Quarter 2/2016

ส วนนั กเรี ยนเคมบริ ดจ ตอนนั้ นมี นายเสนาะ ตั นบุ ญยื น, นายเสนาะ นิ ลกำแหง, ม.ล.จิ รายุ นพวงศ , นายยิ้ มยล แต สุ จิ , ม.จ.ภี ศเดช รั ชนี เป นต น ซึ่ งนาย เสนาะ ตั นบุ ญยื น นี้ เองที่ เป นตั วตั้ งตั วตี คอยส งข าวให คนในกลุ มและเป ดห องพั กให ใช เป นที่ ประชุ มอยู เสมอ จากนั้ นเมื่ อนายเสนาะเขี ยนจดหมายเล าสถานการณ ในอั งกฤษไปยั ง ม.ร.ว.เสนี ย ปราโมช ให ทราบ ทำให ม.ร.ว.เสนี ย ส ง นายมณี สาณะเสน เป นผู แทนมาที่ ลอนดอน จากนั้ นนายมณี จึ งได เป ดสำนั กงานเสรี ไทยที่ โรงแรมบราวน ในลอนดอนและติ ดต อกั บเจ าหน าที่ รั ฐบาลอั งกฤษ แต มี เหตุ ติ ดขั ดเรื่ อยมา อาจเพราะ ความไม ไว เนื้ อเชื่ อใจที่ ไทยทำสั ญญากั บญี่ ปุ นแล ว จนที่ สุ ดเมื่ อเสรี ไทยแสดงให เห็ นเจตนาที่ จะไม กลั บ ประเทศจนกว าศึ กจะสงบและเจตนาที่ จะรั บใช ประเทศ ไทยด วยการเป นอาสาสมั ครในกองทั พอั งกฤษโดย ไม เลื อกงานแล ว รั ฐบาลอั งกฤษจึ งรั บคนไทย ๓๖ คน เข ารั บราชการเป นพลทหาร เมื่ อวั นที่ ๗ สิ งหาคม ๒๔๘๕ แต ระบุ ว านี่ ไม ใช การรั บรองเป นรั ฐบาลนอก ประเทศ ในสถานการณ เช นนี้ เมื่ อเสรี ไทยในอั งกฤษได รั บ อนุ ญาตให เข าเป นทหารจึ งต องเป นทหารของกองทั พ อั งกฤษและสวมใส เครื่ องแบบของกองทั พอั งกฤษและ อยู ในหน วย “Pioneer Corps” หรื อที่ รู กั นว าเป นหน วย ทหารรั บใช เช นเดี ยวกั บชนชาติ ศั ตรู อื่ นๆ ที่ เข าเป นทหาร และเพื่ อความสะดวกในการทำงานใต ดิ นจึ งมี ชื่ อจั ดตั้ ง ที่ เรี ยกกั น ซึ่ งชื่ อจั ดตั้ งของป วยก็ คื อ “นายเข ม เย็ นยิ่ ง” ภารกิ จในสนามรบ เมื่ อเข ารั บราชการและผ านงานในหน วยทหาร รั บใช สั กพั กแล ว เสรี ไทยสายทหารในอั งกฤษก็ ถู กย าย ไปหน วยที่ มี การฝ กรบ อ านแผนที่ เรี ยนรู ยุ ทธวิ ธี รบ แบบกองโจรและถู กส งไปฝ กอบรมที่ บอมเบย ประเทศ อิ นเดี ย โดยส วนหนึ่ งถู กส งไปทำงานฝ ายสื่ อสาร ที่ นิ วเดลี ในป ๒๔๘๖ ป วยใช เวลาเป นป ในการฝ กอบรมยุ ทธวิ ธี ด านต างๆ ในหลายเมื องของอิ นเดี ย จนพฤศจิ กายน ๒๔๘๖ เมื่ อผ านการฝ กวิ ธี ขึ้ นบกโดยเรื อดำน้ ำที่ ทริ งโกมาลี เกาะลั งกาแล ว ป วย พร อมนายสำราญ วรรณพฤกษ และนายประทาน เปรมกมล ลงเรื อดำน้ ำเพื่ อจะมา ขึ้ นฝ งที่ ตะกั่ วป า จ.พั งงา แต เมื่ อมาถึ งแล วลอยลำคอย อยู หนึ่ งสั ปดาห กลั บไม ได สั ญญาณติ ดต อจากฝ งที่ มา คอยรั บ จึ งต องเดิ นทางกลั บลั งกา

ป วย อึ๊ งภากรณ ร วมกั บคนไทยในอั งกฤษ รวม ๓๖ คน

สมั ครเข าเป นทหาร ในกองทั พอั งกฤษ ระหว างสงครามโลก ครั้ งที่ ๒

เหตุ เพราะเวลานั้ นรั ฐบาลไทยเรี ยกตั วคนไทยที่ อยู ในสหรั ฐอเมริ กาและสหราชอาณาจั กรกลั บประเทศ แต มี คนจำนวนหนึ่ งที่ ไม ยอมกลั บ แม จะมี คำขู จาก รั ฐบาลว า ผู ที่ ไม กลั บประเทศตามคำสั่ งจะถู กถอน สั ญชาติ อย างไรก็ ตาม กลุ มคนที่ ไม ยอมกลั บประเทศ ซึ่ งเรี ยกตั วเองว า เสรี ไทย ก็ ยั งดื้ อแพ งถื อสั ญชาติ ไทย ต อไป กลุ มเสรี ไทยในเวลานั้ นเป นการรวมตั วของกลุ มคน ที่ ไม เห็ นด วยกั บนโยบายประกาศสงครามต อต าน สหรั ฐอเมริ กาและสหราชอาณาจั กรของ จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม นายกรั ฐมนตรี ในขณะนั้ น จึ งรวมตั วกั นขึ้ น เพื่ อดำเนิ นการเคลื่ อนไหวต อต านญี่ ปุ น เสรี ไทย แบ งออกเป น ๓ กลุ มด วยกั น ๑.กลุ มใน ประเทศ นำโดย นายปรี ดี พนมยงค ที่ ขณะนั้ นดำรง ตำแหน งเป นรั ฐมนตรี คลั ง ๒.กลุ มคนไทยในสหรั ฐอเมริ กา นำโดย ม.ร.ว.เสนี ย ปราโมช ขณะนั้ นเป นเอกอั ครราชทู ต ไทยประจำกรุ งวอชิ งตั น ดี .ซี . ซึ่ งเป นผู ประกาศนโยบาย เป นอิ สระไม ขึ้ นกั บรั ฐบาลไทย ๓.กลุ มคนไทยในอั งกฤษ นำโดยนั กเรี ยนไทยในมหาวิ ทยาลั ยเคมบริ ดจ หลั งจากที่ มี ข าวว ารั ฐบาลไทยประกาศสงครามกั บ อั งกฤษแล ว ก็ เกิ ดความเคลื่ อนไหวในหมู นั กเรี ยน เคมบริ ดจ เป นที่ แรก เคมบริ ดจ จึ งเป นแหล งรวบรวม นั กเรี ยนไทยในที่ ต างๆ ที่ อยู กั นอย างกระจั ดกระจาย ให มารวมกั น รวมถึ ง ป วย อึ๊ งภากรณ ด วย

Powered by