Quarter 3/2015

ภาคแรก 'จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ' หนั งสื อภาคแรกของ 'จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ' เริ่ มเรื่ องราวจากชี วิ ตวั ยเด็ กที่ บ านเกิ ดในประเทศจี น ท านเกิ ดเมื่ อป ค.ศ.๑๙๐๕ ในครอบครั วบั ณฑิ ตตกยาก ที่ อำเภอเหมยเซี่ ยน มณฑลกวางตุ ง ซึ่ งเป นเขตที่ อยู อาศั ยของชาวฮากกา ท านกำพร าบิ ดาตั้ งแต วั ย ๖ ขวบ ได เรี ยนหนั งสื ออยู ได เพี ยง ๓ ป มารดาก็ พาท านข ามน้ ำ ข ามทะเลไปเมื องป ตตาเวี ย เกาะชวา ในยุ คที่ ยั งอยู ใต การปกครองของดั ตช ในช วงวั ยรุ นท านชอบอ านหนั งสื อ เป นชี วิ ตจิ ตใจ ได อ านวรรณคดี จี นชิ้ นสำคั ญๆ ทั้ งหมด โดยเฉพาะวรรณกรรมในชุ ด ‘วี รบุ รุ ษแห งเขาเหลี ยงซาน’ และ ‘เจ็ ดจอมยุ ทธ ห าจอมคุ ณธรรม’ ที่ ได หล อหลอม ความคิ ดของท านให ยึ ดถื อคุ ณธรรม ไม สนใจวั ตถุ เงิ นทอง ใฝ ฝ นที่ จะเติ บโตขึ้ นเป นจอมยุ ทธ ที่ ปราบปรามคนชั่ วร าย ช วยเหลื อคนอ อนแอ ท านใช ชี วิ ตในเกาะชวาอยู ประมาณ ๑๒ ป ก็ ตั ดสิ นใจเดิ นทางมาทำงานในวงการหนั งสื อพิ มพ จี นในไทย แต แล ว ในป ค.ศ.๑๙๓๙ (พ.ศ. ๒๔๘๒ สมั ย จอมพล ป.พิ บู ลสงคราม) ก็ ได มี คำสั่ งป ดโรงเรี ยนและ หนั งสื อพิ มพ จี นทั้ งหมด ท านต องไปทำงานที่ สิ งคโปร ได พบปะสมาคมกั บกวี รั กชาติ คนสำคั ญคื อ ท านยี่ ต ะฟู แต ทำงานที่ หนั งสื อพิ มพ ‘ซิ นโจวรื่ อเป า’ ได เพี ยงป เศษ ท านก็ ต องเผชิ ญชะตากรรมที่ ยากเข็ ญ เมื่ อญี่ ปุ นยกพล ขึ้ นบกที่ เกาะสิ งคโปร ได ท านและครอบครั วตกระกำ ลำบาก อดอยาก ยากจนถึ งขี ดสุ ดเป นเวลากว า ๓ ป ครึ่ ง จนสงครามสิ้ นสุ ด ท านจึ งอพยพครอบครั วกลั บมายั ง กรุ งเทพฯ เมื่ อต องจากบ านเกิ ดเป นครั้ งแรกไปสู เกาะชวา พร อมมารดา ท านได บรรยายถึ งควมรู สึ กเมื่ อจาก บ านเกิ ดว า “ข าพเจ าออกจากบ าน ก าวลงบนถนนไปสู ตั วเมื อง ที่ จริ งแล ว นั่ นคื อ การก าวลงบนเส นทางชี วิ ตอั นยาวไกล เหลี ยวหั นกลั บไปมองบ านแทบจะทุ กฝ ก าว ข าพเจ า ไม อยากจากผื นแผ นดิ นที่ เกิ ดและเติ บโต ไม อยากจาก บ านเกิ ดอั นเป นที่ รั ก ทิ วเขาที่ ไกลออกไป คั นนาที่ ยาว ติ ดต อกั นไกลสุ ดสายตา ต นกล าข าวสาลี ที่ เพิ่ งงอก ในผื นนาริ มทาง เสาค้ ำเหนื อบ อน้ ำที่ ดู ราวกั บยั กษ รวมทั้ งหญ าทุ กกอ ต นไม ทุ กต น ล วนชั กนำให ข าพเจ า รู สึ กอาลั ยอาวรณ อย างรุ นแรง..”

'จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ' 'จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ' เป นหนั งสื อแปลมาจาก หนั งสื อภาษาจี นที่ มี ชื่ อว า ‘ไห หว ายอู ซึ เหนี ยน’ ( 海外五十年 – ชี วิ ตโพ นทะเล ๕๐ ป ) ซึ่ งเป น งานเขี ยนชิ้ นสำคั ญของ ‘อู จี้ เยี ยะ’ บุ รุ ษอาชาไนยชาวจี น โพ นทะเลผู สู ชี วิ ตอย างยิ บตา และเป นนั กหนั งสื อพิ มพ จี นลื อชื่ อแห งอุ ษาคเนย ในช วงกลางศตวรรษที่ ๒๐ ในนามปากกาว า 'ซานซาน' ต นฉบั บภาษาจี นของ หนั งสื อชุ ดนี้ รวมจำนวนตั วอั กษรที่ เขี ยนไว มากถึ ง ๕๐๐,๐๐๐ กว าตั วอั กษร แปลเป นภาษาไทยโดยนั กแปล ฝ มื อดี คุ ณเรื องชั ย รั กศรี อั กษร โดยมี ตั วผู เขี ยนเอง ทำหน าที่ เป นบรรณาธิ การบทแปลและคั ดเลื อกภาพ ประกอบ เนื้ อหาของหนั งสื อเป นอั ตชี วประวั ติ ของ ตั วท านผู เขี ยน ซึ่ งประกอบขึ้ นด วยเรื่ องราวชี วิ ตส วนตั ว และประสบการณ ทางสั งคมและอาชี พการงานของ ตั วท าน ตลอดจนถึ งภู มิ หลั งทางสั งคมของแต ละดิ นแดน ที่ ท านได พบเห็ น เสน ห ของ ‘จากบู รพาสู อุ ษาคเนย ’ อยู ที่ ความโดดเด นและลุ มลึ กในเนื้ อหา และถ อยความ ที่ กระชั บ คมคาย และไพเราะ ในการบอกเล าถึ งชี วิ ต ของตนเอง ด วยฝ มื อการเขี ยนชั้ นครู และการเรี ยบเรี ยง เรื่ องราวที่ ซั บซ อนให อ านได ง ายๆ ให รสชาติ ที่ หลาก หลาย นั บแต ความเป นบั นทึ กทางประวั ติ ศาสตร ที่ สะท อนมุ มมองและบรรยากาศในสายตาของป ญญาชน จี นที่ หาได ยาก เป น ‘คำบอกเล า’ ชั้ นแรกของผู อยู ใน เหตุ การณ สำคั ญๆ หลายต อหลายเรื่ อง เป นต นว า ประวั ติ ศาสตร การหนั งสื อพิ มพ จี นในประเทศไทย ความเคลื่ อนไหวด านการกี ฬาในหมู ชาวจี นในเมื องไทย และของประเทศไทยเอง และด านศิ ลปะบั นเทิ ง นอกจากนี้ แล ว ยั งมี รสชาติ ด านวรรณศิ ลป ที่ สร าง อารมณ ร วมได มาก ในบทตอนที่ ผู ประพั นธ บรรยาย ความรู สึ กด วยบทกวี โบราณ ตลอดจนบทกวี ที่ แต งขึ้ น เองในห วงที่ จมลึ กสู อารมณ สะเทื อนใจ

Powered by