Quarter 1/2013

ซ าย: สถานอาบน้ ำแร “ไกซาวิ ลเลี่ ยมบาด”เมื องฮอมเบิ ค ที่ เสด็ จไปทรงใช บริ การ ขวา: บ อน้ ำแร เอลิ สเบต ณ เมื องฮอมเบิ ค ที่ เสด็ จไปทอดพระเนตร ด วยความสนพระราชหฤทั ยยิ่ ง

อ อนไปด วย เรื่ องเปลี่ ยนร อนเปลี่ ยนหนาวเช นนี้ เขาชำนาญจริ งๆ เพราะเมื องเขาหนาวอยู เสมอๆ ข างเราแลช างเซอะจริ งๆ เพราะมั น ร อนอยู เสี ยเสมอ เสร็ จการอาบน้ ำแล วให เดิ นสองมิ นิ ต ได เดิ นไป ที่ ร านในป า ดู สนุ กดี เดิ นไม ทั นตลอดร านถู กเร งให กลั บมาหยุ ดพั ก เลยต องกลั บกั นเท านั้ น...” วั นที่ ๓๐ สิ งหาคม “วั นนี้ ท านหมอๆ ทั้ งหลายที่ จะ (เดิ นทาง) กลั บไปอยากได รู ปพ อ จึ งได แจกรู ปไปเสี ยที แล วไปอาบน้ ำแร น้ ำแร นี้ เปนอั น ได ความว ามี คาบอนิ คแอซิ ดเปนเครื่ องที่ จะสำหรั บชั กให โลหิ ต เดิ นตามขุ มขน เพราะเหตุ ฉะนั้ นหมอจึ งต องตรวจชี พจรว ากำลั ง หั วใจจะพอแก ที่ จะต องทำงานฉี ดโลหิ ตไปทั่ วกายไม ถ าเห็ นว า หั วใจอ อนคื อเต นถี่ ในเวลาอยู ในน้ ำ รู ได ว ากำลั งน อย ต องให รี บขึ้ น เสี ยทั นที หาไม ก็ จะอ อนเปลี้ ยในเวลาอาบแล วนั้ นมาก พิ กั ดกำลั ง มั ชฌิ มบุ รุ ษที่ จะแช อยู ในน้ ำได อย างช าเพี ยง ๒๐ นาที ถึ งดั งนั้ น ก็ อ อนเปลี้ ย ถ าพ นนั้ นขึ้ นไปเปนการกลั บให โทษ น้ ำนี้ ใช แก เลื อด เดิ นตามร างกายไม สะดวกอย างหนึ่ ง โรคตั บอย างหนึ่ ง ถ าโรคฝ ในท องเปนห ามขาดไม ให อาบ ถ าขื นอาบอาการทรุ ด ต องใช น้ ำ อ อนๆ เพี ยงเสมอน้ ำทะเล “... เดี๋ ยวนี้ เพ็ ญ (ทรงหมายถึ งพระเจ าลู กยาเธอพระองค เจ า เพ็ ญพั ฒนพงษ ) ไปอยู ที่ นั่ น หมอทั้ งปวงยื นยั นว าถู กต องแลได รั บ ข าวว าเธอไปอยู ๑๕ วั นยั งชั่ วขึ้ นมาก อ วนขึ้ น เพราะฉะนั้ นเขา อวดว าที่ เมื องฮอมเบิ คนี้ จะหาคนเปนฝ ในท องแต สั กคนเดี ยวไม ได ไม ใช เพราะไอน้ ำป องกั น เพราะถ าเปนฝ ในท องต องเป ดไปที่ อื่ น อาบน้ ำแล วเดิ นดู บ อน้ ำแร อี ก ๒ บ อ แลดู สู บน้ ำซึ่ งสำหรั บสู บขึ้ นไป ในโรงที่ อาบน้ ำ ตั้ งเครื่ องจั กรไฟฟ าจมลงไปอยู ในดิ นสู บกั นไปวั น ยั งค่ ำ เขาคิ ดจะเจาะบ อใหม อี กบ อหนึ่ งให ชื่ อพ อ “จุ ฬาลงกรณ ” ในวั นที่ ๒๑ เดื อนกั นยายน คิ ดจะทำรู ปไว ที่ บ อนั้ น เขาคิ ดปฤกษา หากั น แต ยั งไม ได มาบอกเปนฟอมั ล ได ทราบว าเอมเปอเรอสั่ ง ให มี รายงานบอกอาการพ อไปกราบทู ลเดี๋ ยวนี้ เขาบอกรายงานกั น อยู เสมอ”

“...ผู ที่ ไปเที่ ยวอาบน้ ำแร เหล านี้ เขาก็ ย ายที่ อาบโน นบ างนี่ บ าง ตามโรค น้ ำเหล านี้ ถ ากิ นมั กจะเปนยาป ดเปนพื้ น พ อไม เห็ นว า จะมี คุ ณอะไรในการอาบน้ ำอย างอื่ น แต คาบอนิ คแอซิ ดนี้ ดี แน ในเมื องไทยควรจะมี ตาหมออ วนว ามี ทางแถบสงขลา เคยได ยิ น แต จะเท็ จจริ งอย างไรไม รู รู แน แต ที่ บางพระมี น้ ำกำมะถั นไม สู มี คุ ณ อะไรนั ก ที่ นี่ เจ านายตั้ งแต เอมเปอเรอเปนต น สรงป ละครั้ ง ฝรั่ งไม สู จะผิ ดกั นกั บไทยนั ก เจ าแผ นดิ นอาจจะตั้ งต นแฟชั่ นอะไรๆ ได เหมื อนกั น นี่ อาไศรยเอมเปอเรอวิ ลเลี่ ยมองค นี้ กั บคิ งเอดเวอด สองคน ชั กโยงคนมาได เปนอั นมาก” วั นที่ ๒๘ สิ งหาคม “เวลาเช าหมอมา แลไปอาบน้ ำตามเคยเหมื อนเมื่ อวานนี้ วั นนี้ ขยั บขึ้ นไปเปน ๑๔ มิ นิ ต กลั บมาพั กชั่ วโมงหนึ่ ง แล วจึ งกิ น ข าวกลางวั น แล วต องถู กพั กอี กสองชั่ วโมง...” วั นที่ ๒๙ สิ งหาคม “เมื่ อได นวดไฟฟ าแลอาบไอร อนตามเคยเสร็ จแล วไปที่ โรง อาบน้ ำแร วั นนี้ กวดขั นที่ ต องให ไปเหมาะเวลา เพราะเขาเอาดิ นมา ต มไว ถ าไปช าดิ นนั้ นจะเย็ นเสี ย ดิ นที่ เอามาใช เปนดิ นสี เหลื อง เอามาจากตำบลอื่ นไม ใช ที่ นี่ ซึ่ งเขาประมาณว าอี ก ๑๐๐ ป จะหมด แต ถึ งตั้ งเครื่ องจั กรบดให ละเอี ยด แล วผสมน้ ำต มเหมื อนเนย เอาผ าปู ลงบนเก าอี้ ยาว แล วเอาโคลนนั้ นปะตามรู ปตั วให นอนทั บ ลงบนโคลน แล วเอาโคลนปะซี กข างซ ายซึ่ งขี้ เมื่ อยอยู นั้ น ทั่ วดี แล ว เอาผ าคลุ ม กำหนดแรก ๑๐ มิ นิ ต กำหนดความร อนความเย็ น ให พอดี คื ออย าให ร อนจนเหงื่ อออก อย าให เย็ นจนรู สึ กว าเย็ น แต ที่ แท ในเวลา ๑๐ มิ นิ ตนั้ น ตอนข างปลายออกเย็ นๆ ลงแล ว ครั้ นเมื่ อถ วน ๑๐ มิ นิ ต เอามี ดตั ดกระดาษมาช วยกั นขู ดดิ นนั้ นออก โดยเร็ ว แล วลงอาบน้ ำ เปนน้ ำอุ นตามธรรมดา แล วกลั บขึ้ นมา คลุ มผ าอี ก ๒ มิ นิ ตจนตั วแห ง มี หมอคอยปกครองคอนโทรลชี พจร เรื่ อยไป การคลุ มผ านี้ ก็ เปนจำกั ด พอตั วแห งแล วรี บแต งตั วทั นที อย าให ทั นเหงื่ อออกได ถ าเหงื่ อออกเมื่ อใดเปนหวั ดแลทำให หั วใจ

Powered by