Quarter 2/2016

การเข ามาเรี ยนที่ ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ แห งนี้ ไม ได ทำให ชี วิ ตของน องปกรณ เปลี่ ยน ไปเพี ยงคนเดี ยวเท านั้ น แต ชี วิ ตของคุ ณแม อุ ไรก็ เปลี่ ยน ไปด วย เพราะได พบปะกั บผู ปกครองคนอื่ นๆ ได เล าสู กั นฟ ง เจอพ อแม หั วอกเดี ยวกั น ป จจุ บั นน องปกรณ อายุ ๑๔ ป ชอบไปโรงเรี ยนมากจนคุ ณแม อุ ไรถึ งกั บ ออกปากว า “ไม มี วั นไหนที่ เขาจะไม อยากไป” ถึ งแม ว าคนส วนใหญ จะมองว าปกรณ เป นเด็ กที่ ไม ปกติ ไม สามารถใช ชี วิ ตปกติ เหมื อนคนทั่ วไป แต ถ าหากมองจากมุ มของอุ ไร มุ มของแม ที่ คลุ กคลี กั บลู กชายอยู ตลอด จะพบว าถ ามองข ามลั กษณะ ภายนอกที่ ปกรณ พู ดช า และกล ามเนื้ อไม แข็ งแรง เขาก็ มี สิ่ งอื่ นๆ เหมื อนเด็ กทั่ วๆ ไป ชอบเล นกี ฬา มี ไอดอล ความจำดี ชอบอยู กั บเพื่ อน ชอบเหล สาว ฯลฯ เพี ยงแค ทุ กคนจะต องให โอกาสเด็ กเหล านี้ ได รู จั ก และค นหาตั วเองเหมื อนเด็ กคนอื่ นๆ เพี ยงแค อาจจะ ใช เวลาและต องมี การดู แลเป นพิ เศษในขั้ นแรก เมื่ อได รั บการฟ นฟู ที่ เหมาะสมแล ว เด็ กๆ อย างปกรณ ก็ จะ เติ บโตกลายเป นผู ใหญ คุ ณภาพที่ สร างประโยชน ให สั งคมได ไม แพ คนอื่ นๆ

อาจารย สุ เมธ พลคะชา ผู จั ดการศู นย พั ฒนาการ เด็ กพิ เศษพระมหาไถ กล าวว า “ศู นย พั ฒนาการเด็ กพิ เศษ พระมหาไถ เป นหนึ่ งในพื้ นที่ เล็ กๆ ที่ ให ทั้ งโอกาสและ เวลา ซึ่ งนั บว าเป นส วนสำคั ญให เด็ กเหล านี้ ได ค นพบ และพั ฒนาตนเอง “ที่ นี่ ไม ได สอนด วยหลั กสู ตรแกนกลางเพื่ อ พั ฒนาเด็ กแบบ ‘ยกโหล’ แต ปรั บการเรี ยนการสอน ให เข ากั บความต องการของเด็ กๆ แต ละคน ควบคู ไป กั บการสอนให เด็ กรู จั กจั ดการกั บอารมณ และปรั บตั ว เข าหาสั งคม” สำหรั บเด็ กๆ ที่ นี่ เป นเสมื อนโรงเรี ยนที่ อบอุ น มี คุ ณครู ที่ เข าใจในสิ่ งที่ พวกเขาเป นและคอยสนั บสนุ น ในสิ่ งที่ พวกเขาอยากทำ มี เพื่ อนๆ ที่ กอดคอกั นวิ่ งเล น มี ผู ใหญ ใจดี ที่ พร อมจะช วยเหลื อตลอด แต สิ่ งสำคั ญ ที่ เด็ กๆ เหล านี้ ยั งต องการอยู คื อ พี่ ๆ ที่ สามารถ แบ งป นเวลามาสอนวิ ชาทั กษะเฉพาะต างๆ ที่ จะ เป นอาวุ ธสำคั ญติ ดตั วเด็ กๆ ต อไป สิ่ งที่ เด็ กๆ เหล านี้ ต องการจึ งไม ใช ความเห็ นใจ เงิ นบริ จาค หรื อของเล นมากมายเท านั้ น แต เป นโอกาส เพื่ อให พวกเขาได เรี ยนรู ตามความฝ น เสริ มสร างความรู เป นอาวุ ธแหลมคมที่ ติ ดตั ว และแสดงศั กยภาพที่ ไม ได ด อยไปกว าใครๆ โอกาสนี้ จะนำไปสู การยอมรั บว า เด็ กๆ พิ เศษเหล านี้ ก็ สามารถดำเนิ นชี วิ ตได โดยไม ถู ก แบ งแยกออกจากคนอื่ นๆ ในสั งคม

อ.สุ เมธ พลคะชา ผู จั ดการศู นย พั ฒนาการ เด็ กพิ เศษ พระมหาไถ เน นการเรี ยนการสอน ที่ ปรั บให เข ากั บ ความต องการของเด็ ก

Powered by