Quarter 3/2015

หนั งสื อว าด วยชาวจี นโพ นทะเลในอุ ษาคเนย และประวั ติ ศาสตร ชาวจี นในสยาม

»¹Ñ ´´Ò àÅÔ ÈÅé ÓÍÓä¾

ตี พิ มพ เผยแพร เมื่ อป ค.ศ.๑๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๐) โดย สำนั กพิ มพ มหาวิ ทยาลั ยคอร แนล มู ลนิ ธิ โครงการตำรา ได ดำเนิ นการแปลและจั ดพิ มพ เป นภาษาไทยขึ้ น พิ มพ ครั้ งแรกเมื่ อ พ.ศ.๒๕๒๙ และพิ มพ ครั้ งที่ สองเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๘ สำหรั บ A History of the Thai-Chinese ที่ เพิ่ งจำหน ายเผยแพร หมาดๆ นั้ น เมื่ อดู จากระดั บ ของคุ ณภาพการวิ เคราะห และการเขี ยนเรี ยบเรี ยงแล ว ก็ สามารถทำนายได ไม ยากว า A History of the Thai-Chinese จะก าวขึ้ นสู ตำแหน ง ‘คั มภี ร ’ เล มใหม ที่ ผู สนใจประวั ติ ศาสตร โดยเฉพาะบทบาทและ พั ฒนาการของชาวจี นในประเทศไทย จะต องหามา อ านมาศึ กษากั นอย างกว างขวาง ส วน ‘จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ’ นั้ น เป นอั ตชี วประวั ติ ของชาวจี นโพ นทะเลผู หนึ่ ง ที่ เดิ นทางออกจากบ านเกิ ด ตั้ งแต ในวั ยเด็ ก และได พบเห็ นประสบการณ ที่ กว างขวาง ในหลายๆ ดิ นแดนของภู มิ ภาคอุ ษาคเนย เป นเวลาที่ ยาวนานถึ งครึ่ งศตวรรษ ก อนจะลงมื อเขี ยนอั ตชี วประวั ติ ของตนเอง ซึ่ งได กลายมาเป นหนั งสื ออรรถคดี ชั้ นเยี่ ยม และวรรณกรรมที่ หาได ยากในหมู ชาวจี นโพ นทะเลใน อุ ษาคเนย นั บเป นหนั งสื อที่ ให ภาพในรายละเอี ยดของ ชี วิ ตบุ คคลคนหนึ่ ง (Micro View) ท ามกลางกระแส ความเปลี่ ยนแปลงที่ ยิ่ งใหญ ซั บซ อน และเชี่ ยวกราก ทั้ งในประเทศจี น และในหลายดิ นแดนของภู มิ ภาค อุ ษาคเนย นั บแต ทศวรรษที่ ๑๙๒๐ ผ านสงครามโลก ครั้ งที่ สอง จนก าวถึ งทศวรรษที่ ๑๙๗๐

ในช วง ๒ ป ที่ ผ านมา มี หนั งสื อที่ ว าด วยชี วิ ตคนจี น โพ นทะเลในอุ ษาคเนย และประวั ติ ศาสตร ชาวจี นใน สยาม ออกสู ตลาดหนั งสื อในบ านเรา ๒ ชุ ด ชุ ดแรก คื อ ‘จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ’ จั ดพิ มพ โดยสำนั กพิ มพ โพสต บุ ค ได รั บการต อนรั บและกล าวขวั ญถึ งในหมู ผู นิ ยมเรื่ อง ของประวั ติ ศาสตร ชาวจี นโพ นทะเล ส วนอี กเล มหนึ่ ง เป นหนั งสื อเล มหนาภาษาอั งกฤษ ชื่ อ A History of the Thai-Chinese จั ดพิ มพ โดยสำนั กพิ มพ edm แห งสิ งคโปร เมื่ อต นป พ.ศ.๒๕๕๘ หนั งสื อทั้ งสองเล มนี้ นั บเป น หนั งสื อ ‘น าอ าน’ อย างยิ่ งสำหรั บผู สนใจเรื่ องจี น และ ‘ต องอ าน’ กั นเลยที เดี ยวสำหรั บนั กเรี ยน นิ สิ ต นั กศึ กษา ที่ เลื อกเรี ยนภาษาจี นเป นวิ ชาเอก และสำหรั บนั กวิ ชาการ ที่ ต องทำงานเกี่ ยวเนื่ องกั บเรื่ องชาวจี นในเมื องไทยหรื อ ในภู มิ ภาคอุ ษาคเนย A History of the Thai-Chinese ให ภาพรวมที่ เป น ภาพใหญ (Macro View) ของการเข ามาอาศั ยอยู ใน เมื องสยามของชาวจี น นั บแต สมั ยอยุ ธยา มาจนถึ ง ป จจุ บั น นั บเป นหนั งสื อทางวิ ชาการเล มสำคั ญ ถั ดจาก ‘คั มภี ร ’ ของผู สนใจศึ กษาบทบาทของชาวจี นในไทย นั่ นคื อหนั งสื อชื่ อ ‘สั งคมจี นในประเทศไทย ประวั ติ ศาสตร เชิ งวิ เคราะห ’ ซึ่ งเขี ยนโดย จี วิ ลเลี่ ยม สกิ นเนอร (Chinese Society in Thailand: Analytical History by G. William Skinner) ต นฉบั บดั้ งเดิ มในภาษาอั งกฤษ

Powered by