมื่ อถึ งกลางคริ สตศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่ งเป นยุ คที่ Morton เริ่ ม อาชี พทั นตแพทย เขาได พบว าเวลาจะผ าตั ด แพทย นิ ยมใช วิ ธี มอม เหล าคนไข เช น ให ดื่ มวิ สกี้ ยิ น หรื อเหล า จนหมดสติ แล วจึ งลงมื อ ผ าตั ด ดั งนั้ นในห องผ าตั ดจึ งมี ขวดเหล าวางเรี ยงรายให คนไข ดื่ ม เพื่ อให หมดสติ และให แพทย ดื่ มเพื่ อย อมใจก อนลงมื อผ าตั ด ตามปกติ ความเจ็ บปวดในการผ าตั ดในสมั ยนั้ นจะรุ นแรง เพี ยงใดขึ้ นกั บความชำนาญของแพทย ความรวดเร็ วและความยาก ง ายในการผ าตั ด ซึ่ งถ านานเกิ น ๒๐ นาที คนไข มั กจะตาย และถ า คนไข ยั งไม หมดสติ ห องผ าตั ดนั้ นจะกลายสภาพเป นห องทารุ ณ เพราะคนไข จะส งเสี ยงร องโหยหวนอย างน าเวทนา ดั งนั้ นห องผ าตั ด จึ งถู กจั ดให อยู แยกจากตั วโรงพยาบาล เพราะเสี ยงหวี ดร องของ คนไข จะได ไม รบกวนหรื อกระทบกระเทื อนจิ ตใจคนไข อื่ นๆ เมื่ อ ความจริ งเป นเช นนี้ คนไข บางคนจึ งมี ความรู สึ กว าเวลาถู กนำเข า ห องผ าตั ดเสมื อนตนกำลั งเดิ นสู ตะแลงแกง และแพทย คื อเพชฌฆาต ดี ๆ นี่ เอง

Powered by