Quarter 1/2016

¹é Ó¾ÃÔ ¡ÃÊà´ç ´ ÃÒ§ҹ “á¹Ç⹌ Á¾ÅÑ §§Ò¹” ÇÍ¡ËÃÁÒ¹

¹é Ó¾ÃÔ ¡ÃÊà´ç ´

¨Ò¡Ê¶Ò¹¡Òó ÀÑ Â¾Ô ºÑ µÔ ÊÙ‹ ¡ÒÃࢌ Ò¶Ö§ÍÔ ¹à·ÍÏ à¹ç µ ã¹ªØ Áª¹Ë‹ Ò§ä¡Å

ÃÒ§ҹ “á¹Ç⹌ Á¾ÅÑ §§Ò¹”

ºÑ µÃàÍÊâ«‹ ÊäÁŏ Ê àÍ¡ÊÔ ·¸Ôì ÊÓËÃÑ º ÅÙ¡¤Œ ÒàÍÊâ«‹

๒ ๖

ÇÍ¡ËÃÁÒ¹

Spicy chili sauce Chili sauce has long been a daily dish in many Southeast Asian countries, from Laos, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines and Brunei, to Southern China, India, Sri Lanka and Bangladesh. Besides, many ingredients – chili, lime, garlic and shallots – originated from many parts of the world, from Middle America, Iran and Iraq to Australia and New Guinea.

น้ ำพริ กรสเด็ ด

พู ดถึ งน้ ำพริ กหลายคนจะมี อาการน้ ำลายสอ นึ กถึ งอาหารถ วยน อยรสจั ดจ านเนรมิ ตจากครกหิ น ใบเก ง โขลกพริ กขี้ หนู ลู กจี๊ ดๆ รสเผ็ ดร อน กั บหอมแดง กระเที ยมรสเผ็ ดแรง ปรุ งให กลมกล อมด วยรสเค็ มของ กะป ดี ตั ดด วยรสเปรี้ ยวแหลมจากมะนาว เป นอาหาร คู ครั วคนไทยมานาน กิ นกั นไม มี เบื่ อ มั กมี คนเข าใจว า ‘น้ ำพริ ก’ กำเนิ ดจากครั วไทย แท ๆ แต ที่ จริ ง น้ ำพริ กเป นอาหารคู บ านคู เมื องของ ชาวอุ ษาคเนย ทั้ งหมดมาเนิ่ นนาน คื อ ลาว พม า เวี ยดนาม กั มพู ชา มาเลเซี ย สิ งคโปร อิ นโดนี เซี ย ฟ ลิ ปป นส และบรู ไน รวมไปถึ งตอนใต ของจี น อิ นเดี ย ศรี ลั งกา และบั งคลาเทศด วย

»Ò¹ªÅÕ Ê¶Ô ÃÈÒʵÏ

แม จะมี สมญาว า ‘น้ ำพริ ก’ แต น้ ำจากพริ กตำ มี เพี ยงน อยนิ ด น้ ำส วนใหญ มาจากผลไม เปรี้ ยวตระกู ล มะกรู ด มะนาว ที่ ทำให อาหารถ วยนี้ มี น้ ำ ‘จ้ ำ’ กั บผั ก ได ง ายขึ้ น ข อสำคั ญมี กลิ่ นหอมฟุ งชวนกิ น เมื่ อแรกเชื่ อว า เจ าลู กเปรี้ ยวๆ นี้ บ านพ อแม มาแต อิ รั กกะอิ หร าน ตอนหลั งบอกว า น าจะมาจากออสเตรเลี ยและนิ วกิ นี แต ยั งมี คนคิ ดว าอยู ในเอเชี ยแถวๆ ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ของอิ นเดี ย พม า และยู นนานของจี นนี่ เอง ลู กพริ ก เขี ยว เหลื อง ส ม แดง คื อส วนประกอบ สำคั ญสร างสี สั นให ‘น้ ำพริ ก’ ก็ เป นพื ชอั นมี ถิ่ นฐาน อยู ในอเมริ กากลางมาก อน ชาวพื้ นเมื องเขาปลู กกิ น มากว าหกพั นป แล ว เมื่ อสเปนได ครองดิ นแดนแถบนี้ จึ งนำไปฟ ลิ ปป นส จี น อิ นเดี ย และอิ นโดนี เซี ย พระโปรตุ เกสพาไปญี่ ปุ นเมื่ อปลายศตวรรษที่ ๑๕ แล วจรไปเกาหลี พริ กจึ งแพร ไปทั่ วโลก น้ ำพริ กแท ๆ ไม เคล ากะป น าจะเกิ ดในอเมริ กากลางและใต เขามี น้ ำพริ กรสเลิ ศอยู มากมาย ด วยเป นแหล งปลู กพริ กกว า ๑๕๐ สายพั นธุ ตั้ งแต เผ็ ดน อยจนเผ็ ดโลด พริ กขี้ หนู ของเราที่ ว าเด็ ด ยั งเผ็ ดสู ไม ได กะป ย อมเกิ ดจากน้ ำมื อชาวทะเล จากการหมั ก กุ งฝอยและเคยซึ่ งคื อกุ งตาดำตั วจ อยๆ หั วไม มี กรี สี ใสๆ แต ก อนเป นของเหลื อกิ น ชาวประมงจึ งนำมาเคล า เกลื อตากแดด เป นขบวนการตากแล วตำ ตำแล วตาก ตรากตรำกั นหลายยกแล วเติ มน้ ำตาลคลุ กเกลื อใหม บดให ละเอี ยด หมั กต อจนได กะป เนื้ อเนี ยน อั ดใส โอ ง ใส ไหเก็ บไว ได นานป กะป จึ งเปลี่ ยนฉากน้ ำพริ ก เข ามา เพิ่ มโฉมแก อาหารถ วยนี้ ทำให มี รสซั บซ อนขึ้ น

ผู คนในรั ฐป ตตานี และนครศรี ธรรมราช รู จั กทำ กะป กิ นกั นเอิ กเกริ กมาตั้ งแต คริ สต ศตวรรษที่ ๘ โน น ครั้ งยั งเป นส วนหนึ่ งของอาณาจั กรศรี วิ ชั ย ซึ่ งศู นย กลาง อยู ที่ อิ นโดนี เซี ย ราวหกร อยป ต อมา เมื่ อพ อขุ นราม- คำแหงแห งสุ โขทั ย ขยายอำนาจลงมาทางใต จึ งเริ่ มรู จั ก ของกิ นหน าตาแปลกๆ เหมื อนโคลนสี ม วงคล้ ำๆ นี้ กะป ก็ พลั นกลายเป นอาหารที่ สู งค าราคาแพง กิ นกั น อยู เฉพาะชนชั้ นสู งในราชสำนั กเท านั้ น น้ ำพริ กกะป จึ งย ายมาเป นอาหารประจำของ คนสยามในกาลต อมา กะป ที่ ชาวอุ ษาคเนย คิ ดว าหอม คนไม คุ นบอกว าเหม็ น ชาวต างชาติ คนแรกๆ ที่ วิ พากษ น้ ำพริ กคื อ ‘มู ฮั มหมั ด อิ บบราฮิ ม’ ราชทู ตเปอร เซี ย ผู พาพ อครั วเป นโขยงมาอยู สยามเมื่ อป ค.ศ. ๑๖๖๖ คุ ยว าสมเด็ จพระนารายณ ทรงโปรดอาหารเปอร เซี ย ยิ่ งนั ก ทว าท านทู ตกลั บ ‘เหน็ บ’ น้ ำพริ กของเราว า “ใส แต ของเน าๆ ไม น าเอามาทำกิ นกั นเลย” ๒๑ ป ต อมา ‘ซิ มง เดอ ลาลู แบร ’ ราชทู ตฝรั่ งเศสแห ง พระเจ าหลุ ยส ที่ ๑๔ ได ติ ดตามทู ตสยาม ‘พระยา โกษาธิ บดี (ปาน)’ มาอยุ ธยา ก็ บั นทึ กไว ว า “คนสยาม โปรดปรานน้ ำจิ้ มชนิ ดหนึ่ งคล ายมั สตาร ด อั นประกอบ ด วยกุ งหมั กจนเน าที่ ประเคนเกลื อเข าไปจนเกิ นควร เรี ยกกั นว า กะป ”

เสม็ ด

‘ลาลู แบร ’ ไม ‘ปลื้ ม’ กะป เป นแน แต คงมิ ได ออกปากติ เตี ยนตรงๆ ต อหน าชาวสยาม ยั งดี กว า มาดาม ‘ฟอร บส ’ ผู ติ ดตามสามี นั กธรรมชาติ วิ ทยา ชาวอั งกฤษมาสำรวจหมู เกาะของอิ นโดนี เซี ย ในอาณานิ คมฮอลั นดา เมื่ อป ค.ศ. ๑๘๘๐ พอพ อครั ว ยกสำรั บมาให หนึ่ งในนั้ นคื อ น้ ำพริ กกะป อาหารเด็ ด ของอิ นโดฯ ครั้ นมาดามได กลิ่ นเข าก็ ร องกรี๊ ดว า เอาของ ‘เน าๆ’ มาให กิ น จะวางยาพิ ษกั นหรื อไงยะ ว าแล วมาดามก็ ปาน้ ำพริ กกะป อั นห ออย างดี ด วย ใบตองกระเด็ นลงพื้ นไป ไม ว าฝรั่ งในศตวรรษที่ ๑๗ จะติ ติ งน้ ำพริ กกะป อย างไร กะป ก็ ได รั บการเชิ ดชู ยกแม โป งให ทั้ งซ ายขวา มาเป นของคู น้ ำพริ กเคี ยงกั บหอมซึ่ งเชื่ อว ามี มาตุ ภู มิ มาจากเปอร เซี ย ปากี สถาน หรื อไม ก็ ต องเป น ตะวั นออกกลาง และกระเที ยมซึ่ งยื้ อกั นอยู ยั งสรุ ป ไม ได แน ว ามาแต ไหน กิ นกั นมาก อนจะมี ตั วหนั งสื อ เป นการค นพบอั นยิ่ งใหญ ทำให อาหารมี รสวิ เศษกว า ตะก อน ครั วชาวอุ ษาคเนย ขาดพริ ก ขาดกะป ไม ได เลย คนรุ นผู เฒ าของเรา ถ าไม มี น้ ำพริ กถึ งแก กิ นข าวไม ลง น้ ำพริ กกะป แปลงกายได หลายหลาก ตำมะขามสด ลงไป กลายเป นน้ ำพริ กมะขามรสแซบ หน าแล งมะนาว แพงก็ พลิ กเป นมะม วงหรื อมะดั น ได น้ ำพริ กรสดี ไม ด อย กว ากั น ความเปรี้ ยวจากตะลิ งปลิ ง มะปริ ง มะปราง เป นรองมะนาวอยู ติ๊ ดเดี ยว ชาวเหนื อตำน้ ำพริ กใส น้ ำปู นาเคี่ ยว เรี ยกน้ ำพริ ก ‘น้ ำปู ’ อั นลื อชาไม แพ น้ ำพริ กหนุ ม ชาวใต มี น้ ำพริ กกุ งเสี ยบ ‘รสหรอย’ ตำกิ น กั นเมื่ อไรรั บรองไม เหลื อ ชาวเรื อมี น้ ำพริ กไม บี บมะนาว เก็ บไว กิ นยามออกทะเลไปหาปลานานๆ ชาวป าชาวเขา ขอแค มี พริ กแห งแกล มกะป พกไปคลุ กกั บข าวเหนี ยว ไปหาใบไม เหนาะเอาข างหน า ภาคกลางมี หนองมี คลอง มาก ฝนมาแมงดาชุ ก ก็ จั บเอาแต ตั วผู ซึ่ งมี กลิ่ นอยู ตรงแก มก น เด็ ดหั ว ป ก และขาทิ้ ง สั บใส ลงไปตำด วยกั น กลายเป นน้ ำพริ กรสโอชา คนอี สานรู จั กทำปลาร า ปลาแจ ว ป นลงไปในน้ ำพริ ก กลิ่ นตุ ๆ แต อร อยเหลื อใจ

มะตู ม

โสมไทย

ป จั่ น

ย าหยา

โภชนาการของน้ ำพริ กก็ ชั้ นเลิ ศ พริ กมี สาร ‘แคปไซซิ น’ ทำให เลื อดไม ข นลดความดั นโลหิ ต กิ นบ อยๆ ไกลจากโรคหั วใจ หอมแดงมี ไวตามิ นซี สู ง คนโบราณใช แก หวั ด บำรุ งสายตา รั กษาอาการผมร วง ปวดกล ามเนื้ อ คอ เข า และไขข อ กระเที ยมเป นเกลอ กั บหั วหอม นอกจากใช ไล ผี แล ว ยั งเป นยารั กษาโรค สารพั ด อายุ รเวทของแขก จี น อี ยิ ปต ถื อเป นยาอายุ - วั ฒนะ สมั ยนี้ มี กระเที ยมแคปซู ลขายเป นอาหารเสริ ม ราคาสู งสู กิ นกระเที ยมแท ๆ ไม ได กะป คื อแคลเซี ยม ชั้ นดี กิ นน้ ำพริ กกะป กุ งแห งกะปลาซิ วปลาสร อยบ อยๆ ไม ต องซื้ อแคลเซี ยมเม็ ดราคาแพงกิ น ผั กเหนาะน้ ำพริ กก็ มากมายจาระไนได เป นร อย เดี๋ ยวนี้ ผั กพื้ นบ านปลอดพิ ษทั้ งอร อยและถู กหาไม ยาก หลายอย างขึ้ นเองในสวนหลั งบ าน ดอกและยอดผลไม ทุ กชนิ ดแกล มน้ ำพริ กอร อยเยี่ ยม ผั กพื้ นถิ่ นเหนื อ อี สาน ใต ชื่ อน าเอ็ นดู ไม คุ นหู คนภาคกลาง บั ดนี้ หากิ น ไม ลำบาก อยากเห็ นหน าก็ ถามเอาจาก ‘อากู ’ ใบไม รส ฝาด เปรี้ ยวทั้ งปวงที่ กิ นกั นมาแต กาลก อน เป นยาต าน อนุ มู ลอิ สระชั้ นเซี ยน สมควรกิ นกั นให มาก คนรุ นใหม ที่ กิ นแต อาหารจานด วนเอาตามสะดวก ชวดโอกาสได กิ นน้ ำพริ กรสเลิ ศ มั กกิ นเผ็ ดกั นไม เป นแล ว ไม รู คุ ณของพริ ก หอม กระเที ยม กะป ซึ่ งเดิ นทางข าม ทวี ปข ามทะเลมารุ มรวมอยู ในครกที่ ท ายครั ว น้ ำพริ ก เป นอาหารชวนให เคี้ ยวกิ นช าๆ แต ว า ตำโป กเป ก แป ปเดี ยวก็ เสร็ จ พลิ กแพลงได แสนสารพั ด แล วเราจะ อดใจไม กิ นน้ ำพริ กถ วยเด็ ดได ยั งไงกั น..

ขี้ หู ด

มะม วงหิ มพานต

ปานชลี สถิ รศาสตร ช างป นดิ นผู หลงใหลถ วยชาและตำราอาหาร งานประจำคื อเขี ยนหนั งสื อชื่ นชมความงาม ในความเงี ยบ เพื่ อประท วงวั ฒนธรรมเสี ยงดั ง และชั กชวนเยาวชนให อ านหนั งสื อกั นเงี ยบๆ เป นผู ก อตั้ งชมรมหรี่ เสี ยงกรุ งเทพ

มั นปู

AIT's Internet Education and Research Laboratory (intERLab) develops mobile wireless network technology for emergency communication. Prof. Dr. Kanchana Kanchanasut, director of the Asian Institute of Technology’s Internet Education and Research Laboratory (intERLab), has developed mobile wireless network technology to be used during emergency in remote areas. Project DUMBO stands for Digital Ubiquitous Mobile Broadband OLSR. (OSLR is a networking term meaning Optimized Link State Routing.) The project is a collaboration from three main research groups: AIT’s IntERLab, INRIA (France), and the WIDE Project (Japan).

อินเทอร์เน็ตนั

เป็นเครื ่ช่วยกระตุ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู สังคม และเศรษฐกิจ ได้อย่างก้าวกระโดด ่องมือที

ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา กาญจนสุ ต & ที มงาน intERLab แห่ งสถาบั นเอไอที สร้ างสรรค์ งานวิ จั ยพั ฒนาอิ นเทอร์ เน็ ตชุ ดสำคั ญ

เป นความภาคภู มิ ใจยิ่ งของคนไทยทั้ งประเทศ ที่ มี นั กวิ ชาการด านสารสนเทศ (Information Technology) ฝ มื อระดั บโลก ทำงานวิ จั ยชุ ดใหญ เพื่ อพั ฒนาการใช ประโยชน จากเทคโนโลยี การสื่ อสารทางไกลผ าน เครื อข ายอิ นเทอร เน็ ตให ตอบสนองต อโจทย ยากๆ หลายต อหลายข อที่ ท าทาย ที่ ยั งไม มี ใครพั ฒนาขึ้ นมา นั กวิ ชาการท านนั้ น คื อ ศาสตราจารย ดร. กาญจนา กาญจนสุ ต ป จจุ บั นท านเป น รองอธิ การบดี สถาบั นเทคโนโลยี แห งเอเชี ย (Asian Institute of Technology) และ ผู อำนวยการห องปฏิ บั ติ การ อิ นเทอร เน็ ตเพื่ อการศึ กษาและวิ จั ย (intERLab) ผู ได รั บการยกย องให จารึ กชื่ อไว ใน ‘หอเกี ยรติ ยศ อิ นเทอร เน็ ต’ (Internet Hall of Fame) เมื่ อป ๒๕๕๖ ซึ่ งการจารึ กชื่ อไว ในหอเกี ยรติ ยศนี้ คื อ อิ สริ ยาภรณ ชั้ นสู งสุ ดที่ คนในแวดวงอิ นเทอร เน็ ตโลกจะพึ งได รั บ ท านได รั บเกี ยรติ ครั้ งนี้ ด วยคุ ณู ปการที่ ท านมี ต อ พั ฒนาการของอิ นเทอร เน็ ตโลกในฐานะของ ‘ผู บุ กเบิ ก’ (Pioneer)

ศาสตราจารย ดร. กาญจนา กาญจนสุ ต

โครงการวิจัยดัมโบ

ภาคสนามครั

้งแรก เกิดขึ

้นในปี ๒๕๔๙

ใช้พื

้นที

่ในป่าจังหวัดภูเก็ต

หลังจากนั

้น ก็ได้ดำเนินการวิจัย

ก อนหน านั้ น ดร.กาญจนาได มี ส วนร วมในงานวิ จั ย ทางด านการสร างโครงข ายเคลื่ อนที่ เฉพาะกิ จ (Mobile Adhoc Network) กั บนั กวิ จั ยชั้ นแนวหน าจากหน วยงาน วิ จั ยสารสนเทศชั้ นนำของฝรั่ งเศส (INRIA) และของญี่ ปุ น (WIDE Project) มาแล ว งานวิ จั ยนั้ นมุ งเน นการสร าง โครงข าย WIFI Network แบบเคลื่ อนที่ เธอจึ งมองเห็ น ช องทางการนำเทคโนโลยี นี้ มาพั ฒนาเพิ่ มเติ มเพื่ อ ตอบโจทย ที่ เธอและที มงานตั้ งขึ้ นจากเหตุ การณ ภั ยพิ บั ติ โครงการวิ จั ยดั มโบภาคสนามครั้ งแรก เกิ ดขึ้ นในป ๒๕๔๙ ใช พื้ นที่ ในป าจั งหวั ดภู เก็ ต หลั งจากนั้ น ก็ ได ดำเนิ นการวิ จั ยภาคสนามที่ อื่ นๆ เพิ่ มขึ้ น และใช พาหนะ นำอุ ปกรณ ที่ หลากหลายขึ้ น เป นต นว า จั กรยาน เรื อ หรื อรถตุ กตุ ก ขณะเดี ยวกั น ก็ พั ฒนาอุ ปกรณ เชื่ อมต อ เครื อข ายอิ นเทอร เน็ ตไร สาย (WIFI Router / Mobile router) ที่ มี ราคาต่ ำ ติ ดตั้ งได ง าย และใช พลั งงานไฟฟ า น อย โดยทำให อุ ปกรณ แต ละตั วสามารถติ ดต อกั บ ตั วอื่ นๆ ที่ อยู ในรั ศมี ได เอง สร างเป นโครงข ายโยงใย ครอบคลุ มพื้ นที่ และผู ใช งานจะใช คอมพิ วเตอร หรื อ สมาร ทโฟน เชื่ อมต อผ าน WIFI เพื่ อใช งานโครงข าย และหากอุ ปกรณ เชื่ อมต อ WIFI ตั วใดเชื่ อมเข ากั บระบบ อิ นเทอร เน็ ตได แล ว ผู ใช งานคนอื่ นๆ ในพื้ นที่ โครงข าย ที่ เพิ่ งสร างขึ้ นใหม ก็ สามารถใช งานอิ นเทอร เน็ ตได เช นเดี ยวกั น ทั้ งยั งติ ดต อสื่ อสารระหว างกั นเองได ผ าน แอปพลิ เคชั่ นเฉพาะ เช น โทรศั พท หากั นผ าน VoIP (Voice Over Internet Protocal) หรื อคุ ยกั นแบบเห็ นภาพ (Video Call) ซึ่ งจะช วยในการให ความช วยเหลื อทาง การแพทย ระยะไกลได และหากนำ WIFI Router มาเชื่ อมต อกั บยู เอสบี แฟลชไดรฟ (USB Flash Drive) ก็ สามารถทำหน าที่ เสมื อนฮาร ดดิ สก สามารถใส ข อมู ล ที่ มี การเรี ยกใช บ อยลงไปได ทำให ผู ที่ เชื่ อมต อในโครงข าย สามารถดู วี ดี โอที่ มี ความละเอี ยดสู งได โดยไม ต อง เปลื องการรั บส งข อมู ลบนอิ นเทอร เน็ ต ตลอดจน สามารถติ ดตั้ งอุ ปกรณ ตรวจจั บต างๆ (sensor) เข าไป ด วย เพื่ อเก็ บข อมู ลที่ จำเป น เช น อุ ปกรณ วั ดคุ ณภาพ อากาศ แรงลม อุ ณหภู มิ เป นต น

ภาคสนามที

่อื

่นๆ เพิ

่มขึ

‘การบุ กเบิ ก’

ศ. ดร. กาญจนา บั งเกิ ดความคิ ดแรกเริ่ มในการ ทำงานวิ จั ยชุ ดนี้ ขึ้ นหลั งเกิ ดเหตุ การณ สึ นามิ ขึ้ นที่ ภาคใต ของประเทศไทย เมื่ อป ๒๕๔๗ ซึ่ งการให ความช วยเหลื อ แก ผู ประสบพิ บั ติ ภั ยในครั้ งนั้ นประสบกั บความยาก ลำบากในการสื่ อสารอย างมาก เพราะโครงสร างพื้ นฐาน ด านการสื่ อสารที่ มี ใช อยู ในขณะนั้ น เป นต นว า เครื อข าย สั ญญาณโทรศั พท มื อถื อ สาย เสา ชุ มสายโทรศั พท กระทั่ งเครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต ไม สามารถทำงานได เนื่ องจากอุ ปกรณ กระจายสั ญญาณถู กทำลาย และจาก การโหมกระหน่ ำใช งานจากผู เกี่ ยวข องทุ กฝ าย ทำให เกิ ดภาวะ ‘คอขวด’ จนติ ดต อกั นไม ได ในนาที เร งด วน ที มนั กวิ จั ยของ ดร. กาญจนา จึ งเล็ งเห็ นว า หาก สามารถดั ดแปลงอุ ปกรณ แล็ ปท็ อปคอมพิ วเตอร ที่ เข าไป ในพื้ นที่ ด วยวิ ธี ใดวิ ธี หนึ่ ง และใช กั นอยู ในหมู อาสาสมั คร ให สื่ อสารและสร างโครงข ายการสื่ อสั ญญาณขึ้ นมาได ก็ จะเป นประโยชน ยิ่ ง ในป ๒๕๔๘ จึ งได ริ เริ่ มโครงการ วิ จั ยที่ ใช ชื่ อ ว า DUMBO (Digital Ubiquitous Mobile Broadband OLSR) ร วมกั บนั กวิ จั ยฝรั่ งเศส นำเสนอ การสร างเครื อข าย WIFI Network ขึ้ นจากเครื่ อง คอมพิ วเตอร ที่ มี อยู ให ใช สื่ อสารได ในภาวะฉุ กเฉิ น ครอบคลุ มพื้ นที่ เป าหมาย และให ผู ใช งานภายใต เครื อข ายสามารถสื่ อสารถึ งกั นภายในพื้ นที่ ได รวมทั้ ง เชื่ อมต อกั บอิ นเทอร เน็ ตภายนอกได ด วยเช นกั น โดยนำ อุ ปกรณ สื่ อสารติ ดไปกั บช าง ซึ่ งสามารถเคลื่ อนที่ เข าไป ในพื้ นที่ ทุ รกั นดาร ซึ่ งรถยนต เข าไม ถึ ง โดยไม สร าง ความเสี ยหายเพิ่ มเติ ม และการใช ช างหลายๆ ตั ว เดิ นเข าไปในพื้ นที่ เป าหมายพร อมๆ กั น ก็ จะเกิ ดการ สร างโครงข าย WIFI Network ขึ้ นมาได

โครงการวิ จั ยนี้ มี พั ฒนาการต อยอดในป ๒๕๕๓ โดยได ร วมมื อกั บ มู ลนิ ธิ ศู นย สารสนเทศเครื อข ายไทย (THNIC Foundation) ดำเนิ นโครงการ ‘ค าย THNG’ (Thailand Networking Group) ขึ้ น โดยนำเยาวชนและ ผู สนใจ ทั้ งที่ อยู ในแวดวง IT และแวดวงอื่ น ไปออกค าย ที่ เขาใหญ โดยใช เทคโนโลยี DUMBO และจำลอง สถานการณ ว าเกิ ดแผ นดิ นถล มในป าเขาใหญ ให ผู เข าค ายทุ กคน เข าไปเดิ นสร างเครื อข ายในป า และให ความช วยเหลื อผู ประสบภั ยในรู ปแบบต างๆ กั น และ เชื่ อมโยงอิ นเทอร เน็ ตดาวเที ยม ส งข าวสารเข าโซเชี ยล มี เดี ย Twitter และ Facebook และในป ๒๕๕๔ ก็ มี การจั ดค าย THNG ขึ้ นอี ก โดยมี เป าหมายว า เมื่ อเกิ ด เหตุ การณ ภั ยพิ บั ติ ขึ้ นจริ ง ผู เข าร วมค ายจะเป นกำลั ง หลั กแก ที มงานให ความช วยเหลื อด านการสื่ อสาร แต ในช วงปลายป ๒๕๕๔ นั้ นเอง ก็ เกิ ดเหตุ การณ น้ ำท วมขึ้ น ทำให พบว า เทคโนโยลี ที่ คิ ดค นมานั้ น ไม เป นประโยชน ในช วงเหตุ การณ คั บขั น เนื่ องจาก ผู ใช งานไม มี ความคุ นเคยกั บเทคโนโลยี ใหม ๆ เหล านั้ น ดั งนั้ น ในป ๒๕๕๖ เมื่ อมี การจั ดค ายครั้ งที่ ๓ โครงการ วิ จั ยนี้ จึ งได ปรั บแนวทางไปเป นการสร างเครื อข ายใน ชุ มชน (Community Network) ขึ้ นมา เน นให ชาวบ าน ในชุ มชนห างไกลเกิ ดความคุ นเคยกั บการใช เทคโนโลยี นี้ จึ งได นำอุ ปกรณ ไปติ ดไว ให ชาวบ านใช งานจริ งๆ ในชี วิ ต ประจำวั น และหากเกิ ดเหตุ การณ ฉุ กเฉิ นใดๆ ก็ สามารถ ถอดอุ ปกรณ ไปใช งานในพื้ นที่ ที่ ต องการกู ภั ยได ด วย โดยจั ดค ายขึ้ นที่ บ านไทยสามั คคี ต.แม กาษา อ.แม สอด จ.ตาก โดยการประสานงานของวิ ทยาลั ยชุ มชนตาก ซึ่ งขณะเข าไปทำค าย ก็ ได มี การให ความรู ชาวบ าน จนกระทั่ งเมื่ อมี สาย ADSL ของ 3BB เข ามาถึ งหมู บ าน และได ทำการเชื่ อมต อ กั บอุ ปกรณ ตั วหนึ่ ง ทำให พื้ นที่ ที่

WIFI Network ครอบคลุ ม สามารถ ใช งานอิ นเทอร เน็ ต ผ านช องทาง สาย ADSL เพี ยงเส นเดี ยวได เป นการ ประหยั ดค าใช จ าย โดยในหมู บ าน ได ใช วิ ธี ลงขั นช วยกั นจ ายค าสาย อิ นเทอร เน็ ตรายเดื อนกั นเพี ยงหลั งละ ไม กี่ สิ บบาท

ประเทศไทย มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

เทียบกับจำนวนประชากรที

่ต่ำมาก

โครงข าย Mobile Adhoc Network ที่ ทดลอง สร างขึ้ นที่ บ านไทยสามั คคี นี้ ถื อว าประสบความสำเร็ จ อย างยิ่ ง ชาวบ านใช งานกั นอย างสะดวก เด็ กนั กเรี ยน สามารถนั่ งใช หาข อมู ลทำการบ านอยู ที่ บ าน หรื อรวมตั ว กั นใช งานที่ ศาลาอเนกประสงค ของหมู บ าน โดยไม ต อง เดิ นทางเข าไปใช งานอิ นเทอร เน็ ตที่ ตั วเมื องเหมื อนที่ เคย เป นมา ซึ่ งช วยลดความเป นห วงของผู ปกครองลง นอกจากนี้ เนื่ องด วยอุ ปกรณ ดั งกล าว ใช การดู แลที่ ไม ยุ งยากและมี ป ญหาน อย ชาวบ านที่ พอมี ความรู ทางด าน เทคนิ ค สามารถช วยดู แลซ อมแซม เคลื่ อนย าย หรื อ แม แต ขอ WIFI Router ตั วใหม ไปเปลี่ ยนเองได ค าย THNG ยั งได จั ดต อเนื่ องต อมา โดยค าย THNG ๔ ป ๒๕๕๗ จั ดขึ้ นที่ บ านห วยขมอาข า ต.แม ยาว อ.เมื อง จ.เชี ยงราย และในป ๒๕๕๘ ได จั ดค าย THNG ๕ ขึ้ นที่ หมู ๑ ต.บ านใหม อ.ท าสองยาง จ.ตาก การทำค ายที่ หมู บ านห างไกลเหล านี้ ทำให ได รู ว า หมู บ านปลายสายทั้ งหลายนี้ มี ผู ให บริ การอิ นเทอร เน็ ต เชิ งพาณิ ชย เดิ นสายเข าไปถึ งเพี ยง ๑ หรื อ ๒ คู สาย เท านั้ น ซึ่ งไม เพี ยงพอต อการใช งานของชาวบ าน แต เมื่ อโครงการวิ จั ยนี้ ได เข าไปสร างเครื อข าย WIFI Adhoc Network ขึ้ น ก็ ทำให ผู ให บริ การเชิ งพาณิ ชย เห็ นถึ งความต องการใช งานของชุ มชนว ามี อยู มาก ผู ให บริ การบางรายจึ งได ขยายการลงทุ นเข าไป เพิ่ ม จำนวนคู สายมากขึ้ น ครั วเรื อนใดที่ มี กำลั งทางเศรษฐกิ จ ก็ สามารถที่ จะขอใช บริ การแยกออกไปได ทางมู ลนิ ธิ THNIC ร วมกั บ intERLab ยั งคงจะ ดำเนิ นโครงการต อเนื่ องต อไป โดยวางแผนที่ จะเพิ่ ม จำนวนหมู บ านในโครงการให มากขึ้ น เพื่ อช วยเพิ่ ม ประชากรที่ เข าถึ งอิ นเทอร เน็ ต (Internet Penetration) ของไทยให มากขึ้ น ซึ่ งป จจุ บั น ยั งถื อว าประเทศไทย มี อั ตราการเข าถึ งอิ นเทอร เน็ ตเที ยบกั บจำนวนประชากร ที่ ต่ ำมาก จั ดเป นลำดั บที่ ๖ ในอาเซี ยน เป าหมายหลั ก ลำดั บต อไปของโครงการวิ จั ยชุ ดนี้ จึ งมุ งเน นให ประชาชน ปลายสายสามารถเข าถึ งอิ นเทอร เน็ ตให มากขึ้ น

จัดเป็นลำดับที

่ ๖ ในอาเซียน

โครงการ THNG เป นโครงการนำร องที่ ทำให เห็ น ถึ งช องว างทางดิ จิ ทั ลที่ องค กรต างๆ ของประเทศควร ให ความสำคั ญ และร วมกั นสนั บสนุ นเพื่ อลดช องว างนี้ สร างความเท าเที ยมในการเข าถึ งอิ นเทอร เน็ ตของ ประชากรในพื้ นที่ ห างไกล พื้ นที่ ชายขอบทั่ วประเทศ เป นที่ ทราบกั นดี ว า อิ นเทอร เน็ ตนั้ นเป นเครื่ องมื อที่ ช วยกระตุ นให เกิ ดการพั ฒนาองค ความรู สั งคม และ เศรษฐกิ จ ได อย างก าวกระโดด ประชากรในพื้ นที่ ห างไกล จึ งยิ่ งจำเป นที่ ควรต องมี อิ นเทอร เน็ ตไว ใช งาน เพื่ อพั ฒนา ให ใกล เคี ยงกั บโอกาสของประชากรในชุ มชนเมื อง ในช วงเวลากว า ๑๐ ป ที่ ผ านมา ความพยายาม ของ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุ ต และที มงาน ในการ พั ฒนาสร างโครงข ายสั ญญาณการสื่ อสารเพื่ อใช งาน ในภาวะฉุ กเฉิ น ขาดแคลน ได แตกดอกออกผลอย าง งดงาม ทั้ งยั งแตกยอดออกหน อใหม ไปสู การขยาย โอกาสแก หมู บ านห างไกลในการเข าถึ งอิ นเทอร เน็ ต จนกลายเป นโครงการวิ จั ยอั นโด งดั งที่ สั งคมอิ นเทอร เน็ ต โลกสนใจศึ กษาเรี ยนรู และสร างชื่ อเสี ยงเกี ยรติ ยศให แก ไม เพี ยงตั ว ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุ ต และที มงาน เท านั้ น หากแต แก ประเทศไทย ในฐานะที่ เป นต นแบบ ของการสร างโครงข ายการสื่ อสาร WIFI เฉพาะกิ จ ที่ น าทึ่ งอย างมากด วย

ปนั ดดา เลิ ศล้ ำอำไพ เป นนิ เทศศาสตร บั ณฑิ ต

จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย ทำงานเป นนั กข าว/นั กเขี ยน ของหนั งสื อพิ มพ /นิ ตยสาร/สำนั กข าวต างประเทศ ระหว าง พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๓๘ เป นกรรมการบริ หารสมาคม สโมสรผู สื่ อข าวต างประเทศ ระหว าง พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘ ตำแหน งสุ ดท าย คื อนายกสมาคม เป นหนึ่ งในผู ร วมก อตั้ ง และบริ หาร คณะละคร ‘สองแปด’ เป นเจ าหน าที่ บริ หาร ระดั บ Vice President ฝ ายการประชาสั มพั นธ ธนาคาร กรุ งเทพ จำกั ด (มหาชน) ระหว าง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๔ ป จจุ บั น เป นกรรมการบริ หารสมาคมนั กเขี ยนแห ง ประเทศไทยและมู ลนิ ธิ เพื่ อผู บริ โภค

รายงาน “แนวโน้ มพลั งงาน” โดยเอ็ กซอนโมบิ ลคาดการณ์ ว่ า ความต้ องการพลั งงานจะเพิ่ มขึ้ น ส่ วนดั ชนี การเกิ ดคาร์ บอน ต่ อ GDP จะลดลง

คั ดย อจาก 2016 Outlook for Energy โดย เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น

เรี ยบเรี ยงโดย สุ ภาพร โพธิ บุ ตร

ExxonMobil’s Energy Outlook projects energy demand increase and decline in carbon intensity Global energy demand will increase 25 percent between 2014 and 2040, driven by population growth and economic expansion, ExxonMobil said in the 2016 edition of The Outlook for Energy. At the same time, energy efficiency gains and increased use of renewable energy sources and lower carbon fuels, such as natural gas, are expected to help reduce by half the carbon intensity of the global economy.

ความต องการที่ เพิ่ มขึ้ น” เร็ กซ ดั บบลิ ว. ทิ ลเลอร สั น ประธานและประธาน กรรมการบริ หาร เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น กล าว “แนวโน ม

เอ็ กซอนโมบิ ลกล าวไว ในรายงานแนวโน มพลั งงาน ฉบั บป พ.ศ. ๒๕๕๙ ว าความต องการพลั งงานของโลก จะเพิ่ มขึ้ นร อยละ ๒๕ ระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๘๓ เนื่ องจากการเติ บโตของประชากรและการขยายตั วทาง เศรษฐกิ จ ขณะเดี ยวกั น คาดว าผลของการใช พลั งงาน อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งการเพิ่ มการใช พลั งงาน หมุ นเวี ยนและเชื้ อเพลิ งที่ ปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ต่ ำ เช น ก าซธรรมชาติ จะช วยลดดั ชนี การเกิ ดคาร บอน- ไดออกไซด จากการเติ บโตทางเศรษฐกิ จโลกลงไปได ครึ่ งหนึ่ ง ในช วงเวลาดั งกล าว ประชากรของโลกจะเพิ่ มขึ้ น อี กประมาณ ๒ พั นล านคน และเศรษฐกิ จของกลุ ม ประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม จะยั งคงขยายตั วต อไปอย าง มี นั ยสำคั ญ ความต องการพลั งงานที่ เติ บโตส วนใหญ จะ เกิ ดขึ้ นในประเทศกำลั งพั ฒนาซึ่ งไม ใช สมาชิ กของ องค การเพื่ อความร วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพั ฒนา (OECD) โดยรายได เฉลี่ ยต อหั วในประเทศเหล านั้ นน าจะ เพิ่ มขึ้ นถึ งร อยละ ๑๓๕ คาดว าร อยละ ๔๐ ของความต องการพลั งงานโลก ที่ เติ บโตระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๘๓ จะได รั บการ ตอบสนองโดยก าซธรรมชาติ และความต องการเชื้ อเพลิ ง ประเภทนี้ จะเพิ่ มขึ้ นอี กร อยละ ๕๐ แหล งพลั งงาน นิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยน เช น พลั งงานชี วมวล น้ ำ ความร อนใต พิ ภพ ลม และแสงอาทิ ตย น าจะตอบ สนองความต องการพลั งงานของโลกที่ เติ บโตในป พ.ศ. ๒๕๘๓ ได เกื อบร อยละ ๔๐ เมื่ อถึ งตอนนั้ น คาดว า พลั งงานกลุ มนี้ รวมกั นเป นร อยละ ๒๕ ของอุ ปทาน ด านพลั งงาน โดยพลั งงานนิ วเคลี ยร อย างเดี ยวจะมี สั ดส วนประมาณหนึ่ งในสามของกลุ ม “การวิ เคราะห ของเอ็ กซอนโมบิ ลและองค กรอิ สระ ยื นยั นมุ มมองที่ มี มานานของเราว า แหล งพลั งงาน ทั้ งหมดที่ สามารถพั ฒนาได จะต องถู กนำมาใช ตอบสนอง • คาดว าความต องการพลั งงานของโลกจะ เพิ่ มขึ้ นร อยละ ๒๕ ระหว างป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๘๓ (ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๔๐) จากการเติ บโตของประชากร และการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ • ดั ชนี การเกิ ดคาร บอนไดออกไซด จากเศรษฐกิ จ โลกจะลดลงครึ่ งหนึ่ ง จากการใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น และการค อยๆ เปลี่ ยนไปสู พลั งงานชนิ ดที่ ปล อยก าซคาร บอนน อยลง

พลั งงานเป นแหล งข อมู ล ที่ มี ประโยชน ในการช วย ให เข าใจเรื่ องอุ ปสงค และ อุ ปทานด านพลั งงาน ในอนาคต ซึ่ งสามารถ ช วยในการตั ดสิ นใจ

ของบุ คคล ธุ รกิ จ และ รั ฐบาลที่ โดยรวมแล วจะ ส งผลกระทบต ออนาคต ของพลั งงาน” รายงานแนวโน มพลั งงาน คาดการณ ว าการปล อยก าซ คาร บอนไดออกไซด ที่ เกี่ ยวข องกั บ พลั งงานทั่ วโลก จะพุ งขึ้ นสู งสุ ดราวป พ.ศ. ๒๕๗๓ แล วจะเริ่ มลดลง คาดว าการปล อยก าซ ในกลุ มประเทศที่ เป นสมาชิ ก OECD จะลดลงประมาณ ร อยละ ๒๐ จากป พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึ ง ๒๕๘๓ แนวโน มพลั งงานเป นการพยากรณ ในระยะยาว ของเอ็ กซอนโมบิ ลที่ พั ฒนาขึ้ นโดยนั กเศรษฐศาสตร วิ ศวกร และนั กวิ ทยาศาสตร ผ านการวิ เคราะห ข อมู ล โดยตรวจสอบแนวโน มอุ ปสงค และอุ ปทานของพลั งงาน ในประเทศต างๆ ประมาณ ๑๐๐ ประเทศ แบ งเป นความ ต องการใช ๑๕ ภาคส วน ตามประเภทของพลั งงานต างๆ ๒๐ ประเภท “การพยากรณ ของเราใช เป นพื้ นฐานสำหรั บการ วางกลยุ ทธ ทางธุ รกิ จของบริ ษั ท และเพื่ อใช พิ จารณาใน การตั ดสิ นใจลงทุ นมู ลค าหลายพั นล านเหรี ยญสหรั ฐ” วิ ลเลี ยม โคลตั น รองประธานด านการวางแผนกลยุ ทธ องค กรของเอ็ กซอนโมบิ ล ซึ่ งเป นหน วยงานที่ จั ดทำ แนวโน มพลั งงาน กล าว “เป นเวลาหลายป แล วที่ รายงาน แนวโน มพลั งงานนำนโยบายที่ กำหนดขึ้ นเพื่ อลดการ ปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ที่ เกี่ ยวข องกั บพลั งงาน มาพิ จารณา การบรรลุ ข อตกลงด านภู มิ อากาศในการ ประชุ มเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ครั้ งที่ ๒๑ ในกรุ งปารี สเมื่ อเร็ วๆ นี้ ได กำหนดเป าหมาย ใหม ขึ้ นหลายข อ ขณะที่ ยั งมี นโยบายที่ เกี่ ยวข องอี กเป น จำนวนมาก แนวโน มพลั งงานจึ งยั งคงคาดว านโยบาย ดั งกล าวจะเพิ่ มค าใช จ ายในการปล อยก าซคาร บอนได- ออกไซด ต อไป”

เกี่ ยวกั บเอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซอนโมบิ ลเป นบริ ษั ทมหาชนข ามชาติ ที่ ประกอบ ธุ รกิ จน้ ำมั นและก าซที่ ใหญ ที่ สุ ด โดยใช เทคโนโลยี และ นวั ตกรรมเพื่ อตอบสนองความต องการพลั งงานที่ กำลั ง เติ บโตของโลก เอ็ กซอนโมบิ ลเป นผู นำในอุ ตสาหกรรม ด านทรั พยากรโดยเป นผู ผลิ ตและทำการตลาดผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลี ยมชนิ ดต างๆ รายใหญ ที่ สุ ด และมี บริ ษั ท เคมี ภั ณฑ ซึ่ งเป นหนึ่ งในบริ ษั ทขนาดใหญ ที่ สุ ดของโลก ติ ดตามเอ็ กซอนโมบิ ลทางทวิ ตเตอร ได ที่ www.twitter. com/exxonmobil Carbon intensity [ดั ชนี การเกิ ดคาร บอนต อ GDP] เป นดั ชนี วั ดที่ นิ ยมใช วิ เคราะห โดย หมายถึ งปริ มาณการ ปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด เที ยบเท าทั้ งหมดของ ประเทศต อหนึ่ งหน วยของผลิ ตภั ณฑ มวลรวมประชาชาติ (Carbon intensity = Amount of carbon emitted by country ต อ Unit of GDP) ที่ มา: อภิ ธานศั พท และคำย อด านการเปลี่ ยนแปลง สภาพภู มิ อากาศ และการบริ หารจั ดการก าซเรื อนกระจก ป พ.ศ. ๒๕๕๔ องค การบริ การจั ดการก าซเรื อนกระจก (องค การมหาชน) http://www.tgo.or.th พ.ศ. ๒๕๘๓ จากประมาณร อยละ ๔๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ • คาดการณ ว าความต องการพลั งงานของโลกจาก ภาคขนส งจะพุ งขึ้ นประมาณร อยละ ๓๐ และในทาง ปฏิ บั ติ การเติ บโตทั้ งหมดจะเกิ ดขึ้ นในประเทศที่ ไม ใช สมาชิ กของ OECD • คาดว ายอดขายรถยนต ไฮบริ ดใหม จะพุ งขึ้ นจาก ประมาณร อยละ ๒ ของยอดขายรถยนต ใหม ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เป นมากกว าร อยละ ๔๐ ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ เมื่ อรถยนต ทุ กหนึ่ งในสี่ คั นบนโลกนี้ จะเป นไฮบริ ด อั ตราการประหยั ดเชื้ อเพลิ งจะเพิ่ มจาก ๒๕ เป น ประมาณ ๔๕ ไมล ต อแกลลอน • คาดว าภู มิ ภาคที่ มี การนำเข าน้ ำมั นมากที่ สุ ดของ โลกอยู แล ว อย างเอเชี ยแปซิ ฟ ก จะมี การนำเข าสุ ทธิ เพิ่ มขึ้ นมากกว าร อยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ เพราะการผลิ ตในภู มิ ภาคยั งคงที่ แต มี ความต องการ เพิ่ มขึ้ น ศึ กษาข อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บแนวโน มพลั งงานได ที่ www.exxonmobil.com/energyoutlook

รายงานยั งเสนอข อค นพบหลั กๆ ดั งนี้ • ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ คาดว าน้ ำมั นและก าซธรรมชาติ รวมกั นคิ ดเป นเกื อบร อยละ ๖๐ ของการใช พลั งงานโลก ขณะที่ นิ วเคลี ยร และพลั งงานหมุ นเวี ยนจะอยู ที่ เกื อบ ร อยละ ๒๕ น้ ำมั นจะเป นพลั งงานถึ งหนึ่ งในสามที่ ใช กั น ทั่ วโลกในป พ.ศ.๒๕๘๓ และยั งคงเป นแหล งเชื้ อเพลิ ง อั นดั บหนึ่ ง โดยก าซธรรมชาติ จะขยั บขึ้ นมาเป นอั นดั บ สอง • อเมริ กาเหนื อซึ่ งเป นผู นำเข าน้ ำมั นมาหลาย ทศวรรษ กำลั งจะกลายเป นผู ส งออกพลั งงานสุ ทธิ (ส งออกมากกว านำเข า) ประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๓ • อิ นเดี ยจะแซงหน าจี นในฐานะชาติ ที่ มี ประชากร มากที่ สุ ดของโลก คื อ ๑.๖ พั นล านคน คาดว าสอง ประเทศนี้ จะมี ส วนเกื อบครึ่ งหนึ่ งในความต องการ พลั งงานโลกที่ เพิ่ มขึ้ น • คาดว าความต องการใช ไฟฟ าของโลกจะเพิ่ มขึ้ น ร อยละ ๖๕ และร อยละ ๘๕ จะเพิ่ มขึ้ นในประเทศ ที่ ไม ใช สมาชิ กของ OECD • คาดว าส วนแบ งการใช กระแสไฟฟ าที่ ผลิ ตจาก ถ านหิ นของโลกจะลดลงประมาณร อยละ ๓๐ ในป ข อควรระวั ง: ข อความในแนวโน มพลั งงานและข าวนี้ ในส วนที่ เกี่ ยวกั บเหตุ การณ หรื อเงื่ อนไขในอนาคต เป นการมองไปข างหน า เงื่ อนไขที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในท องถิ่ น หรื อทั่ วโลกในอนาคต (รวมถึ งเงื่ อนไขและการเติ บโต ทางเศรษฐกิ จ การเติ บโตของประชากร การเติ บโตและ ส วนผสมของความต องการด านพลั งงานประเภทต างๆ และแหล งจั ดหาพลั งงานต างๆ สิ่ งที่ ได รั บจากการใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ผลกระทบจากเทคโนโลยี และการปล อยก าซคาร บอน) อาจแตกต างกั นมาก เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลงด านอุ ปสงค และอุ ปทาน ตลอดจนป จจั ยแวดล อมทางการตลาดที่ ส งผลต อราคา น้ ำมั น ก าซ และพลั งงานอื่ นๆ การเปลี่ ยนแปลงทาง กฎหมายหรื อระเบี ยบของภาครั ฐ และเหตุ การณ ทาง การเมื องอื่ นๆ การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเกิ ดและระยะเวลาที่ เกิ ดภาวะเศรษฐกิ จตกต่ ำ การดำเนิ นการของคู แข งต างๆ การพั ฒนาแหล งจั ดหา พลั งงานใหม การเปลี่ ยนแปลงทางประชากร และการ เปลี่ ยนแปลงในข อสมมติ ฐานอื่ นๆ หรื อป จจั ยที่ ได กล าวถึ งไว ในแนวโน มพลั งงาน และภายใต หั วข อ “ป จจั ยที่ ส งให เกิ ดผลในอนาคต” ในหน านั กลงทุ นบน เว็ บไซต ของเราที่ www.exxonmobil.com รวมถึ งข อ 1A ในแบบฟอร ม 10-K ล าสุ ดของเอ็ กซอนโมบิ ล

พลั งงานยุ คใหม เป นหนึ่ งในความท าทายที่ ซั บซ อนที่ สุ ด ของมวลมนุ ษยชาติ อนาคตของพลั งงานขึ้ นอยู กั บ ป จจั ยนั บไม ถ วน อย างไรก็ ตาม เราเห็ น ๗ ประเด็ นหลั ก ที่ มี บทบาทสำคั ญในการกำหนดภู มิ ทั ศน พลั งงานโลก จนถึ งป พ.ศ. ๒๕๘๓

พลั งงานยกระดั บชี วิ ต

เมื่ อรายได เพิ่ มขึ้ น ผู คนหลายพั นล านคน ในประเทศกำลั งพั ฒนา จะขยั บฐานะขึ้ น เป นชนชั้ นกลาง และสามารถซื้ อหา สิ่ งอำนวยความสะดวกต างๆ ได อย าง ประเทศอื่ นๆ เช น บ านที่ ควบคุ มอุ ณหภู มิ ได รถยนต และอุ ปกรณ เครื่ องใช ไฟฟ า อย างตู เย็ น เครื่ องซั กผ า และคอมพิ วเตอร

ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉลี่ ยมี รถยนต ๑๐ คั น ต อประชากรจี น ๑๐๐ คน และเมื่ อถึ งป พ.ศ. ๒๕๘๓ สั ดส วนจะเพิ่ มสู งขึ้ นเป น ๓๐ คั น

‘Esso Smiles’ loyalty card created for customers ’ benets Aside from credit cards, consumers nowadays are carrying loyalty cards to maximize the benefits that retailers offer. Esso (Thailand) Public Company Limited recently introduced ‘Esso Smiles,’ its first customer loyalty card in Thailand, which comes with substantial benefits and rewards. The ‘Esso Smiles’ loyalty card provides drivers with the freedom of choice. With every qualifying liter of purchased fuel, they will easily earn points and benefits that suit their lifestyle, including redeemable points with Tesco Lotus and Air Asia.

¡ÉÁÒ

นอกเหนื อจากบั ตรเครดิ ตที่ มี ความสำคั ญมากขึ้ น เรื่ อยๆ ในการใช จ ายประจำวั นของผู บริ โภค จนหลายคน อาจจะนั บให เป นบั ตรที่ จำเป นที่ สุ ดแล ว อี กหนึ่ งบั ตร ที่ ทุ กคนมั กมี ติ ดกระเป าสตางค เช นกั นคื อ บั ตรสะสม คะแนน ที่ เกิ ดขึ้ นมาเพราะผู ประกอบการค าปลี กต องการ จะตอบสนองต อพฤติ กรรมของผู บริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลง อย างรวดเร็ ว แนวโน มของพฤติ กรรมการใช บั ตรสะสม คะแนนในการจั บจ ายใช สอยเช นนี้ ทำให ทิ ศทางการดำเนิ น ธุ รกิ จต างๆ มุ งเน นการต อยอดโดยมอบสิ ทธิ ประโยชน ต างๆ เพื่ อตอบสนองความต องการและไลฟ สไตล ของ ลู กค า

ไม่ว่าผู

้ถือบัตรจะไปใช้บริการ

ที ่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ แห่งไหนในประเทศ ก็จะได้รับสิทธิ ที ่เท่าเทียมกันแน่นอน

คุ ณยอดพงศ สุ ตธรรม

เช นเดี ยวกั น เพื่ อรั กษาฐานลู กค าเดิ มและดึ งดู ดใจ ลู กค าใหม ให มาใช บริ การในสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) จึ งพั ฒนา รู ปแบบและบริ การของบั ตรสะสมคะแนนเอสโซ ในชื่ อ “บั ตรเอสโซ สไมล ส” โดยลงทุ นกั บการจั ดทำระบบบั ตร หลายล านบาทและมั่ นใจว ากลยุ ทธ บั ตรสะสมคะแนนนี้ จะสามารถเพิ่ มยอดขายได ร อยละ ๓-๕ ต อป คาดว า จะมี ผู สมั คร ๑ ล านสมาชิ กในป แรก และเพิ่ มเป น ๓ ล าน ภายใน ๓ ป คุ ณยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการ การตลาดขายปลี ก บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป ดเผยว า “บั ตร สะสมคะแนนเอสโซ สไมล ส เกิ ดขึ้ นจากการทำการวิ จั ย สภาพการแข งขั นในตลาด และพบว าบริ ษั ทฯ ต องเข ามา ดึ งส วนแบ งทางการตลาดเพื่ อรั กษาฐานลู กค าเดิ ม และ ดึ งดู ดลู กค าใหม พร อมทั้ งเพิ่ มขี ดความสามารถในอนาคต เพราะจากการวิ จั ยพบว าร อยละ ๑๐ ของลู กค าเราจะ นิ ยมเลื อกซื้ อผลิ ตภั ณฑ จากสิ ทธิ ประโยชน เพิ่ มเติ ม ซึ่ งบั ตรสะสมคะแนนเป นคำตอบของสิ ทธิ ประโยชน เพิ่ มเติ ม

คุ ณนิ รั นดร เดชไพบู ลย ยศ

บั ตรสะสมคะแนน ไม ได เพี ยงมอบสิ ทธิ ประโยชน แก ลู กค าผู ถื อบั ตร แต ผู ออกบั ตรก็ ได รั บผลดี ด วย เนื่ องจากทุ กครั้ งที่ ลู กค าหยิ บการ ดขึ้ นมาใช ข อมู ลการ ซื้ อสิ นค า ข อมู ลส วนตั ว และทุ กพฤติ กรรมการจั บจ าย ทุ กอย างจะถู กบั นทึ กและรวบรวมไว เพื่ อให เจ าของ สิ นค ารู จั กและเข าใจความต องการของลู กค ามากขึ้ น ส งผลต อการพั ฒนากลยุ ทธ การตลาดให ออกมามี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นเช นกั น บั ตรสะสมคะแนน จึ งเกิ ด ขึ้ นเพื่ อสร างให ลู กค าเกิ ดความจงรั กภั กดี ต อสิ นค า บริ ษั ท ห าง ร าน และเพื่ อกระตุ นยอดขาย

“เนื่ องจากบริ ษั ทฯ ยั งไม เคยเข ามาทำการตลาด กั บกลุ มที่ ใช รถยนต ส วนตั วอย างเต็ มที่ มากนั ก การนำ เสนอบั ตรสะสมคะแนนเอสโซ สไมล ส จึ งคาดว าจะ สามารถตอบโจทย ไลฟสไตล ของลู กค ากลุ มนี้ ซึ่ งเป น กลุ มที่ กำลั งขยายตั วขึ้ นเรื่ อยๆ” คุ ณยอดพงศ กล าว แน นอนว าการทำโครงการนี้ จะประสบความสำเร็ จ ไม ได เลยหากขาดความร วมมื อจากสถานี บริ การของเอสโซ ดั งนั้ น ฝ ายการตลาดขายปลี ก จึ งเดิ นสายเพื่ อสำรวจ ความเห็ นจากสถานี บริ การทั่ วประเทศ เพราะต องการ ให บั ตรเอสโซ สไมล ส เป นบั ตรที่ ทุ กคนใช ได จริ ง “จากการทำการวิ เคราะห วางแผนและออกเดิ นสาย เราพบว าทุ กสถานี บริ การตอบรั บเข าร วมโครงการอย าง เต็ มใจ ก็ ต องขอขอบคุ ณอย างมากที่ เชื่ อมั่ นในกลยุ ทธ นี้ ดั งนั้ น ไม ว าผู ถื อบั ตรจะไปใช บริ การที่ สถานี บริ การน้ ำมั น เอสโซ แห งไหนในประเทศ ก็ จะได รั บสิ ทธิ ที่ เท าเที ยมกั น แน นอน” คุ ณยอดพงศ ย้ ำอย างมั่ นใจ

บั ตรเอสโซ สไมล ส กั บสิ ทธิ ประโยชน ที่ บั ตรอื่ นไม มี ให แม เอสโซ จะเข าสู สนามของการใช กลยุ ทธ บั ตรสะสม คะแนน หรื อ Loyalty Card เป นรายล าสุ ดของธุ รกิ จน้ ำมั น และค าปลี ก แต จากการวิ เคราะห ตลาด ทำการบ าน อย างดี มี พั นธมิ ตรที่ เข มแข็ ง มี ฐานลู กค ามากมาย ย อม เป นที่ มั่ นใจได ว า บั ตรเอสโซ สไมล สนี้ จะทำให บริ ษั ทฯ ได ทั้ งการรั กษาฐานลู กค าเดิ ม และเพิ่ มลู กค าใหม ได ไม ยาก โดย คุ ณนิ รั นดร เดชไพบู ลย ยศ ที่ ปรึ กษาโครงการ บั ตรสะสมคะแนนเอสโซ สไมล ส กล าวถึ งเรื่ องนี้ ว า “แม เราจะเพิ่ งเข าสู กลยุ ทธ การใช บั ตรสะสมแต ม แต เรามั่ นใจว าจะสามารถทำเป าได ๑ ล านรายภายใน ๑ ป และยั งสามารถขยายฐานลู กค าไปยั งพั นธมิ ตร ทางการค าซึ่ งไม เคยมี บั ตรไหนทำได คื อ การมี เทสโก คลั บการ ด และแอร เอเชี ยบิ๊ กพอยท ร วมโครงการกั บเรา เพื่ อเพิ่ มเอกสิ ทธิ์ จากการจั บจ ายใช สอยด วยบั ตรเอสโซ สไมล ส ซึ่ งสามารถเปลี่ ยนเป นแต มคลั บการ ด เพื่ อรั บ คู ปองเงิ นสดเทสโก โลตั สช็ อบป งฟรี หรื อเปลี่ ยนคะแนน เป นไมล สะสมแลกเป นตั๋ วเครื่ องบิ นแอร เอเซี ย ท องเที่ ยว กั นทั้ งครอบครั ว” เอสโซ ไม ยอมหยุ ดมอบสิ่ งดี ๆ เพี ยงเท านี้ บริ ษั ทฯ ยั งเตรี ยมจั บมื อกั บพั นธมิ ตรรายอื่ นๆ อี กเพื่ อเพิ่ ม สิ ทธิ ประโยชน ให แก ผู บริ โภค และเพื่ อให ผู บริ โภคได รั บ ประสบการ ณที่ ดี ในทุ กๆ สถานี บริ การเอสโซ บริ ษั ทฯ จึ งเตรี ยมการประสานกั บสถานี บริ การเพื่ อให ลู กค าได รั บ สิ ทธิ ประโยชน เหมื อนกั นทุ กสถานี บริ การทั่ วประเทศ

นอกจากสิ ทธิ ประโยชน เพิ่ มเติ มจากการเป น พั นธมิ ตรกั บคู ค าที่ แข็ งแกร งแล ว ในส วนของการใช บริ การเติ มน้ ำมั น ผู ที่ ถื อบั ตรสะสมคะแนน สามารถ เปลี่ ยนคะแนนในบั ตรเพื่ อแลกเป นเงิ นสำหรั บเติ ม น้ ำมั นได ทั นที โดยสะสม ๕๐๐ คะแนน = ๑๐๐ บาท และ ๓๐๐ คะแนน = ๕๐ บาท

และนี่ คื ออี กก าวหนึ่ งของกลยุ ทธ การตลาดที่ เอสโซ พั ฒนาขึ้ นมาโดยสำรวจจากความต องการที่ แท จริ งของ ลู กค าและสถานี บริ การน้ ำมั น เพื่ อให มั่ นใจว าทุ กการ เดิ นทางของผู ที่ เติ มน้ ำมั นเอสโซ คื อการเดิ นทางที่ เต็ มอิ่ ม ด วยรอยยิ้ มแห งความสุ ข

วอกหรมาน

Ê. ¾ÅÒ¹Œ ÍÂ

ถ าจะมี ใครถามว า รู ปลิ งที่ ใช เป นสั ญลั กษณ ของ ป วอก เริ่ มใช มาตั้ งแต เมื่ อไร ก็ คงจะตอบได ยากเพราะ ป นั กษั ตรมี ใช มานานแล ว ตามตำนานต างๆ ก็ กล าวไว ไม ตรงกั น เช น ตำนานจี นแห งหนึ่ งว า ฮี หั ว ขุ นนางจี น ครั้ งพระเจ าอึ้ งเต จั กรพรรดิ เหลื อง เป นผู แรกคิ ดชื่ อป กั บอั กษรประกอบชื่ อขึ้ นก อน อี กแห งหนึ่ งว าในสมั ย ราชวงศ ตั้ งฮั่ น ตรงกั บ พ.ศ. ๕๖๘-๗๖๓ มี นั กปราชญ คนหนึ่ งชื่ อ เฮ งชง แต งหนั งสื อชื่ อลุ นหวง กล าวถึ ง ๑๒ นั กษั ตร กำหนดสั ตว ๑๒ ชนิ ดเป นชื่ อป ในหนั งสื อโหราศาสตร ของ Joanna Martine Woolfolk กล าวว า มี ผู ค นพบหลั กฐานจารึ กไว ใน บั้ งไม ไผ แจ งว า จั กรพรรดิ เหยา (Yao) เป นผู กำหนด ชื่ อป ทั้ ง ๑๒ ป เป นสั ตว ๑๒ ชนิ ด คื อ หนู วั ว เสื อ กระต าย มั งกร งู ม า แกะ ลิ ง ไก สุ นั ข และ หมู ป า และยั งมี ตำนานอื่ นๆ อี กมาก จะไม เล าในที่ นี้ เพราะ ต องการจะเล าถึ งป วอกลิ งเพี ยงเรื่ องเดี ยว ป วอก เป นป ลำดั บที่ ๙ ของป นั กษั ตร ตำราไทย กั บตำราอิ นเดี ยตรงกั น ตามตำราอิ นเดี ยอธิ บายว า ป ที่ ๙ ซึ่ งพระพฤหั สบดี โคจรไปสู ชื่ อป อษาฒ ก็ มี ลิ ง เป นสั ตว ประจำดาวปู รอาษาฒ ตรงกั นกั บป วอก เหมื อนกั น การเรี ยกชื่ อป นั กษั ตรของไทยมี ต างกั นไปบ าง เช น ภาษาไทยสมั ยสุ โขทั ยเรี ยก ป วอก ภาษาไทยพายั พ เรี ยกป วอกว า ป สั น หรื อ เป งวอก ในเรื่ องพรหมจั กร รามเกี ยรติ์ ฉบั บล านนาไทย เรี ยกหนุ มานว า “วอก หรมาน”

Hanuman: the Great Monkey Veteran feature writer S. Plainoi told about monkeys in many countries, e.g. China, Japan, and Southeast Asian countries. Monkey is the ninth year of the 12 Chinese Zodiac Years. There were many legions about the original of the year of monkey and Lord Hanuman, a Hindu god and an ardent devotee of the god Rama.

รู ปลิ งของญี่ ปุ่ น ที่ มี ชื่ อเสี ยงก็ คื อ รู ปแกะไม้ เป็ นรู ปลิ งสามตั ว ตั วหนึ่ งเอามื อปิ ดตา ตั วหนึ่ งเอามื อปิ ดหู และอี กตั วหนึ่ งเอามื อปิ ดปาก

ผู เขี ยนเคยนึ กสงสั ยว าไทยเรี ยกลิ งมาแต ครั้ งไร ค นดู จากหลั กศิ ลาจารึ กครั้ งสุ โขทั ยก็ ไม พบ บางที จะเรี ยกว า “วอก” มาก อน จึ งเรี ยกป นั กษั ตรว า เป งวอก และ วอกหรมาน ที่ น าสั งเกตก็ คื อ ในสมั ยสุ โขทั ยใช คำว า วานร ซึ่ งเป นภาษาสั นสกฤต ชวนให คิ ดว าจะรั บอิ ทธิ พล มาจากเรื่ องรามายณะ แต คำว า “วานร” นั กปราชญ หลายท านได อธิ บายว าไม ได หมายถึ ง “ลิ ง” ในเรื่ อง “พงศาวดารการศึ กสงครามของพระรามาวตาร” ของ “ยี อี เยริ นี ” (G.E.Gerini) ได อธิ บายว า “ดุ จหนึ่ งคำว า ชาติ วานร ก็ ไม ควรเข าใจว าเป น ชาติ วานร คื อลิ งสั ตว เดรั จฉานแท ๆ คื อเป นแต คำพวก ชาวอิ นเดี ยเรี ยกชาวป าอย างหนึ่ งว าชาติ วานร... นั กปราชญ ผู รู ภาษาสั นสกฤตก็ อธิ บายว า วานร คำนั้ น แปลได สองอย างคื อ ชาววั น หรื อ ชาวป า อย างหนึ่ ง วา แปลว า เหมื อน กั บ นะระ แปลว า คน รวมความ แปลว า เหมื อนคนหรื อชาติ คล ายคน คื ออธิ บายว า เป นมนุ ษยชาติ ชาวป าที่ สมมุ ติ เรี ยกเปรี ยบกั นมาแต ก อน ว าพวกชาติ วานร ดั งนั้ นแท ๆ” สรุ ปว าชาวอิ นเดี ยสมั ยดึ กดำบรรพ เรี ยกคนป า พวกหนึ่ งว า วานร และเขายั งเชื่ ออี กว าหนุ มานไม ใช ลิ ง แต เป นมนุ ษย ที่ มี หางอย างลิ ง (Hanuman who was not a monkey, but a monkey tail person.) และเชื่ อว า ในเวลานี้ หนุ มานก็ ยั งมี ชี วิ ตอยู (เรื่ องหนุ มานตามทั ศนะ ของอิ นเดี ยมี เรื่ องมาก ถ าต องการทราบจะหาโอกาส เล าต อไป)

ตามจดหมายเหตุ ของจี นกล าวว า จี นรู จั กลิ ง มาแต ครั้ งดึ กดำบรรพ เป นสั ตว ที่ คุ นเคยกั บคนมาก มี ตำนานเล าว าเมื่ อครั้ งพระเจ าซิ หวั่ งตี่ สร างป อม ปราการขนาดใหญ และพระราชวั ง ต องใช หิ นก อน ใหญ ๆ จากหั วบ านหั วเมื องไกลๆ ใช คนงานมากมาย คนงานได รั บความลำบากยากแค นมาก และเพื่ อเป น การบำรุ งใจคนงาน ก็ โปรดให นำลิ งจำนวนมากมา ผู กติ ดกั บเกวี ยน ให คนคนลากเกวี ยนติ ดตามขบวน ขนหิ นไปด วย พวกลิ งเหล านี้ ก็ แสดงท าทางทำตลก คะนองให พวกคนงานดู ทำให พวกขนหิ นคลายความ เหน็ ดเหนื่ อยไปได บ าง เข าใจว าญี่ ปุ นคงรู เรื่ องนี้ เพราะมี เรื่ องทำนอง เดี ยวกั นคื อ ในสมั ยจั กรพรรดิ กั มมู เมื่ อ ค.ศ. ๗๙๔ (พ.ศ. ๑๓๓๗) พระจั กรพรรดิ ทรงย ายจากนครยามาโต ไปยั ง นครเกี ยวโต การสร างพระราชวั งใหม ต องใช คนงานมาก และเพื่ อให คนงานมี สิ่ งบั นเทิ งใจ จึ งได จั ดลิ งเป นกองเชี ยร ให ลิ งแต ละตั วสวมหมวกของ ข าราชการในราชสำนั ก แล วเต นไปรอบๆ บ างก็ ถอด หมวกโยนไปมา บ างก็ ตี ลั งกาหกคะเมนให คนงานดู พวกคนงานก็ ได รั บความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น จนลื มความเหน็ ดเหนื่ อย นี่ ก็ เป นเรื่ องใช ลิ งให เป น ประโยชน ในสมั ยโบราณ รู ปลิ งของญี่ ปุ นที่ มี ชื่ อเสี ยงก็ คื อ รู ปแกะไม เป นรู ป ลิ งสามตั ว ตั วหนึ่ งเอามื อป ดตา ตั วหนึ่ งเอามื อป ดหู และอี กตั วหนึ่ งเอามื อป ดปาก มี คำอธิ บายว า ที่ เอามื อ ป ดตาทั้ งสองข างก็ เพื่ อไม ให ดู สิ่ งที่ ชั่ วร ายหรื อมองอะไร ในแง ร าย ที่ เอามื อป ดหู ก็ เพื่ อจะได ไม ฟ งเรื่ องที่ ชั่ วร าย และเอามื อป ดปากก็ เพื่ อจะได ไม พู ดในสิ่ งที่ ไม ดี ไม งาม ไม เป นมงคลทั้ งหลาย ที่ โลกวุ นวายอยู ทุ กวั นนี้ ก็ เพราะ การเห็ น การฟ ง การพู ด เป นเหตุ ให เกิ ดความเข าใจผิ ด อะไรต างๆ รู ปลิ งสามตั วจึ งเป นเครื่ องเตื อนใจคนที่ พบเห็ นได เป นอย างดี แม คนที่ ไม รู หนั งสื อก็ เข าใจได นอกจากนี้ คนญี่ ปุ นยั งเชื่ อว ารู ปลิ งเป นเครื่ องราง ป องกั นพวกตาร าย (Evil eyes) หรื อภู ตผี มิ ให มารบกวน เด็ ก คื อเขาจะทำรู ปลิ งด วยผ า ไม หรื อดิ น ให เป น เครื่ องเล นของเด็ ก และเสื้ อผ าที่ เด็ กสวมใส ก็ จะมี รู ปลิ ง ติ ดอยู ทางด านหลั งด วย เชื่ อกั นว าเป นเครื่ องรางของขลั ง ใช ขั บไล ภู ตผี ป ศาจได

ในส วนคนไทยจะรู จั กลิ งมาแต ครั้ งใดไม พบ หลั กฐาน แต เชื่ อได ว าเรื่ องรามายณะน าจะแพร กระจาย เข ามาในภู มิ ภาคที่ เป นประเทศไทยช านานมาแล ว ด วยในสมั ยรั ชกาลที่ ๖ มี ผู ขุ ดพบแผ นโลหะรู ปวานร (หนุ มาน) สมั ยทวารวดี ที่ นครปฐม และต อมาเมื่ อมี การ ขุ ดค นทางโบราณคดี ที่ บริ เวณเขาหลวง บ านวั งหาด อำเภอด านลานหอย จั งหวั ดสุ โขทั ย ซึ่ งเข าใจว าจะเคย เป นชุ มชนถลุ งเหล็ กเมื่ อประมาณ ๒๕๐๐ ป มาแล ว สิ่ งสำคั ญที่ ขุ ดพบก็ คื อ แผ นโลหะรู ปหน าลิ ง มี ที่ สำหรั บ ร อยสายใช คล องคอ จึ งเข าใจว าในครั้ งกระโน นจะ นั บถื อรู ปลิ งเป นเครื่ องรางกั นมาแล ว แสดงว าการ นั บถื อลิ งเป นเรื่ องเก าแก ดึ กดำบรรพ แต จะเป นมนุ ษย พวกไหนไม ทราบ เมื่ อไทยกั บขอมมี ความสั มพั นธ ใกล ชิ ดกั น หนุ มาน ที่ นครวั ดก็ เดิ นทางมาไทย จึ งพบรู ปหนุ มานที่ ปราสาท หิ นพิ มาย อย างไรก็ ตามยั งไม พบหลั กฐานว าไทยเริ่ มนำ รู ปหนุ มานมาใช เป นเครื่ องหมายในทางราชการแต ครั้ งไร เพิ่ งมาพบพระราชลั ญจกรวั งหน าเป นรู ปพระลั กษณ ทรงหนุ มาน ในสมั ยกรุ งรั ตนโกสิ นทร นี้ เอง สมเด็ จ พระเจ าบรมวงศ เธอเจ าฟ ากรมพระยานริ ศรานุ วั ดติ วงศ ทรงบั นทึ กไว ในเรื่ องพระราชลั ญจกรตอนหนึ่ งว า

“พระตราพระลั กษณ ทรงหนุ มานนั้ นเป นผิ ดชื่ อ ด วยวั งหน าเป นพระเจ าแผ นดิ นที่ ๒ จึ งว าเป นพระลั กษณ แต ความจริ งที่ ทรงหนุ มานนั้ นเป นพระรามที เดี ยว... ตราพระลั กษณ ทรงหนุ มานก็ ดู ไม สู เก า เข าใจว าเป นครั้ ง รั ชกาลที่ ๔ นั่ นเอง” ถ าจะสื บสาวราวเรื่ องย อนขึ้ นไปอี กก็ พบว า ในสมั ย รั ชกาลที่ ๑ มี ธงรู ปหนุ มานใช แล ว เมื่ อสมเด็ จพระบวร- ราชเจ ามหาสุ รสิ งหนาท กรมพระราชวั งบวรสถานมงคล ในรั ชกาลที่ ๑ เสด็ จยกกองทั พเรื อไปตี เมื องนครศรี - ธรรมราช ได ทรงพระราชนิ พนธ ถึ งเรื อพระที่ นั่ งไว ตอน หนึ่ งว า

“ที่ นั่ งครุ ฑทอดท าเตรี ยมเสด็ จ ดั งระเห็ จนภากาศดู อาจอั ด จั บพญานาคิ นทร บิ นรวบรั ด สองหั ตถ ถื อพิ ไชยยุ ทธ ลงยั นต ลายทองตำรั บหลวง เด นดวงเป นรู ปวายุ บุ ตร”

รู ปสลั กหนุ มานที่ ปราสาทหิ นพิ มาย

เรื อพระที่ นั่ งโขนเรื อเป นรู ปครุ ฑ เท าทั้ งสอง จั บนาค ส วนมื อทั้ งสองถื อธงพิ ไชยยุ ทธ คื อครั้ งโบราณ ธงพิ ไชยยุ ทธมี ๒ แบบ ธงวั งหลวงเป นรู ปครุ ฑ ธงวั งหน าเป นรู ปหนุ มาน คติ นิ ยมดั งกล าวมี ใช มาแต โบราณ กษั ตริ ย เนปาล และ ชวา สมั ยโบราณก็ ประดั บ รู ปหนุ มานไว ที่ ธงชั ย ตามประเพณี ชวา เมื่ อพระเจ า แผ นดิ นเสด็ จโดยขบวนพยุ หยาตราก็ จะมี ธงกระบี่ ธุ ช นำเสด็ จ ในเรื่ องมหาภารตะบนรถของอรชุ นก็ มี ธงกระบี่ ธุ ช คื อธงรู ปหนุ มานป กอยู ตามที่ กล าวมาข างต นเป นการเล าแบบรวบๆ พอให ทราบว าไทยเรามี เรื่ องเกี่ ยวข องกั บหนุ มานอย างไร บ าง ส วนคนที่ เกิ ดป วอกคงอยากทราบว าเป นอย างไร ถ าว าตามตำราจี นและญี่ ปุ นก็ ถื อว าคนป วอกเป นคน ฉลาด จะประสบความสำเร็ จในชี วิ ตเพราะมี ความตั้ งใจ จริ ง ตำราไทยก็ ว าเป นคนหลั กแหลม รู หลั กนั กปราชญ วิ ชาความรู ดี เป นที่ ชอบใจของสมณะชี พราหมณ ทำราชการจะได เป นใหญ เป นโต แต บริ วารไม สู ดี ถ าจะให ยกตั วอย างคนเกิ ดป วอกของไทยที่ มี ชื่ อเสี ยงโด งดั ง ก็ นึ กถึ งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต ได เพี ยง คนเดี ยว และท านใช รู ปหนุ มานเป นตราเครื่ องหมาย ประจำตั ว

ส. พลายน อย คื อนามปากกาของ สมบั ติ พลายน อย

นั กเขี ยนสารคดี เกี่ ยวกั บ ประวั ติ ศาสตร วั ฒนธรรม ภู มิ ศาสตร ประเพณี สั งคมไทยด านต างๆ ได รั บยกย องเป นศิ ลป นแห งชาติ สาขาวรรณศิ ลป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓

โครงการเอสโซ พั ฒนา

ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) พร อมด วยที มประชาสั มพั นธ โรงกลั่ นฯ ร วมเป ดประชุ มประจำป ศู นย ฝ กอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา เพื่ อประเมิ นความสำเร็ จของกิ จกรรมในป ที่ ผ านมา และเป ดโอกาสให สมาชิ ก ในโครงการแสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี่ ยนทั ศนคติ ต างๆ เพื่ อวางแผนกิ จกรรม การฝ กอาชี พในป นี้ ให สอดคล องกั บความต องการของชุ มชนอย างสู งสุ ด บรรลุ เป าประสงค ของโครงการในการสร างอาชี พ เพิ่ มพู นรายได ให กั บครอบครั วของ สมาชิ กในชุ มชนได อย างแท จริ ง หลั งจากการจั ดประชุ มได ไม นาน กลุ มอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา ได จั ดฝ กอบรมการสานตะกร าขึ้ น โดยมี ตั วแทนสมาชิ กจากทั้ ง ๑๐ ชุ มชน มาร วมทำการฝ กเป นเวลา ๑๐ วั น เพื่ อให เกิ ดความชำนาญ ได ผลิ ตภั ณฑ ที่ สวยงาม แข็ งแรง สามารถนำไปขายเพื่ อสร างรายได ได จริ ง ในโอกาสนี้ นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน ได นำ ที มประชาสั มพั นธ และกลุ มตั วแทนพนั กงานจากโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ เข าร วมกิ จกรรมด วย

โครงการ “ร วมมื อกั น สร างสรรค แหล งเรี ยนรู ทางทะเล”

นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน โรงกลั่ นฯ เป นตั วแทนมอบเงิ นสนั บสนุ นโครงการ “ร วมมื อกั น สร างสรรค แหล ง เรี ยนรู ทางทะเล Friends of Bangsaen Aquarium” ของสถาบั นวิ ทยาศาสตร ทางทะเล มหาวิ ทยาลั ยบู รพา เพื่ อส งเสริ มการเรี ยนรู และการดู แลรั กษา พั นธุ ปลาที่ อาศั ยอยู ในเขตแนวปะการั ง ให เป นแหล งเรี ยนรู ของเยาวชน และผู ที่ สนใจทั่ วไป สร างความตระหนั กในการอนุ รั กษ พั นธุ สั ตว ทะเลให เพิ่ ม มากยิ่ งขึ้ น

นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน เป นตั วแทนโรงกลั่ นฯ รั บมอบประกาศนี ยบั ตรในฐานะ “หน วยงานส งเสริ ม กิ จการสื่ อมวลชนดี เด นภาคตะวั นออกแห งป ” จากสมาคมสื่ อมวลชน ภาคตะวั นออกแห งประเทศไทย ตลอดจนมอบทุ นการศึ กษาให แก บุ ตร-ธิ ดา ผู สื่ อข าว สมาคมสื่ อมวลชนศรี ราชา เนื่ องในวั นสื่ อสารมวลชนแห งชาติ รั บมอบประกาศนี ยบั ตรในฐานะ “หน วยงานส งเสริ มกิ จการสื่ อมวลชนดี เด นภาคตะวั นออกแห งป ”

เอสโซ ร วมกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง ในโครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนสุ ขภาพดี ต นแบบ บริ ษั ท เอสโซ ฯ และสโมสรพนั กงานเอสโซ ร วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง จั ดโครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนสุ ขภาพดี ต นแบบ ณ โรงเรี ยนตำรวจ ตระเวนชายแดนเทคนิ คดุ สิ ต จั งหวั ดเชี ยงราย เพื่ อการพั ฒนาด านสุ ขภาพและ สุ ขาภิ บาลโรงเรี ยนอย างยั่ งยื น นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ และ นายจิ รั ฐิ วงษ ศิ ริ นายกสโมสรพนั กงานเอสโซ ได มอบการสนั บสนุ นรวมเป นเงิ น มู ลค า ๖๕๐,๐๐๐ บาท เพื่ อการปรั บปรุ งระบบสุ ขาภิ บาลภายในโรงเรี ยน การพั ฒนา สื่ อการเรี ยนการสอนและมุ มให ความรู ด านสุ ขภาพในห องสมุ ด การตรวจร างกาย และการประเมิ นการเจริ ญเติ บโต รวมถึ งการพั ฒนาศั กยภาพผู นำนั กเรี ยนด านสุ ขภาพและสุ ขาภิ บาลโรงเรี ยนที่ สามารถ ถ ายทอดความรู ด านสุ ขภาพได เป นอย างดี

ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ รั บใบประกาศเกี ยรติ คุ ณจากสภากาชาดไทย ในโครงการ "๘๔ พรรษา น อมดวงใจบริ จาคโลหิ ต ถวายแม ของแผ นดิ น" ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ พร อมด วย บริ ษั ท เอสโซ ฯ นำโดย นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต (ที่ ๔ จากซ าย) ที่ ปรึ กษาฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ และนายประชา อิ นทรเสน (ที่ ๓ จากซ าย) ประธานชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ รั บใบประกาศเกี ยรติ คุ ณคณะทำงานรณรงค การบริ จาคโลหิ ตที่ มี ความเข มแข็ ง จาก ม.ร.ว. ปรี ยางค ศรี วั ฒนคุ ณ (ที่ ๕ จากซ าย) ผู ช วยเลขาธิ การสภากาชาดไทย และผู อำนวยการสำนั กงานจั ดหารายได

สภากาชาดไทยมอบใบประกาศเกี ยรติ คุ ณดั งกล าว ให กั บชมรมบริ จาคโลหิ ต สโมสรพนั กงานเอสโซ ซึ่ งสามารถรณรงค ให พนั กงานร วมบริ จาคโลหิ ต บรรลุ ตามเป าหมาย ๙๒๐ ยู นิ ต หรื อเท ากั บ ๓๖๘,๐๐๐ ซี ซี ในป ๒๕๕๘ และได ร วมประสานงาน ให กั บโครงการ "๘๔ พรรษา น อมดวงใจบริ จาคโลหิ ตถวายแม ของแผ นดิ น" ในป นี้ เพื่ อร วมถวายเป นพระราชกุ ศลแด สมเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ สภานายิ กาสภากาชาดไทย โดยตั้ งเป าหมายบริ จาคโลหิ ตรวมกั นถึ ง ๔๐๐,๐๐๐ ซี ซี เพื่ อให สภากาชาดไทยนำไปช วยเหลื อผู ป วยทั่ วประเทศ

ให ความรู ด านพลั งงานกั บชาวโรตารี่ ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จ โรงกลั่ น น้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ให เกี ยรติ ไปเป นวิ ทยากรบรรยายเรื่ อง “แนวโน มพลั งงาน” แก สมาชิ กสโมสรโรตารี่ บางกะป ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของการประชุ มช วงอาหาร กลางวั นของสโมสรฯ ซึ่ งจั ดขึ้ นที่ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวั ณ มี นั กธุ รกิ จชั้ นนำจากหลากหลายวงการมากกว า ๔๐ คน เข าร วมการประชุ ม กิ จกรรมครั้ งนี้ ได รั บการต อนรั บอย างอบอุ นจากคณะกรรมการสโมสรฯ และได รั บความสนใจของสมาชิ กโรตารี่ เป นอย างดี

เอ็ กซอนโมบิ ลเอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ฉลอง ๒๕ ป ทำงานอย างปลอดภั ย บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค จั ดงานฉลองครบ ๓ ล านชั่ วโมงทำงาน หรื อ ๒๕ ป ของการปฏิ บั ติ งานอย าง ปลอดภั ย ไม มี อุ บั ติ เหตุ ที่ ทำให สู ญเสี ยเวลาทำงาน ขึ้ นที่ โรงแรมพู ลแมน จ.ขอนแก น โดยมี รองผู ว าราชการจั งหวั ดขอนแก น นายศิ วาโรจน มุ งหมายผล และ นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ ให เกี ยรติ ร วมงานฉลองในครั้ งนี้ ในโอกาสนี้ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ ได มอบเงิ นสนั บสนุ น แก ส วนงานต างๆ ในท องถิ่ น ได แก เพิ่ มเงิ นในกองทุ นการศึ กษาน้ ำพองอี ก ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนั บสนุ นการซื้ ออุ ปกรณ วิ เคราะห โลหิ ตแบบอั ตโนมั ติ สำหรั บ ใช กั บเครื่ องล างไต ให แก โรงพยาบาลน้ ำพองเป นเงิ น ๑๙๘,๐๐๐ บาท

เอสโซ จั ดโครงการพิ เศษ “ทายาทเสื อ” ป นผู บริ หารกิ จการสถานี บริ การน้ ำมั นรุ นใหม เอสโซ จั ดโครงการฝ กอบรมผู บริ หารกิ จการสถานี บริ การน้ ำมั นรุ นใหม ภายใต โครงการ “ทายาทเสื อ” เพื่ อเสริ มสร างความรู ความสามารถในการ บริ หารสถานี บริ การน้ ำมั นอย างมี คุ ณภาพในยุ คป จจุ บั น ให แก ทายาทของ ผู บริ หารสถานี บริ การเอสโซ นายยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานเป ดโครงการ “ทายาทเสื อ” เพื่ อเตรี ยม ความพร อมเป นผู ประกอบการของทายาทผู บริ หารสถานี บริ การเอสโซ ทั่ วประเทศ ให มี วิ สั ยทั ศน ตลอดจนความสามารถในการประกอบธุ รกิ จพลั งงาน ในยุ คป จจุ บั น

เอสโซ ร วมกั บศู นย หนั งสื อจุ ฬาฯ ในโครงการ ๔ ภาค ๔ แห ง แหล งเรี ยนรู นายจิ รั ฐิ วงษ ศิ ริ นายกสโมสรพนั กงานเอสโซ นางสาวบุ ษยา กฤตยารั ตน ผู จั ดการสโมสรพนั กงานเอสโซ และนางกิ ติ ยาวดี นิ ลวรรณ ผู จั ดการสื่ อสาร องค กร ร วมกั บศู นย หนั งสื อจุ ฬาฯ ในพิ ธี มอบหนั งสื อดี สู แหล งเรี ยนรู ภาคเหนื อ ให แก พล.ต.ต. กิ ติ กาญจนกิ ติ ผู บั งคั บการอำนวยการตำรวจตระเวนชายแดน หลั งช วยปรั บปรุ งห องสมุ ด มอบหนั งสื อและของเล นที่ พนั กงานได มี ส วนร วม บริ จาคให แก ห องสมุ ดของโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิ คดุ สิ ต จ.เชี ยงราย ที่ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได ริ เริ่ มโครงการโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน สุ ขภาพดี ต นแบบ

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by