Quarter 1/2013

ภาพเหล านี้ คื อความงดงามและเป นเหมื อนคำประกาศให ชุ มชนตำบลโรงช างได เห็ นว า หนุ มสาวชาวกรุ งที่ หน าตาแจ มใส ผิ วขาว ดู บอบบางเหล านี้ มี ความมุ งมั่ นจริ งจั งกั บการจั ดกิ จกรรม อาสาสมั ครเพื่ อส งเสริ มการศึ กษาสำหรั บเยาวชน ส งเสริ มทั กษะ การเรี ยนรู ให กั บโรงเรี ยนที่ บริ ษั ทของพวกเขาได ร วมกั นสร างด วย เงิ นบริ จาคระหว างพนั กงาน ลู กค า และบริ ษั ท เอสโซ ฯ ซึ่ งในป พ.ศ. ๒๕๒๐ ยั งใช ชื่ อว า บริ ษั ท เอสโซ สแตนดาร ด ประเทศไทย จำกั ด เสี ยงประกาศเรี ยกให ที มต างๆ ที่ กำลั งทำงานเตรี ยมตั วมา รวมกลุ มเพื่ อร วมในพิ ธี และกิ จกรรมบนเวที และฟ งคำชี้ แจง จุ ดประสงค ของการมาร วมกิ จกรรมครั้ งนี้ พร อมทั้ งมอบหนั งสื อ อุ ปกรณ กี ฬา และถ ายรู ปร วมกั นระหว างครู นั กเรี ยน ผู บริ หาร ของบริ ษั ทและพนั กงาน “เอ า..เชิ ญกลุ มแบทแมน วู ล ฟเวอรี น สตรอม ไอรอนแมน ซู เปอร แมน วั นเดอร วู แมน โรบิ้ น ไซคลอป...มารวมตั วกั นเพื่ อเป น สั กขี พยานร วมกั นด วยครั บ” เสี ยงประกาศเรี ยกเหล าบรรดาฮี โร ยั งดั งกึ กก องไปทั่ วสนาม ของโรงเรี ยน ทุ กคนในที่ แห งนี้ ซึ่ งสวมเสื้ อยื ดสี น้ ำเงิ น และมี ถ อยคำ ป กอยู ที่ ด านหลั งเสื้ อว า “everyone can be a hero” พากั น เดิ นไปยั งจุ ดหมายเดี ยวกั น ตามเสี ยงเรี ยก แม พวกเขาจะไม มี พลั งวิ เศษเหมื อนเช นตั วละครวี รบุ รุ ษ วี รสตรี ที่ พวกเขานำชื่ อมาใช เรี ยกกลุ มของตั วเอง แต เชื่ อเถอะว า ทุ กคนที่ กำลั งเดิ นไปรวมตั วกั นหน าเวที นั้ น ต างก็ รู สึ กถึ งพลั งของ การให ในวั นนี้ และนี่ แหละ “ฮี โร ตั วจริ ง ที่ ใครๆ ก็ เป นได แม จะเป นเพี ยง คนเดิ นดิ นธรรมดาก็ ตาม” วั นที่ ๒๒ มี นาคม ๒๕๕๖ เด็ กโรงเรี ยนวั ดโพธิ์ จึ งได มี โอกาส สั มผั ส จั บมื อ และส งยิ้ มให กั บ “ฮี โร ” ในดวงใจของพวกเขาแล ว และเชื่ อว าเด็ กกลุ มนี้ จะเก็ บความประทั บใจจากการได รั บสิ่ งต างๆ จาก “ฮี โร ” ของพวกเขาไปใช เป นแบบอย างที่ ดี ในวั นหน าเมื่ อโต เป นผู ใหญ เพื่ อพวกเขาจะได กลายเป น “ฮี โร ” สำหรั บเด็ กรุ นต อไป เช นกั น

วิ บู ลย ผลกมล ผู อำนวยการโรงเรี ยนวั ดโพธิ์

“โรงเรี ยนแห งนี้ มี ครู ๕ คน เป นโรงเรี ยนระดั บประถม- ศึ กษา เป ดสอนตั้ งแต ชั้ นอนุ บาล ๑ จนถึ งชั้ นประถมศึ กษาป ที่ ๖ ตอนนี้ เรามี นั กเรี ยนอยู ประมาณ ๖๐ กว าคน โรงเรี ยนประสบ ป ญหาน้ ำท วมถึ งสองป ซ อนคื อในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ก็ ทำให อาคารชั้ นล างเสี ยหายหมด ห องสมุ ดเองก็ เสี ยหายไปด วย เพราะอยู ชั้ นล าง หลั งจากน้ ำท วมก็ มี ที มงานของบริ ษั ท เอสโซ ฯ เข ามาเยี่ ยมและถามไถ ถึ งป ญหาและความต องการ มาสำรวจว า โรงเรี ยนขาดอะไรบ างและอยากให ช วยอะไร ผมก็ บอกไปว า พวกโต ะ เก าอี้ เราชำรุ ดไปเยอะ แล วก็ ห องสมุ ดเสี ยหายหมด พอมาเห็ นสนามกี ฬา ทางที มงานก็ เลยคิ ดว าน าจะทำให เป น สนามวอลเลย สนามบาสไปด วย นอกจากนั้ น ที มงานของเอสโซ อยากผลั กดั นให เราเป นโรงเรี ยนแกนนำด านไอที จึ งบริ จาค คอมพิ วเตอร แบบแล็ ปท็ อปมาให อี ก ๗ เครื่ อง ก็ ดี ใจนะครั บในฐานะผู รั บ และคิ ดว าคนให ก็ คงมี ความสุ ข ไม น อยกว าพวกเราในวั นนี้ ” “การมาร วมกิ จกรรมนี้ ผมว าเป นการใช เวลาในวั นหยุ ดที่ คุ มค า เพราะรู สึ กดี ที่ ได มาเห็ นอาคารที่ บริ ษั ทเป นผู สร าง ที่ ดี มากขึ้ นคื อเราเองได เป นส วนหนึ่ งของบริ ษั ทในการมาร วมบู รณะ และเสริ มสร างโอกาสให เด็ ก อยากให มี แบบนี้ ในป ต อๆ ไปด วย รวมทั้ งขยายไปยั งเพื่ อนร วมงานแผนกอื่ นๆ ได มี โอกาสมาทำ กิ จกรรมแบบนี้ บ าง” “ทางที มงานได มี การประชาสั มพั นธ ว า เอสโซ ได มาสร าง โรงเรี ยนไว นานแล ว และอยากให พวกเรามาร วมกั นพั ฒนา โรงเรี ยนหลั งน้ ำท วม เราก็ เลยมาช วยกั น รู สึ กดี มากที่ ได เป น ส วนหนึ่ งของกิ จกรรมนี้ ที่ ผ านมา ก็ เคยบริ จาคในรู ปของเงิ น เป นส วนใหญ ยั งไม เคยต องลงแรงแบบนี้ เลย ความต างของการ บริ จาคในรู ปของการให เงิ น กั บการให แรงนั้ น ความรู สึ กต างกั น มาก แบบนี้ ทำให เรารู สึ กว าเราได ให จริ งๆ ที่ สำคั ญกิ จกรรม แบบนี้ มั นสร างให เกิ ด team building เพราะระหว างทำงาน เราต องช วยกั น คอยปรึ กษากั นว าทำถู กไหม ซึ่ งก็ ทำให เกิ ด ความสั มพั นธ ที่ ดี และยั งได รู จั กเพื่ อนใหม ๆ ด วย” บั ณฑิ ต ศรี วั ฒนางกู ร SAP HR Analyst ปทาวิ น อิ งโพธิ์ ชั ย IT Team Lead

กษมา สั ตยาหุ รั กษ

ยึ ดอาชี พอิ สระที่ เกี่ ยวข องกั บการเขี ยน และการแปลมาตั้ งแต จบปริ ญญาตรี จาก คณะศิ ลปศาสตร มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร จนถึ งป จจุ บั น

Powered by