Quarter 1/2013

เอสโซ สนั บสนุ นโครงการ Friends of Bangsaen Aquarium

มอบคอมพิ วเตอร ให สำนั กงานสรรพสามิ ตในพื้ นที่ ไว ใช ปฏิ บั ติ งาน นายจตุ รงค นาคเสวี ผู จั ดการคลั งน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ร วมแสดงความยิ นดี และมอบเครื่ องคอมพิ วเตอร จำนวน ๕ ชุ ด ให สำนั กงานสรรพสามิ ตพื้ นที่ ชลบุ รี ๒ ในโอกาสเป ดที่ ทำการ สำนั กงานแห งใหม พิ ธี มอบจั ดขึ้ นในพิ ธี เป ดสำนั กงานใหม ของสำนั กงาน สรรพสามิ ตพื้ นที่ ชลบุ รี ๒ ที่ อำเภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี เมื่ อวั นที่ ๒๑ มี นาคม โดยเครื่ องคอมพิ วเตอร ดั งกล าวจะไว ใช งานในกิ จการของสำนั กงานสรรพสามิ ตแห งนี้ ต อไป

นายไพโรจน ศศิ วงศ ภั กดี ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และ บริ หารสำนั กงาน เป นตั วแทนโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา มอบเงิ นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท แก ผู ช วยศาสตราจารย ดร.วิ โรจน เรื องประเทื องสุ ข รองอธิ การบดี ฝ ายบริ หาร มหาวิ ทยาลั ยบู รพา เพื่ อสนั บสนุ นโครงการ Friends of Bangsaen Aquarium นำไปใช ในการดู แลตั วอย างสั ตว ทะเล และการบำรุ งรั กษาตู จั ดแสดงการอยู ร วมกั นแบบพึ่ งพา อาศั ยกั นของปลาการ ตู นและดอกไม ทะเล พิ ธี มอบจั ดขึ้ น ณ สถาบั นวิ ทยาศาสตร ทางทะเล มหาวิ ทยาลั ยบู รพา

โรงกลั่ นเอสโซ สนั บสนุ นงบประมาณโครงการก อสร างศาลาที่ พั กผู โดยสาร นายไพโรจน ศศิ วงศ ภั กดี ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน โรงกลั่ นฯ มอบเงิ นจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท แก นายธานี รั ตนานนท นายก- เทศมนตรี เมื องศรี ราชา เพื่ อสนั บสนุ นโครงการก อสร างศาลาที่ พั กผู โดยสาร โดยมี นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู ประสานงานประชาสั มพั นธ ร วมเป นสั กขี พยาน ณ เทศบาลเมื องศรี ราชา โครงการก อสร างศาลาที่ พั กผู โดยสาร มี วั ตถุ ประสงค เพื่ ออำนวยความสะดวก ให แก เด็ ก นั กเรี ยน นั กศึ กษา และประชาชนทั่ วไป ใช เป นที่ นั่ งพั กระหว างรอ รถโดยสารประจำทาง บริ เวณหน าที่ ว าการอำเภอศรี ราชา จ.ชลบุ รี

Powered by