Quarter 4/2012

ÍÑé §ËÁÕè ¶‹ ͧ: »ÃÐà¾³Õ àÃÕ Â¡¢ÇÑ Þ ¡Ô ¹¢Œ ÒÇË‹ Í ·Í§¤Ó áË‹ §ÊÂÒÁ»ÃÐà·È ªÕ ÇÔ µäÁ‹ à¤ÂËÅÑ º ³ âç¡ÅÑè ¹àÍÊâ«‹ ÈÃÕ ÃÒªÒ

ÍÑé §ËÁÕè ¶‹ ͧ »ÃÐà¾³Õ àÃÕ Â¡¢ÇÑ Þ ¡Ô ¹¢Œ ÒÇË‹ Í ·Í§¤Ó áË‹ §ÊÂÒÁ»ÃÐà·È »¡Ô ³¡Ð¾ÅÑ §§Ò¹: ÃÒ§ҹá¹Ç⹌ Á ¾ÅÑ §§Ò¹ ªÕ ÇÔ µäÁ‹ à¤ÂËÅÑ º ³ âç¡ÅÑè ¹ àÍÊâ«‹ ÈÃÕ ÃÒªÒ ÊÑ Á¾Ø ·¸ªÂÑ ¹µÕ òöðð »‚ áË‹ §¡ÒõÃÑ ÊÃÙŒ ¼ÅÔ µÀÑ ³± ¸Ñ Þ¾× ª à¡ÉµÃÍÔ ¹·ÃÕ Â OTOP àÁ× Í§ÍÙ‹ ·Í§

๑ ๘

ประเพณี เรี ยกขวั ญ

àÃ×è ͧáÅÐÀÒ¾ â´Â ÇÔ ÊØ ·¸Ô ¨Ô µÃÒ ÇÒ¹Ô ªÊÁºÑ µÔ

กะเหรี่ ยงในหน าประวั ติ ศาสตร ไทย ที่ สวนผึ้ ง จั งหวั ดราชบุ รี มี ด านที่ สำคั ญอยู ด านหนึ่ งชื่ อ ‘ด าน เจ าขว าว’ ตั้ งอยู บริ เวณเหนื อตำบลป าหวาย อาจารย วุ ฒิ บุ ญเลิ ศ ปราชญ ชาวบ านแห งอำเภอสวนผึ้ ง ได เล าว า บทบาทหน าที่ ของ ชาวกะเหรี่ ยงสวนผึ้ งในอดี ต คื อคอยดู แลเขตแดนไทยด านตะวั นตก ของเมื องราชบุ รี ในราวป พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็ จพระจุ ล- จอมเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๕ ทรงแต งตั้ ง พุ งเลี่ ยงเฮ ผู นำกะเหรี่ ยง ต นตระกู ล ‘คุ งลึ ง’ และ ‘บุ ญเลิ ศ’ เป น หลวงพิ ทั กษ คี รี มาตย นายกองด านเจ าขว าวคนแรก ได รั บเบี้ ยหวั ดรายป และต องลงไป ถื อน้ ำพิ พั ฒน สั ตยาที่ เมื องราชบุ รี ทุ กๆ สามป เช นเดี ยวกั บนายกอง ด านชายแดนสั งขละบุ รี และทรงแต งตั้ ง หลวงวิ เศษคี รี รั กษ เป น นายกองด านบ านยางหั ก อำเภอปากท อในคราวเดี ยวกั น ต อมา ในตอนปลายรั ชกาลที่ ๘ สภาพพื้ นที่ ชายแดนจั งหวั ดราชบุ รี ใน บริ เวณพื้ นที่ ชายขอบที่ เป นป าเขาทางด านตะวั นตกของไทยนี้ มี สั ตว ป าชุ กชุ มและมี ของป าที่ เป นสิ นค าออกสำคั ญของไทยในสมั ย กรุ งศรี อยุ ธยามาจนถึ งยุ คกรุ งรั ตนโกสิ นทร ตอนต นอยู มาก จึ งได อาศั ยชาวกะเหรี่ ยงที่ นี่ นำผลิ ตภั ณฑ จากป าออกมาส งลงเรื อสำเภา ไปขายเมื องจี น และส งสิ นค างาช างเข ามายั งราชสำนั กไทยด วย จึ งอาจกล าวได ว า ในเวลานั้ น ‘กะเหรี่ ยงคื อผู ผลิ ตหรื อควบคุ ม สิ นค าของป าเกื อบทั้ งหมด’

‘อั้ งหมี่ ถ อง’ เป นคำที่ ชาวกะเหรี่ ยงในจั งหวั ดราชบุ รี ใช เรี ยก ชื่ องานประเพณี ที่ จั ดสื บทอดกั นมาตั้ งแต ครั้ งบรรพบุ รุ ษ คื อ งาน ประเพณี กิ นข าวห อ หรื อ พิ ธี เรี ยกขวั ญของชุ มชนชาวกะเหรี่ ยง ในเขตจั งหวั ดราชบุ รี เพชรบุ รี และประจวบคี รี ขั นธ ที่ จั ดขึ้ นเป น ประจำทุ กป ในเดื อนเก าทางจั นทรคติ นั บเป นงานประเพณี ของ จั งหวั ดราชบุ รี ที่ มี ชื่ อเสี ยงเป นที่ รู จั กกั นดี งานหนึ่ ง คำว า ‘กะเหรี่ ยง’ มี ความหมายในภาษากะเหรี่ ยง ซึ่ งจั ด อยู ในตระกู ลจี น-ทิ เบต ว า ‘โพล ว’ แปลเป นไทยว า ‘คน’ หรื อ ‘มนุ ษยชาติ ’ ถ าจั ดแบ งชาวกะเหรี่ ยงออกตามภาษาที่ พู ด จะได เป น ๔ กลุ ม คื อ กะเหรี่ ยงโปว หรื อ โพล ว หรื อ ‘โพล ง’ กะเหรี่ ยง สะกอ กะเหรี่ ยงบเว ที่ เรี ยกตั วเองว า ‘คยา’ หรื อ ‘ยางแดง’ และ กะเหรี่ ยงพะโอ หรื อ ‘ตองสู ’ เนื่ องจากกลุ มชาวกะเหรี่ ยงสะกอ และกะเหรี่ ยงโปวที่ ตั้ งถิ่ นฐานอยู ในจั งหวั ดทางภาคกลาง โดยเฉพาะ จั งหวั ดราชบุ รี และเพชรบุ รี มี จำนวนมากที่ สุ ด จึ งทำให ภาษาของ กะเหรี่ ยงทั้ งสองกลุ ม เป นภาษาที่ ใช กั นมาก แต ไม ได หมายความ ว าชาวกะเหรี่ ยงทุ กคนจะต องรู และเข าใจทั้ งสองภาษา เพราะการ ออกเสี ยงและคำที่ ใช ยั งมี ความแตกต างกั นอยู มาก คนไทยเรี ยก ชาวกะเหรี่ ยงโปวว า ‘กะเหรี่ ยง’ เรี ยกชาวกะเหรี่ ยงสะกอว า ‘กะหร าง’ และเรี ยกชาวกะเหรี่ ยงที่ อาศั ยอยู ในพื้ นที่ ราบลุ มระหว าง หุ บเขาในจั งหวั ดราชบุ รี ว า ‘ยางน้ ำ’ กลุ มยางน้ ำนี้ เอง เป น กลุ มชาวกะเหรี่ ยงที่ ยั งคงสื บทอดและอนุ รั กษ เอกลั กษณ ของ วิ ถี ชี วิ ต ภาษา การแต งกาย ศิ ลปะการแสดง ดนตรี และ พิ ธี กรรมตามประเพณี ต างๆ ไว ได เป นอย างดี ที่ เห็ นได ชั ด คื อ ยั งคงมี คนที่ พู ดแต ภาษากะเหรี่ ยง ไม พู ดภาษาไทยมากถึ ง ประมาณร อยละ ๘๐ รู จั กชาวกะเหรี่ ยง

Angmeethong: Karen’s Tradition

to Raise Morale Angmeethong is a Karen word for the ceremony of cooking and wrapping rice in the ninth month of the lunar calendar, which aims at raising the morale of Karens in Ratchaburi province. The ceremony was relayed by their ancestors.

ชาวกะเหรี่ ยงในจั งหวั ดราชบุ รี

อาจารย เดชา ชี ช วง ปราชญ ชาวบ านผู นำชุ มชนชาวไทย กะเหรี่ ยง และประธานสภาวั ฒนธรรมอำเภอบ านคา เล าว า ชาว กะเหรี่ ยงน าจะเข ามาอาศั ยอยู ที่ บ านโป งกระทิ งบนนานกว า ๘๐ ป แล ว สภาพพื้ นที่ ส วนใหญ ในเวลานั้ นเป นป าซึ่ งมี สั ตว ป าอยู ชุ กชุ ม ชาวบ านที่ นี่ ทำมาหากิ นโดยการปลู กข าว ปลู กพริ ก ตามแบบวิ ถี ชี วิ ตของคนกะเหรี่ ยง เพราะชาวกะเหรี่ ยงถื อว า ข าวเป นสิ่ งสำคั ญ ที่ สุ ดในชี วิ ต ป จจุ บั น มี ชาวกะเหรี่ ยงหรื อชาวไทยตะนาวศรี อาศั ย อยู เกื อบครึ่ ง เป นหมู บ านที่ ยั งรั กษาประเพณี เทศกาลเดื อนเก า ‘อั้ งหมี่ ถ อง’ หรื อประเพณี กิ นข าวห อ ที่ ชาวกะเหรี่ ยงในเขตราชบุ รี - เพชรบุ รี ร วมใจสื บทอดกั นมาได อย างต อเนื่ อง

เทศกาลเดื อนเก า ชาวกะเหรี่ ยงเชื่ อว าคนเรามี ขวั ญอยู ทั้ งหมด ๓๗ ขวั ญ เมื่ อ ตายลง ขวั ญก็ จะละทิ้ งไป แม ขณะยั งมี ชี วิ ตอยู ขวั ญก็ อาจจะหนี ไป ท องเที่ ยว หรื อไม ก็ ถู กผี หรื อวิ ญญาณชั่ วร ายกั กขั งหรื อทำร ายเอาได เป นเหตุ ให เจ าของขวั ญเจ็ บไข ได ป วย ต องรั กษาด วยการเรี ยกขวั ญ กลั บคื นมา ประเพณี กิ นข าวห อ หรื ออั้ งหมี่ ถ อง ตามภาษากะเหรี่ ยง ราชบุ รี ที่ บางครั้ งเรี ยกว าประเพณี รั บขวั ญวั นกิ นข าวห อ หรื องาน บุ ญกิ นข าวห อนี้ เกิ ดจากความเชื่ อที่ ว า ‘เดื อนหล าคอก’ หรื อเดื อน เก าของกะเหรี่ ยง ซึ่ งตกอยู ในราวเดื อนสิ งหาคมตามปฏิ ทิ นสากล เป นเดื อนไม ดี เพราะเป นช วงเวลาที่ บรรดาวิ ญญาณชั่ วร ายออก หากิ นและจะกิ นขวั ญของคนเรา ทำให เจ็ บป วยหรื อเสี ยชี วิ ตได จึ งต องมี การเรี ยกขวั ญให คื นมาอยู กั บตั ว เด็ กที่ เกิ ดในเดื อนนี้ จะ ต องมี การปฏิ บั ติ เป นพิ เศษ คื อต องผู กแขนและข อเท าด วยด าย สี แดง กำหนดจั ดงาน เมื่ อเดื อนหล าคอกเวี ยนมาถึ ง พื ชพั นธุ ธั ญญาหารผลาหาร กำลั งเจริ ญงอกงาม หลั งจากที่ หลายเดื อนก อนหน านั้ น ผู คนต อง เหน็ ดเหนื่ อยตรากตรำกั บการทำงานในไร นาป าเขา ดั งนั้ น ระหว าง รอให พื ชผลงอกงาม เก็ บเกี่ ยวได จึ งมี เวลาว างพอที่ จะกลั บไปรวม อั้ งหมี่ ถ อง

ญาติ ที่ บ านเกิ ดได ชาวกะเหรี่ ยงราชบุ รี ทุ กครอบครั วในทุ กหมู บ าน จึ งกำหนดจั ดงานประเพณี อั้ งหมี่ ถ องขึ้ นภายในเดื อนเก านั บทาง จั นทรคติ แต จะเป นวั นใดนั้ นขึ้ นอยู กั บความพร อมและข อตกลง ร วมกั นของทุ กหมู บ าน หรื ออาจให หั วหน าหมู บ านหรื อผู อาวุ โสใน หมู บ านกำหนด ส วนใหญ ถื อเอาวั นพระเป นเกณฑ แต จะนิ ยมจั ด ในวั นขึ้ น ๑๕ ค่ ำ ป จจุ บั นมั กเลื อกจั ดในวั นเสาร หรื ออาทิ ตย เพื่ อ ให ลู กหลานที่ ไปเรี ยนหรื อไปทำงานในต างถิ่ นมาร วมพิ ธี ได สะดวก น าสั งเกตว า แต ละหมู บ านจะจั ดให เหลื่ อมวั นกั น เพื่ อให ญาติ พี่ น อง หรื อเพื่ อนฝู งในหมู บ านมี โอกาสผลั ดกั นไปมาหาสู กิ นข าวห อ และร วมสนุ กในงานของชาวกะเหรี่ ยงต างหมู บ านได โดยทั่ วไป ประเพณี นี้ ใช เวลา ๔ วั น แต ในป จจุ บั น ลดลงเหลื อเพี ยง ๒-๓ วั น เท านั้ น ร วมใจห อข าว ก อนวั นงานประมาณ ๒-๓ วั น ชาวกะเหรี่ ยงจะต องเตรี ยม สิ่ งของที่ ใช ในการห อข าว คื อ วั นแรกเป นการเตรี ยมใบผาก (ใบไผ ชนิ ดหนึ่ ง) หรื อใบตอง มะพร าว น้ ำตาลหรื อน้ ำผึ้ ง ตอกไม ไผ และ ข าวเหนี ยวดิ บ เริ่ มจากคนในครอบครั วและญาติ พี่ น องช วยกั น ห อข าว โดยนำข าวเหนี ยวกรอกลงในใบตองหรื อใบผากที่ ขึ้ นเป น รู ปกรวย ยาวประมาณนิ้ วมื อ เหลื อขอบปากกรวยไว สำหรั บพั บให มิ ดชิ ด แล วใช เส นตอกพั นให แน นกั นข าวร วงจากห อ ข าวห อของ กะเหรี่ ยงนี้ มี ลั กษณะคล ายกั บข าวต มน้ ำวุ นของไทย ข าวห อที่ ใช ในพิ ธี เรี ยกขวั ญเรี ยกว า ‘ข าวครู ’ มี ลั กษณะพิ เศษ คื อ ใช ไม ไผ ริ้ วขนาดนิ้ วมื อท อนเดี ยว หรื อแขนงไม ไผ ยาวศอกเศษ มาจั กแยกออกเป นตอกเส นเล็ กๆ ตามจำนวนที่ ต องการ แล วมั ด ห อข าวแบบธรรมดารวมกั นเป นพวง บ านหนึ่ งจะมี ๑ พวง ถื อเป น การรวมพี่ รวมน อง หากครอบครั วใดมี คนเกิ ดเดื อนเก า จะต องทำ ข าวครู เพิ่ มอี กหนึ่ งพวง และมั กจะทำเกิ นจำนวนอายุ เช น คนเกิ ด เดื อนเก าที่ มี อายุ ๔๐ ป ต องจั กตอกเพื่ อมั ดข าวห อเป นพวงให ได มากกว า ๔๐ ห อ คื อมี นั ยว าให มี อายุ ยื นยาวกว า ๔๐ ป ข าวครู นี้ เมื่ อเสร็ จพิ ธี แล ว จะนำไปบู ชาไว บนหิ้ งพระหรื อหั วนอนตลอดป คุ ณโยธิ น อ่ ำแห ผู ช วยพนั กงานพิ ทั กษ ป า หน วยป องกั น รั กษาป าที่ ๔ โป งกระทิ ง ชาวพระประแดง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ผู ให ความอนุ เคราะห เรื่ องข อมู ลและการถ ายภาพงานประเพณี อั้ งหมี่ ถ องในครั้ งนี้ ช วยอธิ บายเพิ่ มเติ ม จากประสบการณ ที่ ได เข า ไปเป นสมาชิ กคนหนึ่ งในครอบครั วชาวกะเหรี่ ยงบ านโป งกระทิ งบน มานานกว าสิ บป ว า “ข าวห อจำนวนมาก ที่ นำมามั ดไว ด วยกั นเป นพวง ด วยแขนง ไม ไผ เส นเดี ยวที่ จั กแยกเป นตอกเส นเล็ กๆ เหมื อนการแตกกิ่ งก าน สาขานั้ น ก็ เปรี ยบได กั บการแตกลู กแตกหลานออกไปเป นหลาย ครอบครั ว แต ยั งคงมี ความสามั คคี กลมเกลี ยวเป นน้ ำหนึ่ งใจเดี ยว กั น การห อข าวนี่ ตามปกติ จะห อกั นเป น ๓ แบบ มี ข าวห อตั วผู หมายถึ ง พ อ ข าวห อตั วเมี ย หมายถึ ง แม และข าวห อธรรมดา หมายถึ ง ลู กๆ”

หลั งจากห อข าวเสร็ จ จะนำไปแช น้ ำทิ้ งไว หนึ่ งคื นหรื อหนึ่ งวั น เพื่ อให เมล็ ดข าวอมน้ ำ เมื่ อนำไปต มจะทำให สุ กง ายและทั่ วถึ ง ในวั นที่ สองซึ่ งเป นวั นสุ กดิ บ ก็ เริ่ มนำข าวห อทั้ งหมดลงต มในหม อ ป บ หรื อกระทะใบบั วตามแต สะดวก เคี่ ยวน้ ำกะทิ และเตรี ยม อุ ปกรณ เซ นไหว ของที่ กิ นคู กั นกั บข าวห อ คื อ น้ ำจิ้ ม ในสมั ยก อน ข าวห อจะจิ้ มกิ นกั บน้ ำผึ้ ง แต ป จจุ บั นปรั บเปลี่ ยนมาเป นจิ้ มกั บ มะพร าวเคี่ ยวกั บน้ ำตาลหรื อน้ ำอ อย คล ายกั บหน ากะฉี กของ คนไทย โดยการเคี่ ยวกะทิ ให งวด ใส มะพร าวขู ดและน้ ำตาลป บ หรื อน้ ำอ อยลงไปกวนจนน้ ำตาลเข าเนื้ อได ที่ เรี ยกขวั ญ กิ นข าวห อ ช วงหั วค่ ำก อนวั นงาน ผู นำหมู บ านจะยิ งป นขึ้ นฟ าเป น สั ญญาณเริ่ มพิ ธี ลู กบ านต างพากั นขานรั บด วยการตี เกราะ เคาะป บ ยิ งป น หรื อจุ ดประทั ด เสี ยงดั งกึ กก องต อเนื่ องกั นไปทั่ วทั้ งหมู บ าน เพื่ อให ขวั ญที่ อยู ไกลๆ ได ยิ น รั บรู แล วรี บเดิ นทางกลั บบ าน ในคื นนี้ ทุ กบ านจะเป ดประตู หน าต างไว ตลอดคื น ให ขวั ญที่ เดิ นทางกลั บมา เข าบ านได ก อนรุ งอรุ ณของวั นใหม ในอดี ต การทำพิ ธี เรี ยกขวั ญเป นหน าที่ ของญาติ ผู ใหญ ที่ เป น หญิ ง เช น ย า ยาย หรื อทวด เพราะไม คดข าวเป นสั ญลั กษณ ที่ สื่ อความหมายถึ งแม บ าน ผู ทำพิ ธี จะนำสำรั บที่ จั ดเตรี ยมไว สำหรั บ รั บขวั ญ คื อ กระด ง กระบุ ง ถั ง หรื อถาดที่ ใส ข าวห อที่ ต มสุ กแล ว กล วย อ อย มะพร าว ยอดดาวเรื อง น้ ำสะอาด เที ยน พวงข าวครู และด ายสี แดงสำหรั บผู กข อมื อ รวมทั้ งของใช ส วนตั วของแต ละคน ที่ เป นเครื่ องประดั บ เช น สร อยเงิ น กำไลเงิ น มาตั้ งไว ริ มบั นไดเรื อน แล วใช ไม คดข าวหรื อทั พพี เคาะที่ หั วบั นไดหรื อแม บั นไดพร อมกั บ กล าวเรี ยกขวั ญ แต ในป จจุ บั น ชาวกะเหรี่ ยงพากั นปลู กตามแบบ สมั ยใหม ชั้ นเดี ยวบ าง สองชั้ นบ าง ผู ที่ อยู บ านชั้ นเดี ยว จึ งใช การ เคาะเรี ยกขวั ญตรงกรอบประตู ทางเข าบ านแทน ตลอดคื นวั นสุ กดิ บ ชาวกะเหรี่ ยงจะไม หลั บไม นอน หนุ มสาว จะร องเพลงเกี้ ยวพาราสี กั น เล นดนตรี หรื อมี การละเล นต างๆ เป น ที่ สนุ กสนานระหว างรอให ขวั ญเดิ นทางกลั บมา ที่ บ านโป งกระทิ งบน ในตอนค่ ำ มี การจั ดงานออกร านขายของ ขายอาหาร รวมทั้ งร าน

เกมการละเล นสำหรั บเด็ ก และมี การจั ดแสดงดนตรี ที่ บริ เวณ ลานโพธิ์ - ลานกิ จกรรมอั นเป นศู นย รวมของคนในหมู บ าน - ที่ เรี ยก กั นสั้ นๆ ว า ‘ต นโพธิ์ ’ อี กด วย ตอนเช ามื ดของวั นรุ งขึ้ น ซึ่ งเป นวั นงาน จะมี การยิ งป น จุ ด ประทั ด ตี เกราะ เคาะป บ เสี ยงดั งกึ กก องไม แพ คื นวาน ผู อาวุ โส หญิ งในบ าน จะใช ไม คดข าวเคาะแม บั นไดหรื อกรอบประตู พร อมกั บกล าวเรี ยกขวั ญที่ อยู ไกล ยั งเดิ นทางมาไม ถึ งอี กครั้ งหนึ่ ง จากนั้ น ลู กหลานจะมานั่ งรวมกั นบนระเบี ยงบ าน หรื อชานเรื อน ตรงหน าบั นได หรื อตรงกลางบ านตามแต สะดวก ผู อาวุ โสประจำ บ านจะนำเครื่ องรั บขวั ญที่ จั ดเตรี ยมไว มาทำพิ ธี เรี ยกขวั ญเพื่ อ ความเป นสิ ริ มงคล ผู ถู กเรี ยกขวั ญจะยื่ นมื อทั้ งสองข างที่ วางชิ ดกั น ไปข างหน า ให ผู เรี ยกขวั ญได ทำพิ ธี เรี ยกขวั ญ เริ่ มจากผู เฒ าที่ มี

ที่ บ านโป งกระทิ งบน หลั งพิ ธี เรี ยกขวั ญของแต ละครอบครั ว สิ้ นสุ ดลง ชาวบ านทั้ งชายและหญิ ง เด็ กและผู ใหญ จากทุ กครั วเรื อน ต างพากั นแต งตั วชุ ดกะเหรี่ ยงตั ดเย็ บจากผ าฝ ายที่ ย อมและทอมื อ ตกแต งด วยด ายสี และเมล็ ดพื ชอย างสวยงาม เพื่ อร วมกั นใส บาตร แก พระภิ กษุ สงฆ จากวั ดประจำหมู บ าน หลั งจากการใส บาตร ก็ มี การแสดงทางวั ฒนธรรม เป นการร องเพลงประกอบดนตรี พื้ นถิ่ น แล วจึ งถึ งเวลากิ นข าวห อและอาหารอื่ นๆ ที่ ชาวบ านนำมาร วมกั น หลั งจากร วมกิ จกรรมในช วงเช าแล ว แต ละครอบครั วก็ จะ ออกไปเยี่ ยมเยื อนและร วมกิ นอาหารกั บครอบครั วอื่ นที่ เตรี ยมจั ด ข าวห อไว คอยต อนรั บ พวกหนุ มสาวพากั นแวะขึ้ นบ าน ไปเยี่ ยม เยื อนเพื่ อชิ มข าวห อของบ านอื่ นบ าง เป นการผู กไมตรี หรื อไม ก็ เลื อกที่ จะร องเพลง ตั้ งวงเล นสะบ า เล นดนตรี เป าแคน หรื อจั ด การละเล นอื่ นๆ กั นอย างสนุ กสนาน นอกจากนี้ ยั งมี ชาวกะเหรี่ ยง จากหมู บ านอื่ นๆ ในเขตจั งหวั ดราชบุ รี เพชรบุ รี และประจวบ- คี รี ขั นธ ที่ อยู ไกลออกไปมาร วมกิ นข าวห อด วย เด็ กวั ยรุ นต างสนุ ก กั บการพากั นออกเที่ ยวชิ มข าวห อไปทั่ วหมู บ าน บรรดาพ อเฒ า แม เฒ าก็ สุ ขใจ เพราะลู กหลานกลั บมาเยี่ ยมบ านและอยู กั นพร อม หน า เป นโอกาสให ได พบปะกั บพี่ ป า น า อา น อง หรื อญาติ สนิ ท ที่ อาจไม เคยพบหน ากั น ให ได รู จั ก มี ความรั ก ความผู กพั น และ ความสามั คคี ขึ้ นในหมู ญาติ พี่ น อง ป จจุ บั น ประเพณี เรี ยกขวั ญกิ นข าวห อของชาวกะเหรี่ ยง ราชบุ รี นอกจากจะช วยเสริ มสร างความสั มพั นธ ทางสั งคมในหมู ชาวกะเหรี่ ยงด วยกั นได เป นอย างดี แล ว ยั งเป นที่ รู จั กและสนใจ ของชาวไทยในจั งหวั ดอื่ นๆ ที่ หาโอกาสมาร วมงานนี้ กั นมากขึ้ น ผู ที่ สนใจจะไปร วมงานเทศกาลเดื อนเก า ประเพณี เรี ยกขวั ญกิ น ข าวห อนี้ ควรหาเวลาไปร วมงานไม น อยกว า ๓-๔ วั น เพราะช วง เวลาสำคั ญช วงหนึ่ งของงานประเพณี นี้ คื อ การได ร วมทำข าวห อ กั บชาวกะเหรี่ ยง นอกเหนื อไปจากความตื่ นใจที่ ได เข าร วมในพิ ธี เรี ยกขวั ญ ความสุ ขจากการชมการแสดง ฟ งเพลงกะเหรี่ ยงท วง ทำนองไพเราะอ อนหวานและสนุ กสนาน รสชาติ หวานหอมของ ข าวห อ ผสมผสานกั บน้ ำใจไมตรี อั นใสบริ สุ ทธิ์ ที่ ได รั บจากชาว กะเหรี่ ยงในงานบุ ญเทศกาลเดื อนเก านี้

แหล งข อมู ล - องค การบริ หารส วนตำบลบ านคา อำเภอบ านคา จั งหวั ดราชบุ รี - สำนั กงานเกษตรอำเภอสวนผึ้ ง จั งหวั ดราชบุ รี - เครื อข ายกะเหรี่ ยงเพื่ อวั ฒนธรรมและสิ่ งแวดล อม ราชบุ รี - กลุ มเยาวชนต นกล ารั กษ ป า บ านโป งกระทิ ง - สถาบั นวิ จั ยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห - งานวิ จั ยเรื่ องการศึ กษาสำรวจชุ มชนกะเหรี่ ยง บ านห วยนํ้ าหนั ก อํ าเภอสวนผึ้ ง จั งหวั ดราชบุ รี ของนิ สิ ตชั้ นป ที่ ๕ โปรแกรมวิ ชาสั งคมศึ กษา คณะครุ ศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏบ านสมเด็ จเจ าพระยา, ๒๕๕๓ - ทํ าเนี ยบชุ มชนบนพื้ นที่ สู ง ๒๐ จั งหวั ดในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ / กรมพั ฒนาสั งคมและสวั สดิ การ กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคง ของมนุ ษย , องค การทุ นสำหรั บเด็ กแห งสหประชาชาติ (UNICEF) ขอขอบคุ ณ - โครงการภาษาศาสตร ภาษากะเหรี่ ยง ภาควิ ชาภาษาศาสตร คณะอั กษรศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย - รองศาสตราจารย สุ วั ฒนา เลี่ ยมประวั ติ คณะอั กษรศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร - คุ ณจารุ พั นธ พึ่ งรั ตน โรงเรี ยนบ านโป งกระทิ งบน - คุ ณโยธิ น อ่ ำแห หน วยป องกั นรั กษาป าที่ ๔ โป งกระทิ ง - คุ ณรวย ชี ช วง ผู นำชุ มชนชาวไทยกะเหรี่ ยง จั งหวั ดราชบุ รี - คุ ณเกรี ยงไกร ชี ช วง กลุ มเยาวชนต นกล ารั กษ ป า บ านโป งกระทิ ง - คุ ณจิ ราพร กาญจนสุ พรรณ อาวุ โสสู งสุ ดในครอบครั วและรองลงไปตามลำดั บ ผู อาวุ โสชายจะ ผู กแขนให ผู อาวุ โสหญิ งก อน แล วจึ งสลั บกั นผู ก จากนั้ น ลู กหลาน ก็ ทยอยกั นเข าไปไหว ขอพรให ผู อาวุ โสผู กข อมื อให ขั้ นตอนนี้ ถื อว า เป นช วงสำคั ญของพิ ธี ในการผู กด ายแดงนั้ น จะต องจุ มด ายลงใน น้ ำก อน แล วดึ งเส นด ายมาถู ไปมาที่ แขนพร อมกล าวคำเรี ยกขวั ญ นำด ายพั นข อมื อสามรอบผู กด วยเงื่ อนตายทั้ งสองมื อ เสร็ จแล ว ผู ทำพิ ธี จะนำข าวห อ ยอดดาวเรื อง อ อย กั บเศษด ายแดงที่ อยู ใน ตะกร า ถั ง หรื อกระบุ งที่ ใช ทำพิ ธี มาวางลงบนศี รษะ ให ผู รั บขวั ญ หยิ บมาถื อไว ส วนยอดดาวเรื องนั้ นเหน็ บไว ที่ ใบหู ถ ามี แขกผู มา เยื อนอยู บนบ านในวั นงานด วย ก็ จะได รั บเชิ ญให ร วมพิ ธี ผู กข อมื อ ด วย เป นการให เกี ยรติ แก แขก เสมื อนการนั บว าเป นญาติ อี กคนหนึ่ ง ของครอบครั ว ของที่ ใช เรี ยกขวั ญเฉพาะตั วของแต ละคน จะต อง เก็ บรั กษาไว ที่ หั วนอนของตน ส วนด ายสี แดงนั้ น หากเก็ บรั กษาไว ได จนถึ งเทศกาลในป ต อไป ถื อว าเป นสิ ริ มงคลแก ตนเอง

วิ สุ ทธิ จิ ตรา วานิ ชสมบั ติ จบการศึ กษาปริ ญญาตรี ด านภาษาอั งกฤษ จากคณะอั กษรศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย ปริ ญญาโท ด าน Broadcasting (TV Production) จาก Boston University สหรั ฐอเมริ กา

อดี ตผู ดำเนิ นรายการ - ผลิ ตรายการโทรทั ศน และบรรณาธิ การวารสาร “ความรู คื อประที ป” ป จจุ บั นเป นผู จั ด - ผู ดำเนิ นรายการวิ ทยุ เพื่ อการศึ กษา นั กเขี ยน - นั กแปลอิ สระ และกรรมการตั ดสิ นรางวั ลโทรทั ศน ทองคำ

ทองคำ

Siamese Gold

Gold was a product traded in the Sukhothai period as shown in the first stone inscription of King Ramkamhaeng. Besides, Sukhothai people made gold Buddha images. In the Ayutthaya period, gold was acquired from winning wars, presents from other kingdoms and trading.

â´Â ÍÒ¹¹· µÃÑ §µÃÕ ªÒµÔ

แม ว าอยุ ธยาจะไม พบหลั กฐานการพบแร ทองคำ ก็ ตาม แต จากการที่ อยุ ธยาถื อว าเป นประเทศ ที่ มี แสนยานุ ภาพทางการทหารและมี ความ สามารถทางการค า จึ งกล าวได ว าอยุ ธยาได ทองคำมาด วยสามวิ ธี การคื อ ๑. จากชั ยชนะ ในสงคราม ๒. จากเครื่ องบรรณาการจาก ประเทศราช ๓. จากการค าขาย

ทองคำแห งสยามช วงรั ตนโกสิ นทร ในสมั ยรั ตนโกสิ นทร  มี การใช ทองในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธยอดฟ าจุ ฬาโลก และพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล า นภาลั ย ได ทรงนำเอาผ าลายทองคำบางสะพานและทองคำจี น แจกจ ายข าราชการแทนเบี้ ยหวั ด ในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล าเจ าอยู หั ว ได เสด็ จไปทอดพระเนตรสุ ริ ยุ ปราคาที่ หว ากอ จ.ประจวบคี รี ขั นธ เมื่ อทอดพระเนตรแล วได พระราชทาน ทองคำบางสะพานหนั ก ๑ บาทแก ทุ กคนที่ ตามเสด็ จ ในป พศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว มี หลั กฐานปรากฏว า มี การทำเหมื องแร ทองคำที่ กบิ นทร บุ รี โดย ช างคนไทยที่ สำเร็ จการศึ กษาด านวิ ศวกรรมจากสก อตแลนด คื อ พระปรี ชากลการ (สำอาง อำมาตยกุ ล) แต ภายหลั งได ป ดกิ จการลง ในป ๒๔๒๒ ป จจุ บั นมี เหมื องแร ทองคำธาตรี ที่ จั งหวั ดพิ จิ ตร บริ ษั ท อั ครา ไมนิ่ ง จำกั ด ได รั บสั มปทานในการขุ ดแร ส วนการนำเข าทองคำมา ในประเทศไทยมี การนำเข าทองคำมาจากประเทศออสเตรเลี ย สวิ ตเซอร แลนด และทวี ปแอฟริ กา เมื่ อแรกมี ช างชาวจี นทำทองในสยาม กรุ งเทพฯ เป นจุ ดหมายปลายทางของชาวจี นจำนวนมาก ที่ ต องการออกมาแสวงหาหนทางใหม ให กั บชี วิ ตตั วเอง เช นเดี ยวกั บ ชาวจี นที่ ชื่ อ ตั้ งโต ะกั ง (โต ะกั งแซ ตั้ ง) เข ามาในสยามในสมั ยรั ชกาล ที่ ๕ เมื่ อเข ามาแรกๆ จี นโต ะกั งไม ได มี ทรั พย สิ นเงิ นทองอะไรมา มากมาย มี แต ความสามารถในการทำทองเท านั้ น แรกเริ่ มที เดี ยว จี นโต ะกั งทำได เพี ยงตั้ งโต ะริ มถนนบริ เวณเยาวราชรั บทำทอง โดย รั บจ างทำทองจากทองคำใบใหญ (ทองคำใบใหญ คล ายทองแท ง ในป จจุ บั นแต เรี ยกชื่ อแตกต างกั น จากการสอบถามคุ ณกิ ตติ และ คุ ณคำปอน ผู นำชมพิ พิ ธภั ณฑ ทองคำได เล าให ฟ งว า “สั นนิ ษฐาน ว าทองคำใบใหญ คงเป นทองนำเข ามาจากต างประเทศมากกว า ที่ ทางสยามจะมี เหมื องทองทำเอง”) จากคนไทยที่ มี ฐานะดี ให มาทำ เป นแหวนทองบ าง กำไลทองบ าง สร อยทองบ าง ที่ เรี ยกในสมั ยนี้ ว าทองรู ปพรรณ จี นโต ะกั งเป นช างทองที่ มี ความสามารถ มี ความ

ผู เขี ยน ได เห็ นการเปลี่ ยนแปลงราคาของทอง จากราคาไม กี่ พั นบาทต อหนึ่ งบาท เพิ่ มเป นสองหมื่ นกว าบาทในป จจุ บั น ทำให มี ความสนใจเกี่ ยวกั บทองคำ จึ งได พยายามค นหาข อมู ลจากหลาย แหล งหนั งสื อเก าและได สอบถามจากคำบอกเล าของคนเก าๆ จนได ข อมู ลพอสมควรและประสงค จะเผยแพร ข อมู ลเหล านี้ ให แก เพื่ อนนั กอ านทั้ งหลายดั งความต อไปนี้ ทองคำแห งสยามเมื่ อแรกเริ่ ม สมั ยสุ โขทั ย จากหลั กฐานเก าแก ที่ สุ ดพบบนศิ ลาจารึ ก พ อขุ นรามคำแหงหลั กที่ ๑ ด านที่ ๑ บรรทั ดยี่ สิ บเอ็ ด กล าวถึ ง ทองคำในฐานะสิ นค าอย างหนึ่ ง ความว า “จั กใคร ค าม าค า จั กใคร ค าเงิ นค าทองค า ไพร ฟ าหน าใส” และจากศิ ลาจารึ กหลั กที่ ๑ ด านที่ ๒ บรรทั ด ๒๔ ความว า “พระพุ ทธรู ปทองคำ มี อั ฐารส มี พระพุ ทธรู ป” นอกจากนี้ หลั กฐานที่ เป นรู ปธรรมที่ สามารถเห็ นจนป จจุ บั น นี้ ได แก พระพุ ทธรู ปแบบสุ โขทั ย นามว า พระสุ โขทั ยไตรมิ ตร ปางมารวิ ชั ยขั ดสมาธิ ถื อเป นพระพุ ทธรู ปทองคำที่ ใหญ ที่ สุ ดในโลก สร างโดยช างสุ โขทั ย ป จจุ บั นประดิ ษฐานอยู ที่ วั ดไตรมิ ตรวิ ทยาราม กรุ งเทพ ครั้ นมาถึ งสมั ยอยุ ธยา แม ปรากฏว าตลอดอายุ ๔๑๗ ป ที่ อยุ ธยาเป นเมื องหลวง ชาวอยุ ธยานิ ยมใช ทองคำอย างแพร หลาย จากพระมหากษั ตริ ย ต อเนื่ องมาจนขุ นนาง ตลอดจนไพร ฟ า ข าแผ นดิ น แต ก็ ไม ปรากฏหลั กฐานที่ แน ชั ดได เลยว ามี การค นพบ ทองคำในเขตกรุ งศรี อยุ ธยาเลยแม แต ครั้ งเดี ยว ยกเว นการพบทอง แขวงเมื องบางสะพานในรั ชสมั ยพระเจ าบรมโกศ

ขยั นอดทน และรู จั กอดออม จนสามารถเก็ บสะสมเงิ นได พอสมควร ก็ มาขอเช าห องแถวริ มถนนเยาวราชเป ดเป นร านทำทองเรื่ อยมา ต อมาจี นโต ะกั งได แต งงานกั บอำแดงเหลื อบ หญิ งชาวไทยเป น ภรรยา กิ จการทำทองได เจริ ญเติ บโตเรื่ อยมา ในช วงระยะเวลานั้ น มี ชาวจี นที่ เป นช างทำทองเช นเดี ยวกั บจี นโต ะกั งด วยเหมื อนกั น ช างจี นทำทองที่ สามารถสร างเนื้ อสร างตั วจนสามารถตั้ งร านทอง ได ในช วงเวลานั้ นมี สี่ ร านด วยกั น คื อ ๑. เซ งสุ งหลี ๒. ตั้ งโต ะกั ง หรื อ โต ะกั งแซ ตั้ ง ๓. หงี สุ ยเฮง ๔. อี๊ สุ งเมย ร านทองทั้ งสี่ ร านนี้ ต อมาได เจริ ญก าวหน าเป นร านทองใหญ บริ เวณถนนเยาวราช เรี ยกว า ร านค าทองใหญ สี่ ร าน ในเวลาต อมา ร านทองใหญ ทั้ งสี่ ร านได ร วมกั นทำข อตกลงว า ผู ซื้ อคนใดก็ ตาม เมื่ อจะขายทองจากสี่ ร านทองใหญ นี้ สามารถนำทองมาขายคื น ในราคาเดี ยวกั น ที่ ร านทองทั้ ง ๔ ร าน คุ ณคำปอนได แจ งแก ผู เขี ยน ว า ป จจุ บั นร านทองใหญ ทั้ งสี่ ในอดี ตเหลื อแต ห างตั้ งโต ะกั งร านเดี ยว และห างทองตั้ งโต ะกั งป จจุ บั นนี้ มาถึ งรุ นที่ สี่ แล ว ห างทองตั้ งโต ะกั ง ได สร างอาคารใหม และได รั บพระราชทานหนั งสื ออนุ ญาตให ใช ครุ ฑพระราชทานเมื่ อป พ.ศ. ๒๔๖๔ สมั ยพระบาทสมเด็ จพระ มงกุ ฎเกล าเจ าอยู หั ว และต อมา ทางห างทองตั้ งโต ะกั งได สร าง อาคารบริ เวณถนนเยาวราช ถนนวานิ ช ๑ เป นอาคาร ๗ ชั้ น เป น ที่ ตั้ งของร านตั้ งโต ะกั ง ที่ ชั้ น ๒-๔ จั ดเป นพิ พิ ธภั ณฑ ทองคำ จั ดทำ ขึ้ นเพื่ อเผยแพร ความรู เกี่ ยวกั บการทำทองให แก ผู สนใจเข าชม เป นสถานที่ ศึ กษาวิ วั ฒนาการของเครื่ องมื ออุ ปกรณ ทำทองในสมั ย ก อน เช น แป นดึ งลวด ม าชั กลวดหรื อเตี ยงดึ งลวด แท นตี ทอง เบ าหลอมยิ ปซั่ ม บล็ อกทองแท ง เบ าหลอมไฟฟ า กะทะต มทอง เครื่ องป มตั ดกระแทก แม พิ มพ บนแผ นทอง บล็ อกแม พิ มพ ตราชั่ ง ทอง ตราชั่ งทองแบบพกพา ไหน้ ำกรด เทคนิ คการทำทองในสยาม ทองเป นแร ที่ มี ความคงทนถาวร สามารถสร างเป นงานศิ ลปะ โดยการประดิ ษฐ ลวดลาย ประดั บประดาด วยอั ญมณี เพื่ อให เกิ ด คุ ณค า เทคนิ คการทำทองในอดี ตมี หลายวิ ธี คื อ การหุ ม เป นการตี ทองให เป นแผ นบางๆ แล วนำมาห อหุ ม ภาชนะหรื อวั ตถุ สิ่ งของให เรี ยบ อาทิ พระพุ ทธรู ป ฝ กด ามมี ด ฯลฯ เลี่ ยม การหุ มที่ ขอบ ที่ ปลาย เช น ยอดฉั ตร พระเกตุ มาลา ฯลฯ หุ มแผลง วิ ธี หุ มพระพุ ทธรู ป โดยใช แผ นทองคำบุ หุ ม แล วตรึ ง ด วยทองตลอดองค พระ อาจใช ตะปู หรื อลวดทองเย็ บก็ ได การป ด รี ดทองให บางที่ สุ ด แล วนำแผ นทองไปป ดบนรั ก หรื อ น้ ำยาอื่ นที่ เรี ยกว าลงรั กป ดทอง การบุ การตี ให เข ารู ปตามต องการ หรื อการเอาทอง หรื อวั ตถุ แผ นบางๆ หุ มข างนอกหรื อรองข างใน

การดุ น ทำให แผ นทองหรื อโลหะลอยนู นขึ้ นมา การหล อ การนำทอง เทลงในแม พิ มพ ที่ ทำขึ้ น การสลั ก การแกะลวดลาย โดยใช วั ตถุ มี คมปลายแหลม แกะ สลั กเป นลวดลายรู ปต างๆ ลงในโลหะหรื อทอง กะไหล การเคลื อบโลหะด วยเงิ นหรื อทอง การคร่ ำ การเอาทองหรื อเงิ นฝ งเป นลวดลายลงในโลหะ ด าม หรื อฝ กมี ดพร า สมั ยโบราณนิ ยมมากเรี ยกว า คร่ ำเงิ นหรื อคร่ ำทอง ตะทอง การทาทองเพี ยงบางส วน เพื่ อเน นความเด นของ ลวดลาย เช น ขั นถมตะทอง เป ยกทอง คื อการละลายทองด วยปรอท นำมาทาลงบนวั ตถุ เช น การเป ยกทองทาบนชั น หรื อภาชนะไล ปรอทด วยความร อน ทองจะเกาะติ ดแน น ทองแผ ลวด การเอาทองคำเปลวติ ดลงบนกระดาษ สำหรั บ ทำระบายเป นขอบ เช น มหาเศวตฉั ตร ผ าเขี ยนทอง เป นภู ษาทรงของพระมหากษั ตริ ย ใช ยางมะเดื่ อ เขี ยนลายบนผ า แล วนำเอาทองคำเปลวติ ดลงบนยางมะเดื่ อ

ถนนเยาวราชเป นถนนที่ มี ลั กษณะเปรี ยบเสมื อนดั่ งลำตั วของมั งกร ที่ โค งกลั บไปมาได รู ปที่ ดี แห งลำตั วมั งกร ตลอดแนวถนนเยาวราช เป นที่ ตั้ งของร านทองชุ มนุ มกั นกว า ๑๓๐ ร าน ช วยเสริ มลั กษณะ แห งมั งกรทองที่ ชั ดเจนขึ้ น ส วนหั วมั งกรก็ คื อ บริ เวณซุ มประตู จี น เฉลิ มพระเกี ยรติ (วงเวี ยนโอเดี ยนเดิ ม) และ ณ บริ เวณที่ เป นจุ ด บรรจบของถนนเยาวราชกั บถนนเจริ ญกรุ ง ยั งเป นที่ ตั้ งของวั ด ไตรมิ ตรวิ ทยาราม ซึ่ งเป นที่ ประดิ ษฐานพระพุ ทธรู ปทองคำที่ มี ขนาด ใหญ ที่ สุ ดในโลก ซึ่ งเข าลั กษณะหั วมั งกรทองที่ โดดเด น การสร าง ซุ มประตู เฉลิ มพระเกี ยรติ นี้ จึ งเปรี ยบเสมื อนการสวมใส มงกุ ฎ ให แก หั วมั งกรทอง เป นการเพิ่ มพลั งอำนาจแก ทำเลเป นอย างดี ส วนการจราจรของถนนเยาวราชที่ เป นเส นทางเดิ นรถทางเดี ยว โดยเดิ นจากหั วมั งกรไปทางหาง รถราที่ วิ่ งอยู ทั้ งวั นและคื น จึ งดู คล ายมั งกรที่ มี ชี วิ ตแหวกว ายในสายน้ ำไปข างหน าไม เคยหยุ ดนิ่ ง ซึ่ งตามตำราเรี ยกว า ทำเลเป นหรื อทำเลที่ มี ชี วิ ต ด วยเหตุ นี้ เอง ถนนเยาวราชจึ งจั ดเป นทำเลมั งกรทองที่ หาได ยากยิ่ งแห งหนึ่ ง เป นทำเลที่ เต็ มเป ยมไปด วยพลั งแห งชี่ ที่ ให คุ ณแก ผู อยู อาศั ย ส วน บริ เวณที่ เป นช วงกลางของถนนเยาวราชเปรี ยบได ดั งท องของมั งกร จะเป นทำเลที่ เหมาะกั บธุ รกิ จด านอาหารการกิ น จึ งมี ร านอาหาร ทั้ งที่ เป นร านอาหารตึ กแถว หรื อเหลาภั ตตาคาร ตลอดจนแม บริ เวณริ มบาทวิ ถี ก็ ยั งมี ร านขายอาหารแผงลอยออกมาขายอย าง มากมาย และมี ลู กค าแน นตลอด ส วนบริ เวณแถบเวิ้ งนครเกษม เปรี ยบเหมื อนดั งหางมั งกรที่ ต องคอยพั ดโบกแกว งไปมาในสายน้ ำ เป นทั้ งหางเสื อและใบพั ดที่ ช วยในการขั บเคลื่ อนไปข างหน า บริ เวณ ชุ มนุ มนี้ จึ งเหมาะกั บการประกอบธุ รกิ จเครื่ องป มน้ ำที่ มี จำนวน มากมาย” ป จจุ บั นนี้ ราคาทองมี การเปลี่ ยนแปลงไปมากจากเดิ มราคา ทองบาทละไม ถึ งพั นบาท ถ าในช วงเวลานั้ นมี ใครมาบอกว าราคา ทองจะขึ้ นบาทละสองหมื่ นกว าบาทคงไม มี ใครเชื่ อ สุ ดท ายผู เขี ยน ขอขอบคุ ณ คุ ณไชยกิ จ ตั้ งติ กาญจน และ คุ ณเจนกิ จ ตั้ งติ กาญจน ทายาทห างทองตั้ งโต ะกั งรุ นที่ สี่ ที่ ให เจ าหน าที่ ของห างพาชม พิ พิ ธภั ณฑ ทองคำพร อมสาธิ ตการทำทองคำ

ถนนเยาวราชเป นถนนสายทองคำ ถนนเยาวราชนั บเป นถนนสายทองคำ เนื่ องจากมี การสำรวจ ของสมาคมทองคำแห งประเทศไทย โดยจากคำให สั มภาษณ ของ นายจิ ตติ ตั้ งสิ ทธิ ภั กดี นายกสมาคมทองคำแห งประเทศไทย กล าวถึ งเยาวราชว า “ถนนสายเยาวราชมี ร านทองมากที่ สุ ดใน ประเทศไทยมากกว า ๑๓๐ ร าน” มี ความเชื่ อเกี่ ยวกั บถนนเยาวราชตามตำราฮวงจุ ยว า “เยาวราชเป นบริ เวณที่ ถื อว าเป นทำเลมั งกรทอง” ซิ นแสทาง ฮวงจุ ยได ให ความเห็ นว า “ที่ ว าเป นทำเลแห งมั งกรทอง เพราะว า

ExxonMobil’s Outlook for Energy Forecasts Shift in Global Energy Balance and New Opportunities for International Trade and Economic Growth The global energy landscape will evolve significantly as regional demand-and-supply patterns shift in the coming decades, creating new opportunities for international trade and economic growth, says ExxonMobil’s Outlook for Energy: A View to 2040.

ของเอ็ กซอนโมบิ ลชี้ สมดุ ลพลั งงานจะเปลี่ ยนไป

และการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ

• คาดว าความต องการพลั งงานโลกใน ป ค.ศ. ๒๐๔๐ จะสู งกว าในป ค.ศ. ๒๐๑๐ ถึ งร อยละ ๓๕ เนื่ องจากการเติ บโตของประชากร และเศรษฐกิ จ • ทวี ปอเมริ กาเหนื อจะเปลี่ ยนจากผู นำเข า พลั งงานเป นผู ส งออกสุ ทธิ ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๕ • การจั ดหาแหล งน้ ำมั นและก าซธรรมชาติ จะใช ประโยชน จากเทคโนโลยี อั นก าวล้ ำและ จะสามารถตอบสนองความต องการการใช พลั งงานในโลกได ประมาณร อยละ ๖๐

รายงานแนวโน มพลั งงานของเอ็ กซอนโมบิ ลจนถึ งป ค.ศ. ๒๐๔๐ ระบุ ว าจะเกิ ดวิ วั ฒนาการครั้ งสำคั ญในภาพรวมของพลั งงาน โลก เมื่ อโครงสร างอุ ปสงค และอุ ปทานในภู มิ ภาคมี การเปลี่ ยนแปลง ในทศวรรษหน า ซึ่ งจะเป นการสร างโอกาสใหม ทางการค าระหว าง ประเทศและการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ เร็ กซ ทิ ลเลอร สั น ประธานและกรรมการผู จั ดการ เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น กล าวว า "พลั งงานเป นพื้ นฐานในการดำรงชี วิ ต ของเรา และจำเป นต อการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ การทำความเข าใจ แนวโน มพลั งงานในอนาคต มี ความสำคั ญอย างยิ่ งยวดต อการ ตั ดสิ นใจด านนโยบายอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะทำให เกิ ดการ พั ฒนาด านพลั งงานอย างปลอดภั ย ไว วางใจได ในราคาที่ สามารถ หาซื้ อมาใช เพื่ อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ เกิ ดการสร างงาน และการขยายตั วทางการค าทั่ วโลก”

การปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด จากการใช พลั งงานแบ งตามภู มิ ภาค

ความต องการพลั งงานโลก พั นล านล านบี ที ยู

พั นล านตั น

40

1250

1000

ประเทศอื่ นๆ นอกกลุ ม OECD

การประหยั ดพลั งงานที่ เกิ ดจาก การใช อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ

30

750

อิ นเดี ย

20

500

จี น

10

250

ประเทศกลุ ม OECD

0

0

2000

2020

2040

2000

2020

2040

น้ ำมั นจะยั งคงเป นเชื้ อเพลิ งที่ มี การใช อย างแพร หลายมาก ที่ สุ ด แต คาดว าก าซธรรมชาติ ซึ่ งเป นเชื้ อเพลิ งสำคั ญที่ กำลั งเติ บโต เร็ วที่ สุ ดในขณะนี้ จะเข ามาแทนที่ ถ านหิ นและกลายเป นเชื้ อเพลิ ง ที่ มี การใช มากเป นอั นดั บสองภายในป ค.ศ. ๒๐๒๕ เมื่ อถึ งป ค.ศ. ๒๐๔๐ ความต องการใช ก าซธรรมชาติ จะเพิ่ มขึ้ นประมาณร อยละ ๖๕ และร อยละ ๒๐ ของการผลิ ตก าซธรรมชาติ ในโลก จะมาจาก อเมริ กาเหนื อ ทั้ งจากแหล งที่ กำลั งเติ บโต คื อหิ นน้ ำมั น และจาก แหล งทรั พยากรอื่ นๆ ที่ ยั งไม มี การค นพบ รายงานฉบั บนี้ ระบุ ว าเทคโนโลยี ใหม ๆ จะยั งคงเป นหั วใจของ การพั ฒนาพลั งงานที่ น าไว วางใจ ในราคาที่ หาซื้ อมาใช ได ซึ่ งเป น สิ่ งสำคั ญต อการเติ บโตทางเศรษฐกิ จและความก าวหน าของมนุ ษย ความเจริ ญทางเทคโนโลยี เกี่ ยวกั บน้ ำมั นและก าซธรรมชาติ ช วยให เราเข าถึ งแหล งพลั งงานใหม ๆ อั นกว างใหญ ไพศาลอย างปลอดภั ย เปลี่ ยนแปลงภาพภู มิ ทั ศน พลั งงานในอเมริ กาเหนื อ ซึ่ งกำลั งขยาย ตั วเพื่ อให ได พลั งงานอย างเพี ยงพอต อความต องการของโลกที่ กำลั ง เพิ่ มขึ้ นมากขึ้ นทุ กที

ในรายงานซึ่ งเป นการคาดการณ รายป ของเอ็ กซอนโมบิ ล ความต องการพลั งงานของโลกในป ค.ศ. ๒๐๔๐ จะสู งกว าในป ค.ศ. ๒๐๑๐ ประมาณร อยละ ๓๕ การใช พลั งงานอย างประหยั ด และมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ตลอดจนการใช เทคโนโลยี ที่ ก าวหน า เช น การใช เชื้ อเพลิ งที่ มี ปริ มาณคาร บอนน อยลง เช น ก าซธรรมชาติ พลั งงานนิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยน การพั ฒนาแหล งพลั งงาน ใหม ที่ ยั งไม สามารถเข าถึ งได ก อนหน านี้ เนื่ องจากขาดเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม จะช วยตอบสนองความต องการพลั งงานในอนาคต

การปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด จากการใช พลั งงานแบ งตามรายได เฉลี่ ย ตั นต อคน

การเจริ ญเติ บโตของการใช น้ ำมั นแบ งตามภู มิ ภาค ระหว างป 2010- 2040 เที ยบเท าน้ ำมั น 1 ล านบาร เรลต อวั น

12

12

ประเทศ OECD

10

10

8

8

6

6

ประเทศนอกกลุ ม OECD

4

4

2

2

0

0

–2

2010 2040

2010 2040

ละติ น อเมริ กา

อเมริ กา เหนื อ

ยุ โรป แอฟริ กา ตะวั นออก กลาง

เอเชี ย แปซิ ฟ ก

รั สเซี ย/ แคสเป ยน

รายงานแนวโน มพลั งงานของเอ็ กซอนโมบิ ล ประเมิ นว า ทวี ปอเมริ กาเหนื อมี แนวโน มว าจะเปลี่ ยนไปสู ความเป นผู ส งออก สุ ทธิ ในป ค.ศ. ๒๐๒๕ กล าวคื อ มี มู ลค าการส งออกพลั งงาน มากกว านำเข าตลอดสองทศวรรษข างหน า ผลผลิ ตก าซธรรมชาติ จากแหล งใหม ที่ เพิ่ มขึ้ นทั่ วโลก กว าครึ่ งจะมาจากอเมริ กาเหนื อ ซึ่ งจะเป นรากฐานอั นแข็ งแกร งสำหรั บการเติ บโตทางเศรษฐกิ จทั่ ว สหรั ฐอเมริ กา และจะเห็ นได ชั ดเจนที่ สุ ดในภาคอุ ตสาหกรรม เช น อุ ตสาหกรรมพลั งงาน เคมี ภั ณฑ เหล็ ก และผู ผลิ ตต างๆ แหล งทรั พยากรเหล านี้ จะสร างโอกาสใหม ๆ ทางการค ากั บ ประเทศในภู มิ ภาคยุ โรปและเอเชี ยแปซิ ฟ ก ซึ่ งอาศั ยตลาดระหว าง ประเทศในการจั ดหาพลั งงานมาตอบสนองความต องการภายใน ประเทศ การเปลี่ ยนแปลงของภาพรวมพลั งงานและโอกาสทาง การค าที่ จะเกิ ดตามมา จะเพิ่ มทางเลื อก คุ ณค า ความมั่ งคั่ ง และ สร างงานดี ๆ ให กั บผู บริ โภคต อไป รายงานแนวโน มพลั งงานของเอ็ กซอนโมบิ ล คาดการณ ว า การผลิ ตกระแสไฟฟ า จะยั งคงเป นภาคที่ มี ความต องการใช พลั งงาน มากที่ สุ ดของโลก และจะมี การเติ บโตถึ งร อยละ ๕๐ ในป ค.ศ. ๒๐๔๐ อั ตราการเติ บโตดั งกล าวสะท อนความต องการใช กระแส ไฟฟ าที่ คาดว าจะเพิ่ มขึ้ นถึ งร อยละ ๘๕ โดยเฉพาะในประเทศที่ กำลั งพั ฒนา ซึ่ งมี ประชากร ๑.๓ พั นล านคนในป จจุ บั นที่ ยั งไม มี ไฟฟ าใช

เมื่ อโลกค อยๆ เปลี่ ยนจากการใช ถ านหิ นไปใช เชื้ อเพลิ งที่ สะอาดกว าในการผลิ ตกระแสไฟฟ า ก าซธรรมชาติ พลั งงานนิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยน รวมทั้ งพลั งงานลมและแสงอาทิ ตย จะเข า มามี ส วนแบ งในตลาดพลั งงานโลกมากขึ้ น ก าซธรรมชาติ ซึ่ งปล อย คาร บอนไดออกไซด น อยกว าถ านหิ นร อยละ ๖๐ ในการผลิ ต กระแสไฟฟ า จะเติ บโตมากที่ สุ ด ภายในป ค.ศ. ๒๐๔๐ จะมี การใช ก าซธรรมชาติ ผลิ ตกระแสไฟฟ าถึ งร อยละ ๓๐ ของปริ มาณที่ ผลิ ต ได ทั้ งหมด เที ยบกั บทุ กวั นนี้ ที่ ผลิ ตได ไม ถึ งร อยละ ๒๕ รายงานฉบั บนี้ เน นถึ งบทบาทสำคั ญของ “ประสิ ทธิ ภาพ การใช พลั งงาน” ในการช วยรั กษาสมดุ ลระหว างความต องการใช พลั งงานและเศรษฐกิ จโลกที่ กำลั งเติ บโต การใช พลั งงานอย าง ประหยั ดและเทคโนโลยี ในเรื่ องนี้ เช น รถไฮบริ ดและโรงไฟฟ า ที่ ใช ก าซธรรมชาติ อย างมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง จะช วยให ประเทศที่ อยู ในกลุ มองค กรความร วมมื อและพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ (OECD) เพิ่ มผลผลิ ตทางเศรษฐกิ จถึ งร อยละ ๘๐ โดยไม เพิ่ มการใช พลั งงาน ในภาคขนส ง คาดว าจำนวนรถยนต บนถนนทั่ วโลกจะเพิ่ มขึ้ นอี ก ประมาณเท าตั วภายในป ค.ศ. ๒๐๔๐ แต ความต องการพลั งงาน จะยั งคงเดิ มและค อยๆ ลดลง เพราะผู บริ โภคจะหั นไปใช รถคั นเล็ ก ลง มี น้ ำหนั กเบา และใช เทคโนโยลี ที่ ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช เชื้ อเพลิ ง

• ในป ค.ศ. ๒๐๔๐ ความต องการของโลกในการใช พลั งงาน เพื่ อการขนส งจะเพิ่ มขึ้ นจากป ค.ศ. ๒๐๑๐ อี กมากกว าร อยละ ๔๐ ความเติ บโตนี้ จะมาจากการขนส งเชิ งพาณิ ชย เกื อบทั้ งหมด ทั้ งรถบรรทุ กหนั ก เครื่ องบิ น การขนส งทางทะเล และทางรถไฟ เนื่ องจากการขยายตั วทางเศรษฐกิ จและการค าระหว างประเทศ จะกระตุ นการเคลื่ อนย ายและขนส งสิ นค า • รู ปแบบอุ ปสงค และอุ ปทานที่ กำลั งผั นแปรไป จะเป ดประตู แห งโอกาสทางการค าโลกให เพิ่ มมากขึ้ น การเปลี่ ยนแปลงของ ภาพรวมพลั งงานประกอบกั บโอกาสทางการค าเสรี ที่ มี อยู มาก จะ ช วยเพิ่ มทางเลื อก สร างสรรค คุ ณค าที่ เอื้ อต อความเติ บโตทาง เศรษฐกิ จ และปรั บปรุ งมาตรฐานการดำรงชี วิ ตของผู คนทั่ วโลก ความต องการพลั งงานที่ น าไว วางใจ และสามารถหาซื้ อมา ใช ได เกิ ดขึ้ นทุ กวั นในทุ กชุ มชน การตอบสนองความต องการ ดั งกล าว อาศั ยการมองการณ ไกลและการวางแผนระยะยาวอย าง มี ประสิ ทธิ ภาพ ตามด วยการลงทุ นขนาดใหญ และการทำงานเป น ป ๆ เพื่ อสร างโครงสร างพื้ นฐานที่ จำเป นต อการผลิ ตและจั ดส ง พลั งงานไปทั่ วโลก นอกจากนี้ ยั งต องมี ความสามารถที่ จะทำความ เข าใจ และจั ดการความเสี่ ยงอย างต อเนื่ องตามพลวั ตของโลก ซึ่ งเป นความเสี่ ยงที่ เปลี่ ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้ งทางด านความ เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ด านการเงิ น ธรณี วิ ทยาและการเมื อง ตลอดจน สภาพแวดล อม การศึ กษาแนวโน มพลั งงานจึ งเป นเครื่ องมื อจำเป น ที่ จะช วยให เอ็ กซอนโมบิ ลจั ดหาพลั งงาน เพื่ อต อยอดและสื บสาน ความก าวหน าของมนุ ษย ต อไป อ านข อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บแนวโน มพลั งงานของเอ็ กซอนโมบิ ล ได ที่ www.exxonmobil.com/energyoutlook

ในแต ละป ที มผู เชี่ ยวชาญได พั ฒนาการศึ กษาแนวโน ม พลั งงานโดยใช แหล งข อมู ลทางราชการร วมกั บข อมู ลของบริ ษั ท เพื่ อให คำแนะนำประกอบการตั ดสิ นใจลงทุ นของเอ็ กซอนโมบิ ล ทั่ วโลก ผลการศึ กษาของเราหลายประการสอดคล องกั บการศึ กษา ขององค กรที่ ได รั บความเชื่ อถื ออื่ นๆ รวมทั้ ง องค การพลั งงาน ระหว างประเทศ เอ็ กซอนโมบิ ลจั ดพิ มพ เผยแพร แนวโน มพลั งงาน ทุ กป เพื่ อส งเสริ มความเข าใจอย างกว างขวางเกี่ ยวกั บประเด็ นต างๆ ด านพลั งงาน สำหรั บผู ที่ รั บหน าที่ วางนโยบายและสาธารณชน เพื่ อการกำหนดและดำเนิ นนโยบายด านพลั งงานอย างเหมาะสม จากผลการศึ กษาในป นี้ พบว า • จากป ค.ศ. ๒๐๑๐ – ๒๐๔๐ ความต องการพลั งงานใน ประเทศที่ ไม อยู ในกลุ ม OECD จะเพิ่ มขึ้ นร อยละ ๖๕ สะท อนให เห็ นถึ งความเจริ ญในประเทศเหล านั้ น รวมถึ งการเติ บโตของจำนวน ประชากรโลกที่ จะเพิ่ มขึ้ นอี กกว าร อยละ ๘๐ • ในอี กสองสามทศวรรษข างหน า คาดว ากว าครึ่ งของความ ต องการใช พลั งงานโลกที่ เพิ่ มขึ้ น จะมาจากการผลิ ตกระแสไฟฟ า ก าซธรรมชาติ พลั งงานนิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยนจะเติ บโต เพื่ อรองรั บความต องการใช กระแสไฟฟ าที่ เพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ การใช ถ านหิ นและน้ ำมั นในการผลิ ตกระแสไฟฟ าจะลดลง

ข อควรระวั ง : แนวโน มพลั งงานและบทความนี้ มี ข อความที่ เป น การคาดการณ ในอนาคต สถานการณ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในอนาคต (สภาพทางเศรษฐกิ จ ความต องการพลั งงาน การค าระหว างประเทศ แหล งพลั งงาน และผลที่ ได จากการใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ) อาจต างไปจากการคาดการณ ได มาก เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลง ด านกฎหมายหรื อระเบี ยบข อบั งคั บของทางราชการ และเหตุ การณ ทางการเมื องอื่ นๆ ความเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี การพั ฒนา แหล งทรั พยากรใหม การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิ อากาศ และ ป จจั ยอื่ นๆ ซึ่ งได กล าวถึ งใน “แนวโน มพลั งงาน” ในหั วข อ “ป จจั ยที่ มี ผลกระทบต ออนาคต” ในหน านั กลงทุ น ที่ เว็ บไซต www.exxonmobil.com และควรอ านประกอบกั บข อ 1A ในฟอร ม 10-K ฉบั บล าสุ ดของเอ็ กซอนโมบิ ล

ªÕ ÇÔ µäÁ‹ à¤ÂËÅÑ º ³

ઌ ÒµÃÙ‹ ÇÑ ¹¹Õé ·Õè ·‹ Ò¢¹Ê‹ §¹é ÓÁÑ ¹´Ô ºÃÔ Á·ÐàŢͧâç¡ÅÑè ¹¹é ÓÁÑ ¹àÍÊâ«‹ ÈÃÕ ÃÒª äÁ‹ ÁÕ ÍÐäÃà¤Å×è ͹äËÇ àÇŒ ¹áµ‹ áʧ俨ҡÅÓàÃ× ÍÊзŒ ͹¾ÃÔé ǤÅ×è ¹Ê‹ §»ÃС ·Õè ªÒÇâç¡ÅÑè ¹àÃÕ Â¡Ç‹ Ò à¨ç µµÕé ¹é ÓÁÑ ¹´Ô º¡ÓÅÑ §ÊÙº¶‹ Ò¨ҡàÃ× Í¼‹ Ò¹·‹ Í㵌 ·

âç¡ÅÑè ¹àÍÊâ«‹ ÈÃÕ ÃÒªÒ

Ë‹ Ò§¨Ò¡½˜› §ÍÍ¡ä»ÁÕ à¾Õ §àÃ× Í¢¹Ê‹ §¹é ÓÁÑ ¹·Í´ÊÁÍÍÂÙ‹ Í‹ ҧʧº ÂÃÐÂÔ ºÃÐÂÑ º ᵋ àº×é ͧŋ ҧ㵌 ·Œ ͧ·ÐàÅÃÐËÇ‹ Ò§àÃ× Í¢¹Ê‹ §¹é ÓÁÑ ¹¡Ñ º·‹ ÒàÃ× Í àÅà´Ô ¹·Ò§à¢Œ ÒÊÙ‹ ¶Ñ §à¡ç º¹é ÓÁÑ ¹´Ô ºº¹½˜› §Í‹ Ò§µ‹ Íà¹×è ͧ

àÁ×è Í¡ÒÃÊÙº¶‹ ÒÂàÊÃç ¨ÊÔé ¹Å§.. ¹é ÓÁÑ ¹´Ô ºÊ‹ ǹ¹Õé ¶Ù¡Ê‹ § ࢌ Ò¡Ãкǹ¡ÒáÅÑè ¹à¾×è Í·Ó¡ÒÃá¡»ÃÐàÀ·.. à¾Ôè Á¤Ø ³ÊÁºÑ µÔ ·Ò§à¤ÁÕ .. »ÃÑ º»ÃØ §¤Ø ³ÀÒ¾.. à¾Ôè Á¤‹ ÒÍÍ¡à·¹.. ÏÅÏ à¾×è ÍãËŒ ä´Œ ¼ÅÔ µÀÑ ³± ÊÓàÃç ¨ÃÙ»µÒÁÁҵðҹ·Õè ¡Ó˹´

¢Ñé ¹µÍ¹áÅСÃкǹ¡ÒÃàËÅ‹ Ò¹Õé ÅŒ ǹ¼‹ Ò¹ÃкºáÅÐÍØ »¡Ã³ ¡ÒüÅÔ µ·Õè ·Ñ ¹ÊÁÑ Â áµ‹ àË¹× Í¡Ç‹ Ò¹Ñé ¹¡ç ¤× Í ·Ø ¡¢Ñé ¹µÍ¹¨ÐµŒ ͧ¼‹ Ò¹¡ÒÃ¤Ñ ´¡ÃͧÍ‹ ҧࢌ Á§Ç´µÅÍ´ òô ªÑè ÇâÁ§ â´ÂÇÔ Èǡ÷Õè à¡Õè ÂÇ¢Œ ͧ·Ø ¡½† Ò ¹Ñ ºµÑé §áµ‹ ¹é ÓÁÑ ¹´Ô º ¨¹¡ÅÒÂ໚ ¹¹é ÓÁÑ ¹à¤Ã×è ͧºÔ ¹ ູ«Ô ¹ ´Õ à«Å ¡Ò«ËØ §µŒ Á ¹é ÓÁÑ ¹ËÅ‹ ÍÅ×è ¹ à¤ÁÕ ÀÑ ³± ¨¹¶Ö§¹é ÓÁÑ ¹àµÒáÅÐÂÒ§ÁеÍ ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔ µ·Õè ࢌ Á§Ç´·Ø ¡¢Ñé ¹µÍ¹¹Õé ¡ç à¾×è ͤÓÇ‹ Ò... ÁÑè ¹ã¨¤Ø ³ÀÒ¾ ÁÑè ¹ã¨àÍÊâ«‹

Sambuddha Jayanthi 2600 The year 2012 marks 2600 years of Lord Buddha’s Enlightenment, known as Sambuddha Jayanthi 2600. It is celebrated in several Theravada countries including Sri Lanka, Nepal and Thailand.

คำว า ‘พุ ทธชยั นตี ’ เกิ ดจากการนำคำว า ‘พุ ทธ’ ที่ แปลว า ผู รู ผู ตื่ น ผู เบิ กบาน ซึ่ งหมายถึ ง สมเด็ จพระสั มมา สั มพุ ทธเจ า มารวมกั บคำว า ‘ชยั นตี ’ ที่ มาจากคำว า ‘ชย’

สั มพุ ทธชยั นตี

แปลว า ชั ยชนะ พุ ทธชยั นตี จึ งหมายถึ งการตรั สรู และการ บั งเกิ ดขึ้ นของพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า อั นนำมาซึ่ งชั ยชนะและอิ สรภาพแก มวล มนุ ษยชาติ ด วยเหตุ แห งชั ยชนะต อกิ เลสทั้ งปวง

ของพระพุ ทธองค หลั งจากที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ าเสด็ จดั บขั นธปริ - นิ พพานเมื่ อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ซึ่ งเริ่ มนั บเป น พ.ศ. ๑ เมื่ อ นั บรวมกั บที่ ทรงสั่ งสอนและเผยแผ พระพุ ทธศาสนา ถื อว าครบ ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู แม เมื่ อเสด็ จดั บขั นธปริ นิ พพานไปนานแล ว พระธรรมคำสอนนั้ น ก็ ยั งคงแพร ขยายไปสู นานาประเทศทั่ วโลก ทำให บรรดาพุ ทธศาสนิ กชนมี โอกาสยึ ดพระธรรมคำสอนเป นหลั ก ในการดำเนิ นชี วิ ตสื บมาจนถึ งป จจุ บั น ศาสนาพุ ทธจึ งถื อได ว าเป น ศาสนาเก าแก และมี ความสำคั ญยิ่ งของโลกศาสนาหนึ่ ง แม องค การ สหประชาชาติ ก็ ยั งประกาศให วั นที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า ประสู ติ ตรั สรู และปริ นิ พพาน เป นวั นแห งการฉลองทั่ วโลก เรี ยก ว า ‘United Nations Day of Vesak’ สถานที่ ตรั สรู อั นศั กดิ์ สิ ทธิ์ ริ มฝ งแม น้ ำเนรั ญชรา อั นมี พระมหาเจดี ย พุ ทธคยา และต นพระศรี มหาโพธิ์ เป นเครื่ องหมาย ซึ่ งได กลายเป นศู นย รวมชาวพุ ทธทั่ วโลก แห งนี้ ป จจุ บั นอยู ในตำบลคยา เมื องคยา รั ฐพิ หาร ประเทศอิ นเดี ย การฉลอง ‘พุ ทธชยั นตี ’ : ความเป นมา การฉลองพุ ทธชยั นตี เริ่ มจั ดขึ้ นเป นครั้ งแรกที่ ศรี ลั งกาในราว ป พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่ อพระพุ ทธศาสนา มี อายุ ถึ งกึ่ งพุ ทธกาล โดยใน ครั้ งนั้ น ได กำหนดนั บวั นที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ าเสด็ จดั บ ขั นธปริ นิ พพานเป นวั นแห งการฉลองพุ ทธชยั นตี โดย ฯพณฯ อู ถั่ น อดี ตเลขาธิ การองค การสหประชาชาติ ซึ่ งเป นชาวพม านั บถื อพุ ทธ ได ดำริ ให ชาวพุ ทธทั่ วโลกร วมกั นบู รณะฟ นฟู ลุ มพิ นี วั น อั นเป น สถานที่ ประสู ติ ป จจุ บั นอยู ในประเทศเนปาล ให เป น ‘พุ ทธอุ ทยาน ประวั ติ ศาสตร ของโลก’ และเรี ยกการจั ดกิ จกรรมในวาระสำคั ญ ครั้ งนั้ นว า ‘การฉลองพุ ทธชยั นตี ๒๕ พุ ทธศตวรรษ’ (2500 Buddha Jayanti Celebration) โดยนำคำว า พุ ทธชยั นตี (Buddha Jayanti) ซึ่ งเป นคำเรี ยก วั นครบรอบ ของชาวอิ นเดี ย และเนปาลมาใช เป นการให เกี ยรติ ประเทศซึ่ งเป นที่ ตั้ งของพุ ทธ สั งเวชนี ยสถาน ทั้ งยั งรณรงค ให ประเทศต างๆ ที่ นั บถื อพระพุ ทธ ศาสนา จั ดกิ จกรรมเฉลิ มฉลองภายในประเทศในป นั้ นด วย th

â´Â ¸Ñ Þ´Å

‘พุ ทธชยั นตี ’ : ชั ยชนะ และ อิ สรภาพ พุ ทธชยั นตี หรื อ สั มพุ ทธชยั นตี (Sambuddha Jayanthi) ในภาษาสั นสกฤต หมายความถึ งการครบรอบวั นเกิ ดของพระพุ ทธ ศาสนา หรื อวั นครบรอบชั ยชนะของพระพุ ทธเจ า การบั ญญั ติ คำว า ‘พุ ทธชยั นตี ’ หรื อการฉลองพุ ทธชยั นตี ขึ้ นมานี้ มี จุ ดมุ งหมายเพื่ อ น อมรำลึ กถึ งเหตุ การณ สำคั ญที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บสมเด็ จพระสั มมา สั มพุ ทธเจ า เช น วั นแห งการประสู ติ ตรั สรู และปริ นิ พพาน อั นเป น วั นสำคั ญทางพุ ทธศาสนาเถรวาท ที่ มี ความเกี่ ยวเนื่ องกั บวั นวิ สาข- บู ชา คำ ‘พุ ทธชยั นตี ’ นี้ ใช กั นทั่ วไปในศรี ลั งกา อิ นเดี ย พม า และ ในหมู ผู นั บถื อพระพุ ทธศาสนาในบางประเทศ โดยแต ละประเทศ อาจใช ชื่ อเรี ยกแตกต างกั นออกไปบ าง เช น พุ ทธชยั นตี ศรี สั มพุ ทธ ชั นตี หรื อ สั มพุ ทธชยั นตี แต ต างก็ หมายถึ งการจั ดกิ จกรรมฉลอง พุ ทธชยั นตี ตลอดทั้ งป เพื่ อเป นพุ ทธบู ชาเช นเดี ยวกั น

ส วนการเฉลิ มฉลองในระดั บนานาชาติ นั้ น รั ฐบาลพม าได เป นเจ าภาพในการจั ดสั งคายนาพระไตรป ฎกนานาชาติ โดยนำ พระไตรป ฎกของแต ละประเทศมาเที ยบเคี ยงความถู กต อง เรี ยกว า ‘ฉั ฏฐสั งคี ติ ’ เนื่ องจากนั บเป นการสั งคายนาพระไตรป ฎกครั้ งที่ ๖ ของพม า นอกจากนี้ ยั งมี การจั ดพิ มพ พระไตรป ฎกบาลี และ คั มภี ร ต างๆ เป นจำนวนมาก มี พระสงฆ จากประเทศไทยและ ทั่ วโลกเข าร วมสั งคายนาพระไตรป ฎกครั้ งดั งกล าว ซึ่ งนั บเป นก าว แรกที่ นำไปสู การเป นที่ ยอมรั บของพระสงฆ ไทยในระดั บนานาชาติ ในป จจุ บั น สำหรั บประเทศไทยในเวลานั้ น ตรงกั บรั ฐบาลของจอมพล ป. พิ บู ลสงคราม ก็ ได ร วมเฉลิ มฉลองพุ ทธชยั นตี ๒๕ พุ ทธศตวรรษ ด วยเช นกั น โดยจั ดเป นงานฉลองทางพระพุ ทธศาสนาที่ ยิ่ งใหญ ของประเทศไทย มี การจั ดสร างพุ ทธมณฑลเป นอนุ สรณ สถาน ที่ อำเภอนครชั ยศรี (ป จจุ บั นเป นอำเภอพุ ทธมณฑล) จั งหวั ดนครปฐม พร อมกั บสร างพระศรี ศากยะทศพลญาณ ประธานพุ ทธมณฑล สุ ทรรศน อั นเป นพระพุ ทธรู ปยื นปางลี ลาขนาดใหญ ประดิ ษฐาน เป นประธาน ณ พุ ทธมณฑล ให เป นพุ ทธสั ญลั กษณ แห งพุ ทธ ศตวรรษที่ ๒๕ สั มพุ ทธชยั นตี : ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู อี ก ๕๕ ป ต อมา รั ฐบาลไทยได ประกาศให ป พ.ศ. ๒๕๕๕ เป นป แห งการเฉลิ มฉลองพุ ทธชยั นตี อย างยิ่ งใหญ ตลอดทั้ งป ใน วาระที่ พระพุ ทธศาสนามี อายุ ครบ ๒,๖๐๐ ป โดยกำหนดนั บวั นที่ พระบรมศาสดาตรั สรู เป นพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า เวี ยนมาบรรจบ ครบรอบ ๒๖ พุ ทธศตวรรษ หรื อ ๒,๖๐๐ ป เป นวั นฉลองพุ ทธ- ชยั นตี วั นฉลองนี้ เรี ยกตามสากลว า ‘Sambuddha Jayanti 2600’ ตรงกั บภาษาไทยว า ‘สั มพุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป ’ ทั้ งนี้ อาจมี การใช ชื่ อต างกั นไปบ างในแต ละประเทศ สำหรั บประเทศไทยนั้ น มหาเถรสมาคมได มี มติ ให เรี ยกงานฉลองนี้ ว า ‘พุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู ของพระพุ ทธเจ า’ ถึ งแม จะเรี ยกชื่ อแตกต างกั นไป หากรวมความแล ว ก็ คื อ การจั ดกิ จกรรมในป ที่ ครบรอบวาระสำคั ญ ที่ เกี่ ยวข องกั บสมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า เพื่ อถวายเป นพุ ทธบู ชา ดั งที่ เคยฉลองครบรอบ ๒๕ พุ ทธศตวรรษเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๐๐ มาแล ว ประเทศที่ ประชากรส วนใหญ นั บถื อพระพุ ทธศาสนา ได จั ด งานพุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู ขึ้ นพร อมกั นในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศให มี การเฉลิ มฉลองวาระนี้ เป นเวลา ๓ ป (๒๕๕๓-๒๕๕๕) แต เนื่ องด วยวิ ธี การนั บพุ ทธศั กราชที่ แตกต างกั น ทำให ประเทศต างๆ เช น อิ นเดี ย ศรี ลั งกา และพม า จั ดงานฉลอง พุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ แห งการตรั สรู ในเดื อนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เร็ วกว าประเทศไทย ๑ ป เนื่ องจากวิ ธี คำนวณนั บ พ.ศ. แบบไทย ที่ อาจเที ยบเคี ยงได กั บวิ ธี นั บป เกิ ดนั้ น ไม นั บที่ การย างเข า หากนั บ ที่ การครบรอบ จึ งจะถื อเป นป เต็ ม อย างไรก็ ตาม หากยึ ดหลั กการ

คำนวณป พุ ทธศั กราชแบบไทยแล ว วาระสำคั ญพุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู นี้ จะอยู ในช วงระหว างวิ สาขบู ชาป ๒๕๕๔ – วิ สาขบู ชาป ๒๕๕๕ โดยวั นวิ สาขบู ชาป ๒๕๕๔ ตรงกั บวั นที่ ๑๗ พฤษภาคม เป นวั นที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ าตรั สรู ครบ ๒๕๕๙ ป เต็ ม ย างเข าสู ป ที่ ๒๖๐๐ และนั บว าพระพุ ทธศาสนา ครบ ๒๖๐๐ ป เต็ มในวั นวิ สาขบู ชา ซึ่ งตรงกั บวั นที่ ๔ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการจั ดงานวิ สาขบู ชาโลก ๑๔ ประเทศ ได มี มติ ให ประเทศไทยเป นเจ าภาพจั ดประชุ มวิ สาขบู ชานานาชาติ ครั้ งที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ จากประเทศที่ เสนอตั วเป นเจ าภาพจั ดงาน ๒ ประเทศ คื อ ศรี ลั งกา และไทย เป นการถวายเป นพุ ทธบู ชาฉลอง ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู แล ว รั ฐบาลจึ งได ประกาศให มี การเฉลิ ม ฉลองใหญ ตลอดป พุ ทธศั กราช ๒๕๕๕ อย างเป นทางการ ทั้ งใน ระดั บประเทศ และระดั บนานาชาติ โดยเน นหนั กด านการปฏิ บั ติ บู ชา และการมี ส วนร วมของภาคประชาชน ส งเสริ มและให การ สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ธรรมในหมู พุ ทธศาสนิ กชน ฟ นฟู วิ ถี ชาวพุ ทธ ในระดั บครอบครั ว และชุ มชนอย างจริ งจั ง ต อเนื่ อง และยั่ งยื น เพื่ อเสริ มสร างความรั ก ความสามั คคี และสร างความมั่ นคงให กั บ ชาติ บ านเมื อง สำนั กงานพระพุ ทธศาสนาแห งชาติ เป นหน วยงานหลั กอี ก แห งหนึ่ งที่ จั ดกิ จกรรมเน นบู รณาการด านการศึ กษา ปฏิ บั ติ และ เผยแผ หลั กธรรมที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ าตรั สรู และทรง สั่ งสอน ไปสู ประชาชนทุ กเพศทุ กวั ยอย างกว างขวาง รวมถึ งการ กำหนดแนวทางของการจั ดกิ จกรรมให ถู กต อง เหมาะสม และ สอดคล องกั บมติ ที่ ประชุ มของมหาเถรสมาคม ที่ เห็ นชอบให จั ด กิ จกรรมในวั นสำคั ญทางศาสนาเป นพิ เศษทั้ ง ๓ วั น คื อ วั นมาฆบู ชา วั นวิ สาขบู ชา และวั นอาสาฬหบู ชา ระยะเวลาจั ดงาน คื อ ตั้ งแต เทศกาลวิ สาขบู ชา วั นที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปจนถึ ง สิ้ นป เดี ยวกั น โดยมี พุ ทธมณฑลเป นศู นย กลางพระพุ ทธศาสนาโลก

ธงสั ญลั กษณ งานฉลองพุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป แห งการตรั สรู เป นธงรู ปสี่ เหลี่ ยมผื นผ า ขนาดเท ากั บธงธรรมจั กรทั่ วไป พื้ นสี เหลื อง มี รู ปใบโพธิ์ รอบธรรมจั กร หมายถึ ง การตรั สรู แห งองค สมเด็ จพระสั มมาสั มพุ ทธเจ า ในวงธรรมจั กรเป นสี ธงฉั พพรรณรั งสี ซี่ ธรรมจั กรจำนวน ๑๒ ซี่ หมายถึ งญาณ ๓ ในอริ ยสั จ ๔ ตามหลั ก ธรรมคำสั่ งสอนของพระพุ ทธเจ า กนกลายไทยชู ช อฟ า หมายถึ งผื น แผ นดิ นไทยอั นรุ งเรื องด วยอารยธรรมนี้ ได เชิ ดชู พระธรรมคำสั่ ง สอนของพระพุ ทธเจ า ให อำนวยประโยชน สุ ขแก มวลมนุ ษยชาติ และจะดำรงอยู คู ผื นแผ นดิ นไทยตราบชั่ วกั ลปาวสาน ธงสั ญลั กษณ ฯ นี้ มี ชื่ อภาษาไทยอยู ด านล างของใบโพธิ์ มี ชื่ อภาษาอั งกฤษอยู รอบ วงธรรมจั กร ส วนการจั ดงานในระดั บนานาชาติ นั้ น ประเทศไทยได เป น เจ าภาพจั ดประชุ มสั มมนาทางวิ ชาการเกี่ ยวกั บพระพุ ทธศาสนา ในฐานะศู นย กลางพระพุ ทธศาสนาโลก มี ชาวพุ ทธจาก ๘๕ ประเทศ ทั่ วโลกกว า ๕,๐๐๐ รู ป/คน ประกอบด วยผู นำทางการเมื อง ประมุ ข สงฆ ผู นำองค กรชาวพุ ทธ และพุ ทธศาสนิ กชนทั่ วไป เดิ นทางมา ร วมงาน และร วมประชุ มสั มมนาทางวิ ชาการระดั บนานาชาติ อั นประกอบด วยหั วข อสำคั ญ คื อ พุ ทธิ ป ญญาและความปรองดอง พุ ทธิ ป ญญาและสิ่ งแวดล อมและพุ ทธิ ป ญญาและการปรั บเปลี่ ยน ชี วิ ตมนุ ษย ทั้ งยั งมี การมอบรางวั ลผู นำการเผยแผ พระพุ ทธศาสนา ในระดั บนานาชาติ แก ผู นำชาวพุ ทธทั่ วโลกเป นครั้ งแรกด วย นั บเป น การประชุ มระดั บนานาชาติ ที่ มี ชาวพุ ทธทั้ งฝ ายเถรวาทและ มหายานเข าร วมประชุ มมากที่ สุ ดครั้ งหนึ่ งในประวั ติ ศาสตร พระ พุ ทธศาสนา การประชุ มครั้ งนี้ ถื อเป นการสร างความร วมมื ออั นดี ระหว าง องค กรชาวพุ ทธตั้ งแต ระดั บประชาคมอาเซี ยนไปจนถึ งนานาชาติ เพื่ อนำพระพุ ทธศาสนาก าวไปสู พุ ทธศตวรรษที่ ๒๖ ตามนโยบาย ของคณะสงฆ และรั ฐบาลไทย ทั้ งยั งช วยก อให เกิ ดความสามั คคี และความเข าใจอั นดี ระหว างชาวพุ ทธในประเทศต างๆ เป นการ เสริ มความแข็ งแกร งให กั บพระพุ ทธศาสนา เพื่ อความยั่ งยื นถาวร และดำรงอยู กั บชาวโลกต อไป อี กนานเท านาน

ส วนระยะเวลาของการจั ดงานเฉพาะช วง ‘สั ปดาห เทศกาล วิ สาขบู ชา ประจำป ๒๕๕๕’ นั้ น เริ่ มตั้ งแต วั นที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิ ถุ นายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วั น กิ จกรรมต างๆ ที่ จั ดขึ้ นมุ งเน น เรื่ องการศึ กษา การเผยแผ การปฏิ บั ติ ตามหลั กธรรม และการมี ส วนร วมของทุ กภาคส วน การจั ดกิ จกรรมประชุ มสั มมนาทาง วิ ชาการเพื่ อถ ายทอดความรู เกี่ ยวกั บพระพุ ทธศาสนา เป ดโอกาส ให พุ ทธศาสนิ กชนได เรี ยนรู และเข าใจหลั กธรรมในพระพุ ทธศาสนา มากขึ้ น ทั้ งในระดั บประเทศและนานาชาติ การจั ดงานในระดั บประเทศ ประกอบด วย ๑. พิ ธี หลวง ประกอบด วย พิ ธี อั ญเชิ ญพระบรมสารี ริ กธาตุ หลวงจากพระบรมมหาราชวั งไปประดิ ษฐานยั งมณฑลพิ ธี งาน พุ ทธชยั นตี ๒๖๐๐ ป ณ ท องสนามหลวง ๒. รั ฐพิ ธี ได แก พิ ธี ต างๆ ที่ ภาครั ฐอำนวยการ รวมถึ งพิ ธี ต างๆ ที่ มหาเถรสมาคมโดยคณะสงฆ ไทย ดำริ หรื อมี มติ ให จั ดเป น กิ จกรรม โดยอาศั ยการสนั บสนุ นและงบประมาณของรั ฐ เช น การจั ดตั้ งคณะอำนวยการจั ดงานฯ การจั ดกิ จกรรมส งเสริ มพระ พุ ทธศาสนา กิ จกรรมทางวิ ชาการ และกิ จกรรม ‘๑ จั งหวั ด ๑ อำเภอ ๑ ท องถิ่ น : ๑ พุ ทธบู ชา’ เป นต น ๓. ราษฎร พิ ธี ได แก พิ ธี ในรู ปแบบต างๆ ที่ วั ด พระสงฆ และ องค กรภาคเอกชน รวมทั้ งประชาชนร วมกั นจั ดขึ้ นด วยความศรั ทธา อาทิ กิ จกรรมการเวี ยนเที ยน การทำบุ ญและถวายมหาสั งฆทาน การอั ญเชิ ญพระบรมสารี ริ กธาตุ การฉายภาพยนตร สื่ อธรรมะทาง พระพุ ทธศาสนา การตั กบาตรพระสงฆ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รู ป ฯลฯ ที่ พุ ทธมณฑล มี การเฉลิ มฉลองอย างยิ่ งใหญ ของคณะสงฆ ไทย คณะสงฆ นานาชาติ และผู นำชาวพุ ทธทั่ วโลกกว า ๘๕ ประเทศ จั ดพิ ธี วางศิ ลาฤกษ อาคารศู นย กลางพระพุ ทธศาสนาโลก เพื่ อ ประกาศเริ่ มต นการดำเนิ นงานที่ ประเทศไทย ซึ่ งได รั บการยอมรั บ ให เป นศู นย กลางพุ ทธศาสนาโลก พร อมกั นนี้ ยั งจั ดกิ จกรรมอื่ นๆ เพื่ อเป นสั ญลั กษณ แห งการฉลองครบรอบ ๒๖ พุ ทธศตวรรษ อาทิ การบู รณะวั ดไทยแห งแรกในประเทศอิ นเดี ย คื อ วั ดไทยพุ ทธคยา การบู รณปฏิ สั งขรณ สถานที่ ประสู ติ ขององค สมเด็ จพระสั มมา สั มพุ ทธเจ า ณ ลุ มพิ นี สถาน ประเทศเนปาล

‘ธั ญดล’ เปรี ยญธรรม ๗ ประโยค พุ ทธศาสตร บั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย ศึ กษาศาสตร บั ณฑิ ต และนิ ติ ศาสตร บั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช

นิ ติ ศาสตร บั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร เนติ บั ณฑิ ตไทย ทนายความ ผู จั ดรายการธรรมะทางวิ ทยุ และนั กเขี ยนอิ สระ

ผลิ ตภั ณฑ์ ธั ญพื ช OTOP

Organic Foods of Uthong The ancient city of Uthong in Suphan Buri was known as the central region’s abundant rice-growing area. Nowadays, Uthong District is the home of Thai organic whole grain products.

â´Â ÃͧÈÒʵÃÒ¨ÒÏ ¹Ñ ¹·Ò ¢Ø ¹ÀÑ ¡´Õ

ที่ มาว าด วยชื่ อของผลิ ตภั ณฑ ธั ญพื ชเกษตรอิ นทรี ย จากแนวคิ ดข างต น สุ วรรณาจึ งขยายความคิ ดที่ จะนำธั ญพื ช เกษตรอิ นทรี ย มาพั ฒนาเป นผลิ ตภั ณฑ ใส ซองเพื่ อให พกพาหรื อนำ มารั บประทานได สะดวกตามสมั ยนิ ยม โดยยั งคงคุ ณภาพแบบเดิ ม ครั้ งแรกจึ งนึ กถึ งชื่ อ “ซองเดิ ม” ก อน แต แล วกลั บฉุ กคิ ดขึ้ นได ว า แม คนไทยจะนิ ยมบริ โภคผลิ ตภั ณฑ ไทย แต จิ ตใจและพฤติ กรรม การเลื อกซื้ อยั งมั กใฝ หาผลิ ตภั ณฑ ที่ มี ชื่ อเป นนานาชาติ (Inter- national) หรื อเป นสากลมากกว าอยู คิ ดไปคิ ดมาก็ เห็ นว าคำ “ซองเดอร ” มี เสี ยงใกล เคี ยงกั บ “ซองเดิ ม” ที่ คิ ดไว แต แรก แต ฟ ง สำเนี ยงดู คล ายฝรั่ งเศส ให ความรู สึ กเป นนานาชาติ สมสมั ยดี ย อม ดึ งดู ดความสนใจของผู บริ โภคได ดั งนั้ นสุ วรรณาจึ งตั ดสิ นใจใช คำ “ซองเดอร ” เป นชื่ อผลิ ตภั ณฑ ธั ญพื ชเกษตรอิ นทรี ย ของตนสื บมา เกษตรอิ นทรี ย  เกษตรอิ นทรี ย (Organic) คื อการใช ที่ ดิ นเพาะปลู กพื ชต างๆ โดยจั ดการกั บระบบนิ เวศวิ ทยาที่ คล ายคลึ งกั บธรรมชาติ ซึ่ งไม มี การใช สารสั งเคราะห ประเภทปุ ยเคมี สารเคมี กำจั ดศั ตรู พื ช และ ฮอร โมนต างๆ ตลอดจนไม ใช พื ชที่ ผ านการตั ดแต งทางพั นธุ กรรม (GMOs) ผลผลิ ตที่ ได จะปลอดจากอั นตรายของสารพิ ษตกค าง ช วยให ปลอดภั ยทั้ งผู ผลิ ตและผู บริ โภค รวมทั้ งไม ทำให สภาพ แวดล อมเสื่ อมโทรมจากมลพิ ษอี กด วย

ดั งเป นที่ ทราบกั นดี ว า เมื องอู ทองแห งสุ พรรณบุ รี เป นเมื อง อู ข าวอู น้ ำในบริ เวณที่ ราบลุ มภาคกลาง อุ ดมสมบู รณ ด วยพื ชพั นธุ ธั ญญาหารมาช านาน จึ งจะเป นที่ น ายิ นดี สั กเพี ยงใดหากมี โอกาส เห็ นลู กหลานไทยเมื องอู ทองสามารถพั ฒนาอู ข าวอู น้ ำของตน ให เกิ ดประโยชน โภชย ผลแก ชาวไทยถึ งขั้ นก าวไกลสู สากลแล ว ด วยความที่ มี รกรากเป นชาวเมื องอู ทองจึ งทำให สุ วรรณา (ตั นติ ไพจิ ตร) จิ วั ฒนไพบู ลย อั กษรศาสตรบั ณฑิ ตแห งมหาวิ ทยาลั ย ศิ ลปากร ภู มิ ใจในแผ นดิ นเกิ ดว าเป นแหล งธั ญญาหารบริ บู รณ อย าง แท จริ ง ต อมาเมื่ อวางตนปฏิ บั ติ ธรรม ทำให ตั้ งปณิ ธานรั บประทาน อาหารมั งสวิ รั ติ ตลอดไป ครั้ นมี โอกาสศึ กษาเรื่ องแพทย ทางเลื อก และเรี ยนรู เรื่ องเกษตรอิ นทรี ย จากเครื อข ายกสิ กรรมไร สารพิ ษ (คกร.) แห งประเทศไทย จึ งมี แนวคิ ดแวบขึ้ นมาว า หากตนหั นมา ทำผลิ ตภั ณฑ ธั ญพื ชเกษตรอิ นทรี ย เป นอาหารสำเร็ จรู ปเพื่ อสุ ขภาพ โดยอาศั ยทรั พยากรวั ตถุ ดิ บในท องถิ่ นแผ นดิ นเกิ ดน าจะอำนวย ผลดี ต อวิ ถี ชี วิ ตผู คนในสั งคมไทยได

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by