Quarter 4/2012

เอสโซ ร วมถวายพระพร ๘๕ พรรษา มหาราชา รวมดวงใจ เทิ ดไท องค ราชั น

ผู บริ หารและเพื่ อนพนั กงาน บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย นำโดย นายซี . จอห น อั ทนั ส ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ รวมใจถวายพระพร แด พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วฯ เนื่ องในโอกาสวั นเฉลิ มพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ณ บริ เวณหน าอาคารเอสโซ เมื่ อวั นที่ ๔ ธั นวาคม ที่ ผ านมา กิ จกรรมนี้ มี พนั กงานของบริ ษั ทใกล เคี ยง เช น ธนาคารธนชาติ สถานี โทรทั ศน ไทยที วี สี ช อง ๓ ฯลฯ พิ ธี การเริ่ มขึ้ นเมื่ อผู บริ หารและเพื่ อนพนั กงานต างสวมเสื้ อ สี เหลื องหรื อสี ขาว มาถึ งบริ เวณพิ ธี โดยพร อมเพรี ยงกั น จากนั้ น ประธานในพิ ธี ได เป ดกรวยพานพุ มดอกไม ถวายพระพร เพื่ อนพนั กงานร วมกั นร องเพลง “สดุ ดี มหาราชา” ตั้ งจิ ตอธิ ษฐานถวายพระพร ๓๐ วิ นาที และร องเพลง “สรรเสริ ญ พระบารมี ” ก อนรั บของที่ ระลึ ก “ต นกล าของพ อ” เป นอั นเสร็ จพิ ธี

เอสโซ รั บรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด นต อเนื่ องเป นป ที่ ๓ จากหอการค าไทย-อเมริ กั น เอกอั ครราชทู ตสหรั ฐอเมริ กา ประจำประเทศไทย ฯพณฯ คริ สตี้ เคนนี ย (ขวา) มอบรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด น ของหอการค าไทย-อเมริ กั น ให แก นายซี . จอห น อั ทนั ส (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เพื่ อยกย ององค กรที่ มี การดำเนิ นกิ จการที่ มี ความโปร งใส ด วยหลั กธรรมาภิ บาล และ การพั ฒนาธุ รกิ จอย างยั่ งยื น ซึ่ งสะท อนถึ งวั ฒนธรรมในการทำธุ รกิ จที่ เป นแบบอย างที่ ดี ให แก องค กรอื่ นๆ ในสั งคม ซึ่ งในป นี้ เอสโซ ได รั บการยกย องให ได รั บ “Silver Status” ในฐานะที่ เป นองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด นเป นป ที่ ๓ ติ ดต อกั น โดยพิ ธี มอบ

จั ดขึ้ นในงานประกาศรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด นจากหอการค าไทย-อเมริ กั น ครั้ งที่ ๕ ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวั ณ กรุ งเทพฯ

กฐิ นประจำป ของเอสโซ หาเงิ นเข าวั ดที่ จ.เลย ได ๙๖๙,๐๑๙ บาท สโมสรพนั กงานเอสโซ นำกฐิ นสามั คคี ไปทอดที่ วั ดศรี สุ วรรณวนาราม อ.วั งสะพุ ง จ.เลย เป นเงิ นรวม ๙๖๙,๐๑๙ บาท โดยนายซี . จอห น อั ทนั ส ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานในพิ ธี ในป นี้ มี การมอบทุ นการศึ กษาจำนวน ๖๕ ทุ น ให แก เด็ ก

นั กเรี ยนโรงเรี ยนบ านเชี ยงคานปทุ มมาสงเคราะห โรงเรี ยนบ าน เชี ยงคานวิ จิ ตรวิ ทยา โรงเรี ยนวั งแท น โรงเรี ยนเทศบาลวั งสะพุ ง โรงเรี ยนบ านกุ ดแจ และสามเณรของวั ดศรี สุ วรรณวนาราม นอกจากนี้ ยั งมี การมอบอุ ปกรณ การเรี ยนและอุ ปกรณ กี ฬา รวมทั้ งของเล นให แก ทางโรงเรี ยนรวมมู ลค า ๙๗,๒๒๑ บาท

Powered by