Quarter 1/2013

พระราชวั งเอมเปอเรอ ณ เมื องคั สเซล ที่ ทรงใช ประทั บ ขณะเสด็ จประพาสประเทศเยอรมนี เพื่ อทรงอาบน้ ำแร รั กษาพระโรค

ไว สองแถวกลางเกาะ มี ถนนสำหรั บรถวิ่ งสองข างริ มถนน ส วนกลาง ถนนนั้ นมี บ อน้ ำพุ ร อนที่ ขุ ดเจาะขึ้ นมาจากพื้ นดิ น เป นน้ ำแร พวย พุ งขึ้ น ผู ที่ เดิ นผ านไปมาสามารถแวะดื่ มได ฟรี โรงอาบและดื่ ม น้ ำแร ในเมื องบาเดนบาเดนนี้ มี เกื อบทั้ งเมื อง รั ฐบาลออกเงิ น อุ ดหนุ นให เปล าเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของชาวเมื องให ดี ขึ้ น แต ทว าคุ ณภาพของน้ ำแร ด อยกว าที่ เมื องฮอมเบิ คเล็ กน อย แต ถึ ง กระนั้ นพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั วได เสด็ จพระ ราชดำเนิ นมาทรงอาบ-อบ-นวด และเสวยน้ ำแร เพื่ อบำบั ดพระ สุ ขภาพในเมื องบาเดนบาเดนหหลายครั้ ง ประมาณ ๑๓ ครั้ ง ตามที่ ปรากฏในพระราชหั ตถเลขา ครั้ นต อมาในวั นที่ ๔ สิ งหาคม พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอม- เกล าเจ าอยู หั วได เสด็ จพระราชดำเนิ นไปที่ กรุ งเบอร ลิ นประเทศ เยอรมนี เพื่ อทรงเข ารั บการตรวจรั กษาพระโรคอย างละเอี ยดจาก คณะแพทย ผู เชี่ ยวชาญอี กครั้ งหนึ่ งก อนเสด็ จพระราชดำเนิ นกลั บ กรุ งเทพมหานคร ผลจากการวิ นิ จฉั ยของคณะแพทย ลงความเห็ นว า ขณะนี้ พระวรกายยั งไม ปกติ ขอให เปลี่ ยนเสด็ จฯ ไปรั กษาพระองค ที่ เมื องฮอมเบิ คแทน ซึ่ งเป นเมื องอาบน้ ำแร โดยเฉพาะที่ มี ชื่ อเสี ยง เก าแก มาช านาน เป นวิ ธี บำบั ดสุ ขภาพแบบสปาในป จจุ บั นนั่ นเอง ดั งนั้ นนั บตั้ งแต วั นที่ ๒๗ สิ งหาคมเป นต นไป พระองค เริ่ มต นเสด็ จ พระราชดำเนิ นไปทรงบำบั ดรั กษาพระโรคด วยวิ ธี การอาบ-อบ-นวด และเสวยน้ ำแร ติ ดต อกั นเป นแรมเดื อนตามคำกราบบั งคมทู ลเชิ ญ ของคณะแพทย ในพระราชหั ตถเลขาฉบั บที่ ๓๕ คื นที่ ๑๕๔ ลงวั นที่ ๒๗ สิ งหาคม ร.ศ. ๑๒๖ ขณะเสด็ จประทั บเมื องฮอมเบิ ค ได ทรงเล า เรื่ องทรงอาบน้ ำแร บำบั ดรั กษาพระโรคอย างละเอี ยดทุ กขั้ นตอน นั บตั้ งแต ก าวแรกที่ เสด็ จพระราชดำเนิ นไปถึ ง ทรงบรรยายเครื่ องมื อ อุ ปกรณ ที่ ใช ในการบำบั ดตลอดจนวิ ธี การต างๆ ไว ดั งนี้ “วั นนี้ หมอให นวดด วยเครื่ องไฟฟ าเพิ่ มเติ ม ใช ลมร อนใน เครื่ องรอตามที่ ปวดกล ามเนื้ อ ดู ท าทางเหมื อนจะดี เวลาเที่ ยงไป อาบน้ ำที่ ไกซาวิ ลเลี่ ยมบาด ที่ นี้ ทำไม สู ใหญ แต หมดจดเรี ยบร อย

ซี กข างหนึ่ งซึ่ งเป นที่ สรงของเจ านาย ห ามไม ให คนเข า ห องที่ พ อ ไปอาบน้ ำเปนห องที่ เอมเปอเรอสรง ตรงกั นข ามกั บห องเอมเปรส แต ห องเอมเปรสนั้ นป ด เป ดแต ห องเจ านายให บริ พั ตรอาบ ในห องนี้ กั้ นเปนสองตอน ตอนนอกที่ สำหรั บนั่ งแลนอนพั ก ตอนในเปนที่ อาบน้ ำมี เก าอี้ นอน ที่ ล างหน า ที่ กิ นน้ ำ แลโต ะตั้ งขวดป กดอก กุ หลาบ อ างที่ อาบใช ทองเหลื อง อย างอ างอาบน้ ำธรรมดา แต เจาะ ให จมลงไปไว ในพื้ น มี ที่ สำหรั บก าวขึ้ นก าวลง แลที่ พาดตี นไว ข าง ปลายอ าง ข างที่ นั่ งนั้ นมี ตั่ งสี่ เหลี่ ยมวางลงไปในอ าง ตั่ งนั้ นหุ มผ าขาว เพราะเหตุ ว าถ าไม หุ มนั่ งบนตั่ งร อนด วยใช น้ ำต ม พื้ นอ างเปน ทองเหลื อง น้ ำนั้ นสี ขุ นๆ ร อน ๓๓ ดี กรี ลงอาบแช เพี ยงคอ ห าม ไม ให ล างหน า กำหนดให แช อยู ครั้ งแรกนี้ ๑๒ มิ นิ ต น้ ำนั้ นเดื อด เปนฟองเหมื อนอย างกั บน้ ำคาบอนิ คแอซิ ดที่ เราทำ แต ไม รู สึ กว า ถู กตั วเฉี ยบๆ เหมื อนที่ ทำเลย เปนแต ฟองเกาะตั วเต็ ม สายน้ ำที่ มา ในแผ นดิ นนั้ นเปนน้ ำเย็ นเหมื อนธรรมดา ต อถู กไอร อนต มเข าจึ งได ปล อยคาบอนิ คแอซิ ดออก ถ าทิ้ งไว ช าคาบอนิ คแอซิ ดก็ ไปหมด เปนน้ ำเปล าได “... เวลาอาบแล วขึ้ นมาไม ให เช็ ดตั ว เอาแต ผ าห อคลุ มให นอน อยู บนเก าอี้ ยาวสองสามมิ นิ ตแต พอแห ง รออยู ช าจนเหงื่ อออกก็ ไม ดี เกลื อจะเสี ยไปจากตั วหมด พอตั วแห งก็ แต งตั ว แล วให ออกไปเดิ น ตากแดดสั ก ๕ มิ นิ ตเปนสำเร็ จการ น้ ำที่ มาใช อาบนี้ มี บ ออยู ตรงน า ที่ อาบน้ ำ น้ ำนี้ ใช กิ นเปนยาถ ายแต พ อไม ต องกิ น ด วยกิ นยาอื่ น อยู แล ว พ ออยากจะเดิ น แต ตาหมอแกห ามไม ให เดิ น กลั วจะเสี ย เรี่ ยวแรง กลั บมาบั งคั บให นอนชั่ วโมงหนึ่ ง ตรวจชี พจรนั้ นเรื่ อยไป ตั้ งแต แรกก อนอาบแลเวลากำลั งอาบก็ ไปกำชี พจรเวลาอาบ ๘๐ ขึ้ นมาแล ว ๖๐ เศษ จนกระทั่ งเวลาจะนวดเครื่ องไฟฟ าก็ ต องมี คน กำชี พจรอยู คนหนึ่ ง เวลาเป าลมร อนก็ ต องกำชี พจรอยู เหมื อนกั น ดู ช างเปนการใหญ เสี ยจริ งๆ แต รู สึ กชั ดเจนว ามี คุ ณจริ งๆ สบายเบา ตั ว ทั้ งเร็ วไม ต องไปแช อยู นมนาน เหมื อนอย างเช นที่ บาเดนบาเดน ที่ นั่ นเวลาอาบแล วหมอถามว าเปนอย างไร พ อบอกว าเฉยๆ ตาหมอ ออกฉุ นๆ ทุ กที ที่ นี่ บอกได ว าสบายไม เปนมุ สาวาทา

Powered by