Quarter 1/2015

µŒ ¹äÁŒ à·Èã¹ÊÁÑ ÂÃÑ ª¡ÒÅ·Õè ò ÍØ »¡Ã³ AED ˹Öè §ã¹Ë‹ ǧ⫋ ¢Í§¡Òê‹ ÇÂªÕ ÇÔ µ ¡ÒÃÊ×è ÍÊÒûÃÐà´ç ¹´Œ Ò¹¾ÅÑ §§Ò¹

µŒ ¹äÁŒ à·È ã¹ÊÁÑ Â ÃÑ ª¡ÒÅ·Õè ò

ÍØ »¡Ã³ AED ˹Öè §ã¹Ë‹ ǧ⫋ ¢Í§¡Òê‹ ÇÂªÕ ÇÔ µ

ÇÑ ´àÊÒ¸§·Í§ : ¾ÃÐÍÒÃÒÁÅé Ó¤‹ Ò ¢Í§à¡ÒÐà¡Ãç ´

ยี่ สุ น

¡ÒÃÊ×è ÍÊÒà »ÃÐà´ç ¹ ´Œ Ò¹¾ÅÑ §§Ò¹

๒ ๔

âµÐ¨Õ ¹ äËÁ·Í§

ในสมั ยรั ชกาลที่ ๒

´Ã.» ÂÐ à©ÅÔ Á¡ÅÔè ¹

ยี่ โถ

Foreign trees in King Rama 2 Thais called trees brought into Siam “Mai Tes” meaning foreign trees. In addition, to show that the trees were brought in during the reign of King Rama 2, their names started with the word “Yee,” meaning two. Flora aficionado Piya Chalermklin introduced a series of flowers and trees brought during the reign of King Rama 2.

นั บเป นความชาญฉลาดของบรรพบุ รุ ษไทย ในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ แห งกรุ งรั ตนโกสิ นทร ที่ ตั้ งชื่ อเรี ยก ต นไม ที่ นำมาจากต างประเทศสั้ นๆ ว า ไม เทศ และเพื่ อ แสดงว านำเข ามาปลู กในเมื องไทยในสมั ยนั้ น ก็ ใช ชื่ อนำ ว า “ยี่ ” ที่ แปลว า สอง มี ความหมายถึ งรั ชกาลที่ ๒ ได แก ต นไม ที่ มี ชื่ อว า ยี่ สุ น ยี่ โถ ยี่ เข ง ยี่ หร าและยี่ หุ บ ในช วงสมั ยรั ชกาลที่ ๒ เป นช วงที่ เริ่ มมี การค าขาย กั บต างประเทศมากขึ้ น ทั้ งกั บชาติ ทางตะวั นตกที่ เป น ฝรั่ งมาจากยุ โรป ได แก โปรตุ เกส ฮอลั นดา อั งกฤษ ฝรั่ งเศส และกั บชาติ ทางตะวั นออกคื อ จี นและญี่ ปุ น มี หลั กฐานว าในสมั ยนี้ ในป พ.ศ. ๒๓๖๓ มี การตั้ ง สถานกงสุ ลแห งประเทศโปรตุ เกสขึ้ นในกรุ งเทพฯ เป นชาติ แรกในสยามประเทศ และพบว าชาวต างชาติ ที่ ทำการค ากั บไทยก็ ได นำต นไม เข ามาด วย ทำให มี ต นไม ดั งกล าวเจริ ญเติ บโตอยู ในเมื องไทย แต ยั งมี ชื่ อเดิ มเป นภาษาต างประเทศ คนไทยเรี ยกชื่ อได ยาก จำเป นต องตั้ งชื่ อเรี ยกขึ้ นมาใหม เป นภาษาไทย จึ งเป น ที่ มาของชื่ อต นไม ที่ มี ชื่ อนำว ายี่ ..... เรามาทำความรู จั กกั บต นไม ยี่ .......ทั้ งหลาย ว ามี ความเป นมาอย างไร มี รู ปร างลั กษณะอย างไร แล วนำ มาใช ประโยชน อะไรกั นได บ าง ยี่ สุ น เป นชื่ อที่ ตั้ งขึ้ นมาสำหรั บใช เรี ยกกุ หลาบ มี กลิ่ นหอม ดอกเล็ ก เป น พรรณไม จากต างประเทศ ที่ เข า มาในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ มี ชื่ อ พฤกษศาสตร ว า Rosa damascena

เป นพรรณไม ชนิ ด เดี ยวกั น แต เนื่ องจากกุ หลาบมอญ

เป นพรรณไม เศรษฐกิ จที่ มี การปลู กกั นอย างกว างขวาง ในยุ โรปตะวั นออก มี การปรั บปรุ งพั นธุ มาเป นระยะเวลา ยาวนาน เพื่ อใช สกั ดน้ ำมั นหอมระเหยกลิ่ นกุ หลาบ กุ หลาบมอญมี รู ปร างและขนาดของดอกแปรผั นแตกต าง กั นออกไปมากมาย ดั งนั้ นจึ งพอจะอนุ มานได ว า ชื่ อยี่ สุ น ที่ ตั้ งขึ้ นมาแต เดิ มเป นส วนหนึ่ งของกุ หลาบมอญหรื อ เป นหนึ่ งพั นธุ ปลู ก (cultivar) ของกุ หลาบมอญ และใช เรี ยกเฉพาะกุ หลาบมอญที่ มี ดอกเล็ ก ตามหนั งสื อชื่ อพรรณไม แห งประเทศไทย เต็ ม สมิ ติ นั นทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ ระบุ ว า ยี่ สุ น นอกจากจะ เป นชื่ อท องถิ่ นของกุ หลาบมอญที่ ผู คนในกรุ งเทพ มหานครบางกลุ มใช เรี ยกกั นแล ว ยั งเป นชื่ อท องถิ่ นที่ ผู คนในจั งหวั ดตรั ง ใช เรี ยกต น Lantana camera L. อยู ในวงศ Verbenaceae ที่ มี ชื่ อสามั ญว า ผกากรอง รวมทั้ งเป นชื่ อท องถิ่ นที่ ผู คนในกรุ งเทพมหานครบางกลุ ม ใช เรี ยกต น Tagetes patula L. อยู ในวงศ Compositae ที่ มี ชื่ อสามั ญว า ดาวเรื องน อย และคำว า ยี่ สุ น นี้ ยั งเป น ชื่ อสามั ญหรื อชื่ อทางการของต น Phlox drummondii Hook. ที่ อยู ในวงศ Polemoniaceae นอกจากนี้ ยั งมี คำว า ยี่ สุ นเถื่ อน ที่ ผู คนในจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี ใช เรี ยกต น Chromolaena odoratum (L.) King & H.Rob. อยู ในวงศ Compositae ที่ มี ชื่ อสามั ญว า สาบเสื อ และมี คำว า ยี่ สุ นหนู ที่ ผู คนในภาคกลางบางกลุ ม ใช เรี ยกต น Rosa chinensis Jacq. var. minima Voss ที่ มี ชื่ อสามั ญว า กุ หลาบแดงจี น ในป จจุ บั นชื่ อของ ยี่ สุ น ใช เรี ยกพรรณไม หลายชนิ ด และมี ความสั บสนมาก แต หากมี การระบุ ชื่ อ พฤกษศาสตร ลงไปด วยแล ว ก็ สามารถช วยป องกั นการ สั บสน ช วยให มี ความเข าใจได ตรงกั น

Mill. และมี ชื่ อภาษาอั งกฤษว า Damask rose อยู ในวงศ กุ หลาบ (Rosaceae) สำหรั บชื่ อพฤกษศาสตร และชื่ อภาษาอั งกฤษนี้ ในป จจุ บั นเป นชื่ อ ของพรรณไม ที่ มี ชื่ อสามั ญหรื อชื่ อทางการ ว า กุ หลาบมอญ เมื่ อพิ จารณาจากชื่ อ

พฤกษศาสตร ชื่ อภาษาอั งกฤษ และชื่ อท องถิ่ นแล ว แสดงว า กุ หลาบมอญและยี่ สุ น

กุ หลาบมอญ

...กระถางแถวแก วเกดพิ กุ ลแกม ยี่ สุ นแซมมะสั งดั ดดู ไสว สมอรั ดดั ดทรงสมละไม ตะขบข ายคั ดไว จั งหวะกั น... และอี กตอนหนึ่ ง ความว า ...ยี่ สุ นกุ หลาบมะลิ ซ อน ซ อนชู ชู กลิ่ นถวิ ลหา ลำดวนกวนใจให ไคลคลา สายหยุ ดหยุ ดช าแล วยื นชม...

ยี่ เข ง

ยี่ สุ น ที่ กล าวถึ งนี้ เป นกุ หลาบมอญที่ มี ดอกขนาด เล็ ก มี กลิ่ นหอม ทรงต นเป นพุ มเตี้ ย มี ความสู ง ๓๐-๕๐ เซนติ เมตร แตกกิ่ งสั้ นๆ ได จำนวนมาก ตามลำต นและ กิ่ งมี หนามเล็ กๆ ใบประกอบแบบขนนก มี ใบย อย ๓-๗ ใบ ออกช อดอกที่ ปลายยอด หรื ออาจจะเป นดอกเดี่ ยว กลี บดอกมี จำนวนมากเรี ยงอั ดกั นแน น ออกดอกบาน ตลอดป แต ละช อจะทะยอยบานหรื อบานพร อมกั น ๒ ดอก ดอกแย มและบานอยู ได ๒-๓ วั นแล วโรย เป น พรรณไม ที่ มี การกระจายพั นธุ ดั้ งเดิ มอยู ในทวี ปยุ โรป ตะวั นออกจนถึ งเขตตะวั นตกของทวี ปเอเซี ย มี การ ปรั บปรุ งและคั ดเลื อกพั นธุ มาเป นระยะเวลายาวนานมาก เหมาะสมที่ จะปลู กเป นไม ประดั บกระถางและไม ประดั บ สวน สามารถขยายพั นธุ ได ทั้ งการตอนกิ่ ง ป กชำและ ติ ดตา ในช วงที่ นำเข ามาใหม ๆ นั บเป นพรรณไม ที่ หายาก มี คุ ณค ามาก ปลู กอยู ในวั งตามราชสำนั ก มี ราชนิ กู ล ในสมั ยนั้ นบางท านชื่ อ ยี่ สุ น และยั งคงนิ ยมตั้ งเป นชื่ อ ผู หญิ งกั นมาเป นระยะเวลายาวนาน ในป จจุ บั น ชื่ อของ ต นยี่ สุ น เรี ยกรวมอยู กั บต นกุ หลาบมอญ

ยี่ โถดอกสี ขาว

หากกล าวถึ งเฉพาะ ยี่ สุ น ที่ ตั้ งชื่ อขึ้ นในสมั ยรั ชกาล ที่ ๒ แล ว นั บว าเป นพื ชต างประเทศที่ นำเข ามาใหม ในสมั ยนั้ น ยั งมี จำนวนน อย เป นพื ชหายากที่ มี คุ ณค า จึ งเป นพรรณไม ที่ มี ปลู กกั นอยู เฉพาะในราชสำนั ก รวมทั้ งในกลุ มของผู ที่ ค าขายกั บต างประเทศ แต ไม สามารถระบุ ได ชั ดเจนว า ใครเป นผู นำเข ามาและนำ เข ามาจากแหล งใด จากบทวรรณคดี ขุ นช างขุ นแผน พระราชนิ พนธ ใน พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ย กล าวถึ งยี่ สุ น ความว า

เรี ยงเวี ยนถี่ ใกล ปลายยอด ดอกช อ กลี บดอกมี หลายสี เช น ขาว ชมพู แดง มี ทั้ งที่ เป นดอกลาและดอกซ อน โคนกลี บดอกเชื่ อมกั นเป นหลอด ปลายแยกเป น ๕ กลี บ เมื่ อบานมี เส นผ านศู นย กลาง ๒.๕-๔ เซนติ เมตร มี ทั้ ง ที่ มี กลิ่ นหอมและไม หอม ผลเป นฝ กยาว ๒ ฝ กคู กั น เมื่ อฝ กแก จะแตก มี เมล็ ดจำนวนมาก เมล็ ดมี ขนยาว ปลิ วลอยตามลมไปได ไกลๆ ขยายพั นธุ โดยการป กชำกิ่ ง ตอนและเพาะเมล็ ด นิ ยมปลู กเป นไม ประดั บลงกระถาง ขนาดใหญ หรื อปลู กลงแปลงประดั บตามถนนหรื อเกาะ กลางถนน ในป จจุ บั นมี พั นธุ ต นเตี้ ยหรื อต นแคระที่ มี ความสู ง ๓๐-๕๐ เซนติ เมตร และมี ความสวยงามดี ทั่ วทุ กส วนของยี่ โถมี ยางสี ขาว ซึ่ งเป นพิ ษต อผิ วหนั ง จึ งควรให ความระมั ดระวั ง โดยเฉพาะกั บเด็ กเล็ ก ยี่ เข ง มี ชื่ อสามั ญคื อ Crape myrtle มี ชื่ อ พฤกษศาสตร ว า Lagerstroemia indica L. อยู ในวงศ Lythraceae จากบทวรรณคดี พระอภั ยมณี ประพั นธ โดยท าน สุ นทรภู กล าวถึ งยี่ เข ง ความว า ...สารภี ยี่ เข งเบญจมาศ บุ นนาคการเกดลำดวนหอม แถมนางแย มแกมสุ กรมต นยมโดย พระพายโชยชื่ นใจในไพรวั น... จากตำนานไม ต างประเทศบางชนิ ดในเมื องไทย โดย พระยาวิ นิ จวนั นดร ป พ.ศ. ๒๔๘๓ ระบุ ว า ยี่ เข ง มี พั นธุ ดอกสี ชมพู แก ชมพู อ อนและสี ขาว เป นไม ของจี น มิ ใช ของอิ นเดี ย ชาวจี นเป นผู นำเข ามาจากประเทศจี น ในราวปลายรั ชกาลที่ ๓ ราวป พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔ ในขณะที่ ข อมู ลหลั กฐานทางด านแหล งกำเนิ ดและการ กระจายพรรณไม รวมทั้ งการสำรวจพบในครั้ งแรกระบุ ว า สำรวจพบในประเทศอิ นเดี ย ตามชื่ อระบุ ชนิ ด (species epithet) ในท ายชื่ อพฤกษศาสตร ที่ ว า indica ยี่ เข งเป นพรรณไม ที่ อยู ในวงศ เดี ยวกั บเสลา ตะแบก อิ นทนิ ล อิ นทนิ ลน้ ำ ลั กษณะเป นไม พุ มขนาดเล็ ก สู ง ๑-๓ เมตร ใบเดี่ ยวเรี ยงสลั บ กว าง ๑-๒ เซนติ เมตร ยาว ๒.๕-๔ เซนติ เมตร ดอกสี ขาว ชมพู หรื อม วงแดง ออกเป นช อที่ ปลายกิ่ ง กลี บเลี้ ยงเชื่ อมกั นตอนโคนเป น รู ปถ วย ตอนปลายแยกกั นเป นรู ปสามเหลี่ ยม ๖ แฉก กลี บดอกบางขอบกลี บย น ผลกลม แก แล วแตก ออกดอก ตลอดป ขยายพั นธุ โดยการตอนกิ่ ง ได รั บความนิ ยมปลู ก เป นไม ประดั บลงกระถางและปลู กลงแปลง ในป จจุ บั น มี พั นธุ ลู กผสมต นเตี้ ยที่ มี ดอกดก ออกดอกตลอดป ดอกขนาดใหญ และสี เข ม

ยี่ โถ

ยี่ โถ มี ชื่ ออื่ นที่ ใช เรี ยกกั นอี กคื อ ยี่ โถฝรั่ ง มี ชื่ อ สามั ญได แก Oleander, Rose bay, Sweet oleander และมี ชื่ อพฤกษศาสตร Nerium oleander L. อยู ในวงศ Apocynaceae จากบทวรรณคดี เรื่ องอิ เหนา พระราชนิ พนธ ใน พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ย กล าวถึ งยี่ เข ง และยี่ โถ ความว า ...ลำดวนดอกดกตกเต็ ม ยี่ เข งเข็ มสารภี ยี่ โถ

รสสุ คนธ ปนมะลิ ผลิ ดอกโต ดอกส มโอกลิ่ นกล าน าดม...

จากบทวรรณคดี เรื่ องรำพั นพิ ลาป ประพั นธ โดย สุ นทรภู ในป พ.ศ. ๒๓๘๕ กล าวถึ งยี่ โถ ความว า ...เห็ นทั บทิ มริ มกระฎี ดอกยี่ โถ สะอื้ นโอ อาลั ยจิ ตใจหาย

เห็ นต นชาหน ากระไดใจเสี ยดาย เคยแก อายหลายครั้ งประทั งทน...

จากตำนานไม ต างประเทศบางชนิ ดในเมื องไทย โดย พระยาวิ นิ จวนั นดร ป พ.ศ. ๒๔๘๓ ระบุ ว ายี่ โถ เป นพรรณไม ที่ มี ถิ่ นกำเนิ ดจากเอเชี ยฝ ายตะวั นตก หรื อ ตะวั นออกกลาง ชาวจี นเป นผู นำเข ามาในประเทศไทย ในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ หรื อ ๓ ในราวป พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๓๙๔ ในขณะที่ ข อมู ลหลั กฐานทางด านแหล งกำเนิ ดและการ กระจายพรรณไม รวมทั้ งการสำรวจพบในครั้ งแรกระบุ ว า ยี่ โถเป นพรรณไม ทนแล งอยู บริ เวณใกล ทะเลเมดิ เตอร - เรเนี ยน และตามทะเลทรายในตะวั นออกกลาง ลั กษณะของยี่ โถ เป นไม พุ ม แตกลำต นจำนวนมาก จากใต ดิ นเป นซุ ม สู ง ๒-๓ เมตร ใบรู ปรี เรี ยวยาว

ยี่ หร า

ยี่ หร า เป นคำที่ ใช เรี ยกชื่ อพื ช ๒ ชนิ ด ชนิ ดที่ ๑ เรี ยก ยี่ หร า หรื อ กะเพราญวน หรื อ โหระพาช าง มี ชื่ อสามั ญภาษาอั งกฤษ Tree basil, Clove basil, Shrubby basil, African basil, ขึ้ นตาม ธรรมชาติ ในฮาวาย เรี ยก Wild basil มี ชื่ อพฤกษศาสตร ว า Ocimum gratissimum L. วงศ Lamiaceae เป นชนิ ด กิ นใบ ใช ผั ดหรื อใส แกงปรุ งรส แต งกลิ่ นอาหาร เป น พรรณไม ที่ ได รั บการกล าวถึ งอยู ในเรื่ องต นไม เทศสมั ย รั ชกาลที่ ๒ ส วนชนิ ดที่ ๒ เรี ยก ยี่ หร า หรื อ เที ยนขาว มี ชื่ อ สามั ญภาษาอั งกฤษ Cumin, Cummin มี ชื่ อพฤกษ- ศาสตร ว า Cumminum cyminum L. อยู ในวงศ Apiaceae หรื อ Umbelliferae มี ถิ่ นกำเนิ ดในแถบเมดิ เตอร เรเนี ยน จนถึ งอิ นเดี ย ชนิ ดนี้ ใช ผลแห งเป นเครื่ องเทศและยาหอม พรรณไม ชนิ ดนี้ ไม ปรากฏหลั กฐานว านำเข ามาตั้ งแต เมื่ อไร และชื่ อเรี ยกยี่ หร า ซ้ ำกั บชนิ ดที่ ๑ ตั้ งแต เมื่ อไร คำว า ยี่ หร า มี อยู ในกาพย เห เรื อชมเครื่ องคาวหวาน พระราชนิ พนธ ใน พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ย ความว า • แกงไก มั สมั่ นเนื้ อ นพคุ ณ พี่ เอย หอมยี่ หร ารสฉุ น เฉี ยบร อน ชายใดบริ โภคภุ ญช พิ ศวาส หวั งนา

ยี่ หร า ที่ ใช ใบปรุ งแต งกลิ่ นอาหารนี้ มี ลั กษณะเป น พุ มเตี้ ย สู ง ๕๐-๘๐ เซนติ เมตร แตกกิ่ งจำนวนมาก ใบเดี่ ยวออกตรงข ามกั น รู ปรี ปลายใบแหลม ขอบใบ หยั ก ใบยาว ๔-๘ เซนติ เมตร เนื้ อใบอ อนนุ ม มี กลิ่ นหอม ออกดอกเป นช อยาว เมล็ ดแก สี ดำขนาด ๑ มิ ลลิ เมตร ขยายพั นธุ โดยการเพาะเมล็ ดและป กชำ มี อายุ อยู ได ๑-๒ ป เป นพรรณไม ที่ มี ถิ่ นกำเนิ ดและ กระจายพั นธุ อยู บริ เวณเมดิ เตอร เรเนี ยน นอกจากใช ใบ ปรุ งอาหาร เพิ่ มรสหอมและเผ็ ดร อนในแกงกะหรี่ แกงเผ็ ด แกงเขี ยวหวานแล ว ยั งมี สรรพคุ ณทางยา สมุ นไพร ใช ต นและรากตากแห ง ต มดื่ มช วยย อยอาหาร เป นยาขั บลม แก ปวดท อง ท องอื ด ท องเฟ อ ใบมี วิ ตามิ นซี และแคลเซี่ ยม ช วยขั บเหงื่ อที่ เป นของเสี ยออก จากร างกาย ช วยบำรุ งธาตุ ในร างกาย แก โรคเบื่ ออาหาร คลื่ นไส ด วยการใช ใบชงเป นชาดื่ มร อนๆ มี คุ ณสมบั ติ ช วยฆ าเชื้ อจุ ลิ นทรี ย จากงานวิ จั ยพบว าสามารถช วย ยั บยั้ งและช วยชะลอการขยายตั วของเซลล มะเร็ ง การขยายพั นธุ ต นยี่ หร าโดยการเพาะเมล็ ดและ ป กชำ มี อายุ อยู ได ๑-๒ ป ชอบขึ้ นอยู กลางแจ ง ดิ นร วน และมี ความชุ มชื้ นสู ง เป นพรรณไม ที่ อยู ในสกุ ลเดี ยวกั บ แมงลั ก โหระพา กะเพรา และใช ปรุ งแต งรสอาหาร เหมื อนกั น แต มี การใช น อยกว า จึ งไม ค อยพบว ามี ปลู ก เป นพื ชสวนครั วเหมื อนชนิ ดอื่ นๆ

แรงอยากยอหั ตถ ข อน อกให หวนแสวง ฯ • มั สมั่ นแกงแก วตา หอมยี่ หร ารสร อนแรง ชายใดได กลื นแกง แรงอยากให ใฝ ฝ นหา

ดอกบานคว่ ำลงและมี เส นผ านศู นย กลางของดอก ๓-๔ เซนติ เมตร หากปลู กในพื้ นที่ ระดั บสู งหรื อที่ มี อากาศ หนาวเย็ น ดอกจะมี ขนาดใหญ ขึ้ น ออกดอกได ตลอดป แต มี ดอกดกในช วงฤดู ฝน ดอกบานวั นเดี ยวแล วโรย ส งกลิ่ นหอมอ อนๆ ตลอดวั นและหอมแรงในช วงพลบค่ ำ ต นที่ ปลู กในประเทศไทยไม มี การติ ดผล ขยายพั นธุ โดย การตอนกิ่ งและป กชำกิ่ ง สามารถปลู กเป นไม ประดั บ กระถางขนาดใหญ หรื อปลู กประดั บลงแปลงในที่ ร มรำไร หากปลู กกลางแจ ง ใบจะค อยๆ มี สี เหลื อง มี การเจริ ญ เติ บโตช าและให ดอกน อยลง หากแสงแดดจั ดหรื อร อน มาก ใบจะไหม จึ งควรพรางแสง ให ร มเงาและให ความชื้ น มากขึ้ น บทส งท าย : ชื่ อเรี ยกพรรณไม ที่ มี ชื่ อนำว า ยี่ ....ดั งกล าว นอกจากจะบ งบอกได ว าเป นพรรณไม จากต างประเทศ ที่ นำเข ามาปลู กในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ แล ว ยั งสามารถ บ งบอกช วงป พ.ศ. โดยประมาณได อี กด วย ซึ่ งสามารถ นำมาเปรี ยบเที ยบกั บพรรณไม ชนิ ดอื่ นๆ ที่ นำเข ามา ในช วงก อนหน านี้ หรื อหลั งช วงนี้ ว าความนิ ยมปลู ก พรรณไม ของคนไทย เปลี่ ยนแปลงไปอย างไร ถิ่ นกำเนิ ด ของพรรณไม แต ละชนิ ดแตกต างกั นไหม ไปเสาะหา กั นมาได แตกต างกั นอย างไร แต เรื่ องที่ คนไทยรุ นหลั ง ประทั บใจ และยอมรั บมาจนถึ งป จจุ บั น คื อคำศั พท ที่ บั ญญั ติ กั นขึ้ นมาใช ใหม นั้ น เป นคำที่ มี ความไพเราะ เป นภาษาไทยที่ สื่ อให คนไทยเข าใจได ตรงกั น และเรี ยก ขานพรรณไม แต ละชนิ ดมาจนทุ กวั นนี้ หมายเหตุ คำว า พรรณไม ในทางการจำแนก พรรณไม เที ยบได กั บลำดั บชั้ น species และคำว า พั นธุ เป นส วนย อยลงมา เที ยบได กั บลำดั บชั้ น variety ส วน พั นธุ ปลู กในทางพื ชสวน เที ยบได กั บคำว า cultivar หรื อ cv.

ยี่ หุ บ

ยี่ หุ บ มี ชื่ อพฤกษศาสตร ว า Magnolia coco DC.

อยู ในวงศ จำป จำปา (Magnoliaceae)

ยี่ หุ บมี ถิ่ นกำเนิ ดอยู ในประเทศจี น ชาวจี นนำเข ามา ปลู กในประเทศไทยในสมั ยรั ชกาลที่ ๒ ชื่ อของยี่ หุ บนี้ อาจตั้ งขึ้ น เนื่ องจากลั กษณะของกลี บดอกที่ บานห อ เข าหากั น ในช วงบ ายที่ มี อากาศร อน กลี บดอกจะหุ บ เข าหากั น แต เนื่ องจากเป นพรรณไม ที่ ขยายพั นธุ ได ยาก ในระยะแรกโดยวิ ธี การตอนกิ่ งเท านั้ น จึ งมี จำนวนต น ไม มากนั ก ประกอบกั บยั งไม ค อยมี ความเข าใจเกี่ ยวกั บ การปลู กเลี้ ยงและบำรุ งรั กษาที่ ดี พอ ว าไม ต องการ แสงแดดรุ นแรงหรื ออากาศร อนจั ด ในช วงที่ นำเข ามา ปลู กในประเทศไทยใหม ๆ จึ งมี การเจริ ญเติ บโตไม ดี นั ก แต เนื่ องจากดอกมี กลิ่ นหอมมาก จึ งเป นที่ ใฝ ฝ นและ ชื่ นชมของผู คนในสมั ยนั้ นกั นมาก ยี่ หุ บเป นพรรณไม ที่ อยู ในวงศ เดี ยวกั บจำป จำปา มณฑา ลั กษณะเป นไม พุ มขนาดเล็ ก สู ง ๑-๓ เมตร แตกกิ่ งยาว ชู กิ่ งในแนวตั้ ง ทรงพุ มสู งเรี ยว ใบเดี่ ยวรู ป หอก ยาว ๑๐-๒๐ เซนติ เมตร ใบหนา แข็ ง เรี ยบเป นมั น ปลายใบเรี ยวแหลม ดอกเดี่ ยว ออกที่ ปลายยอด ก านดอกยาว กลี บดอกหนา สี ขาว ๖ กลี บ ห อเข าหากั น

Automated External Defibrillators (AED): A critical tool to fight sudden cardiac arrest. ExxonMobil affiliates in Thailand

installed a total of 40 AEDs in its offices which includes three offices in Bangkok, the Esso refinery complex in Sriracha the gas production facility at KhonKaen, and all Esso terminals.

According to information provided by the Thai Resuscitation Council of the Heart Association of Thailand, the majority of sudden cardiac arrest incidents begin with an initial abnormal cardiac rhythm. This rhythm is potentially reversible if treated quickly with a controlled dose of electric shock by an AED. The Thai Resuscitation Council also confirmed that the use of an AED has a positive impact on the probability of survival when used together with basic life-saving techniques including cardiopulmonary resuscitation (CPR).

มี การติ ดตั้ งอุ ปกรณ AED ในสถานที่ ทำงานของ บริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล ในประเทศไทย

AED

“ภาวะหั วใจหยุ ดเต นเฉี ยบพลั น” สามารถเกิ ดขึ้ น

ได ทุ กที่ ทุ กเวลา

บริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย เป นหนึ่ งในบริ ษั ทเริ่ มแรกของประเทศ ที่ ติ ดตั้ ง เครื่ องช วยฟ นคื นคลื่ นหั วใจด วยไฟฟ าแบบอั ตโนมั ติ (Automated External Defibrillator หรื อ AED) ใน สถานที่ ทำงานทุ กแห ง นอกจากการติ ดตั้ งอุ ปกรณ AED จำนวน ๔๐ ชุ ด ในสถานที่ ทำงานของบริ ษั ทแล ว ยั งมี การฝ กอบรม พนั กงานบริ ษั ทให มี ความรู ในการใช อุ ปกรณ AED รวมถึ งมี มาตรการในการดู แลและตรวจสอบอุ ปกรณ อย างต อเนื่ อง มาฟ งหลากหลายแง มุ มของการช วยชี วิ ต กั บกลุ ม บุ คคลผู เกี่ ยวข องกั บอุ ปกรณ AED

ใครบ างที่ มี ความเสี่ ยงต อการเกิ ดภาวะหั วใจหยุ ด เต นเฉี ยบพลั น “เนื่ องจากสาเหตุ ส วนใหญ เกิ ดจากภาวะเส นเลื อด หั วใจตี บ หรื ออุ ดตั น และหั วใจขาดเลื อดไปเลี้ ยงอย าง เฉี ยบพลั น ดั งนั้ นผู ที่ มี ความเสี่ ยงได แก ๑. กรรมพั นธุ เช น มี ประวั ติ ในครอบครั วเป นโรค เส นเลื อดหั วใจตี บ ๒. ผู ที่ สู บบุ หรี่ ๓. ความดั นโลหิ ตสู ง ๔. ไขมั นในเลื อดสู ง ๕. โรคอ วน ๖. เบาหวาน ๗. ผู ที่ ไม ค อยออกกำลั งกาย นั่ งๆ นอนๆ ๘. ดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มี แอลกอฮอล มากกว าวั นละ ๒ แก ว ๙. ผู ชายที่ มี อายุ มากกว า ๔๕ ป และผู หญิ งที่ มี อายุ มากกว า ๕๕ ป

นพ. สมศั กดิ์ อมรวิ วั ฒน ผู อำนวยการทางการแพทย โครงการ AED

สาเหตุ ของภาวะหั วใจหยุ ดเต นเฉี ยบพลั น “สาเหตุ ส วนใหญ เกิ ดจากการเต นผิ ดปกติ ของหั วใจ โดยเฉพาะอย างยิ่ งในภาวะหั วใจเต นพริ้ ว (Ventricular Fibrillation) ซึ่ งสภาวะที่ หั วใจหยุ ดเต น หรื อหั วใจเต นพริ้ ว มั กพบในโรคต อไปนี้ ๑. เส นเลื อดหั วใจตี บหรื ออุ ดตั น (Coronary heart disease) ๒. ภาวะหั วใจขาดเลื อดไปเลี้ ยงอย างเฉี ยบพลั น ๓. ภาวะกล ามเนื้ อหั วใจโตและหนา (Cardiomyopathy) ๔. โรคลิ้ นหั วใจรั่ ว ๕. โรคหั วใจผิ ดปกติ แต กำเนิ ด ๖. ภาวะระบบคลื่ นไฟฟ าในหั วใจผิ ดปกติ เช น Brugada Syndrome (โรคไหลตาย)”

สำหรั บในกลุ มนั กกี ฬา หรื อในกลุ มคนวั ยหนุ มสาว ที่ มี อายุ ต่ ำกว า ๓๕ ป และเกิ ดมี ภาวะหั วใจหยุ ดเต น เฉี ยบพลั น อาจพบได ในภาวะกล ามเนื้ อหั วใจโตและ หนา (โดยไม ทราบมาก อน)”

การฝ กอบรมพนั กงาน บริ ษั ทในเครื อ เอ็ กซอนโมบิ ล ในประเทศไทย ให พร อมใช อุ ปกรณ AED

ดร. บวรศั กดิ์ วาณิ ชย กุ ล ผู จั ดการโครงการ AED

ความเป นมาของการติ ดตั้ งเครื่ องช วยฟ นคื น คลื่ นหั วใจด วยไฟฟ าแบบอั ตโนมั ติ (Automated External Defibrillator หรื อ AED) ในสถานที่ ทำงาน ของบริ ษั ท “AED เป นเครื่ องช วยฟ นคื นคลื่ นหั วใจด วยไฟฟ า แบบอั ตโนมั ติ นั บว าเป นของใหม สำหรั บประเทศไทย แต ในประเทศอื่ นๆ เช น สหรั ฐอเมริ กา หรื อ ญี่ ปุ น ได มี การติ ดตั้ งและใช งานเครื่ อง AED มาเป นระยะเวลา พอสมควรแล ว โดยในทางวิ ทยาศาสตร และทางการ แพทย เป นที่ ยอมรั บว าอุ ปกรณ ดั งกล าวสามารถช วย เพิ่ มโอกาสการรอดชี วิ ตของผู ที่ มี อาการทางหั วใจ เมื่ อใช ร วมกั บการทำ CPR อย างถู กวิ ธี “ได มี การติ ดตั้ งเครื่ อง AED ในสถานที่ ทำงานของ เอ็ กซอนโมบิ ล ในหลายประเทศ รวมถึ งในประเทศไทย ซึ่ งบริ ษั ทมี พนั กงานมากกว า ๒,๐๐๐ คน เพื่ อให เกิ ด ความมั่ นใจ ฝ ายบริ หารจึ งสนั บสนุ นให มี การติ ดตั้ งเครื่ อง AED ไว ในสถานที่ ทำงานโดยมี การติ ดตั้ งทุ กชั้ นของ สถานที่ ทำงานของบริ ษั ท ทั้ งที่ อาคารเอสโซ สำนั กงาน ใหญ อาคารคิ วเฮ าส ลุ มพิ นี อาคารหะริ นธร รวมถึ ง อาคารสำนั กงาน ในโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา คลั งน้ ำมั นทั้ ง ๓ แห ง และศู นย ผลิ ตก าซน้ ำพอง

ดร. บวรศั กดิ์ วาณิ ชย กุ ล

“จากการศึ กษาพบว า สถิ ติ ของการเกิ ดอาการ เกี่ ยวกั บหั วใจของคนไทยมี อั ตราที่ เพิ่ มขึ้ น ไม ใช เฉพาะ ผู ทำงานในโรงงานเท านั้ น แต สามารถเกิ ดกั บใครก็ ได ทุ กที่ ทุ กเวลา เราจึ งถื อว าการเตรี ยมพร อมเป นสิ่ งที่ สำคั ญมาก แต ทั้ งนี้ ไม ได หมายความว า การทำงานใน office environment จะเพิ่ มความเสี่ ยงหรื อลดความเสี่ ยง ของการเกิ ดอาการทางหั วใจ เพราะสาเหตุ ของอาการ ดั งกล าวมาจากป จจั ยหลากหลายประการ”

ขวา : การฝ กอบรมการป มหั วใจ เป นส วนหนึ่ งของการอบรมใช อุ ปกรณ AED

เพื่ อให การช วยเหลื อเป นไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ สู งสุ ด ต องมี การวางแผน การฝ กอบรม และการ เชื่ อมต อกั บหน วยแพทย ฉุ กเฉิ นอย างไรบ าง “ในโครงการติ ดตั้ งเครื่ อง AED ของเอ็ กซอนโมบิ ล นั้ น เราเริ่ มมาจากการศึ กษา ทำความเข าใจ และ วางแผนอย างเป นระบบ การช วยชี วิ ตคนที่ มี อาการทาง หั วใจ เวลา วิ ธี การ และอุ ปกรณ เป นเรื่ องสำคั ญ เวลา เพี ยงไม กี่ นาที อาจเปลี่ ยนสถานการณ หรื ออาการของ ผู ประสบเหตุ ได การเตรี ยมการจึ งต องคำนึ งถึ งเวลา ในการเข าถึ งเครื่ อง AED ซึ่ งหมายถึ ง จำนวนและ ตำแหน งการติ ดตั้ ง วิ ธี การปฐมพยาบาลเบื้ องต นอย าง ถู กวิ ธี จากจำนวนพนั กงานหลายร อยคนของบริ ษั ท ที่ ได รั บการฝ กอบรม รวมถึ งอุ ปกรณ AED และ First Aids Kit ที่ จะต องได รั บการตรวจสอบความพร อม ในการใช งานอย างสม่ ำเสมอ “อย างไรก็ ดี ที่ กล าวมาข างต นนั้ นเป นการปฐม พยาบาลเท านั้ น เมื่ อมี เหตุ การณ ไม คาดฝ นเกิ ดขึ้ น เพี ยงคนหนึ่ งคน หรื อสองคนอาจไม สามารถจั ดการได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ เราจึ งได จั ดทำแผนรองรั บ สถานการณ ฉุ กเฉิ น ซึ่ งจะมี การกำหนดแผนงาน แบ งหน าที่ ความรั บผิ ดชอบ ในการปฐมพยาบาล เบื้ องต น การแจ งเหตุ การติ ดต อประสานกั บแพทย ฉุ กเฉิ น รวมถึ งแผนประสานกั บโรงพยาบาลซึ่ งแผน ดั งกล าวได มี การซ อมอย างสม่ ำเสมอโดยหน วยงาน ที่ เกี่ ยวข อง” “สุ ดท ายนี้ การที่ บริ ษั ทลงทุ นในการติ ดตั้ งเครื่ อง AED จั ดฝ กอบรมพนั กงาน ทำแผนรองรั บผู ประสบเหตุ และเตรี ยมการมากมาย เราไม ได คาดหวั งว าจะมี ใคร ในบริ ษั ทหรื อบุ คคลทั่ วไป ประสบเหตุ อาการหั วใจ หยุ ดเต นเฉี ยบพลั น แต เราคาดหวั งว า ถ ามี เหตุ การณ เกิ ดขึ้ นจริ ง เราจะไม ยอมเสี ยโอกาสในการช วยชี วิ ต ผู ประสบเหตุ เหล านั้ น”

การฝ กอบรมพนั กงานบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล ในประเทศไทย ให มี ความรู ในการใช อุ ปกรณ AED “อย างที่ ทราบกั นว า AED เป นแค เพี ยงเครื่ องมื อ สิ่ งที่ สำคั ญที่ สุ ดเมื่ อเรามี เครื่ องมื อแล ว เราต องมี ความรู ในการใช งานอย างถู กวิ ธี “แม ว า AED จะถู กออกแบบให มี การทำงาน กึ่ งอั ตโนมั ติ และออกแบบมาสำหรั บใช งานโดยประชาชน ทั่ วไป แต ต องไม ลื มว าการฟ นคื นคลื่ นหั วใจจะต องทำ ควบคู ไปกั บการป มหั วใจ หรื อ CPR “โครงการติ ดตั้ ง AED ของเอ็ กซอนโมบิ ลมี การ วิ เคราะห และวางแผน ทั้ งในการกำหนดจุ ดติ ดตั้ งเครื่ อง จำนวนเครื่ อง เพื่ อให สามารถเข าถึ งเครื่ อง AED ในกรณี ฉุ กเฉิ นไม เกิ น ๓ นาที แผนการดู แลรั กษาและ ตรวจสอบสภาพเครื่ อง AED รวมถึ งการฝ กอบรมให ความรู แก พนั กงาน โดยบริ ษั ทได จั ดการฝ กอบรมใน หั วข อ “การช วยชี วิ ตพื้ นฐานและการใช เครื่ อง AED” (Basic Lifesaving and use of AED) โดยเชิ ญ TRC มาเป นผู ฝ กอบรมให กั บพนั กงานของบริ ษั ท รวมถึ ง ผู รั บเหมาที่ ต องทำงานประจำในบริ ษั ท โดยในป แรกนี้ จะมี ผู ผ านการฝ กอบรมโดย TRC ไม ต่ ำกว า ๑๕๐ คน ทั้ งนี้ ไม รวมถึ งพนั กงานในโรงกลั่ นน้ ำมั นและคลั งน้ ำมั น ที่ จะมี การฝ กอบรมโดยผู เชี่ ยวชาญของบริ ษั ท อี กกว า ๒๐๐ คน คาดว าการฝ กอบรมดั งกล าวจะมี ต อเนื่ อง ทุ กป ”

คุ ณธชพล วารี ชื่ นสุ ข ผู จั ดการโครงการ AED ประจำคลั งน้ ำมั น

การฝ กอบรมพนั กงานบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล ในประเทศไทย ในส วนของคลั งน้ ำมั น ให มี ความรู ในการใช อุ ปกรณ AED “เราได มี การจั ดอบรมการใช AED ให กั บพนั กงาน ทั้ งที่ คลั งศรี ราชา คลั งลำลู กกา และคลั งลำปาง โดยมี พนั กงานเข าร วมเกื อบ ๕๐ คน หรื อประมาณร อยละ ๕๐ ของพนั กงานทั้ งหมด ทำให เรามั่ นใจได ว าถ าเกิ ด เหตุ ฉุ กเฉิ น เราจะมี ผู ที่ สามารถให ความช วยเหลื อได ทั น ท วงที ส วนการติ ดตั้ งเครื่ อง AED เราติ ดตั้ งที่ คลั งศรี ราชา ๒ เครื่ อง ส วนคลั งลำลู กกา และคลั งลำปาง มี การติ ดตั้ ง คลั งละ ๑ เครื่ อง”

การฝ กอบรมที่ ศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง

คุ ณสมบุ ญ รวมก อนทอง ผู จั ดการโครงการ AED ประจำโรงกลั่ นศรี ราชา

ขั้ นตอนการทำงานของอุ ปกรณ AED

“ขั้ นตอนสำคั ญ ๔ ประการของการใช เครื่ อง AED ๑. เป ดเครื่ อง ๒. ติ ดแผ นนำไฟฟ าที่ หน าอกของผู ประสบเหตุ ๓. ห ามแตะต องตั วผู ประสบเหตุ ระหว างเครื่ อง AED กำลั งวิ เคราะห คลื่ นไฟฟ าหั วใจ ๔. ห ามแตะต องตั วผู ประสบเหตุ จากนั้ นกดปุ ม “SHOCK” ตามที่ เครื่ อง AED บอก “การใช AED ในผู ที่ มี ภาวะหั วใจหยุ ดเต นเฉี ยบพลั น จะช วยเพิ่ มโอกาสในการรอดชี วิ ตจากภาวะนี้ เมื่ อใช ควบคู ไปกั บการกดหน าอกด วยเทคนิ คการช วยฟ นคื น ชี วิ ต (CPR)”

คุ ณวี ระ ภู เพ น ผู จั ดการโครงการ AED ประจำศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง เราจะใช อุ ปกรณ AED ในสถานการณ ใด “กรณี ผู ประสบเหตุ ไม รู สึ กตั วและหมดสติ

กรณี ผู ประสบเหตุ มี อาการแน นหน าอก สงสั ยว า

โรคหั วใจกำเริ บที่ ไม รู สึ กตั วและหมดสติ

กรณี ผู ประสบเหตุ ได รั บอุ บั ติ เหตุ จากการถู กไฟฟ า

ช็ อกที่ ไม รู สึ กตั วและหมดสติ ”

วั ดเสาธงทอง:

ของเกาะเกร็ ด

ÍÃØ ³ÈÑ ¡´Ôì ¡Ôè §Á³Õ

“เกาะเกร็ ด” คงเป นชื่ อคุ นหู ของผู คนทั่ วไป ด วย ความที่ เป นเกาะกลางแม น้ ำเจ าพระยา ซึ่ งมี เจดี ย มอญ ที่ ทรุ ดเอี ยงเป นเอกลั กษณ อั นโดดเด นของเกาะกลาง แม น้ ำแห งนี้ โดยบางท านอาจชื่ นชอบกั บความงดงาม ของพระอารามบนเกาะที่ มี ลั กษณะของศิ ลปกรรมแบบ ชาวมอญผสมผสานอยู บางท านก็ อาจตื่ นตาตื่ นใจกั บ ภาชนะดิ นเผาที่ มี ลวดลายแกะสลั กอย างวิ จิ ตรงดงาม และบางท านที่ เป นนั กชิ มก็ อาจติ ดใจกั บความอร อยของ ทอดมั นหน อกะลา อาหารขึ้ นชื่ อของชาวเกาะเกร็ ด และด วยความที่ เกาะเกร็ ดเป นสถานที่ รวบรวมสรรพสิ่ ง ที่ งดงามและแปลกตาเช นนี้ จึ งไม น าแปลกใจที่ สถานที่ นี้ จะมี นั กท องเที่ ยวหลั่ งไหลกั นไปเยี่ ยมเยื อนอย างมากมาย ที่ น าเสี ยดายคื อ หลายท านเพี ยงแค แวะไปชมวั ดปรมั ย- ยิ กาวาสเพี ยงแห งเดี ยวแล วก็ กลั บ จึ งพลาดโอกาสที่ จะ ได เที่ ยวชมพระอารามอี กหลายแห งที่ มี มนต เสน ห ของ สถาป ตยกรรมอั นแปลกตาออกไป ข อเขี ยนชิ้ นนี้ จึ งขอ แนะนำพระอารามอี กแห งหนึ่ งบนเกาะเกร็ ดที่ มี นามว า “วั ดเสาธงทอง” ซึ่ งมี ทั้ งงานสถาป ตยกรรมและ ศิ ลปกรรมล้ ำค าที่ ไม ควรพลาดเป นอย างยิ่ ง

Wat Sao Thong Tong: Another precious temple of Koh Kred An island in the middle of Chao Phraya River, Koh Kred is rich in Mon art and culture, e.g. pottery, foods and temples of more than 200 years. Wat Sao Thong Tong was one of the many beautiful temples on Koh Kred. It is believed that mon fleeing from Burma during the Ayutthaya-Thonburi period built Wat Sao Thong Tong. The temple was renovated by consorts of King Rama 4 and King Rama 5.

เจดี ย ด านซ ายมื อ เป นเจดี ย มอญ โดยมี ส วนล าง เป นฐานทั กษิ ณที่ มี กำแพงเตี้ ยๆ ล อมรอบ ด านบน ส วนกลางทำเป นองค ระฆั งที่ มี รู ปลั กษณะที่ แปลกตา คล ายกั บผลมะเฟ องที่ ทำเป นพู เรี ยวยาว โดยมี เส นลวด รั ดคั่ นอยู แบ งพู ดั งกล าวออกเป นสองชั้ น รู ปแบบของ เจดี ย องค นี้ ถื อเป นลั กษณะพิ เศษของวั ดเสาธงทอง ที่ ยั ง ไม เคยพบในที่ แห งอื่ น ส วนเจดี ย ด านขวามื อ สร างเป นเจดี ย ทรงระฆั งกลม ที่ มี ฐานทั กษิ ณอยู ด านล าง ต อด วยฐานป ทม กลมรองรั บ มาลั ยลู กแก วสามชั้ น ต อด วยทรงระฆั งกลม มี บั ลลั งก รองรั บปล องไฉนสู งเพรี ยวขึ้ นไป เมื่ อพิ จารณาจากรู ปทรงสถาป ตยกรรมของเจดี ย ทั้ งคู สั นนิ ษฐานว า น าจะสร างขึ้ นในราวสมั ยรั ชกาลที่ ๔ เป นต นมา ซึ่ งสอดคล องกั บข อมู ลทางประวั ติ ศาสตร ที่ กล าวถึ ง การบู รณะครั้ งใหญ ของวั ดแห งนี้ เมื่ อครั้ ง รั ชสมั ยดั งกล าว อุ โบสถและวิ หารน อย : ปู ชนี ยสถานสำคั ญของวั ด ถั ดจากเจดี ย คู เข าไป จะเป นที่ ตั้ งของอุ โบสถที่ มี กำแพงแก วล อมรอบ ภายในกำแพงแก ว มี อุ โบสถเป น ประธานหั นหน าไปทางทิ ศตะวั นออก ด านหน ามี วิ หาร- น อยตั้ งขวางอยู หนึ่ งหลั ง หั นหน าไปทางทิ ศเหนื อ เข าสู ลำน้ ำเจ าพระยา ซึ่ งเป นคติ เดิ มของพุ ทธศาสนิ กชน ที่ นิ ยมหั นหน าวั ดเข าสู แม น้ ำหรื อเส นทางสั ญจรใน ขณะนั้ น อุ โบสถ เป นอาคารทรงสี่ เหลี่ ยมผื นผ าขนาด ห าห อง มี หลั งคาซ อนลด ๒ ชั้ น เดิ มทำเป นพะไลคลุ ม ชาลาทั้ งด านหน าและหลั ง ภายในอุ โบสถประดิ ษฐาน พระพุ ทธรู ปปางมารวิ ชั ยเป นประธานของอาคาร พระประธานองค นี้ ถื อกั นว ามี ขนาดใหญ ที่ สุ ดในเกาะเกร็ ด อุ โบสถหลั งนี้ สั นนิ ษฐานว าคงสร างมาตั้ งแต สมั ยอยุ ธยา ตอนปลายหรื อต นรั ตนโกสิ นทร แต มี การบู รณะซ อมแซม สื บต อกั นมาหลายครั้ ง โดยเฉพาะการซ อมแซมใหญ เมื่ อครั้ งสมั ยรั ชกาลที่ ๗ โดยพระเจ าบรมวงศ เธอ พระองค เจ าคำรพ (บิ ดาของ พลตรี มรว.คึ กฤทธิ์ ปราโมช) ได ซ อมพระประธานพร อมฐานพระด วยการป ดทอง ประดั บกระจกใหม และต อมาเมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๑๕ ได มี การปฏิ สั งขรณ อุ โบสถอี กครั้ ง และเปลี่ ยนพะไลหน า-หลั ง ทำเป นมุ ขแทน ดั งเช นที่ ปรากฏให เห็ นในป จจุ บั น

ภู มิ ประวั ติ ...วั ดเสาธงทอง

วั ดเสาธงทอง ตั้ งอยู ริ มฝ งแม น้ ำเจ าพระยาด าน ทิ ศเหนื อของเกาะเกร็ ด ในเขตหมู ที่ ๖ ตำบลเกาะเกร็ ด อำเภอปากเกร็ ด จั งหวั ดนนทบุ รี โดยหากใช เส นทาง เดิ นเท าลั ดเลาะมาจากวั ดปรมั ยยิ กาวาส ประมาณ ๗๐๐ เมตร เมื่ อผ านวั ดไผ ล อมไปเพี ยงเล็ กน อย ก็ จะถึ ง วั ดเสาธงทองซึ่ งเป นจุ ดหมายในการเยี่ ยมชมในครั้ งนี้ วั ดนี้ สั นนิ ษฐานว า น าจะสร างขึ้ นมาตั้ งแต สมั ย อยุ ธยาตอนปลายแล ว โดยเป นวั ดที่ กลุ มชาวมอญที่ อพยพมาตั้ งแต สมั ยอยุ ธยา-ธนบุ รี ได ช วยกั นสร างขึ้ น เล ากั นว าแต เดิ มพื้ นที่ นี้ มี ต นหมากขึ้ นหนาแน น ชาวบ าน จึ งเรี ยกกั นโดยทั่ วไปว า “วั ดสวนหมาก” ส วนชาวมอญ นิ ยมเรี ยกกั นว า “เพี้ ยอะลาต” ซึ่ งแปลว า “วั ดตะวั นตก” อั นเนื่ องจากถื อว าเป นวั ดสุ ดท ายที่ อยู ด านตะวั นตกของ เกาะเกร็ ด วั ดนี้ คงมี การบู รณะซ อมแซมสื บต อกั นมา หลายครั้ ง โดยเฉพาะในสมั ยรั ชกาลที่ ๔ มี ประวั ติ ว า เจ าจอมมารดาอำภา ในรั ชกาลที่ ๒ พร อมด วยกรมหมื่ น ภู บาลบริ รั กษ และกรมขุ นวรจั กรธารานุ ภาพ ได ร วมกั น บู รณะวั ดแห งนี้ และเปลี่ ยนนามวั ดเป น “วั ดเสาธงทอง” ต อมา เมื่ อราวป พ.ศ. ๒๔๕๖ เจ าจอมมารดามรกฎ (พ.ศ. ๒๓๙๘-๒๔๕๘) ในพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอม- เกล าเจ าอยู หั ว ได มาบำเพ็ ญกุ ศล และปฏิ บั ติ ธรรม อยู ที่ วั ดนี้ เป นประจำ จึ งได บู รณะพระอารามแห งนี้ อี ก ครั้ งหนึ่ ง เมื่ อเดิ นผ านเข าไปทางด านหน าวั ด จะแลเห็ นเจดี ย ตั้ งอยู คู กั นด านข างของอุ โบสถ เจดี ย ทั้ งสององค นี้ ผลจากการขุ ดแต งทางโบราณคดี พบว ามี ฐานล างอยู ใน ระดั บเดี ยวกั น จึ งสั นนิ ษฐานได ว า น าจะสร างขึ้ นในระยะ เวลาใกล เคี ยงกั น เจดี ย คู หน าอุ โบสถ : ความงดงามที่ แปลกตา

หมู กุ ฎี และหอสวดมนต : กั บจิ ตรกรรมล้ ำค าที่ ซ อนเร น

ด านนอกมุ ขผนั งหน า เป นที่ ประดิ ษฐานรู ปเคารพ พระศรี อริ ยเมตตรั ย พระอนาคตพุ ทธเจ า ที่ ทำเป น พระพุ ทธรู ปมี พระเศี ยรโล น ทรงถื อตาลป ตร ส วนผนั ง มุ ขนอกด านหลั งประดิ ษฐานรู ปพระศรี ศากยมุ นี พระพุ ทธเจ าองค ป จจุ บั น วิ หารน อย เป นอาคารขนาดเล็ กทรงสี่ เหลี่ ยมผื นผ า มี มุ ขต อยื่ นด านหน า ในขณะนี้ มี พระพุ ทธรู ปปางไสยาสน ขนาดเล็ กเป นประธานของอาคาร มี ประวั ติ ว า เจ าจอม มารดามรกฎได บู รณะวิ หารนี้ อี กครั้ งหนึ่ ง เมื่ อป พ.ศ. ๒๔๕๖ และป จจุ บั นทางวั ดได บู รณะวิ หารน อยนี้ ขึ้ นใหม แล ว ด านหลั งของอุ โบสถ เป นที่ ตั้ งของเจดี ย ขนาดใหญ ที่ สุ ดของวั ดเสาธงทอง ลั กษณะเป นเจดี ย ที่ ตั้ งบนฐาน ไพที ซ อนสองชั้ น ชั้ นแรกมี เจดี ย บริ วาร ๘ องค และชั้ น ที่ สองมี เจดี ย บริ วาร ๔ องค รวม ๒ ชั้ น เป น ๑๒ องค เมื่ อรวมกั บเจดี ย ประธานจึ งรวมเป นเจดี ย ๑๓ องค อั นตรงกั บธุ ดงควั ตร ๑๓ ประการของภิ กษุ สงฆ ชาวบ าน จึ งเรี ยกพระเจดี ย องค นี้ ว า “พระธุ ตั งคเจดี ย ” ลั กษณะของเจดี ย ประธาน เป นเจดี ย ย อมุ มไม ยี่ สิ บ เริ่ มต นจากฐานไพที ต อด วยฐานแข งสิ งห ซ อนสามชั้ น จึ งต อด วยมาลั ยลู กแก วอกไก และทรงระฆั งไม ยี่ สิ บ ส วนยอดเป นบั ลลั งก ปล องไฉนแบบบั วกลุ ม และปลี ยอด ตามลำดั บ ส วนเจดี ย บริ วารคล ายกั บเจดี ย ประธาน แต เป นเจดี ย ย อมุ มไม สิ บสอง และลดฐานแข งสิ งห ลง เหลื อเพี ยงชั้ นเดี ยว เจดี ย องค นี้ ถื อได ว ามี สั ดส วนที่ งดงามลงตั ว ประกอบกั บการที่ มี เจดี ย บริ วารที่ ซ อนลดหลั่ นกั นขึ้ นไป ทำให องค เจดี ย ดู มี ความเพรี ยวสู ง และงดงามมาก จนถื อได ว าเป นเจดี ย ย อมุ มไม ยี่ สิ บที่ มี ความงดงามที่ สุ ด ในเขตอำเภอปากเกร็ ด หรื อแม กระทั่ งในเขตของจั งหวั ด นนทบุ รี ก็ ว าได เมื่ อพิ จารณาจากสั ดส วนและการออกแบบเจดี ย องค นี้ สั นนิ ษฐานได ว า เจดี ย องค นี้ น าจะสร างขึ้ นในสมั ย อยุ ธยาตอนปลาย หรื อรั ตนโกสิ นทร ตอนต น กล าวคื อ น าจะสร างขึ้ นในครั้ งสมั ยแรกเริ่ มของการสร างวั ดนั่ นเอง พระธุ ตั งคเจดี ย : เจดี ย ย อมุ มไม ยี่ สิ บที่ งดงามที่ สุ ดของเกาะเกร็ ด

หมู กุ ฎี และหอสวดมนต ของวั ดเสาธงทอง มี ประวั ติ เล ากั นว า สร างขึ้ นเมื่ อราว ป พ.ศ.๒๔๕๖ โดยพระอุ ดม ญานมุ นี และขุ นเทพภั กดี (สง จารุ สั งข ) ร วมกั นสร างขึ้ น เพื่ อถวายให เป นเสนาสนะสมบั ติ ของวั ดแห งนี้ ลั กษณะ ของอาคารบริ เวณด านข างและด านหลั งทำเป นหมู ห อง กุ ฎี กั้ นอยู โดยรอบ ด านหน าทำเป นมุ ขยื่ นและซุ มประตู ทางเข า ตรงกลางทำเป นห องโถงใหญ ยกพื้ นสู งขึ้ นจาก พื้ นลานกุ ฏิ โดยรอบ ป จจุ บั นใช เป นหอสวดมนต ของ ทางวั ด สิ่ งสำคั ญของอาคารหลั งนี้ คื อ บริ เวณห องกลาง ของหอสวดมนต ที่ กั้ นเป นห องลู กกรงขนาดเล็ ก เพื่ อใช เก็ บรั กษาพระพุ ทธรู ปองค สำคั ญของทางวั ด มี ผนั งไม กั้ นสู งคล ายลั บแลอยู ที่ ผนั งสกั ดหลั ง บนฝาผนั งนี้ มี จิ ตรกรรมเขี ยนเอาไว อย างงดงาม โดยเขี ยนเป นภาพ พระพุ ทธรู ปยื นปางแสดงธรรมทั้ งสองข างและตรงกลาง เป นเรื่ องราวเหตุ การณ ในพุ ทธประวั ติ ตอนที่ พระพุ ทธองค ทรงเสวยวิ มุ ตติ สุ ขทั้ ง ๗ สั ปดาห หรื อที่ เรี ยกกั นว า “สั ตตมหาสถาน” จิ ตรกรรมชุ ดนี้ มี ความสวยงามยิ่ ง โดยเมื่ อพิ จารณาจากลั กษณะทางศิ ลปกรรมแล ว สั นนิ ษฐานว า น าจะเขี ยนขึ้ นในสมั ยรั ชกาลที่ ๔-๕ เป นต นมา อย างไรก็ ตาม ภาพจิ ตรกรรมดั งกล าวมิ ได เป ด ให เข าไปชม เนื่ องจากบริ เวณดั งกล าวใช เก็ บรั กษา พระพุ ทธรู ปสำคั ญเอาไว ทางวั ดหวั่ นเกรงในเรื่ องของ ความปลอดภั ย จึ งไม อนุ ญาตให เข าชม ซึ่ งนั บเป นสิ่ งที่ น าเสี ยดายยิ่ ง

อรุ ณศั กดิ์ กิ่ งมณี จบการศึ กษาปริ ญญาตรี และโท จากคณะโบราณคดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร

สนใจเป นพิ เศษเกี่ ยวกั บเรื่ องเทพฮิ นดู รวมถึ งประติ มานวิ ทยา ของพุ ทธและฮิ นดู ป จจุ บั นรั บราชการตำแหน งนั กโบราณคดี ชำนาญการพิ เศษ สำนั กศิ ลปากรที่ ๒ สุ พรรณบุ รี

ขวา : จิ ตรกรรมเรื่ องพุ ทธประวั ติ ล าง : พระธุ ตั งคเจดี ย

บทส งท าย

นอกจากโบราณสถานต างๆ ที่ กล าวถึ งมาแล ว ทางวั ดเสาธงทองยั งมี อาคารอื่ นอี กหลายหลั งที่ มี ความ งดงาม และสะท อนถึ งความเป นมาของผู คนในบริ เวณนี้ เช น ตึ กขุ นเทพภั กดี (สง จารุ สั งข ) ที่ สร างเมื่ อป พ.ศ. ๒๔๕๑ และเคยใช เป นอาคารเรี ยนของวั ด ศาลาท าน้ ำ เจ าจอมมรกฎ เป นต น ซึ่ งหากท านมี เวลาว างวั นใด อยากเชิ ญชวนให ลองไปเที่ ยวชมวั ดเสาธงทองแห ง เกาะเกร็ ด ซึ่ งนอกจากจะเพลิ ดเพลิ นตาไปกั บความงาม ของสถาป ตยกรรมแล ว พื้ นที่ บริ เวณนี้ ยั งมี ลมเย็ นสบาย พั ดผ านอยู ตลอดทั้ งป จึ งเหมาะแก การพั กผ อนยิ่ งนั ก

วิ หารน อย

จิ ตรกรรมที่ ผนั งด านหลั งหอสวดมนต

พระศรี อริ ย- เมตตรั ย ด านหนั า พระอุ โบสถ

ตึ กขุ นเทพภั กดี

หมู กุ ฎี และ หอสวดมนต

เครื่ องป นดิ นเผา ที่ มี ลวดลายแกะสลั ก อย างวิ จิ ตร

ศาลาเจ าจอมมรกฎ

อ างอิ ง ๑. พิ ศาล บุ ญผู ก, วั ดในอำเภอปากเกร็ ด, โครงการพั ฒนาเครื อข ายบริ การองค ความรู และ สารนิ เทศดิ จิ ทั ลสู ชุ มชน มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช, ๒๕๕๐ ๒. หวน พิ นธุ พั นธ , เที่ ยวคลองชมวั ด, กรุ งเทพ : บริ ษั ท ไพลิ น บุ คเน็ ต จำกั ด, ๒๕๔๖ ๓. หวน พิ นธุ พั นธ , ประวั ติ ศาสตร เมื องนนทบุ รี , กรุ งเทพ : โอเดี ยนสโตร , ๒๕๔๗ ๔. องค การบริ หารส วนจั งหวั ดนนทบุ รี , วั ดในจั งหวั ดนนทบุ รี , ไม ปรากฏที่ พิ มพ , ไม ปรากฏป พิ มพ ๕. เอ็ ด ภิ รมย , เกาะเกร็ ด, กรุ งเทพ: บริ ษั ท เอ็ นพี สกรี นพริ้ นติ้ ง จำกั ด, ๒๕๔๘ (พิ มพ ครั้ งที่ ๒) ๖. วั ลลภ คล องพิ ทยาพงษ , เส นทางบุ ญ ๙ วั ด ปริ มณฑล นนท -ปทุ มฯ, นนทบุ รี : สำนั กพิ มพ บริ ษั ท ควอลิ ตี้ แกรนด จำกั ด, ๒๕๕๑

เคน โคเฮน รองประธานด านกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น อธิ บายถึ งการใช บล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล” ในการส งเสริ มการสร างความเข าใจที่ ถู กต อง เกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมพลั งงานและประเด็ นต างๆ ที่ อุ ตสาหกรรมเผชิ ญอยู

Communicating energy issues ExxonMobil Public and Government Affairs Vice President Ken Cohen explained how the ExxonMobil Perspectives blog promotes an understanding of the energy industry and its issues. The web presence would enable ExxonMobil to build energy literacy and influence public-policy debates in real time. In an age of digital media and round-the-clock news cycles, ExxonMobil recognized that a tool that enabled us to directly engage the public would be useful.

อะไรเป นแรงผลั กดั นให มี การจั ดทำบล็ อกเกี่ ยวกั บ นโยบายต างๆ? เราต องการมี เว็ บที่ ช วยให เราสามารถให ความรู ด านพลั งงานซึ่ งเป นประโยชน เมื่ อมี การอภิ ปราย นโยบายสาธารณะที่ เกี่ ยวกั บพลั งงานแบบเรี ยลไทม ในยุ คของสื่ อดิ จิ ทั ลและวงจรข าวสารที่ มี ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง เราตระหนั กดี ว าเครื่ องมื อที่ ทำให เราสามารถ ติ ดต อกั บสาธารณชนได โดยตรงจะเป นประโยชน บล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล” มี ลั กษณะ การทำงานอย างไร? บล็ อกจะช วยให เราสื่ อสารมุ มมองเกี่ ยวกั บ ประเด็ นนโยบายต างๆ ที่ สำคั ญ ซึ่ งจะเป นประโยชน ต อเราในการให มุ มมองเกี่ ยวกั บประเด็ นเหล านั้ น ทั้ งที่ วอชิ งตั นและในเมื องหลวงของรั ฐต างๆ ตั วอย างเช น บทความหลายชิ้ นที่ ผ านมาในบล็ อก เป นเรื่ องเกี่ ยวกั บการที่ เราสนั บสนุ นให เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ และลดการปล อยก าซ มี คนจำนวนมากประหลาดใจ ที่ ได รู เกี่ ยวกั บงานที่ เราทำร วมกั บบริ ษั ทอื่ นๆ รวมทั้ ง กองทุ นปกป องสิ่ งแวดล อมที่ ให ทุ นแก งานวิ จั ยเรื่ อง การปล อยก าซมี เทน เราสนั บสนุ นอย างยิ่ งให มี การใช แนวทาง วิ ทยาศาสตร ที่ เหมาะสมเป นตั วชี้ นำนโยบาย และเพื่ อ เน นถึ งความพยายามดั งกล าว บล็ อกแสดงให เห็ น อย างชั ดเจนว าเราทุ มเทสนั บสนุ นการสื่ อสารสาธารณะ อย างตรงไปตรงมา ในเชิ งบวก โดยมี แหล งอ างอิ งข อมู ล ที่ ดี นอกจากนี้ การจั ดทำบล็ อกยั งชี้ ให เห็ นว า เราคาดหวั งให นั กวิ จารณ ทำอย างเดี ยวกั น ซึ่ งจะนำไปสู การอภิ ปรายอย างอิ สระและให ความเคารพต อกั นมาก ยิ่ งขึ้ นกว าเดิ ม

มี ใครให ความสนใจบล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล” อย างไร เราได รั บความคิ ดเห็ นมากมายจากสื่ อมวลชน ผู กำหนดนโยบาย และฝ ายอื่ นๆ ที่ สนใจ เราจึ งทราบว า การใช บล็ อกส งผลดี บ อยครั้ งที่ มี การจั ดส งโพสต ในบล็ อก ของเราให สมาชิ กรั ฐสภาอเมริ กั น เจ าหน าที่ สำนั กบริ หาร และที มงาน ได รั บทราบถึ งมุ มมองของเราในประเด็ น ต างๆ ที่ เป นเรื่ องละเอี ยดอ อน และมั นเป นวิ ธี ที่ ดี สำหรั บ เราในการสื่ อสารกั บสื่ อมวลชนที่ ดู แลข าวน้ ำมั นและก าซ โดยเน นเรื่ องการลงทุ นว าจะนำไปสู นวั ตกรรมและ ความก าวหน าทางเทคโนโลยี ได อย างไร เรายั งใช บล็ อกในการเน นประเด็ นใดที่ เราเห็ นว า สำคั ญ เพื่ อบอกว าอะไรเป นสิ่ งที่ บริ ษั ทเชื่ อว าเป น หนทางที่ ดี ในการกำหนดนโยบายที่ จะสนั บสนุ น เจตจำนงร วมกั นของสั งคมในการผลิ ตและใช พลั งงาน อย างปลอดภั ย มั่ นคง และมี ความรั บผิ ดชอบ ต อสิ่ งแวดล อม

บล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล” (http://www.exxonmobilperspectives.com/) มุ งส งเสริ มความเข าใจ

เกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมพลั งงาน และประเด็ นป ญหาด านพลั งงาน

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย สุ ภาพร โพธิ บุ ตร

ระดั บความต องการพลั งงานของโลก

พลั งงานลม พลั งงานแสงอาทิ ตย พลั งงานจากความร อนใต โลก

พลั งงานน้ ำ

พลั งงานนิ วเคลี ยร

น้ ำมั น

พลั งงาน ชี วมวล

๒๕๕๓

๒๕๒๓

๒๕๘๓

ถ านหิ น

ก าซ

๒๙๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ BTU

๕๒๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ BTU

๗๐๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ BTU

การซื้ อหุ นคื น ตั วเลขดั งกล าวช วยให เกิ ดความเข าใจที่ ดี ยิ่ งขึ้ นเกี่ ยวกั บรายได ของเราในแต ละไตรมาส และเรา มี ความหมายต อการเติ บโตทางเศรษฐกิ จอย างไร นอกเหนื อจากคุ ณค าของผลิ ตภั ณฑ ที่ เราได จั ดหาให แก ลู กค า เรายั งมองหาเรื่ องราวและงานวิ จั ยที่ สื่ อมวลชน อาจจะยั งไม ได กล าวถึ ง เรื่ องราวที่ แสดงให เห็ นว า นโยบายพลั งงานที่ ดี หมายถึ งการสร างงาน การค า ระหว างประเทศ ความก าวหน าด านสิ่ งแวดล อม และ เสถี ยรภาพด านพลั งงาน ตั วอย างเช น ตลอดระยะเวลา สองป ที่ ผ านมา เรามี โพสต จำนวนมากเกี่ ยวกั บการผลิ ต พลั งงานด วยวิ ธี Hydraulic Fracturing (การอั ดน้ ำ ทราย สารเคมี ด วยแรงดั นสู งลงไปในชั้ นหิ นดิ นดาน ให เกิ ดการแตกตั วได ก าซธรรมชาติ หรื อน้ ำมั นที่ เรี ยกว า Shale Oil หรื อ Shale Gas ผุ ดขึ้ นมา) และการขุ ดเจาะ ในแนวนอน (Horizontal drilling) ประเด็ นสาธารณะที่ เกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรมและ บริ ษั ทของเราเป นประเด็ นที่ กว างขวางและหลากหลาย บางประเด็ นเป นเรื่ องที่ มี มายาวนานต อเนื่ องเป นป ๆ เช น รายได ในอุ ตสาหกรรม การเข าถึ งทรั พยากรและ ผลกระทบจากระเบี ยบข อบั งคั บใหม ส วนอื่ นอาจเป น ประเด็ นที่ เกิ ดขึ้ นอย างฉั บพลั นและเร งด วน อย างการ ส งออกก าซธรรมชาติ เหลวและน้ ำมั นดิ บ และบาง ประเด็ นอาจคงอยู ตลอดไป เช น พั นธสั ญญาของ เอ็ กซอนโมบิ ลในการดู แลรั บผิ ดชอบด านความปลอดภั ย และสิ่ งแวดล อม

กรุ ณายกตั วอย างผลกระทบที่ เกิ ด

คุ ณค าของบล็ อกได รั บการพิ สู จน เมื่ อเกิ ดการ พู ดคุ ยในประเด็ นต างๆ ตั วอย างล าสุ ด คื อ เรื่ องการค า เราสามารถชี้ ไปที่ งานวิ จั ยที่ แสดงให เห็ นคุ ณค าของ การค าเสรี ในธุ รกิ จพลั งงาน หลั งจากมี การศึ กษาครั้ งแล ว ครั้ งเล าจากกลุ มทางการเมื องต างๆ ที่ หลากหลาย เราได ทำงานเพื่ อกระตุ นเตื อนให ผู กำหนดนโยบาย ตื่ นตั วต อข อเท็ จจริ งที่ ว าเราอยู ในยุ คใหม ซึ่ งเป นยุ คแห ง ความอุ ดมสมบู รณ ความเป นผู นำด านพลั งงานของ อเมริ กาเหนื อทำให เราอยู ในจุ ดที่ สามารถเป นผู ส งออก พลั งงานได ซึ่ งจะหมายถึ งการลงทุ นที่ มากขึ้ นในการ ผลิ ตพลั งงาน มี งานเพิ่ มขึ้ น และมี การเติ บโตทาง เศรษฐกิ จที่ แข็ งแกร งยิ่ งขึ้ นสำหรั บเราและพั นธมิ ตร ทางการค าในธุ รกิ จพลั งงาน บล็ อกได ช วยกระจาย ข อมู ลเหล านี้ ออกไป ท านตั ดสิ นใจอย างไร ในการเลื อกหั วข อในแต ละ สั ปดาห ? เรามองหาอยู ตลอดเวลา ว ามี เรื่ องราวและพาดหั ว ข าวใดบ าง ที่ จะแสดงให เห็ นว าพลั งงานและตลาดเสรี เป นรากฐานของการเติ บโตทางเศรษฐกิ จและความ ก าวหน าทางเทคโนโลยี ได อย างไร ตั วอย างเช น เราสื บค นข อมู ลเกี่ ยวกั บการที่ เอ็ กซอนโมบิ ลมี ส วนสนั บสนุ นเศรษฐกิ จของโลก เป นเงิ น ๑๕,๐๐๐ ล านเหรี ยญสหรั ฐ ตลอดสามไตรมาส แรกของป ๒๕๕๗ ในรู ปแบบของการใช จ ายต างๆ นั บตั้ งแต ภาษี ค าใช จ ายในการลงทุ น เงิ นป นผล และ

เอ็ กซอนโมบิ ลมี ส วนส งเสริ มเศรษฐกิ จของโลก เก าเดื อนแรกในป ๒๕๕๗ เป นเงิ น ๑๕๐ พั นล านเหรี ยญสหรั ฐ

ค าใช จ ายในการผลิ ต กระบวนการผลิ ตด วยเครื่ องจั กร และสำนั กงาน

$38

เงิ นป นผล &การซื้ อหุ นคื น

$18

พั นล าน

รายจ ายในการลงทุ น

$28

ภาษี นำส งภาครั ฐและค าอากร

$66

กรุ ณาอธิ บายถึ งแง มุ มในการให ความรู เรื่ องพลั งงาน ในบล็ อก เรามุ งไปที่ กลุ มผู อ านที่ มี การศึ กษา แต ยั งมี ความ สั บสนอยู มากเพราะได รั บข อมู ลมาผิ ดๆ เกี่ ยวกั บ อุ ตสาหกรรมของเรา นี่ เป นเหตุ ผลว าทำไมการให ความรู ด านพลั งงาน และความเข าใจด านเศรษฐกิ จจึ งมี ความสำคั ญ หลายคน ไม เคยให ความสนใจจริ งจั งกั บขนาดและความใหญ โต ของอุ ตสาหกรรมของเรา และความต องการด านพลั งงาน ของโลก มี คนจำนวนน อยกว านั้ นที่ เห็ นคุ ณค าของ สถานที่ ที่ เอ็ กซอนโมบิ ลและบริ ษั ทน้ ำมั นอื่ นๆ ที่ เป นของ นั กลงทุ น ได ครอบครองในอุ ตสาหกรรมระดั บโลก ที่ มี การแข งขั นสู งนี้ ผู คนยั งสั บสนเกี่ ยวกั บว าเราสามารถ จะส งเสริ มให เกิ ดความมั่ นคงด านพลั งงานให ดี ที่ สุ ดได อย างไร และทำไม “ความเป นอิ สระด านพลั งงาน” จึ งยั ง คงเป นความเพ อฝ น และจะบ อนทำลายเศรษฐกิ จของเรา และความสั มพั นธ ของเรากั บประเทศอื่ น ๆ เพื่ อให ความรู และกระตุ นการอภิ ปราย เราจั ดทำ บล็ อกที่ ให หลั กการที่ ชั ดเจน เพื่ อทำให ผู คนฉุ กคิ ด และเราต องการให ผู คนเข าใจความเป นจริ งพื้ นฐาน บางอย างเกี่ ยวกั บพลั งงาน ซึ่ งจะเป นอนาคตของเรา และถ าผู คนเริ่ มคิ ดและเข าใจ ก็ แสดงว าบล็ อกได ทำหน าที่ ตามวั ตถุ ประสงค แล ว

บล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล”

บทความในบล็ อก “มุ มมองจากเอ็ กซอนโมบิ ล”

แบ งออกเป นประเภทต างๆ ดั งนี้

- สาหร ายและเชื้ อเพลิ งชี วภาพ - กิ จกรรมทางสั งคมเพื่ อการพั ฒนาอย างยั่ งยื น

- พลั งงานและเศรษฐกิ จ - แนวโน มพลั งงานโลก - ความมั่ นคงทางพลั งงาน - เทคโนโลยี ด านพลั งงาน - การค าโลก - อื่ นๆ - ก าซธรรมชาติ - การลดการปล อยก าซ - นโยบายและข อบั งคั บ - ความปลอดภั ย - นโยบายด านภาษี

ท านผู อ านสามารถติ ดตามอ านได ทาง http://www.exxonmobilperspectives.com/

จิ ตรกรรมฝาผนั ง ที่ พระที่ นั่ งทรงผนวช แสดงถึ งการจั ดการ ประกวดโต ะจี น และประกวดโคมไฟ

ÍÒ¹¹· µÃÑ §µÃÕ ªÒµÔ

Chinaware arrangement contest The competition of china arrangement started in King Rama 4 and became popular in the reign of King Rama 5 when the rules

ชามลายลู กไม ใบบั ว

and judging committee were issued. A piece of red and gold silk will be tied to give scores to the chinaware.

แจกั นลายคราม ลายปลา

จากจดหมายเหตุ งานพระราชพิ ธี บรมราชาภิ เษก พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล าเจ าอยู หั วความว า “เมื่ อป กุ น พ.ศ.๒๓๙๔ ได โปรดเกล าฯ ขอแรงพระบรม วงศานุ วงศ ข าราชการเจ าภาษี นายอากร พ อค า นายสำเภา จั ดโต ะเครื่ องบู ชาแบบจี นเข ามาตั้ งใน พระบรมมหาราชวั ง บริ เวณพระราชมณเฑี ยรและวั ด พระศรี รั ตนศาสดาราม มี จำนวน ๑๐๐ โต ะ ในเวลา ต อมาในป พ.ศ.๒๔๐๐ เกิ ดประเพณี การตั้ งโต ะเครื่ อง บู ชาเนื่ องมาจากการจั ดตั้ งโต ะเอาไปตั้ งช วยกั นในเวลา ที่ มี งานตามวั งเจ า และบ านขุ นนางผู ใหญ แต เนื่ องจาก ในป นั้ นเองมี การจั ดงานวั นเกิ ดครบ ๕๐ ป อยู หลายแห ง และที่ สำคั ญที่ สุ ดคื อ งานวั นเกิ ดของสมเด็ จพระบรม มหาศรี สุ ริ ยวงศ ในงานนั้ นท านได มอบหมายให พระยา โชฎึ กราชเศรษฐี (พุ ก) เป นกรรมการตรวจสอบ เมื่ อ พิ จารณาแล วว าสิ่ งใดมี คุ ณสมบั ติ เป นของแปลกดี ก็ จะ ให เอาผ าแดงมาผู กทำขวั ญของชิ้ นนั้ น จึ งเป นหลั กฐาน ชั้ นต นๆ ของการใช ผ าแดงมาผู กเครื่ องโต ะจี น การประชุ มเครื่ องโต ะในเวลานั้ นเป นการประชุ มที่ ประสงค จะให เกิ ดความครึ กครื้ นแก นั กเล นโต ะและผู มา ร วมงาน จนกลายเป นประเพณี นิ ยมในเวลาต อมา” การตั้ งโต ะที่ สำคั ญในสมั ย ร.๔ ยั งมี ที่ สำคั ญอี ก ๒ ครั้ ง คื อ ครั้ งที่ ๑ พ.ศ.๒๔๐๔ การตั้ งโต ะพุ ทธาภิ เษกสมโภช พระบุ ษยรั ตน เมื่ อคราว ร.๔ สมมงคลพระชนมายุ เสมอด วย พระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล านภาลั ย พระบรมชนกนาถ ที่ วั ดพระศรี รั ตนศาสดาราม ครั้ งที่ ๒ พ.ศ.๒๔๐๔ ร.๔ จั ดงานเฉลิ มพระชนม พรรษาครบ ๖๑ พรรษา

การจั ดโต ะจี นเกิ ดจากพระราชนิ ยม

การตั้ งโต ะจี นมาจากการผสมผสานระหว าง การตั้ งเครื่ องบู ชากั บการเล นเครื่ องกระเบื้ อง การจั ด เครื่ องบู ชาอย างจี น จะต องจั ดถวายดอกไม จุ ดเที ยน เผาเครื่ องหอม ตั้ งเป นเครื่ องเซ นบู ชา ภาชนะที่ จำเป น บนโต ะคื อ เชิ งเที ยนคู หนึ่ ง ขวดป กดอกไม คู หนึ่ ง กระถางเผาเครื่ องหอมอี กหนึ่ ง รวมทั้ งเครื่ องถ วยจี น เครื่ องถ วยจี นได จากการค าสำเภาจี นซึ่ งมี มาแต ครั้ งอยุ ธยาเรื่ อยมาจนถึ งรั ตนโกสิ นทร การสั่ งเครื่ อง ถ วยจี นเข ามาในสมั ย ร.๑ เป นของหลวงใช ในราชสำนั ก และต อมาในสมั ย ร.๒ พระองค ทรงสะสมเครื่ องถ วยจี น และทรงนิ ยมผู กลายใหม ต างไปจากที่ ช างจี นขึ้ น เช น ลายกุ หลาบแบบไทย ลายสิ งโตแบบจี น กล าวได ว า เครื่ องถ วยที่ สั่ งมาในสมั ย ร.๒ ดี ที่ สุ ดต องเป นของ สมเด็ จพระศรี สุ ริ เยนทร สมเด็ จพระบรมราชิ นี ใน ร.๒ ความนิ ยมในศิ ลปะจี นสื บเนื่ องต อมาจนถึ ง ร.๔ และ ร.๕

พั ดยศให รางวั ลแก กรรมการ รู ปทรงข าวบิ ณฑ มี ตั วอั กษรจี น ฮก มี ชื่ อกรมพระยาดำรงราชานุ ภาพ สลั กไว ที่ ด าม

พั ดยศใบกล วย เป นรางวั ลแก กรรมการ เป นรู ปมั งกรห าเล็ บดั้ นเมฆา

คุ ณภาพของเครื่ องเคลื อบดู จากอะไร

กรมพระยาดำรงราชานุ ภาพทรงแบ งหลั กใหญ ๓ ประการมาเป นองค ประกอบในการพิ จารณา ความมี คุ ณภาพของเครื่ องเคลื อบ อายุ สมั ย เนื้ อเครื่ องกระเบื้ อง สี และกระบวนลาย ๑. อายุ สมั ย ดู ได จาก เครื่ องหมาย ตราที่ เขี ยนหรื อ อั กษรประทั บที่ ปรากฏอยู บนเครื่ องกระเบื้ องชิ้ นนั้ นๆ มั กจะอยู ใต ฐานของภาชนะ การเขี ยนตั วอั กษรบอกยุ ค บอกยี่ ห อของจี นมี อยู ด วยกั นหลายรู ปแบบ ทั้ งที่ เขี ยน เป นอั กษรลอยตั ว อั กษรประดิ ษฐ หรื อเป นสั ญลั กษณ มั กจะอยู ในกรอบวงกลมหรื อสี่ เหลื่ ยม เรี ยกว า เป าอิ้ น ตราหรื ออั กษรบอกสมั ยมี ๔ หมวด คื อ ๑.๑ ตราของเตาหลวง (เตาเผาเครื่ องกระเบื้ อง) มั กเขี ยนเป นอั กษร ๔-๖ ตั ว มั กบอกถึ งราชวงศ และ จั กรพรรดิ ในป ที่ เครื่ องกระเบื้ องนั้ นผลิ ต หรื อตรารั ชกาล ๑.๒ ตราหรื อยี่ ห อของห างร านหรื อผู สั่ ง เป นตราหรื อเครื่ องหมายการค า มี ทั้ งที่ เป นของจี นและ ของสยาม ส วนมากใช อั กษรสี่ ตั วผู กเป นยี่ ห อ เช น รั่ วเสิ่ นเจิ นจั้ ง สงซิ งจิ นอวี้ เฟ งจี้

สมั ย ร.๕ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ให มี การ ตราพระราชบั ญญั ติ ข อบั งคั บในการตั ดสิ น ลงวั นที่ ๑๖ พฤศจิ กายน รั ตนโกสิ นทรศก ๑๐๙ ให มี การโหวต เลื อกกรรมการทุ กครั้ งที่ มี การประชุ มตั้ งโต ะ กรรมการ ดำรงตำแหน งเป นคราวๆ ไป มี การปฏิ รู ประบบ กรรมการขึ้ นใหม ให มี การนั บคะแนนสะสมส วนตั ว จากการปฏิ บั ติ หน าที่ ในครั้ งก อนๆ นำมาจั ดลำดั บ คะแนนสะสม แล วโปรดให มี การพระราชทานพั ดยศ กรรมการขึ้ นเป นครั้ งแรก ในงานพระราชทานพั ดยศ กรรมการ ณ พระที่ นั่ งไพศาลทั กษิ ณ

แจกั นหกเหลี่ ยม ลายเครื่ องมงคลภั ณฑ สั ตว จตุ บาท แมลง เป นลายนู นมาจากพื้ นผิ วของแจกั น นิ ยมในสมั ย ร.๔

๓. สี และกระบวนลาย การเข าใจในสี และกระบวน ลวดลายที่ เขี ยน โดยเฉพาะชิ้ นงานที่ ต องประกอบกั น เป น ๒-๓ ชิ้ น เช น ชิ้ นงานที่ มี ถาดรองเป น สองถาดบ าง สามถาดบ าง และถ าชิ้ นงานนั้ นเป นชิ้ นงานที่ ถู กฝาถู กตั ว แล ว เช น มี สี ครามจะต องเป นสี ผสมและเขี ยนในครั้ ง เดี ยวกั น ความอ อนแก ของครามนั้ นจะต องเสมอกั น กระบวนการเขี ยนลายของชิ้ นงานนั้ นจะต องเป นเรื่ อง เดี ยวกั น หรื อไปในทิ ศทางเดี ยวกั น แต ก็ มี บ างเหมื อนกั น ที่ ตั วภาชนะเขี ยนลายค างคาวและที่ ฝาเขี ยนลายเมฆ จึ งต องมาพิ จารณาสี ของคราม ฝ มื อของช างวาด การวางเข ากั นได อย างแนบสนิ ทพอดี ของภาชนะ การตั้ งโต ะจี นต องมี ของดี และของพิ เศษมาวาง ประกอบ การตั้ งเครื่ องโต ะในสมั ยแรกๆ ชิ้ นงานที่ นำมา ประกอบเครื่ องโต ะต องมี ชิ้ นงานที่ กรรมการตั ดสิ นแล ว ว าเป นชิ้ นงานที่ ดี และงดงาม กรรมการผู กผ าแดงให ถื อ ว ามี ๑ คะแนน ๑. เซี่ ยงฮ อ ดี ที่ สุ ด นั บว าเป นชิ้ นงานของที่ ดี ที่ สุ ด ชิ้ นงานที่ ดี ที่ สุ ดมี ครั้ งแรกในป รั ตนโกสิ นทรศก ๑๑๐ ชิ้ นที่ ได รั บการคั ดเลื อกเป นชิ้ นที่ ไม มี ของซ้ ำในประเภท เดี ยวกั น ลายเดี ยวกั น จั ดเป นชิ้ นที่ ดี เลิ ศที่ สุ ด เมื่ อได รั บ การคั ดเลื อกแล วเจ าพนั กงานราชเลขานุ การจดบั นทึ ก ลงทะเบี ยนและประทั บตราครั่ ง พระราชลั ญจกรสี ดำ กำกั บไว พร อมทั้ งโปรดเกล าพระราชทานแพรไหม เซี่ ยงฮ อ มี แบ งออกเป น ๗ ชั้ น ๑.๑ เซี่ ยงฮ อทอง ระดั บคะแนน ๑๐ คะแนน ๑.๒ เซี่ ยงฮ อเงิ น ระดั บคะแนน ๙ คะแนน ๑.๓ เซี่ ยงฮ อเหลื อง ระดั บคะแนน ๘ คะแนน ๑.๔ เซี่ ยงฮ อแดง ระดั บคะแนน ๖ คะแนน ๑.๕ เซี่ ยงฮ อชมพู ระดั บคะแนน ๕ คะแนน ๑.๖ เซี่ ยงฮ อเขี ยว ระดั บคะแนน ๔ คะแนน ๑.๗ เซี่ ยงฮ อม วง ระดั บคะแนน ๓ คะแนน ชิ้ นงานจะขาดความเป นเซี่ ยงฮ อเมื่ อชิ้ นงานนั้ น

๑.๓ ตราของขุ นนาง หรื อห างจากสยาม เป าจู ลี่ จี้ ของพระยาพิ ศาลศุ ภผลและสกุ ลพิ ศาลบุ ตร จิ นถางฝู จี้ ของพระยาโชฎึ กราชเศรษฐี (พุ ก) ต นตระกู ล โชติ กพุ กกณะ ๑.๔ ตราของเตาเผาของผู ผลิ ต มั กเป น รู ปลั กษณ ของสิ่ งมงคล เช น ของวิ เศษในโป ยเซี ยนทั้ งแปด มงคลแปดในศาสนาพุ ทธ ดอกไม หรื อใบไม มงคล ตราสั ญลั กษณ เหล านี้ มี มาตั้ งแต สมั ยราชวงศ ชิ ง ในกรณี ที่ ไม ปรากฏชื่ อยี่ ห อให สั งเกตจากเนื้ อกระเบื้ องและฝ มื อ การเขี ยน ๒. การพิ จารณาจากเนื้ อเครื่ องกระเบื้ องและ ผิ วเคลื อบเพื่ อแยกแยะแต ละยุ คสมั ย ของเก าของใหม เป นสิ่ งที่ ต องทำความเข าใจ จดจำข อแตกต างทางด าน รู ปทรงความหยาบละเอี ยด หนาบาง ตลอดจนน้ ำยา เคลื อบ การเขี ยนสี ใต เคลื อบหรื อบนเคลื อบ การฉาบผิ ว การเกิ ดรู พรุ นปลายเข็ มอั นเนื่ องมาจากฟองอากาศ ที่ ผุ ดออกมาจากเนื้ อ ความเรี ยบ หยาบ เมื่ อเอามื อสั มผั ส เหล านี้ เป นองค ประกอบ

ชำรุ ด หรื อปรากฏว าผู อื่ นมี เหมื อน

รางวั ลตั้ งโต ะ

๒. ไหมทอง เป นชิ้ นงานที่ ร.๕ ทรงโปรดเป นการ ส วนพระองค ด วยทรงพระดำริ ว า “ของดี ที่ ไม ได ผู ก ผ าแดงเพราะชำรุ ดก็ มี ของชิ้ นที่ ดี กว าผ าแดงก็ มี ” จึ งทรง พระราชทานไหมทองขึ้ น ในป รั ตนโกสิ นทรศก ๑๑๗ ของที่ พระราชทานไหมทองอาจเป นของชำรุ ดหรื อของดี ก็ ได ไหมทองแบ งออกเป น ๒ ประเภทคื อ ไหมทองเล็ ก ไหมทองใหญ (ไหมทองถั ก) ชิ้ นงานต องได รั บพระราชทาน ไหมทองเล็ กก อน แล วค อยมาพิ จารณาจากชิ้ นไหมทอง เล็ กคั ดเอาเฉพาะชิ้ นที่ พิ เศษจริ งๆ ขึ้ นมาพระราชทาน ไหมทองใหญ เมื่ อได รั บการพิ จารณาเป นชิ้ นไหมทองแล ว เจ าพนั กงานกรมราชเลนานุ การจะบั นทึ กลงในทะเบี ยน ชิ้ นไหมทองและประทั บตราครั่ งสี แดงกำกั บไว ทุ กชิ้ น ไหมทองใหญ มี ระดั บคะแนน ๖ คะแนนติ ดตั ว ไหมทอง เล็ กมี ระดั บคะแนน ๒ คะแนนติ ดตั ว ๓. เต กซ วน (แปลว า คั ดเลื อกพิ เศษ) นั บเป นศั กดิ์ ลำดั บที่ ๓ รองจาก เซี่ ยงฮ อ ไหมทอง เป นชิ้ นงานที่ ได ผู กผ าแดงแล ว ชิ้ นงานเต กซ วน มี ครั้ งแรกในงานประกวด ป รั ตนโกสิ นทรศก ๑๑๘ ในครั้ งนั้ น ร.๕ ทรงพระกรุ ณา โปรดเกล าฯ ขอแรงให ผู เล นเครื่ องโต ะในคราวก อน เอาชิ้ นงานที่ ได รั บการผู กผ าแดงมาช วยแสดงด วย แล ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ได ตั ดสิ นให เป นชิ้ นเต กซ วน แล วให พนั กงานประทั บตราครั่ งแดงเป นอั กษรภาษาไทย ว า “เต กซ วน” พระราชทานแพรตั ดเป นรู ปเม็ ดขนุ น สี เขี ยวเป นอั กษรจี นประดิ ษฐ เป นคำว า เต กซ วน ชิ้ นงาน ที่ ได รั บเต กซ วน มี ระดั บคะแนน ๑ คะแนนติ ดตั ว พร อม ผ าแดง ๔. เต กอี่ (แปลว า พิ เศษแตกต าง) มี ครั้ งแรก ในงานเถลิ งพลั บพลาสวนดุ สิ ต รั ตนโกสิ นทรศก ๑๑๘ คราวเดี ยวกั บชิ้ นเต็ กซ วน เป นชิ้ นที่ ยั งไม ได ผู กผ าแดง

เหรี ยญตั้ งโต ะ ในงานวั นเฉลิ มพระชนมพรรษา รั ตนโกสิ นทรศก ๑๐๙

แต ได รั บพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานรางวั ล ทรงขอบใจที่ เจ าของได มี แก ใจนำชิ้ นงานไปจั ดตั้ ง ในงานนั้ น ทรงโปรดเกล าฯ ให เจ าพนั กงานประทั บตรา ครั่ งแดงเป นอั กษรภาษาไทยว า เต กอี่ และพระราชทาน แพรสี น้ ำตาลตั ดเป นรู ปเมล็ ดขนุ น มี อั กษรจี นประดิ ษฐ ลายทองว า เต กอี่ กำกั บไว ที่ ชิ้ นงาน มั กมี การ เปรี ยบเที ยบว างานชิ้ นที่ ได เต กอี่ เป นชิ้ นงานที่ ไม ดี เพราะไม ได รั บการผู กผ าแดงแต ต น ต องเรี ยกผ าแดง ทุ กครั้ งเมื่ อประกวด ผิ ดกั บชิ้ นงานเต กซ วนได ผู กผ าแดง ทั นที งานชิ้ นเต กอี่ ใช ว าจะเป นชิ้ นงานที่ ไม ดี แต มั กมี ลายแปลกประหลาดและมี น อยชิ้ นจนประสมกั นได แต โต ะจั บฉ ายเท านั้ น ต องมี ชิ้ นงานกระเบื้ องลายครามที่ เป นชิ้ นหลั ก มี ๘ อย างคื อ ๑. ลั บแล ๒. ขวดใหญ ป กดอกไม ใน ๓. กระถางใน ๔. กระบอกป กธู ป ๕. กระถางหน า ๖. ขวดใหญ ป กดอกไม หน า ๗. ชามลู กไม หน า ๘. เชิ งเที ยนคู หนึ่ ง และอุ ปกรณ เพิ่ มเติ มอี ก ๖ สิ่ ง ๑. กระบอกป ก เครื่ องเซี ยน ๒. ขวดป กไม ขนไก ๓.ขวดคอโต ะ ๔. ขวดป กตะเกี ยบ ๕. ตลั บเนื้ อไม ๖.กระถางว าน วิ ธี การตั้ งโต ะจี น

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by