Quarter 1/2013

“ผมอยู กั บบริ ษั ทมาหลายป ยั งไม เคยออกมาทำอะไรแบบนี้ เลยนะ ผมว าการทำกิ จกรรมในรู ปแบบนี้ ดี มาก เพราะทำให เราได ความ รู สึ กของการเป นผู ให จริ งๆ” ชยุ ติ บอกว ากิ จกรรมนี้ มี การเตรี ยมกั น มานานกว าสิ บเดื อนแล ว “คื อเราเริ่ มจากช วยกั นทำถุ งผ า แล วนำ ออกขายเพื่ อเอารายได มาซื้ อสิ่ งของต างๆ สำหรั บบริ จาคให โรงเรี ยน โดยไม มี การหั กค าใช จ ายใดๆ แล วเรายั งมี การนำของออก ประมู ลโดยใช วิ ธี ประมู ลออนไลน ซึ่ งได เงิ นมาจำนวนไม น อย เพื่ อมา ซื้ ออุ ปกรณ กี ฬา และยั งมี การรั บบริ จาคเป นเงิ นสดให กั บโรงเรี ยน ไว ด วย” จำนวนเงิ นที่ ชยุ ติ หมายถึ ง คื อเงิ นที่ มาจากการบริ จาคของ สโมสรพนั กงานเอสโซ ซึ่ งรวมมู ลค าทั้ งสิ้ นเป นเงิ น ๓๕๐,๐๐๐ บาท ไม เพี ยงแต ทำความสะอาดห องเรี ยนเท านั้ น ยั งมี พนั กงาน บางกลุ มกำลั งร วมแรงกั นทำความสะอาดห องน้ ำของโรงเรี ยน บางกลุ มกำลั งช วยกั นตอกโต ะ เก าอี้ ที่ ชำรุ ดและทาสี ให ดู ใหม เอี่ ยม ท ามกลางแสงแดดที่ กำลั งแรงขึ้ นทุ กที สาวร างบางหลายคนนั่ งก ม หน าทาสี เส น และตี เส นสนามกี ฬาเพื่ อให เป นสนามวอลเลย บอล สำหรั บนั กเรี ยน อี กกลุ มหนึ่ งกำลั งช วยกั นสอนเด็ กๆ ให รู จั กวิ ธี คั ดแยกขยะอย างถู กต อง สุ ดา (ณ สงขลา) นิ ลวรสกุ ล ผู จั ดการฝ ายเทคโนโลยี สาร- สนเทศ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล จำกั ด กล าวว า กิ จกรรมอาสาสมั คร ในครั้ งนี้ เป นส วนหนึ่ งของการจั ดกิ จกรรมส งเสริ มการทำงานเป น ที ม และทางพนั กงานได มี แนวคิ ดที่ จะทำกิ จกรรมเพื่ อส งเสริ มการ ศึ กษาสำหรั บเยาวชน โดยในโอกาสนี้ ได ร วมกั นนำหนั งสื อและ คอมพิ วเตอร มามอบให พร อมทั้ งจั ดห องสมุ ดโรงเรี ยน ห องคอม- พิ วเตอร และให ความรู รวมถึ งกิ จกรรมสั นทนาการต างๆ แก เด็ ก นั กเรี ยน นอกจากนั้ น สโมสรพนั กงานเอสโซ ยั งได ร วมนำอาหาร เครื่ องดื่ ม มาแจกจ ายให กั บ นั กเรี ยนอี กด วย

พั ดชา คุ ณากู ลสวั สดิ์ เจ าหน าที่ ฝ ายวิ เคราะห ของบริ ษั ท คื อเจ าของ เสี ยงใสๆ พั ดชาเล าว า การได มาร วมกิ จกรรมครั้ งนี้ เป นเพราะทาง ฝ ายเทคโนโลยี สารสนเทศได มี การประชาสั มพั นธ ถึ งกิ จกรรม ล วงหน ามาหลายเดื อนแล วว าในการทำกิ จกรรม Team Building ป นี้ จะต างไปจากทุ กป เพราะทุ กคนจะได มี โอกาสมาร วมทำกิ จกรรม กั บโรงเรี ยนแห งแรกที่ บริ ษั ทเอสโซ ฯ ได ให การสนั บสนุ น ร วมสร าง อาคารมาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรี ยนแห งนี้ มี ชื่ อว า โรงเรี ยนวั ดโพธิ์ ตั้ งอยู ตำบลโรงช าง อำเภอมหาราช จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา สำหรั บพั ดชา วั นนี้ ไม เพี ยงแค เป นวั นแรกที่ เธอได มี โอกาส มาเห็ นโรงเรี ยนที่ บริ ษั ทซึ่ งเธอทำงานด วยมาหลายป ก อสร างขึ้ นมา แต วั นนี้ ยั งเป นครั้ งแรกสำหรั บเธอที่ ได มาทำกิ จกรรม “ให ” “คื อที่ ผ านๆ มา เวลามี ใครมาขอให บริ จาคหรื อร วมกิ จกรรม ในแบบจิ ตอาสา เราก็ มั กจะแค บริ จาคเงิ น สิ่ งของเท านั้ น แต นี่ เป น ครั้ งแรกที่ ได มาลงแรงด วย ไม ใช แค ลงเงิ นหรื อของ” การลงแรง ของเธอนั้ นคื อการช วยกั นกั บเพื่ อนๆ ในที มประกอบอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร ที่ ทางบริ ษั ทนำมาบริ จาคให กั บห องเรี ยนคอมพิ วเตอร ของโรงเรี ยน โดยเธอขยายความว าการมาทำงานในส วนนี้ เกิ ดจาก การแบ งงานโดยที มคณะกรรมการที่ ทำหน าที่ แบ งสรรกลุ มพนั กงาน ออกเป นกลุ มๆ เพื่ อช วยกั นป นแรงในรู ปแบบต างๆ ให กั บโรงเรี ยน นอกจากกลุ มของพั ดชาที่ กำลั งง วนกั บการติ ดตั้ งอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร แล ว ยั งมี กลุ มเพื่ อนๆ อี กมากมายที่ กำลั งตั้ งใจกั บ งานที่ ได รั บมอบหมายอย างกระตื อรื อร น ในห องคอมพิ วเตอร ยั งมี พนั กงานช วยกั นดู คู มื อการประกอบ เก าอี้ คอมพิ วเตอร ที่ ทางบริ ษั ทนำมาบริ จาคร วมกั บอุ ปกรณ คอมพิ วเตอร แล็ ปท็ อป หั นไปดู ห องสมุ ด หลายคนกำลั งช วยกั นจั ดเรี ยงหนั งสื ออย าง เป นระเบี ยบ หนั งสื อเหล านี้ มี ทั้ งหนั งสื อนิ ทาน หนั งสื ออ านเล น และหนั งสื อที่ ให ความรู ด านเกษตรกรรม พวกเขาขอรั บบริ จาคจาก เพื่ อนพนั กงานในแผนกอื่ น รวมทั้ งจากผู คนที่ สนใจอยากมี ส วนร วม ช วยให โรงเรี ยนมี แหล งเรี ยนรู ซึ่ งไม เพี ยงแค สำหรั บนั กเรี ยนใน โรงเรี ยนนี้ เท านั้ น แต ยั งรวมถึ งผู ปกครองที่ มารอรั บบุ ตรหลาน ก็ จะ ได ใช เวลาในระหว างรอเลื อกอ านหนั งสื อที่ เป นประโยชน ต อชี วิ ต และอาชี พของตน ในห องเรี ยนต างๆ มี พนั กงานสวมเสื้ อสี น้ ำเงิ นกำลั งช วยกั นทำ ความสะอาด ป ดกวาด เช็ ดถู ตามขอบหน าต าง ประตู รวมทั้ งกระจก ทำให ห องเรี ยนที่ มี อยู เพี ยงไม กี่ ห อง มี กลิ่ นไอของความสะอาด สดชื่ น ปะปนกั บเสี ยงหั วเราะหยอกล อของเหล าหนุ มสาวที่ ทำงาน กั นอย างมี ความสุ ข “สนุ กดี ครั บ ถึ งจะเหนื่ อย แต ก็ ทำให เราได รู จั กเพื่ อนใหม ๆ มากขึ้ นด วย” ชยุ ติ ธนุ วงศ การค า หนึ่ งในเจ าหน าที่ ระดั บอาวุ โส ของฝ าย บอกด วยน้ ำเสี ยงสดชื่ นแม ใบหน าจะมี เม็ ดเหงื่ อผุ ดมากมาย

Powered by