Quarter 3/2013

“...¡Ç‹ Ҩж֧ ñòð »‚ àÍÊâ«‹ ä·Â” µÒÁä¿ ä»¡Ñ º»ÃÐÇÑ µÔ µÐà¡Õ § àÊÕ Â§áË‹ §ËÑ Ç㨷Õè á¢ç §á¡Ã‹ §¢Í§Í§¤ ¡Ã àÊÕ Â§¢Í§ “¤¹àÍÊâ«‹ ”

“...¡Ç‹ Ҩж֧ 120 »‚ àÍÊâ«‹ ä·Â”

¤¹ÁÕ á«‹

µÒÁä¿ ä»¡Ñ º »ÃÐÇÑ µÔ µÐà¡Õ § àÊÕ Â§áË‹ §ËÑ Ç㨠·Õè á¢ç §á¡Ã‹ § ¢Í§Í§¤ ¡Ã àÊÕ Â§¢Í§ “¤¹àÍÊâ«‹ ” »¡Ô ³¡Ð¾ÅÑ §§Ò¹: àÁ×è ÍÈÔ Å»Ð àÃÔ §ÃÐºÓ¡Ñ º´¹µÃÕ

â´Â àʹ‹ ˏ ÈÃÕ ÊØ ÇÃó

·Õè »ÃÖ ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ô àÈÉ (Special Project Advisor) ½† Ò¢Ò¼ÅÔ µÀÑ ³± ËÅ‹ ÍÅ×è ¹ÀÒ¤¾×é ¹àÍàªÕ µÐÇÑ ¹ÍÍ¡à©Õ §㵌 (Í´Õ µ¼ÙŒ ¨Ñ ´¡Òý† ÒÂâ¦É³ÒáÅÐÊ‹ §àÊÃÔ Á¡ÒõÅÒ´)

Esso Thailand Approaching 120 Year The year 2014 will mark the 120 Anniversary of Esso in Thailand. Sanae Srisuwan, Esso lubricants special project advisor, looks back at the company’s 120 years of achievements. th th

“เมื่ อเอ ยถึ งเอสโซ คนจะนึ กถึ งเสื อ เมื่ อพู ดถึ งเสื อคนจะนึ กถึ ง พลั ง” นี่ คื อผลการทำวิ จั ยผู บริ โภคไทยในช วงเวลาหลายต อหลายป ที่ ผ านมา เป นผลจากการโฆษณาและประชาสั มพั นธ ของเอสโซ ที่ ใช “เสื อ” เป นสั ญลั กษณ เพื่ อสื่ อถึ งคุ ณภาพและพลั ง จาก

การใช ผลิ ตภั ณฑ ต างๆ ของเอสโซ ในป หน า ๒๕๕๗ เอสโซ จะมี อายุ ครบ ๑๒๐ ป ของการดำเนิ นธุ รกิ จ ในประเทศไทย บนเส นทางของการดำเนิ นธุ รกิ จ เอสโซ ได ใช กลยุ ทธ ในการโฆษณาประชาสั มพั นธ ตลอดจนกิ จกรรมต างๆ ทางการตลาดมากมาย เพื่ อให คนไทยรู จั กและให อุ ปการะคุ ณในการใช ผลิ ตภั ณฑ ของเอสโซ มาอย างต อเนื่ อง ตำนานเริ่ มต นของธุ รกิ จเอสโซ ในประเทศไทย เอสโซ เข ามาดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยตั้ งแต ป พุ ทธศั กราช ๒๔๓๗ สมั ยรั ชกาลที่ ๕ โดยใช ชื่ อ บริ ษั ท

แสตนดาร ดออยล แห งนิ วยอร ก หรื อ SOCONY (Standard Oil Company of New York) ได มาเป ดที่ ทำการสาขาที่ ตรอกกั ปตั นบุ ช บางรั ก และสร างคลั งเก็ บน้ ำมั นขึ้ นที่ ริ มฝ งแม น้ ำเจ าพระยา ย าน ราษฎร บู รณะ จั งหวั ดธนบุ รี การค าน้ ำมั นในสมั ยนั้ นมี แต น้ ำมั นก าด บรรจุ ในป บสั งกะสี ตราไก และตรานกอิ นทรี ย เพื่ อใช เป นน้ ำมั น ตะเกี ยงจุ ดให แสงสว าง โดยลำเลี ยงผลิ ตภั ณฑ มาจากเกาะฮ องกง ขณะเดี ยวกั นก็ มี การจำหน ายผลิ ตภั ณฑ อื่ นๆ เช น น้ ำมั นเครื่ อง แต ปริ มาณไม มากนั ก ต อมาในป พ.ศ.๒๔๖๓ บริ ษั ทได เริ่ มนำน้ ำมั นแก สโซลี นสำหรั บ เครื่ องยนต เบนซิ นพร อมด วยน้ ำมั นหล อลื่ นตรา SOCONY เข ามา จำหน ายเป นครั้ งแรกในประเทศไทย เพิ่ มเติ มจากน้ ำมั นก าดซึ่ ง จำหน ายอยู เดิ ม อี กประมาณ ๗ ป ต อมา บริ ษั ทก็ ได นำน้ ำมั นโซ ล า หรื อดี เซลเข ามาจำหน าย เป นการตอบสนองความต องการใช น้ ำมั น ของรถยนต และเครื่ องยนต ดี เซลที่ เริ่ มมี การใช กั นในประเทศไทย เมื่ อป พ.ศ.๒๔๗๔ บริ ษั ท SOCONY ได เข าร วมกิ จการกั บ บริ ษั ท Vacuum Oil Company Inc. เจ าของผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั น หล อลื่ นคุ ณภาพยอดเยี่ ยมของโลกตรา Gargoyle หรื อตรานกแดง แล วตั้ งชื่ อบริ ษั ทใหม เป น SOCONY–Vacuum Corporation ต อมาในป พ.ศ.๒๔๗๖ บริ ษั ท Standard Oil Company of New Jersey ได เข ามาร วมกิ จการด วยจึ งได เปลี่ ยนชื่ ออี กครั้ งเป น Standard-Vacuum Oil Inc. พร อมกั บการลงทุ นก อสร าง ป มน้ ำมั น คลั งน้ ำมั น ถั งเก็ บน้ ำมั น ในจั งหวั ดสำคั ญเพื่ อขยาย การค าและบริ การไปทั่ วประเทศ

ประเทศไทย โดยดำเนิ นกิ จการค าน้ ำมั นภายใต เครื่ องหมายการค า “เอสโซ ” ในสั ญลั กษณ เอสโซ ในวงรี ซึ่ งเป นเครื่ องหมายการค า ที่ ใช และเป นที่ รู จั กกั นทั่ วโลก มี ประวั ติ ที่ มาของการใช ชื่ อ เอสโซ (ESSO) ว าเป นการเลี ยน เสี ยงชื่ อบริ ษั ทเดิ มคื อ เอส โอ หรื อ SO (Standard Oil) ได อย าง เหมาะเจาะ เมื่ อลองเรี ยกชื่ อ เอสโอ เร็ วๆ และต อเนื่ องก็ จะเหมื อน กั บการเรี ยกชื่ อ เอสโซ นั่ นเอง แต ทั้ งนี้ การใช ชื่ อเอสโซ จะใช กั บ ธุ รกิ จน้ ำมั นในประเทศต างๆ นอกประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ แคนาดาเท านั้ น โดยในสหรั ฐอเมริ กาจะใช ชื่ อ เอ็ กซอน (EXXON) และแคนาดาใช ชื่ อ อิ มพี เรี ยล ออยล (IMPERIAL OIL) การเริ่ มใช ชื่ อเอสโซ ทำให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด านการ ตลาดค าน้ ำมั นครั้ งใหญ เนื่ องจากบริ ษั ทกลุ มเอสโซ ซึ่ งถื อว าเป น บริ ษั ทยั กษ ใหญ ของโลก ได กำหนดแผนการตลาดการประชาสั มพั นธ ชื่ อเอสโซ ให เป นที่ รู จั ก จดจำง าย และเกิ ดภาพพจน ที่ ดี กั บผลิ ตภั ณฑ ทั้ งด านคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพ หนึ่ งในกลยุ ทธ ที่ สำคั ญก็ คื อ การนำเสื อ (Tiger) มาเป นสั ญลั กษณ ประกอบการโฆษณาประชา- สั มพั นธ ของบริ ษั ท ด วยแผนกลยุ ทธ และการดำเนิ นการที่ ยอดเยี่ ยม ในการนำเสื อออกมาใช ทำให เอสโซ เป นที่ รู จั กและได รั บความนิ ยม ไปทั่ วโลกในเวลาอั นรวดเร็ ว ซี่ งหมายรวมถึ งในประเทศไทยด วย ที่ คนไทยรู จั กและจดจำเอสโซ ติ ดปากควบคู ไปกั บประทั บใจในความ น ารั กและความมี พลั งของเสื อเอสโซ

เริ่ มธุ รกิ จเครื่ องหมายการค า “เอสโซ ” ในประเทศไทย ตั้ งแต วั นที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๕ บริ ษั ทได ประกาศเปลี่ ยน ชื่ อใหม เป น บริ ษั ท เอสโซ แสตนดาร ด อี สเทอร น จำกั ด สาขา

แปรสภาพเป นบริ ษั ทมหาชน เมื่ อวั นที่ ๑๒ มี นาคม พ.ศ.๒๕๓๙ บริ ษั ทได จดทะเบี ยนแปร สภาพเป นบริ ษั ทมหาชน ใช ชื่ อ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เพื่ อเตรี ยมการนำบริ ษั ทเข าเป นหลั กทรั พย จดทะเบี ยน ในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย ต อมาเมื่ อประเทศไทยประสบป ญหาวิ กฤติ เศรษฐกิ จต มยำกุ ง ในป พ.ศ.๒๕๔๐ กำลั งการบริ โภคลดลงอย างรวดเร็ ว ทำให สถานี บริ การหลายแห งมี ยอดขายตกต่ ำลง ไม สามารถประกอบธุ รกิ จ ต อไปต องป ดกิ จการไปหลายแห งทั่ วประเทศ การแข งขั นเรื่ องน้ ำมั น ราคาถู กจึ งกลายเป นโปรโมชั่ นหลั กที่ ผู ใช รถชอบมากที่ สุ ด และ งดการแจกของแถมไปโดยปริ ยาย แต เมื่ อเศรษฐกิ จเริ่ มฟ นตั วใน ประมาณป พ.ศ.๒๕๔๔ กำลั งบริ โภคเริ่ มกลั บมา แต ราคาน้ ำมั น กลั บแพงขึ้ นเนื่ องจากสถานการณ โลกและราคาน้ ำมั นดิ บที่ สู งขึ้ น อย างรวดเร็ ว การลดราคาน้ ำมั นเริ่ มหายไปหั นกลั บมาใช นโยบาย แจกของแถมกั นแบบต อเนื่ อง จนเป นที่ คาดหวั งของผู ใช รถว า เติ มน้ ำมั นแล วต องได ของแถม ในป พ.ศ.๒๕๔๑ เอสโซ ได นำนโยบายการดำเนิ นการสถานี บริ การน้ ำมั นโดยบริ ษั ท (Company Operated Service Stations) มาใช เพื่ อสร างมาตรฐานการดำเนิ นการและการให บริ การ ภายใต การดำเนิ นการของ บริ ษั ท ไทย ซี -เซ็ นเตอร จำกั ด จำนวน ๑๕๐ สถานี บริ การทั่ วประเทศ ในขณะที่ สถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ อี กกว า ๔๐๐ แห งยั งคงดำเนิ นการโดยเจ าของและผู ประกอบการที่ เอสโซ คั ดเลื อก

ควบรวมกิ จการกั บโมบิ ลเป นเอ็ กซอนโมบิ ล

ปลายป พ.ศ.๒๕๔๒ เอ็ กซอน คอร ปอเรชั่ น (Exxon Corporation) ซึ่ งเป นบริ ษั ทแม ของเอสโซ ได ประกาศควบรวม กิ จการกั บ บริ ษั ท โมบิ ลออยล ในสหรั ฐอเมริ กาใช ชื่ อบริ ษั ทใหม เป น เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอเรชั่ น (Exxon Mobil Corporation) โดยยั งใช ตราสิ นค าทั้ ง เอ็ กซอน/เอสโซ (Exxon/Esso) และโมบิ ล (Mobil) ไว เช นเดิ ม แต แบ งธุ รกิ จแยกออกจากกั น เช น การตลาด น้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง (Fuels Marketing) การตลาดอุ ตสาหกรรมและ ขายส ง (Industrial & Wholesales) ผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นและ ผลิ ตภั ณฑ พิ เศษ (Lubricants & Specialties) เคมี ภั ณฑ (Chemi- cals) เป นต น ประเทศไทยยั งคงใช ชื่ อ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ในขณะนั้ นมี ธุ รกิ จใช ตราสิ นค าเอสโซ และโมบิ ลทั้ งสถานี บริ การน้ ำมั นเชื้ อเพลิ งและผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น แต ต อมาได เปลี่ ยน กลยุ ทธ การใช ตราสิ นค า โดยสถานี บริ การน้ ำมั นทุ กแห งใช ตรา สิ นค าเอสโซ (Esso) และผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นทั้ งสำหรั บยานยนต และ อุ ตสาหกรรม ใช ตราสิ นค าโมบิ ล (Mobil)

มั่ นใจคุ ณภาพ มั่ นใจเอสโซ ถึ งแม ว าการแข งขั นในธุ รกิ จสถานี บริ การน้ ำมั นจะเข มข น เพี ยงใด เอสโซ ก็ ยั งคงมุ งมั่ นดำเนิ นธุ รกิ จที่ สอดรั บกั บสถานการณ และสภาพการณ ทางเศรษฐกิ จการตลาด โดยมี กลยุ ทธ ร วมกั บคู ค า ธุ รกิ จ (Business Alliance) เป ดธุ รกิ จในสถานี บริ การเอสโซ ที่ มี ศั กยภาพ เช น ร าน Tesco Lotus Express ให ส วนลดพิ เศษผู ใช บั ตร Tesco VISA เมื่ อเติ มน้ ำมั นเอสโซ ร าน Rabika Coffee ศู นย บริ การ B-Quik เป นต น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ได นำน้ ำมั นเครื่ อง โมบิ ลมาจำหน ายในสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ทุ กแห งทั่ วประเทศ พร อมพั ฒนาโมบิ ลวั นเซ็ นเตอร (Mobil 1 Center) ให เป นศู นย บริ การเปลี่ ยนถ ายน้ ำมั นเครื่ องมื ออาชี พขึ้ นในสถานี บริ การน้ ำมั น ของไทย ซี -เซ็ นเตอร กว า ๕๐ แห งที่ มี หลุ มเปลี่ ยนถ ายน้ ำมั นเครื่ อง เอสโซ ได ร วมกั บธนาคารทหารไทย (TMB) ออกบั ตร Synergy Card ใช เป นบั ตรเติ มน้ ำมั นเอสโซ สำหรั บกลุ มรถเพื่ อการ ขนส ง การพาณิ ชย องค กรธุ รกิ จ และในปลายป พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ เอสโซ ก็ จะร วมมื อกั บธนาคารกรุ งไทย (KTB) ออกบั ตร “Esso Fleet Card” เพื่ อใช เป นบั ตรเติ มน้ ำมั นที่ สถานี บริ การเอสโซ โดยเฉพาะ สำหรั บธุ รกิ จกลุ มรถเพื่ อการพาณิ ชย การขนส ง การบริ การ บริ ษั ท ห างร าน ฯลฯ ในช วงหลายป ที่ ผ านมา เอสโซ ได จั ดรายการส งเสริ มการขาย ที่ เป นเอกลั กษณ ของสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ คื อ แจกน้ ำดื่ มสยาม ขวดใหญ ๑.๕ ลิ ตร กลายเป นที่ รั บรู กั นในบรรดาผู ขั บขี่ รถว าเมื่ อ แวะเข าไปเติ มน้ ำมั นเอสโซ มู ลค าตามที่ กำหนดไม มี มื อเปล าออกมา เพราะจะได รั บน้ ำดื่ มสยามขวดใหญ ติ ดรถไว ดื่ ม เมื่ อดื่ มหมดขวด ก็ ถึ งเวลาเติ มน้ ำมั นรั บน้ ำขวดใหม ต อเนื่ องกั นไป รายการส งเสริ ม การขายแจกน้ ำดื่ มนี้ เป นที่ ชื่ นชอบของลู กค าผู ใช บริ การน้ ำมั นเอสโซ เป นอย างมาก นอกจากเอสโซ จะจำหน ายน้ ำมั นแก สโซฮอล และน้ ำมั นไบโอ- ดี เซลแล ว ในกลางป พ.ศ.๒๕๕๖ เอสโซ ได จำหน ายน้ ำมั นดี เซล คุ ณภาพสู ง ซู พรี ม ดี เซลพลั ส ผสมสารเพิ่ มคุ ณภาพพิ เศษ เพิ่ ม ความสะอาดระบบเชื้ อเพลิ ง ทำให การเผาไหม สมบู รณ เพิ่ มพลั ง เครื่ องยนต และช วยประหยั ดน้ ำมั น ได รั บการตอบรั บจากผู ใช รถ ดี เซลอย างดี ยิ่ ง เอสโซ ให ความสำคั ญในเรื่ องคุ ณภาพของน้ ำมั นอย างต อเนื่ อง พร อมสร างความมั่ นใจให กั บลู กค าด วยการส งหน วยตรวจสอบ คุ ณภาพน้ ำมั นเคลื่ อนที่ ออกไปสุ มตรวจคุ ณภาพน้ ำมั นที่ สถานี บริ การ เอสโซ ทั่ วประเทศ ในป พ.ศ.๒๕๕๖ เอสโซ ได ออกคำขวั ญตอกย้ ำ ผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพ ในโครงการ “มั่ นใจคุ ณภาพ มั่ นใจเอสโซ ”

การควบรวมกิ จการของเอสโซ กั บโมบิ ลทำให ได ประโยชน จาก ความแข็ งแกร งในการดำเนิ นธุ รกิ จของทั้ งเอสโซ และโมบิ ล กล าวคื อ เอสโซ เป นผู นำทางด านธุ รกิ จสถานี บริ การน้ ำมั นโดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในประเทศไทยที่ ดำเนิ นธุ รกิ จมายาวนานกว าร อยป ในขณะที่ โมบิ ล ออยล แม จะแยกกิ จการกั บเอสโซ ไปตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๐๓ แต โมบิ ล ก็ ยั งคงดำเนิ นธุ รกิ จน้ ำมั นหล อลื่ นไปทั่ วโลกจนเป นที่ ยอมรั บว า โมบิ ลเป นผู เชี่ ยวชาญด านน้ ำมั นหล อลื่ นตั วจริ ง เมื่ อกลั บมาควบรวม กิ จการกั นอี กครั้ งก็ ทำให กลายเป นผู นำบริ ษั ทน้ ำมั นของโลกใน ทุ กด าน ตั้ งแต ธุ รกิ จต นน้ ำ (Upstream) ได แก การสำรวจหา การ ขุ ดเจาะน้ ำมั นดิ บและก าซธรรมชาติ ทั่ วโลก จนถึ งธุ รกิ จปลายน้ ำ (Downstream) ได แก การกลั่ นน้ ำมั น การตลาดน้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง การผลิ ต และจำหน ายผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น เคมี ภั ณฑ ทั่ วโลก

ที่ เอสโซ เรามี โรงกลั่ นของเราเอง

ป พ.ศ.๒๕๑๗ พร อมการวิ จั ยทดสอบและพั ฒนาสู ตรผสมมาตรฐาน สู งรองรั บเทคโนโลยี เครื่ องยนต ใหม สมรรถนะสู ง ป จจุ บั นผู ใช รถยนต เห็ นประโยชน และความคุ มค าในการใช น้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห (Synthetic Oil) กั นมากขึ้ น และน้ ำมั นเครื่ องที่ ได รั บความเชื่ อถื อ ด านคุ ณภาพและการใช งานก็ คื อน้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 ซึ่ งจำหน าย ในทุ กช องทางไม ว าจะเป นสถานี บริ การเอสโซ ศู นย บริ การ Mobil 1 Center กว า ๒๕๐ แห งทั่ วประเทศ ศู นย บริ การ B-Quik ศู นย บริ การ รถยนต ชั้ นนำ ฯลฯ การโฆษณาน้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 จะทำเป นภาพยนตร โฆษณาทางรายการถ ายทอดสดการแข งขั นรถยนต สู ตรหนึ่ งทุ กสนาม โดยผู กโยงกั บนั กแข งและรถแข งที่ บริ ษั ทให การสนั บสนุ นเปรี ยบ เหมื อนการทดสอบคุ ณภาพการใช งานน้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 กั บ รถแข งสู ตรหนึ่ ง สนามแข งรถสู ตรหนึ่ งใกล ประเทศไทยคื อสนามแข ง ที่ มาเลเซี ยและสิ งคโปร

น้ ำมั นเครื่ องโมบิ ล 1 ( Mobil 1) สุ ดยอดน้ ำมั นเครื่ องของโลก หลั งการควบรวมกิ จการของเอสโซ กั บโมบิ ลเป นเอ็ กซอนโมบิ ล การทำโฆษณาและส งเสริ มการตลาดก็ ได เปลี่ ยนกลยุ ทธ ไปเป นการ โฆษณาทั่ วโลก (Global Advertising) พร อมใช ประโยชน จากสื่ อ โฆษณาดั้ งเดิ ม สื่ อใหม สื่ อดิ จิ ตั ลอย างเต็ มรู ปแบบ มี การสนั บสนุ น (Sponsor) ที มแข งและการแข งขั นรถยนต สู ตรหนึ่ ง (Formula One) ทั่ วโลก การโฆษณามุ งเน นไปที่ สุ ดยอดน้ ำมั นเครื่ องระดั บโลก Mobil 1 น้ ำมั นเครื่ อง Mobil 1 เป นน้ ำมั นสั งเคราะห แท ๑๐๐ เปอร เซ็ นต สู ตรเฉพาะของโมบิ ล พั ฒนาและออกจำหน ายมาตั้ งแต

เพื่ อให คุ ณมั่ นใจว า

เราใส ใจตรวจสอบคุ ณภาพน้ ำมั นที่ สถานี บริ การอย างต อเนื่ อง

คุ ณจะได น้ ำมั นคุ ณภาพดี เสมอ

มั่ นใจคุ ณภาพ มั่ นใจเอสโซ

จากโฆษณาเอสโซ ที่ ใช เสื อเป นสั ญลั กษณ พร อมคำขวั ญ “จั บเสื อใส ถั งพลั งสู ง” ที่ โดนใจคนไทยและยั งจดจำกั นได ไม ลื ม คอลเล็ คชั่ นเสื อเอสโซ เช น ตุ กตาเสื อล มลุ ก แก วเสื อ พวงกุ ญแจเสื อ หางเสื อ รวมทั้ งป ายเอสโซ สมั ยเก า ตู จ ายน้ ำมั นรุ นเก า ป ายโฆษณา เอสโซ รุ นเก า ป บน้ ำมั นก าดเก า กระป องน้ ำมั นเครื่ องเก า ฯลฯ กลายเป นของสะสมมี ค าหายากในป จจุ บั น เริ่ มจากการเข ามาดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๔๓๗ จนจะครบ ๑๒๐ ป เอสโซ ไทย ในป หน า พ.ศ.๒๕๕๗ เอสโซ มี ประวั ติ ศาสตร มากมายทั้ งในด านการโฆษณาและประชาสั มพั นธ สอดคล องไปกั บการพั ฒนาและการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จป โตร- เลี ยมในประเทศไทย เอสโซ ยั งคงความมุ งมั่ นในการดำเนิ นธุ รกิ จ ทุ กด านด วยความซื่ อสั ตย ตามหลั กจรรยาบรรณ พร อมความ รั บผิ ดชอบต อสั งคมเคี ยงคู สั งคมไทยตลอดไป สมดั งคำขวั ญที่ ว า “๑๒๐ ป เอสโซ ร วมก าวไป คู ไทย คู ใจคุ ณ”

๑๒๐ ป เอสโซ ไทย มุ งมั่ นดำเนิ นธุ รกิ จเคี ยงคู สั งคมไทยตลอดไป โดยที่ ประเทศไทยเป นศู นย กลางทางภู มิ ศาสตร ในภู มิ ภาค เอเซี ย-แปซิ ฟ ก ประกอบกั บความพร อมด านโครงสร างพื้ นฐาน การติ ดต อสื่ อสาร และทรั พยากรบุ คคล ทำให ในป พ.ศ.๒๕๔๖ กรุ งเทพฯ ได รั บการคั ดเลื อกจากเอ็ กซอนโมบิ ลสำนั กงานใหญ ให เป นสำนั กงานศู นย บริ การธุ รกิ จ (Business Support Center – BSC ) ให บริ การสนั บสนุ นธุ รกิ จแก เอ็ กซอนโมบิ ล ในภู มิ ภาคเอเซี ย- แปซิ ฟ ก และภู มิ ภาคอื่ นๆ ทั่ วโลก นั บเป นความภู มิ ใจอย างยิ่ ง การเปลี่ ยนแปลงที่ สำคั ญอี กครั้ งหนึ่ งก็ คื อ การที่ เอสโซ (ESSO) เข าเป นหลั กทรั พย จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย เมื่ อวั นที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เป นการเป ดโอกาสให ประชาชน ผู สนใจทั่ วไป ได ร วมลงทุ นกั บธุ รกิ จของเอสโซ ในประเทศไทย

คน

Chinese Last Names

The Chinese tradition of carrying last names was originated during the ancient tribal civilization when there were two main clans – Huang Ti and Yian Ti. The word, “Sae” or “Sing,” is the combination of two words – women and birth – confirming the anthropology theory that female was once superior in the ancient time. Later, Chinese last names evolved. Some people used the name of their village, city or state. Some used the name of their father or grandfather, the title of their ancestors, or their profession.

ความสั มพั นธ ระหว างคำว า 姓 (แซ ) และ 氏 (สี ) แซ เป นการนั บด วยการสื บเชื้ อสายมาจากแม มี มาตั้ งแต ชั้ น บรรพกาลแล ว แต เมื่ อผู คนมี จำนวนมากขึ้ นจึ งมี การแยกย ายแตก แขนงเป นสายตระกู ลออกมาเป นสี เพื่ อให เห็ นภาพที่ ชั ดเจนขึ้ น ผู เขี ยนขอเปรี ยบเที ยบคำว า แซ เหมื อนรากแก ว และคำว า สี เหมื อนรากแขนงที่ แตกย อยออกมา ในสมั ยราชวงศ เซี่ ย (๒,๑๐๐- ๑,๖๐๐ ป ก อนคริ สตกาล) ชนชั้ นปกครองและชนชั้ นสู งเท านั้ น ที่ สามารถมี ได ทั้ ง แซ และ สี ตามที่ กล าวมาแล ว แต เมื่ อมาถึ งสมั ย ราชวงศ ฮั่ น (ค.ศ. ๒๐๖ ก อนคริ สต ศั กราช - ค.ศ. ๒๔) สามั ญชน จึ งค อยสามารถมี แซ ใช ได และในช วงเวลานี้ เองแซ และ สี ก็ มี ความหมายหลอมรวมกั นเป นความหมายเดี ยวกั น สามารถแบ งแยกที่ มาของแซ ได ดั งนี้ ๑. แซ ที่ สื บเนื่ องมาจาก แซ ยุ คดึ กดำบรรพ คำกลุ มนี้ จะมี ส วนที่ หมายถึ งผู หญิ งประกอบอยู ด วย เช น แซ จี เป นแซ ของ จั กรพรรดิ เหลื อง (หวงตี้ ) แซ เจี ยง เป นแซ ของจั กรพรรดิ เหยี ยนตี้ ๒. ใช ชื่ อรั ฐ หรื อ เมื อง หรื อ หมู บ าน ที่ ได รั บพระราชทาน เป นส วยใช เป นแซ ในยุ คจั้ นกั้ ว (ยุ คสงครามระหว างแคว น) ประมุ ข จะพระราชทานที่ ดิ นให เป นส วยแก พระญาติ วงศ และขุ นนางที่ ทำ คุ ณงามความดี ให แก พระองค พร อมกั บแต งตั้ งให เป นพระยาครอง เมื องนั้ นมี ตำแหน งเรี ยกว า จู โหว เมื่ อจู โหวได ครอบครองดิ นแดน ใดแล วก็ จะใช ชื่ อดิ นแดนนั้ นเป น สี ต อมาสื บเนื่ องมาเป น แซ มี จำนวนมากมาย เช น แซ หลู เหวย จิ้ น เถิ ง (เหล านี้ มาจากสี ของจู โหวที่ มี แซ เดี ยวกั น คื อ แซ จี ) ๓. ใช ชื่ อของพ อหรื อของปู มาเป นแซ การใช แซ กรณี นี้ สื บเนื่ องมาจากการที่ มี ความเชื่ อเกี่ ยวกั บฮ องเต ที่ เชื่ อว าพระองค เป น โอรสสวรรค เมื่ อพระองค มี พระโอรส เรี ยกว า หวางจื อ หมายถึ ง ลู กฮ องเต มี พระราชนั ดดา เรี ยกว า หวางซุ น หมายถึ ง หลานฮ องเต เช น ฮ องเต โจวจิ งหวาง มี โอรสทรงพระนามว า หวางจื อฉาว เมื่ อหวางจื อฉาวมี หลาน หลานของพระองค ใช ว า ฉาว ซึ่ งเป นคำ สุ ดท ายของชื่ อพ อ ๔. ใช ฐานั นดรของบรรพบุ รุ ษมาตั้ งเป นแซ เช น นำตำแหน ง อ องหรื อตำแหน งเจ าพระยา มาเป นแซ หรื อบ างก็ เอาสมญานาม จากการรั บราชการมาตั้ งเป นแซ หลั งจากมรณกรรมไปแล ว เช น ซ งบู กง (ซ งอู กง) มี ฐานั นดรศั กดิ์ เที ยบเท าเจ าพระยา เป นข าราชการ ทหารฝ ายบู สำเนี ยงแต จิ๋ ว (อู สำเนี ยงจี นกลาง) ลู กหลานจึ งนำ ฐานั นดรศั กดิ์ คำว า บู หรื อ อู ตั้ งเป นแซ หรื อกรณี อั ครมหาเสนาบดี เถี ยนเชี ยนชิ ว ท านรั บราชการจนแก ชราและได รั บพระราชานุ ญาต เป นพิ เศษให สามารถนั่ งรถม ามาเข าประชุ มได ท านได รั บสมญานาม จากข าราชการด วยกั นว า อั ครมหาเสนาบดี ขี่ รถ ลู กหลานได นำ คำว ารถมาตั้ งเป นแซ ที่ มาของแซ

â´Â ÍÒ¹¹· µÃÑ §µÃÕ ªÒµÔ

ก อนจะกล าวถึ งเรื่ องแซ ผู เขี ยนจะขอกล าวถึ ง ชนกลุ มโบราณ ของจี นว ามี ความเป นมาอย างใดก อน ชนกลุ มโบราณของจี นเป น ชนเผ าในบริ เวณตอนกลางของจี นเรี ยกว า ตงง วน มาตั้ งแต ยุ ค บรรพกาล ชนเผ าดั้ งเดิ มของคนจี นมี ชื่ อว า “หั วเซี่ ย” เผ าหั วเซี่ ยมี รกรากอยู ทางตอนบนของลุ มแม น้ ำเหลื อง (ฮวงโห) บรรพชนของ เผ ามี สองสายใหญ ๆ คื อ เผ าของหวงตี้ กั บเผ าของเหยี ยนตี้ สายของ หวงตี้ มี อิ ทธิ พลสู งกว าเหยี ยนตี้ จึ งถู กยกย องเป นบรรพบุ รุ ษของชาว หั วเซี่ ย ในบริ เวณที่ ลุ มแม น้ ำเหลื องตอนใต และแถบชายทะเลตอน เหนื อเซี่ ยงไฮ ขึ้ นไปเป นถิ่ นฐานของเผ าตงอี๋ ชาวหั วเซี่ ยขยายอิ ทธิ พล ไปทางตะวั นออกแล วค อยๆ ผนวกเอาเผ าตงอี๋ รวมเข ามาเป นส วน หนึ่ งของหั วเซี่ ย หั วเซี่ ยถื อว าเป นเผ าจี นแท ดั้ งเดิ ม ส วนจี นใน ดิ นแดนอื่ นๆ ส วนใหญ ถู กหลอมรวมในยุ คหลั ง เมื่ อชาวจี นโบราณ เหล านี้ มี ถิ่ นที่ อยู แน นอนแล วก็ มี การก อตั้ งกั นเป นชุ มชน มี การ แบ งแยกชนชั้ นปกครองและชนชั้ นผู ถู กปกครองออกมาอย าง เด นชั ด ลั กษณะการแบ งชนชั้ นที่ เด นชั ดข อหนึ่ งนอกจากการมี ทรั พย สิ นเงิ นทอง ฐานั นดรทางสั งคมแล ว ยั งมี การใช แซ แบ งแยก ชนชั้ นอี กด วย เนื่ องจากชาวบ านธรรมดาจะไม สามารถมี แซ ใช ได มี แต พวกชนชั้ นปกครองเท านั้ นที่ จะมี แซ ใช กั น ดั งนั้ นผู เขี ยนขอ กล าวถึ งแซ ว ามี ความเป นมาอย างไร ดั งนี้ 姓 ออกเสี ยงแต จิ๋ ว แซ จี นกลางออกเสี ยงว า ซิ่ ง ตามรู ปตั ว อั กษรจะประกอบอั กษร ๒ ตั วคื อ 女 หมายถึ งผู หญิ ง และ 生 หมายถึ งคำว า เกิ ด นำมารวมกั น มี ความหมายตามรู ปตั วอั กษรว า คนเกิ ดมาจากหญิ ง เป นการยกย องให หญิ งมี ความเป นใหญ กว าชาย จากความเชื่ อดั้ งเดิ มทางมานุ ษยวิ ทยาที่ เชื่ อว า เพศหญิ งเป นเพศที่ เหนื อฝ ายชาย เพราะเป นกลุ มที่ สามารถให กำเนิ ดฝ ายชายได ความหมายของคำว า แซ หรื อ ซิ่ ง นี้ จึ งเป นคำที่ บ งบอกถึ งตระกู ล สายมารดา นอกจากนี้ ยั งมี คำว า 氏 สี ออกเสี ยงแต จิ๋ ว สื้ อ ออก เสี ยงจี นกลาง ตั วอั กษร สี ตั วนี้ มาจากอั กษรภาพคำว า รากไม จึ งมี การนำมาใช ในความหมายที่ มี นั ยว า รากเหง าสายตระกู ล

๕. ใช ชื่ อตำแหน งขุ นนางที่ บรรพบุ รุ ษเคยดำรงตำแหน งมาใช เป นแซ เช น แซ ซื อถู มี หน าที่ ควบคุ มดู แลที่ ดิ นและไพร พลบ านเมื อง แซ ซื อมา มี หน าที่ ควบคุ มดู แลกิ จการทางทหาร แซ ซื อคง มี หน าที่ ควบคุ มดู แลการก อสร าง แซ ซื อซื่ อ มี หน าที่ ควบคุ มดู แลเรื่ องส วย รายได และยศถาบรรดาศั กดิ์ ของขุ นนางต างๆ แซ ซื อโค ว มี หน าที่ ควบคุ มดู แลการศาลและการลงโทษทั ณฑ ต างๆ ๖. ใช ศั พท ในการเรี ยงลำดั บจำนวนพี่ น องเป นแซ คนโต เรี ยกว าป อ หรื อ เหมิ่ ง คนที่ สองเรี ยกว า จง คนที่ สามเรี ยกว า ซู คนที่ สี่ เรี ยกว า จี้ ตั วอย างเช น นำเอาคำว า ซุ น ที่ แปลว าหลาน เข ามาไว ข างหลั ง เป น เหมิ่ งซุ น จงซุ น ซู ซุ น จี้ ซุ น ๗. ใช อาชี พที่ บรรพบุ รุ ษเชี่ ยวชาญมาเป นแซ เช น แซ เถา มี ความชำนาญในการป นหม อดิ นเผา แซ เจิ น มี ความชำนาญในการ ทำแป นหมุ นที่ ใช ป นภาชนะดิ นเผา แซ อู มี ความชำนาญในการ ประกอบพิ ธี ทางไสยศาสตร ๘. ใช ถิ่ นที่ พำนั กหรื อลั กษณะถิ่ นที่ อยู มาเป นแซ เช น ผู อยู นอกกำแพงเมื องด านตะวั นตกใช คำว า ซี เหมิ น ผู อยู ทางทิ ศตะวั น- ออกใช คำว า ตงกั ว ผู อยู ใกล หนองน้ ำใช คำว า ฉื อ ผู อยู ใกล เนิ นดิ น หรื อโคกใช คำว า ชิ ว ๙. ใช ชื่ อหมู บ านเป นแซ เช น โอว หยาง เฟ ง ๑๐. ใช นามสกุ ลของชนกลุ มน อยในจี น เช น นามสกุ ลของ ชาวแมนจู ไอซิ งเจี ยหลอ เป นแซ ราชวงศ ชิ ง คนที่ ใช แซ จำนวน ๑๐ อั นดั บแซ ที่ มี คนใช มากที่ สุ ดในโลก ได แก จาง, หวาง, หลี่ , จ าว, หลิ ว, เฉิ น, หยาง, หลิ น, สวี และ โจว (ประเทศที่ รั บเอาวั ฒนธรรมการใช แซ เหมื อนประเทศจี นมี ใน ประเทศไทย, ไต หวั น, เกาหลี , ญี่ ปุ น, สิ งคโปร , มาเลเซี ย และ ประเทศอื่ นๆ ที่ มี ชาวจี นโพ นทะเลไปอยู ) ประชากรราว ๑,๓๐๐ ล านคน นโยบายดั งกล าว ระบุ ให ประชาชน ในเขตเมื องมี ลู กได คนเดี ยว และผ อนผั นแก ครั วเรื อนในชนบท มี ลู กได อี กหนึ่ งคนหากคนแรกเป นผู หญิ ง และชนส วนน อยมี ลู ก ได มากกว าหนึ่ งคน มี การตั้ งคณะกรรมาธิ การวางแผนครอบครั ว และประชากรแห งชาติ ได ออกคำสั่ งให เจ าหน าที่ ท องถิ่ นใช คำขวั ญ เกี่ ยวกั บนโยบายมี ลู กคนเดี ยวที่ มี ความหมายเชิ ญชวนและนุ มนวล ขึ้ น เพื่ อลดความรู สึ กต อต านของสาธารณชน รวมถึ งเพื่ อฟ นฟู ภาพพจน หลั งถู กมองว าเป นการโฆษณาชวนเชื่ อที่ แข็ งกร าวกั บ ประชาชน ทางการจี นได เลื อกคำขวั ญที่ คิ ดขึ้ นใหม ๑๙๐ คำขวั ญ ซึ่ งเน นการโน มน าวให มี ลู กคนเดี ยวมากกว าข มขู เช น มาตุ ภู มิ เหนื่ อยล าเกิ นกว าจะดู แลลู กหลานที่ เพิ่ มขึ้ น หรื อ ทั้ งลู กชายลู กสาว ต างเป นหั วใจของพ อแม นโยบายลู กคนเดี ยวของจี นที่ ผ านมา ป ญหานโยบายลู กคนเดี ยว นาย เติ้ ง เสี่ ยว ผิ ง ได ใช นโยบายลู กคนเดี ยว เมื่ อป ค.ศ. ๑๙๗๐ เพื่ อควบคุ มประชากร ซึ่ งตั วเลขทางการระบุ ว าจี นมี

คำขวั ญมั กถู กเขี ยนไว ตามกำแพงริ มถนน มี การใช ถ อยคำรุ นแรง ข มขู เช น มี ลู กหนึ่ งคนหมายถึ งมี หลุ มศพเพิ่ มอี กหลุ ม หรื อ เลี้ ยง เด็ กน อยลงแต เลี้ ยงหมู มากขึ้ น หรื อ บ านถู กทำลาย วั วถู กริ บ หากไม ยอมทำแท ง จากการใช ท าที แข็ งกร าวของรั ฐบาลทำให กระแสต อต านนโยบายลู กคนเดี ยวของจี นขยายวงกว างยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะในแถบชนบทที่ เด็ กๆ เป นกำลั งสำคั ญของครอบครั ว นโยบายลู กคนเดี ยวนี้ ทำให เกิ ดการบั งคั บให ทำแท ง ก อป ญหาด าน ความไร สมดุ ลระหว างเพศ รวมถึ งเจ าหน าที่ ใช มาตรการอื่ นลงโทษ ผู ฝ าฝ น เช น เก็ บค าปรั บ ทำลายบ าน หรื อริ บที่ ดิ นทำกิ น ทำให เกิ ด เหตุ ลุ กฮื อต อต านเจ าหน าที่ รั ฐหลายครั้ ง นอกจากนี้ นโยบายลู ก คนเดี ยวนี้ แม แต เจ าหน าที่ พรรคคอมมิ วนิ สต และชนชั้ นสู งในสั งคม มั กไม ปฏิ บั ติ ตามนโยบายมี ลู กคนเดี ยว หรื อยอมจ ายเงิ นค าปรั บ เนื่ องจากมี ฐานะดี ผลที่ ตามมาอี กด านหนึ่ งคื อ ในด านการเลี้ ยงดู ครอบครั วที่ มี ลู กคนเดี ยวก็ จะเลี้ ยงลู กเหมื อนจั กรพรรดิ น อย เปลี่ ยนจากครอบครั วลู กดกผู หิ วโหยจนต องแบ งป นอาหารกั นในป ค.ศ. ๑๙๓๐ ก อนที่ จะมี การใช นโยบายลู กคนเดี ยว กลายมาเป นลู ก บั งเกิ ดเกล าที่ ได รั บการปรนเปรอ ตอนนี้ ครอบครั วชนชั้ นกลาง มี การใช จ ายเพื่ อลู กคนเดี ยว มากกว าครอบครั วชนชั้ นกลางที่ จ าย ให สำหรั บลู ก ๔ หรื อ ๕ คนรวมกั น พ อแม จำนวนมากมายใช จ าย ทางด านการศึ กษาอย างหนั กให กั บลู กคนเดี ยวของพวกเขา ส วนใหญ โดยการโยกย ายไปอยู ชุ มชนเพื่ อนบ านที่ มี โรงเรี ยนดี ๆ ป ญหาที่ ตามมาคื อคนจำนวนมากนั้ นอ อนแอลงอย างรวดเร็ วเพราะ การลดลงของจำนวนคนหนุ มสาวที่ เข าสู ความเป นผู ใหญ กลายเป น สั งคมผู สู งอายุ

๔. ไม ใช ตั วอั กษรต างประเทศมาเป นแซ ๕. ไม ใช ตั วอั กษรที่ เลิ กใช แล วมาเป นแซ ๖. ไม ใช ตั วอั กษรที่ คิ ดขึ้ นเองมาเป นแซ

การใช แซ ของคนไทย เดิ มคนไทยมี เพี ยงแต ชื่ อใช เรี ยกขานกั นเท านั้ น ต อมาพระบาท สมเด็ จพระมงกุ ฎเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๖ ทรงตราพระราชบั ญญั ติ ขนานนามสกุ ลเมื่ อวั นที่ ๒๒ มี นาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ มี ผลบั งคั บใช ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ส วนชาวจี นที่ อพยพมาตั้ งถิ่ นฐานก็ มี แซ ติ ดตั วมาจากประเทศแม แล ว จึ งมี การใช แซ เรื่ อยมาจนถึ งป จจุ บั นนี้ แต เนื่ องจากชาวจี นในแต ละครอบครั วมั กมี ลู กหลายคน นานวั นไป ลู กหลานชาวจี นเหล านี้ ก็ มี ความคิ ดที่ จะเปลี่ ยนจากแซ มาใช นามสกุ ล เหมื อนคนไทยบ าง ยิ่ งในช วงที่ จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม มี นโยบาย นิ ยมไทยด วยแล ว ชาวจี นจึ งมั กจะถู กกี ดกั นหลายอย าง เพื่ อหลี กเลี่ ยง ป ญหานี้ จึ งหั นมาใช นามสกุ ลกั นมากขึ้ น (จนป จจุ บั นลู กหลานชาวจี น บางคนถึ งกั บไม ทราบเลยว าตนเองมี บรรพบุ รุ ษมาจากคนจี นเลยก็ มี ) การใช นามสกุ ลของชาวจี น บ างก็ ใช ความหมายของแซ เดิ มมาแปลง เป นนามสกุ ล หรื อบ างก็ เอาแซ เดิ มของตนมาผสมกั บคำไทยให มี ความหมายแตกต างไปจากเดิ ม บ างใช นามสกุ ลที่ ไม มี รากเค าของ แซ เดิ ม แม จะมี การเปลี่ ยนแปลงการใช แซ ไปอย างไรก็ ตาม ผู เขี ยน ก็ ยั งคงมี ความคิ ดในใจลึ กๆ ว า คนเราเกิ ดมาไม ควรลื มความเป นมา ของตนเองเหมื อนกั บสำนวนจี นที่ มี กล าวกั นว า เมื่ อดื่ มน้ ำให รำลึ ก ถึ งต นน้ ำ เป นการเตื อนสติ ให พวกเราระลึ กถึ งความเป นมาของ ตนเองและให รู บุ ญคุ ณของบรรพบุ รุ ษที่ ได ก อร างสร างวงศ ตระกู ล มาด วยความยากลำบากเพื่ อให ลู กหลานสามารถลื มตาอ าปากได ในสั งคม ตลอดจนระลึ กถึ งประเทศชาติ ที่ เราได อาศั ยผื นแผ นดิ น เป นที่ เกิ ดจนถึ งเป นที่ เราใช ฝ งร างกายในเวลาสิ้ นสุ ดของชี วิ ต

ซ าย : ฮั่ นเกาจู จั กรพรรดิ องค แรกของราชวงศ ฮั่ น ขวา : จั กรพรรดิ ราชวงศ ชิ ง

ป ญหาในด านการใช แซ ก อให เกิ ดป ญหากั บชาวจี น เนื่ องจาก มี ลู กได แค คนเดี ยวจึ งเกิ ดการแย งให ลู กใช นามสกุ ลของพ อหรื อ แม ขึ้ น เนื่ องจากแต ละฝ ายทั้ งทางฝ ายพ อหรื อฝ ายแม ต างต องการ ให มี การสื บสกุ ลของฝ ายตนเองตามมา รั ฐบาลจี นจึ งออกกฎหมาย แก ป ญหาในเรื่ องนี้ โดยให ใช ทั้ งแซ ของฝ ายบิ ดาและมารดารวมกั น เช น พ อแซ จู แม แซ เซี ยว เมื่ อมารวมกั นเป นจู เซี ยว หรื อ เซี ยวจู ก็ ได และยั งแก ป ญหาอี กอย างหนึ่ งไปในตั ว ด วยว าชาวจี นมั กมี แซ ที่ ซ้ ำกั นมากมาย การให ใช แซ ของทั้ งพ อและแม ทำให ป ญหาการใช แซ ซ้ ำก็ ลดลงไปมากที เดี ยว ผลจากการที่ ใช แซ ผสมกั นนี้ ทำให ประเทศจี นมี แซ เพิ่ มขึ้ นอี กจำนวน ๑,๒๘๐,๐๐๐ แซ เลยที เดี ยว กฎหมายการใช แซ ของทั้ งพ อแม ผสมกั นมี หลั กเกณฑ ดั งนี้ ๑. เมื่ อนำเอาแซ ที่ มาผสมกั นต องมี พยางค ได ไม เกิ น ๖ พยางค ๒. คำที่ นำมาใช ต องไม ขั ดกั บจารี ตประเพณี ไม มี เนื้ อหา ทำลายประเทศ ไม เคารพประเทศจี น หรื อสร างความเข าใจผิ ดได ง ายๆ ๓. ไม ใช ตั วอั กษรตั วเต็ ม ป จจุ บั นมี การใช เป นตั วอั กษรย อ แล ว (ตั วอั กษรตั วเต็ มหมายถึ งตั วอั กษรที่ มี การใช กั นมาแต โบราณ เรื่ อยลงมาจนถึ งป จจุ บั นนิ ยมใช ในไต หวั น แต ป จจุ บั นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี นมี การประดิ ษฐ ตั วอั กษรที่ มี จำนวนขี ดน อยลงเพื่ อง าย แก การเขี ยนมากยิ่ งขึ้ น เรี ยกว า ตั วอั กษรย อ)

ตาม ไฟ

The Story of Lamps

People in the Stone Age used animal fat in a sand stone cup with a wick to create light at nighttime. This is the first form of lamps, which were developed through times. During the Roman time, lamps were made from bronze into many beautiful forms. Lit by olive oil, sesame oil, fish oil and whale oil, the Roman bronze lamps were used by rich people while the poor used candles.The development of hurricane lamps came with the wider use of petroleum products.

ไปกั บ ประวั ติ ตะเกี ยง

â´Â ËÔè §ËŒ ÍÂ

ตะเกี ยงโรมั นสั มฤทธิ์ ใช น้ ำมั นชนิ ดต างๆ เป นเชื้ อเพลิ ง เช น น้ ำมั นมะกอก น้ ำมั นงา น้ ำมั นปลา น้ ำมั นวาฬ วิ วั ฒนาการของตะเกี ยงหยุ ดนิ่ งอยู ที่ ตะเกี ยงโรมั นสั มฤทธิ์ และ เชื้ อเพลิ งที่ ใช เป นเวลานาน ส วนรู ปทรงก็ มี การปรั บเปลี่ ยนให สวยงาม มิ ดชิ ด และกลายเป นสิ นค าหรู หราที่ พบได ตามคฤหาสน ของเศรษฐี เท านั้ น บ านของคนจนกลั บต องใช เที ยนไข นั บแต ยุ คกลางช วง ค.ศ. ๔๗๕ เรื่ อยมาจนกระทั่ งเข าสู ศตวรรษที่ ๑๘ มี การใช พลั งงานและแสงสว างเพิ่ มขึ้ นอย างรวดเร็ ว นั กเคมี ชาว สวิ ตเซอร แลนด ผู หนึ่ งหั นมาปรั บปรุ งทั้ งรู ปทรงและเชื้ อเพลิ งสำหรั บ ใช ในตะเกี ยงโดยเน นที่ ความปลอดภั ย ทนทาน ใช ระยะเวลาในการ เผาผลาญได นานขึ้ น ให แสงสว างมากขึ้ น จึ งทำให โลกจารึ กชื่ อ ของเขาผู นี้ ในฐานะผู ประดิ ษฐ “ตะเกี ยงอาร กองด ” นั่ นคื อ ฟรองซั วส ป แอร เอเม อาร กองด (François Pierre Aimé Argand) แม จะมี ผู คิ ดค นตะเกี ยงน้ ำมั นที่ ใช จุ ดความสว างให มี ความ ปลอดภั ยและให แสงสว างนานขึ้ น แต มนุ ษย ก็ ยั งไม สามารถนำแสง สว างออกไปสู ที่ โล ง ที่ สาธารณะได จนกระทั่ งเกิ ดความก าวหน า ในยุ คอุ ตสาหกรรม ทำให นั กประดิ ษฐ ผู มี ส วนร วมคิ ดค นเครื่ อง จั กรกลไอน้ ำในช วงที่ เขาเป นผู ช วย เจมส วั ตต ได ลองนำถ านหิ น มากลั่ นเป นน้ ำมั นก าด เพื่ อใช เป นเชื้ อเพลิ งหลั กให แสงสว าง และ ได รั บความนิ ยม จนผู คนลื มเลื อนและละทิ้ งการใช น้ ำมั นที่ ทำจาก ไขมั นสั ตว เป นเชื้ อเพลิ งตั้ งแต นั้ นมา เขาคื อ วิ ลเลี ยม เมอร ดอก (William Merdoch) วิ ศวกรชาวสก อตแลนด

เมื่ อสองหมื่ นป ก อนคริ สตกาล มนุ ษย ยุ คหิ นรู จั กใช ประโยชน จากแสงสว าง ในเวลากลางวั นอาศั ยแสงจากดวงอาทิ ตย และ กลางคื นก็ ผลิ ตแสงขึ้ นมาจากสิ่ งประดิ ษฐ ที่ เรี ยกกั นว า “ตะเกี ยง” เพื่ อกั กเก็ บแสงสว าง นั บจากวั นนั้ นมาถึ งวั นนี้ มนุ ษย ไม เคยชิ นกั บความมื ดอี กแล ว “ตะเกี ยง” ตามความหมายของพจนานุ กรมระบุ ว า คื อ เครื่ องใช สำหรั บตามไฟ มี น้ ำมั นเป นเชื้ อ มี หลายแบบหลายชนิ ด โดยตะเกี ยงชุ ดแรกที่ มี การพบและสั นนิ ษฐานว าคื อสิ่ งที่ มนุ ษย ถ้ ำ ใช เก็ บกั กแสงสว าง ยั งเป นเพี ยงถ วยทำด วยหิ นทรายขุ ด และใช ไขมั นสั ตว เป นเชื้ อเพลิ งโดยมี ไส ตะเกี ยงห อยไว ด านข าง เช นที่ เห็ น ในภาพยนตร ที่ เกี่ ยวกั บสมั ยโบราณ นั่ นคื อ กองไฟฟ น คบไฟ หลั งจากมนุ ษย เดิ นทางเข าสู ยุ คกรี ก โรมั น การกั กเก็ บแสง สว างเริ่ มอยู ในภาชนะที่ เปลี่ ยนเป นรู ปพวย มี การเจาะรู ที่ พวยเพื่ อ สามารถปรั บระดั บไส ตะเกี ยงให มี แสงสว างพอเหมาะ อี กทั้ งยั ง ไม ทำให เกิ ดเขม าและควั น และในยุ คนี้ เอง การผลิ ตตะเกี ยงเพื่ อ การค าเริ่ มมี ขึ้ น ทำให เกิ ดตะเกี ยงรู ปทรงสวยงาม และเลี ยนแบบ รู ปทรงที่ มี ในธรรมชาติ เช น ใบปาล ม รู ปคน รู ปสั ตว ตั วตะเกี ยง ทำด วยทองสั มฤทธิ์ จึ งเรี ยกกั นว า “ตะเกี ยงโรมั นสั มฤทธิ์ ” ที่ ใช กั น ในสมั ยโรมั นและอี ยิ ปต โลกแห งแสงสว าง จากไขมั นสั ตว สู น้ ำมั นถ านหิ น

อายุ ราว พ.ศ. ๖๐๐ ในตำบลพงตึ ก อำเภอท ามะกา จั งหวั ด กาญจนบุ รี (ป จจุ บั น จั ดแสดงอยู ที่ พิ พิ ธภั ณฑสถานแห งชาติ พระนคร) สั นนิ ษฐานว าเป นตะเกี ยงที่ หล อขึ้ นจากประเทศอี ยิ ปต สมั ยที่ ถู กปกครองโดยโรมั น และนำเข ามาโดยพ อค าอิ นเดี ย เนื่ องจากตำบลพงตึ ก เป นเส นทางการค าขายที่ ชาวอิ นเดี ยใช ตะเกี ยงที่ ใช กั นแต โบราณของไทยนั้ น เราเรี ยกว า “ประที ป” โดยเริ่ มแรกเป นตะเกี ยงที่ ทำจากเครื่ องป นดิ นเผา มี รู ปทรงง ายๆ คล ายถ วยสำหรั บใส น้ ำมั น และมี พวยสำหรั บสอดไส ซึ่ งทำด วย ด ายดิ บหลายเส นฟ นเข าไว ด วยกั น ในหนั งสื อ วชิ รญาณวิ เศษ ซึ่ งมี การบั นทึ กเรื่ อง “ประที ปโคมไฟ” โดยหม อมเจ าประภากร ได กล าวถึ งการใช ตะเกี ยงว าคนไทยโบราณใช ตะเกี ยงน้ ำมั นมะพร าว น้ ำมั นปลา เป นส วนใหญ จนกระทั่ งเมื่ อชาวต างชาติ เข ามาและ นำเที ยนไขมาขาย จึ งทำให คนไทยรู จั กเที ยนไขและได กลายเป น ของใช ที่ นิ ยมกั นไปทั่ วทุ กบ านเรื อน และเมื่ อสยามเป ดประตู บ านรั บชาวตะวั นตก สิ่ งประดิ ษฐ สมั ยใหม ก็ พากั นเดิ นพาเหรดเข ามาให ชาวสยามได ทำความรู จั ก เลื อกใช และแน นอน หนึ่ งในของใช ที่ จำเป นเหล านั้ นย อมมี “ตะเกี ยง” รวมอยู ด วย โดยการเข ามาของ “น้ ำมั นก าด” ทำให ชาวไทยได รู จั กกั บ “ตะเกี ยงเจ าพายุ ” ตะเกี ยงที่ ใช น้ ำมั น จุ ดไส ใน ครอบแก ว เมื่ อเผาไส แล ว สู บลมให ดั นน้ ำมั นเป นไอขึ้ นไปเลี้ ยง ทำให เกิ ดแสงสว างนวลจ า ธุ รกิ จการนำเข าน้ ำมั นก าดสู สยามประเทศนั้ นเริ่ มต นในสมั ย รั ชกาลที่ ๕ ซึ่ งหนึ่ งในบริ ษั ทต างชาติ ที่ นำเข าน้ ำมั นก าด คื อ บริ ษั ท แสตนดาร ดออยล แห งนิ วยอร ก เข ามาเป ดสาขาในประเทศ ไทย เมื่ อป พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยตั้ งอยู ที่ ตรอกกั ปตั นบุ ช น้ ำมั นก าด ที่ บริ ษั ทฯ นำเข ามาจำหน ายคื อ น้ ำมั นก าดตราไก และตรานกอิ นทรี และนั บจากวั นนั้ นมา บริ ษั ท แสตนดาร ดออยล แห งนิ วยอร ก ก็ อยู คู กั บชาวไทยมาตลอด โดยมี การปรั บเปลี่ ยนชื่ อบริ ษั ทไปตาม ธุ รกิ จที่ เติ บโตอย างมั่ นคง พร อมร วมส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตชาวไทย ไปกั บการพั ฒนาประเทศ หลั งจาก โธมั ส เอดิ สั น ได จดทะเบี ยนสิ ทธิ บั ตรหลอดไฟฟ า นั บจากนั้ น โลกก็ เข าสู ยุ คแสงสว าง มนุ ษย กลั บกลายมาเป นสั ตว โลก ที่ กลั วความมื ดมิ ด และ “ตะเกี ยง” ก็ กลายเป นของเล นราคาแพง ซึ่ งรวมทั้ งกระป องน้ ำมั นก าด ตราไก ที่ ยั งพอมี ให ซื้ อหากั นเฉพาะ กลุ มผู นิ ยมของเก าเท านั้ น

จนเมื่ อโลกเข าสู ยุ คสมั ยใหม มี การขุ ดพบน้ ำมั นป โตรเลี ยม จากพื้ นดิ น ประดิ ษฐกรรมตะเกี ยงก็ รุ ดหน าขึ้ นเรื่ อยๆ มี การจด ทะเบี ยนตะเกี ยงมากมายหลายร อยแบบในช วงป พ.ศ. ๒๔๐๓ – ๒๔๒๓ (เที ยบเท าสมั ยรั ชกาลที่ ๔ และ ๕ ของไทย) และแบบหนึ่ ง ที่ รู จั กกั นดี ไปทั่ วโลก คื อ “ตะเกี ยงเจ าพายุ ” ซึ่ งไม เพี ยงนำไปใช ในบ านเรื อน แต ยั งใช เป นโคมไฟห อยตามถนน รวมถึ งประภาคาร เพื่ อส องแสงเตื อนภั ยถึ งหิ นโสโครกให เหล าเรื อที่ ล องในมหาสมุ ทร คนไทยกั บตะเกี ยง ช วงเวลาที่ อาร กองด คิ ดประดิ ษฐ ตะเกี ยงซึ่ งถื อเป นต นแบบ ตะเกี ยงสมั ยใหม ตรงกั บรั ชกาลที่ ๑ สมั ยกรุ งรั ตนโกสิ นทร แต คนไทยรู จั กตะเกี ยงมาแต โบราณเช นเดี ยวกั บคนชาติ อื่ นๆ หนึ่ งในหลั กฐานที่ ยื นยั นได คื อ การขุ ดพบตะเกี ยงโรมั นสั มฤทธิ์

ขอขอบคุ ณ

- พิ พิ ธภั ณฑ อยู สุ ขสุ วรรณ คุ ณณรงค อยู สุ ขสุ วรรณ - คุ ณกาญน ฏิ มา วงษ ดี

สำหรั บผู สนใจ นิ ยมสะสมของเก า และอยากหาตะเกี ยง เจ าพายุ รวมทั้ งน้ ำมั นก าดตราไก มาเก็ บไว เป นที่ ระลึ ก ลองถาม ตามร านเหล านี้ ร านเชี ยงเฮงเส็ ง ขายและรั บซ อมตะเกี ยง ก อตั้ งขึ้ นประมาณ ป พ.ศ. ๒๔๘๐ โดย นายบุ ญนำ เปรมพู ลสวั สดิ์ ตั้ งอยู เลขที่ ๑๗ ถนนแปลงนาม เขตสั มพั นธวงศ กรุ งเทพมหานคร ตลาดคลองถม แหล งที่ มี พ อค าตะเกี ยงค าขายกั นมากที่ สุ ด มี ของแลกเปลี่ ยนจากคนเล นตะเกี ยงด วยกั นมาก เป นตลาดที่ ไม ตายและเป ดกว างทั้ งราคาและสิ นค า พิ พิ ธภั ณฑ อยู สุ ขสุ วรรณ พิ พิ ธภั ณฑ ตะเกี ยง แหล งรวม ตะเกี ยงมากกว า ๑๐,๐๐๐ ดวง ประกอบด วยอาคาร ๕ อาคาร ตั้ งอยู บนถนนปราจี นตคาม อำเภอดงขี้ เหล็ ก ห างจากตั วเมื อง ปราจี นบุ รี ประมาณ ๕ กิ โลเมตร

ข อมู ลประกอบการเรี ยบเรี ยง • “ของใช คลาสสิ ค” โดย อเนก นาวิ กมู ล • เวบไซต www.thailandoutdoor.com • เวบไซต www.siamtakeang.com

Voices of People behind Esso Strengths For almost 120 years in this land of smile, Esso (Thailand) Public Company Limited has been fueling the Thai society and economy with reliable, reasonable oil products in a responsible manner. Esso will celebrate its 120 Anniversary in Thailand in 2014. On this special occasion, Knowledge is Light is running a series of interviews with those who have built many successful stories with Esso. In this issue, two families whose members have worked and are working with the company tell about their relationship with Esso. th

They are Somjate and Saowalux Saifon, Pongsak Kunakornporamut, Tatiya and Pradubyos Chanyaswad.

โดย กษมา สั ตยาหุ รั กษ

หนึ่ งร อยยี่ สิ บป หากเป นอายุ ของต นไม เราคงนึ กภาพได ไม ยากถึ งต นไม ใหญ สู งตระหง าน แผ กิ่ งก านสาขาออกไปไกล เป น ต นไม ที่ ไม เพี ยงให ดอก ผล แต ลำต นใหญ และร มเงาของใบหนาครึ้ ม ยั งคุ มครอง ให ความอุ นใจ เป นที่ กำบั งภั ยจากแดด ฝน แก คนและ สั ตว ที่ ต องการพั กพิ งได และรากของต นไม ที่ มี อายุ หนึ่ งร อยยี่ สิ บป ย อมหยั่ งลึ ก ชอนไช ฝ าภั ยแล ง จนแข็ งแกร งยากจะโค นล มลงได ในพริ บตา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) คื อองค กร ที่ ดำเนิ นงานด านธุ รกิ จพลั งงาน และกำลั งมี อายุ ย างเข าสู ป ที่ หนึ่ งร อยยี่ สิ บ ความเติ บโตแข็ งแกร งของบริ ษั ทย อมก อรากหยั่ งลึ ก และแผ ขยายเช นเดี ยวกั บต นไม จึ งเป นเรื่ องน าใคร ครวญถึ งความ สำเร็ จที่ นำความภาคภู มิ ใจอย างต อเนื่ องนั บแต อดี ตจนถึ งป จจุ บั น ว า ดอก ผล ใบ และความยั่ งยื นในบริ ษั ทฯ แห งนี้ เกิ ดขึ้ นด วย ปรั ชญาเช นไร และแน นอน หนึ่ งในป จจั ยที่ ทำให บริ ษั ทเติ บโตแผ ความสำเร็ จ มาได นานนั บร อยป นี้ ย อมต องมี “คน” เป นดั่ ง “หั วใจ” ดั งนั้ น จะมี ผู ใดเล าขานถึ งความสำเร็ จ ความภาคภู มิ ใจได ดี กว า “คนทำงาน หั วใจที่ แข็ งแกร งของเอสโซ ”

สมเจตน สายฝน กรรมการและผู จั ดการฝ ายขายเคมี ภั ณฑ และอดี ตนายกสโมสรพนั กงานเอสโซ (ป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓) การลงทุ นธุ รกิ จอย างต อเนื่ องตลอดร อยยี่ สิ บป ของเอสโซ มี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบให สอดคล องกั บโลกธุ รกิ จและความ ต องการใช พลั งงานมาตลอด ไม ว าเวลาจะผ านมานานเพี ยงใด บริ ษั ทฯ ก็ ยั งคงเน นย้ ำให ความสำคั ญกั บการทำงานที่ ต องใช คุ ณธรรมนำหน า ซึ่ งการทำงานโดยยึ ดหลั กเช นนี้ ย อมส งผลต อ ความยั่ งยื นขององค กรอย างแน นอน ควบคู กั บการใช เวลาทำ กิ จกรรมเพื่ อสั งคมอย างสอดคล อง ซึ่ งส งเสริ มชี วิ ตการทำงานและ ครอบครั วไปด วยกั น ผมทำงานในเอสโซ เกื อบสามสิ บป รั บผิ ดชอบในส วนการขาย ผลิ ตภั ณฑ เคมี จึ งเห็ นพั ฒนาการของการทำธุ รกิ จในบริ ษั ทฯ จาก ผู นำเข ากลายเป นผู ผลิ ต การเติ บโต ปรั บเปลี่ ยนผลิ ตภั ณฑ ของ บริ ษั ทฯ ย อมสอดคล องไปกั บแนวทางของประเทศเราที่ พั ฒนาจาก เกษตรกรรมมาเป นอุ ตสาหกรรมเราจึ งมี ส วนร วมอย างแน นอน แม จะไม เยอะมากก็ ตาม แต การที่ เราเป นฟ นเฟ องเล็ กๆ เช นนี้ เราก็ ต องมี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ข อแรกคื อ ดำเนิ นธุ รกิ จตรงไป ตรงมา ยึ ดถื อแนวทางการผลิ ตที่ มี คุ ณภาพ เราจึ งภู มิ ใจในการส ง มอบสิ นค าที่ ผลิ ตอย างดี ที่ สุ ด มี คุ ณภาพที่ สุ ดแก ลู กค า ไม ว าเราจะ เขี ยนอะไรไว เราเชื่ อมั่ นว าเราทำได ตามที่ เขี ยนระบุ ไว ในฉลากสิ นค า ส วนการบริ หารในองค กร เราลดคนจากหลายสิ บคนในแผนก เหลื อเพี ยงไม กี่ คน แต ยอดขายของเรากลั บเพิ่ มสู งมากกว าตอนที่ เรามี คนมาก เพราะเรานำเอาระบบบริ หารจั ดการด วยเทคโนโลยี ต างๆ เข ามาช วย ทำให เราทำงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น อี กส วนหนึ่ งที่ ทำให เรามี ความสุ ขกั บการทำงานที่ เอสโซ คื อ บริ ษั ทฯ เป ดให เราเข าร วมกิ จกรรมต างๆ ตามความชอบความสนใจ ของชมรมที่ มี อยู จำนวนมากในบริ ษั ทฯ ช วยให เรามองเห็ นสิ่ งที่ มอง ไม เห็ นจากการทำงานตามหน าที่ ทำให เราปรั บตั วเข ากั บคนรุ นใหม ง ายขึ้ น ช วยให ทำงานอย างสนุ ก และการเข าร วมกิ จกรรมต างๆ

ของบริ ษั ทฯ เป นการใช เวลาที่ สอดคล องกั บชี วิ ตการทำงานที่ ถู ก ปลู กฝ งมาให ยึ ดถื อการทำงานโดยยึ ดหลั กจริ ยธรรม เพราะกิ จกรรม ของบริ ษั ทฯ มี ให เลื อกหลากหลายตามความสนใจ แต ล วนเป น การทำเพื่ อประโยชน แก สั งคมทั้ งทางตรงและทางอ อม และอาจจะ เป นด วยความที่ เรามาทำงานแต เช าเป นกิ จวั ตรทุ กวั น ก็ น าจะส งผล ต อลู กของเราในทางอ อม ชี วิ ตการทำงานของเราก็ เป นต นแบบ ให ลู กเราไปโดยไม รู ตั วก็ เป นได

เสาวลั กษณ สายฝน customer service professional team lead ศู นย บริ การลู กค าฝ ายเคมี

เอสโซ เป นที่ แรกที่ มาสั มภาษณ งาน และก็ อยู มาตลอด ตั้ งแต เรี ยนจบ ยั งไม ได เปลี่ ยนงานไปที่ ไหนเลย ที่ เลื อกมาอยู ที่ นี่ เพราะประทั บใจกั บคนที่ สั มภาษณ งานเรา ทำให เราตั ดสิ นใจ เลื อกที่ นี่ โดยไม ได มี ผลจากคุ ณพ อ แต เพราะคนที่ สั มภาษณ ทำให เรารู สึ กว า ที่ นี่ เป ดกว าง ให โอกาสเราในการเสนอความคิ ดใหม ๆ ได ไม ติ ดในกฎเกณฑ เดิ มๆ มากมาย ความรั บผิ ดชอบในงานคื อการดู แลลู กค า ซึ่ งทำมาห าป แล ว แต งานที่ ทำสนุ ก คนอื่ นอาจจะดู ว าเป นงานที่ จำเจ แต ตั วเราเอง กลั บไม รู สึ กเช นนั้ นเลย แม จะมี ตารางการทำงานชั ดเจนมากว า เวลาเท าไหร ทำอะไร แต พอทำไปสั กพั กกลั บพบว า เราต องแก ป ญหาใหม ๆ ให เรี ยนรู ทุ กวั น เนื่ องจากทำงานกั บคนต างชาติ หลาก หลาย ทำให เราเรี ยนรู วั ฒนธรรมของแต ละชาติ ไปในตั วว าเราต อง เคารพในวั ฒนธรรมต างๆ เหล านั้ นอย างไรบ าง ทำให กลายเป นคน แก ป ญหาเฉพาะหน าได เก งขึ้ น นอกจากเรื่ องทำงานแล ว เราพบว าที่ นี่ สนั บสนุ นให เราทำ กิ จกรรมนอกเวลาทำงานเช นเดี ยวกั น ซึ่ งถื อเป นเรื่ องสนุ กเพราะ ทำให เราได เข าร วมกิ จกรรมหลากหลายไปด วย ซึ่ งเราก็ คุ นเคยกั บ กิ จกรรมเหล านี้ มาตั้ งแต เด็ ก อย างหนึ่ งที่ สั งเกตได คื อ คนทำงาน ที่ นี่ ได รั บการอบรมและพั ฒนาศั กยภาพตนเองสม่ ำเสมอ ทำให คน ที่ นี่ ทำงานอย างมี ความสุ ข ไม ต องคอยมองหาโอกาสใหม ๆ ซึ่ ง สอดคล องกั บธรรมชาติ ของคนทำงานวั ยหนุ มสาว โดยเฉพาะเรื่ อง ที่ เกี่ ยวข องกั บจริ ยธรรมในการทำงานและความปลอดภั ยในชี วิ ต เรื่ องเหล านี้ มี ส วนสำคั ญอย างมากเพราะเรานำไปใช ในชี วิ ตของเรา เองด วย

พงศ ศั กดิ์ คุ ณากรปรมั ตถ อดี ตผู จั ดการฝ ายประชาสั มพั นธ

นโยบายของบริ ษั ทเอสโซ นั้ น ไม เพี ยงแต จะมุ งทำธุ รกิ จการค า หรื อทำผลกำไรให กั บบริ ษั ทเท านั้ น แต เรายั งให ความสำคั ญกั บการ ช วยกั นพั ฒนาปรั บปรุ งคุ ณภาพสิ นค าและการบริ การของลู กค า ของเราให มี มาตรฐานดี ยิ่ งๆ ขึ้ น เราจึ งมี การวิ เคราะห วิ จั ยวางแผน การตลาดให ขยายใหญ ขึ้ นไปเรื่ อยๆ ให ทั นกั บการขยายตั วของ อุ ตสาหกรรมต างๆ โดยเน นให ผลิ ตภั ณฑ “เอสโซ ” เป นสิ นค าที่ เชื่ อถื อได และไม เป นภั ยต อสิ่ งแวดล อม ทั้ งเป นประโยชน ต อสั งคม และประเทศไทยในที่ สุ ด ผมรู สึ กดี ใจและยิ นดี เป นอย างยิ่ งที่ ได เห็ น “เอสโซ ” เป น บริ ษั ทต างชาติ ซึ่ งอยู กั บสั งคมไทยมานานถึ งร อยยี่ สิ บป ที่ เป นระยะ เวลาอั นยาวนานเช นนี้ ย อมพิ สู จน ถึ งการดำเนิ นธุ รกิ จด านพลั งงาน ของบริ ษั ทที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อลู กค าและสั งคมอย างแท จริ ง เพราะตั้ งแต ทำงานอยู กั บบริ ษั ทมากว า ๓๔ ป ผมเห็ นว ากลยุ ทธ การดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ทมิ ได มุ งจะทำกำไรอย างเดี ยว แต ยั งมี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ประการสำคั ญมี ความกล าด านการลงทุ น ในธุ รกิ จขนาดใหญ ด วยเงิ นลงทุ นมหาศาล ทั้ งการขุ ดเจาะแหล ง พลั งงานป โตรเลี ยมใหม ๆ การสร างโรงกลั่ นและธุ รกิ จด านการตลาด อย างครบวงจร เป นบริ ษั ทที่ ดำเนิ นธุ รกิ จอย างมี แผนงาน เคารพ ต อกฎระเบี ยบโดยเฉพาะอย างยิ่ งต อกฎหมายอย างเคร งครั ด ประการสำคั ญอี กอย างหนึ่ งคื อมี เป าหมายในการพั ฒนาบุ คลากร ของบริ ษั ทให เรี ยนรู ธุ รกิ จในการทำงานโดยส งเสริ มให มี การฝ ก อบรมในหน าที่ การงานและการสลั บเปลี่ ยนตำแหน งให พนั กงาน มี ความรู ในธุ รกิ จด านต างๆ เพื่ อให พนั กงานได ความรู อย างกว าง- ขวาง และเจริ ญก าวหน าในองค กรอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ สำหรั บการบริ หารงาน ผมก็ พยายามดู แลผู อยู ใต บั งคั บ บั ญชาอย างตรงไปตรงมา ใครทำดี มี ความสามารถ ทุ มเท ใส ใจ ทำงาน เราก็ ส งเสริ มให ลู กน องคนนั้ นเติ บโตก าวหน า เช นเดี ยวกั บ การที่ เราจะหาวิ ธี สร างแรงจู งใจให ลู กของเราในเรื่ องการเรี ยนและ ความประพฤติ ดี ทำให ลู กมี ความรู สึ กอยากเรี ยนให เก ง เรี ยนให สู ง ซื่ อสั ตย สุ จริ ต กตั ญู รู คุ ณ เพื่ อความก าวหน าในชี วิ ต มั นทำให ชี วิ ตการทำงานของเรากั บการใช ชี วิ ตครอบครั วกลมกลื นไปด วยกั น ไม ขั ดแย งกั น เป นความภู มิ ใจที่ เรามี ส วนสร างสิ่ งที่ ดี ๆ ให กั บสั งคม ผ านการทำงานและการดำเนิ นชี วิ ตครอบครั วของเราอย างมี ความสุ ข

ตติ ยา (คุ ณากรปรมั ตถ ) จรรยาสวั สดิ์ Procurement Controls Advisor

ชี วิ ตการทำงานในเอสโซ กว าสิ บป ทำให รู สึ กเสมอว า เราเข า มาอยู ในโรงเรี ยน ไม ใช เป นแค บริ ษั ท เอสโซ ถื อเป นโรงเรี ยน เพราะ ได เรี ยนรู อะไรใหม ๆ ตลอดเวลา ไม รู สึ กว าชี วิ ตเราเป นวงจรแค แปดโมงเช าถึ งห าโมงเย็ น ที่ แห งนี้ ฝ กให เราคิ ดงานอย างเป นระบบ ต องเรี ยนรู การประสานงานกั บคนมากมายภายใต หน าที่ ของเรา ที่ ช วยให คำแนะนำแก คนในแผนกเพื่ อให การดำเนิ นงานเป นไปตาม นโยบายของบริ ษั ท

ประดั บยศ จรรยาสวั สดิ์ Asia Pacific Business Support Specialist

การทำงานกั บลู กค าอย างหนึ่ งที่ ถื อเป นความภาคภู มิ ใจของผม คื อ ได เข าไปช วยเติ มเต็ ม พั ฒนาศั กยภาพของลู กค าให สามารถ เติ บโตในการทำงานร วมกั บเราโดยถ ายทอดความรู เทคโนโลยี ให กั บบริ ษั ทระดั บท องถิ่ น เพื่ อรั บมื อกั บการแข งขั นในตลาดได เรามี ส วนช วยให ลู กค าโตไปด วยกั นกั บเราตลอดเวลา เราไม เคยทอดทิ้ ง ลู กค าเรา เช นเดี ยวกั บการทำงานพั ฒนาลู กน องในที มเรา ที่ เราต อง ทำให เห็ นว าพวกเขาโตขึ้ นไปกั บบริ ษั ทตลอดเวลา ต องไม มี ใคร หยุ ดนิ่ งกั บที่

ทำงานมายี่ สิ บสองป แล วกั บเอสโซ ตลอดเวลา ก็ ผลั ดเปลี่ ยนความ

รั บผิ ดชอบมาเยอะมาก และเห็ น ความเปลี่ ยนแปลงในองค กรที่ ชั ดเจนหลายครั้ ง มี คนถามถึ ง ระยะเวลาการทำงานที่ ยาว

ภารกิ จในหน าที่ ของเราเกี่ ยวข องกั บ การทำงานอย างโปร งใสและต องเป นไป ตามนโยบายของบริ ษั ทฯ เราจึ งทำหน าที่ เหมื อนผู ดู แล ช วยให คำแนะนำเรื่ องกฎ ระเบี ยบขององค กรและทำอย างไรเพื่ อให การดำเนิ นงานนั้ นเป นไปอย างถู กต องเพราะ ที่ นี่ ให ความสำคั ญกั บการทำงานทุ กขั้ นตอน เพื่ อให เป นไปตามเป าหมายที่ บริ ษั ทกำหนดไว

นานกั บที่ นี่ ว าเพราะอะไร ผมตอบได อย างมั่ นใจคื อ

เอสโซ เชื่ อมั่ นในระบบที่ มี การ จั ดวางไว และเรื่ องการใส ใจใน ความปลอดภั ยที่ มั นเข าไปอยู ใน กระดู กเราไปแล ว ซึ่ งเราก็ ต องคอยใส ใจ แม แต เรื่ องเล็ กๆ น อยๆ เช น ร มเป ยกๆ เราก็

การทำงานที่ นี่ ทำให เรามี ประสบการณ เรี ยนรู ว าต องใช วิ ธี การอย างไรเพื่ อให บรรลุ เป าหมายการทำงาน โดยที่ ยั งคงทำให ผู ร วมงานมี ความสบายใจในการทำงาน เนื่ องจาก งานในหน าที่ อิ งกั บความเข มงวด เราก็ ต องคอยช วยตรวจสอบทุ ก ขั้ นตอนว าทำถู กต องหรื อไม แต โดยบุ คลิ กเราเป นคนสนุ กสนาน มี อารมณ ขั น ก็ นำสองสิ่ งนี้ มาหลอมรวมกั น ทำให งานของเราดู เหมื อนไม เข มงวดมากในสายตาของเพื่ อนร วมงาน อี กเหตุ ผลหนึ่ งที่ ทำให เราคุ นเคยกั บองค กรนี้ คื อ ได เข าร วม ทำกิ จกรรมในรู ปแบบครอบครั วกั บเอสโซ มาตั้ งแต เด็ ก เพราะมี คุ ณพ อเคยทำงานที่ นี่ เราจึ งคุ นเคยกั บวั ฒนธรรม แนวคิ ดในการ ทำงานขององค กร เพราะถู กนำมาสื่ อสารกั บครอบครั วโดยคุ ณพ อ เสมอ ซึ่ งนอกเหนื อจากการมี จรรยาบรรณที่ เราได รั บการปลู กฝ ง มาตลอดตั้ งแต เด็ กแล วคื อ เรื่ องการคำนึ งถึ งความปลอดภั ย ซึ่ ง บริ ษั ทฯ มี การอบรมพนั กงานและทำโครงการรณรงค เกี่ ยวกั บความ ปลอดภั ยในชี วิ ตและการทำงานให กั บเราตลอด จนติ ดเป นนิ สั ยของ ทุ กคนในครอบครั วเราไปด วย การคำนึ งถึ งความปลอดภั ยย อม ส งผลถึ งชุ มชนและสั งคมอย างแน นอน เพราะเราต องตระหนั กใน เรื่ องนี้ ตลอดเวลาทุ กด าน ซึ่ งทำให เราภู มิ ใจกั บการมี ส วนร วม รั บผิ ดชอบสั งคมไทยอั นเป นผลจากการทำงานกั บองค กรที่ ให ความ สำคั ญในเรื่ องนี้ นั่ นเอง

ต องระวั ง เตื อนว าจะทำให คนอื่ นลื่ นล มได สิ่ งหนึ่ งที่ ทำให เอสโซ สามารถยื นหยั ดอยู คู สั งคมไทยมานาน และสามารถอยู ต อไปคื อ การสร างความเชื่ อมั่ นให สั งคมเห็ นว า การตอบแทนที่ บริ ษั ทฯ ให ซึ่ งไม ใช ในรู ปของเงิ นทอง แต คื อความ รั บผิ ดชอบที่ เรามี ต อสั งคมโดยเฉพาะในเรื่ องการดู แลใส ใจสิ่ งแวดล อม บริ ษั ทฯ เรามี มาตรการ ดู แล ป องกั น และสามารถแก ไขเมื่ อเกิ ด ป ญหาได อย างรวดเร็ ว มั่ นใจได ว าเรารั บมื อและแสดงความรั บผิ ดชอบ ต อสั งคมได อย างแน นอน การทำงานที่ นี่ เราต องให ความทุ มเทในการทำงานอย างมาก ซึ่ งเป นข อดี คื อเมื่ อเรามี คู ชี วิ ตที่ ทำงานในองค กรเดี ยวกั น ทำให เรา มี คนในครอบครั วที่ พู ดภาษาเดี ยวกั น การจั ดการกั บรายละเอี ยด ในชี วิ ตคู จึ งง ายขึ้ นโดยเฉพาะในช วงเวลาที่ ต องทุ มเทให กั บการ ทำงาน

เมื

่อศิลปะเริงระบำ ºÃÔ ÉÑ ·¨Ñ ´¡ÒÃáÊ´§àµŒ ¹ÃÓ·Õè à¤Â»¯Ô ÇÑ µÔ ¡ÒÃൌ ¹ºÑ ÅàÅ‹ µ ¨¹à»ÅÕè ¹ä»Í‹ Ò§ÊÔé ¹àªÔ § àÁ×è ͵Œ ¹ÈµÇÃÃÉ·Õè òð

เอ็ กซอนโมบิ ลและรอสเนฟท แห งรั สเซี ย ต างมี ประวั ติ ศาสตร อั นยาวนานในโครงการสำรวจและผลิ ตป โตรเลี ยมหลายโครงการ วั นนี้ ทั้ งสองบริ ษั ทได ร วมมื อกั นเพื่ อส งเสริ มวั ฒนธรรม ด วยการจั ด นิ ทรรศการพิ เศษที่ ห องแสดงผลงานศิ ลปะแห งชาติ ในกรุ งวอชิ งตั น ดี .ซี . นิ ทรรศการดั งกล าวมี ชื่ อว า “เดี ยคี ลี ฟ แอนด เดอะ บั ลเล ต รุ สซ ๑๙๐๙ – ๑๙๒๙ : เมื่ อศิ ลปะเริ งระบำกั บดนตรี ” โดยมี จุ ดเด น คื อการนำเสนอบริ ษั ทเต นรำแนวใหม บริ ษั ทหนึ่ งแห งศตวรรษที่ ๒๐ บั ลเล ต รุ สซ ปฏิ วั ติ วงการแสดงบั ลเล ต โดยสร างความสั มพั นธ ระหว างศิ ลป น นั กแต งเพลง นั กออกแบบท าเต น และนั กเต น บั ลเล ต เช น ป กั สโซ สตราวิ นสกี้ บาลองชิ นี นิ จิ นสกี้ และชาเนล ได อย างที่ ไม เคยปรากฏมาก อน บริ ษั ทนี้ ก อตั้ งขึ้ นในปารี สโดย เซอเก เดี ยคี ลี ฟ ในป ค.ศ.๑๙๐๙ เพื่ อสรรค สร างสิ่ งใหม ๆ ทาง การแสดงบนเวที ตลอด ๒๐ ป ต อมา ห องแสดงผลงานศิ ลปะแห งชาติ ปลุ กการแสดงบนเวที ใน ช วงนั้ นให กลั บมามี ชี วิ ตอี กครั้ ง ด วยการจั ดแสดงผลงานของแท กว า ๑๕๐ ชิ้ น อย างชุ ดเครื่ องแต งกายในการแสดง การออกแบบฉาก ภาพวาด รู ปแกะสลั ก สิ่ งพิ มพ และภาพวาดลายเส น รวมทั้ ง ภาพถ าย ป ายประกาศ และภาพยนตร นั บเป นครั้ งแรกของพิ พิ ธภั ณฑ ในสหรั ฐอเมริ กา ที่ มี การจั ด แสดงนิ ทรรศการสิ่ งของขนาดใหญ เช นนี้ ภายในห องแสดงผลงาน ศิ ลปะฉากของนาทาเลี ย กอนชาโรฟะ ในเรื่ อง The Firebird (ค.ศ.๑๙๒๖) วั ดความกว างได ๕๑.๕ ฟุ ต สู ง ๓๓.๕ ฟุ ต และม าน ด านหน าจากเรื่ อง The Blue Train (ค.ศ.๑๙๒๔) กว าง ๓๘.๕ ฟุ ต สู ง ๓๔ ฟุ ต ออกแบบโดยปาโบล ป กั สโซ และฝ มื อวาดภาพโดย เจ าชายอะเล็ กซานเดอร เฌอฟาสฌิ เซอะ ซึ่ งเป นผู ออกแบบฉาก คนสำคั ญของเดี ยคี ลี ฟ เพื่ อรองรั บการจั ดแสดงม านที่ มี ความประณี ต ห องแสดง ผลงานศิ ลปะต องยกเพดานให สู งขึ้ น และเจาะรู บนผนั งหลายด าน ประสบการณ ทั้ งหมดที่ ได รั บ

ä´Œ ·ÓãËŒ ¼ÙŒ ªÁËŧÃÑ ¡Í‹ Ò§¨Ñ ºã¨ÍÕ ¡¤ÃÑé §Ë¹Öè § µŒ ͧ¢Íº¤Ø ³¹Ô ·ÃÃÈ¡ÒÃÈÔ Å»Ð«Öè §¨Ñ ´¢Öé ¹ ³ ËŒ ͧáÊ´§¼Å§Ò¹ÈÔ Å»ÐáË‹ §ªÒµÔ â´Â¡ÒÃÊ¹Ñ ºÊ¹Ø ¹¢Í§ÃÍÊ๿· áÅÐàÍç ¡«Í¹âÁºÔ Å

When Art Danced with Music

กับดนตรี ¨Ò¡ When art danced with music the Lamp, number 1, 2013 á»ÅáÅÐàÃÕ ÂºàÃÕ Â§â´Â ÊØ ÀÒ¾Ã â¾¸Ô ºØ µÃ

A dance company that revolutionized ballet in the early 20 century is again captivating audiences, thanks to a National Gallery of Art exhibition sponsored by Rosneft and ExxonMobil. ExxonMobil and Russia’s Rosneft have a long history of involvement in exploration and production projects. Today, the companiesare promoting a cultural collaboration through a special exhibition at the National Gallery of Art in Washington, D.C. th

ชุ ดเครื่ องแต งกายโดย นิ โคลาส โรริ ช จากเรื่ อง Prince Igor ป ค.ศ. ๑๙๐๙

ฉากหลั งโดย นาทาเลี ย กอนชาโรฟะ สำหรั บพิ ธี สวมมงกุ ฎในฉากสุ ดท าย ของเรื่ อง The Firebird ป ค.ศ. ๑๙๒๖

ชุ ดเครื่ องแต งกายโดยเลออง บาคสต สำหรั บ ฟาสลาส นิ จิ นสกี้ ที่ แสดงเป นเจ าชาย ในเรื่ อง Le Festin ป ค.ศ.๑๙๐๙

๑.

ซาราห เคนเนล ภั ณฑารั กษ ที่ พิ พิ ธภั ณฑ กล าวว า “ผู ชมจะ สั มผั สได ถึ งสภาพแวดล อมทั้ งหมด ที่ คณะบั ลเล ต พยายามสร างสรรค ในผลงานการแสดงของพวกเขา จากบั ลเล ต ที่ มี ความหรู หรา ละลานตาและกลิ่ นอายตะวั นออก มาเป นบั ลเล ต สมั ยใหม ที่ เคลื่ อน- ไหวแบบสั่ นๆ และการใช สี สั น ที่ ตั ดกั น ผู ชมจะได รั บประสบการณ ช วง ๒๐ ป แห งความเคลื่ อนไหว อั นหลากหลายทางศิ ลปะ ไม ว าจะเป นแนวฟ วเจอร ริ สม แนวคิ วบิ สม หรื อแนวเซอร เรี ยลลิ สต ”

๑. ชุ ดเครื่ องแต งกายโดย อองรี มาติ ส จากเรื่ อง “The Song of the Nightingale ป ค.ศ.๑๙๒๐ ๒. ชุ ดเครื่ องแต งกายโดย โคโค ชาเนล จากเรื่ อง “The Blue Train” ป ค.ศ.๑๙๒๔ ๓. ชุ ดเครื่ องแต งกาย “ม าน้ ำ” โดยนาทาเลี ย กอนชาโรฟะ จากเรื่ อง “Sadko” ป ค.ศ. ๑๙๑๖

ภาพเขี ยนสี น้ ำมั น “อมี ดี โอ โมดิ เกลี ยนี ” บนผื นผ าใบโดย เลออง บาคสต ป ค.ศ.๑๙๑๗

๓.

๒.

การแสดงที่ ปฏิ วั ติ วงการ นิ ทรรศการครั้ งนี้ นำนิ ทรรศการที่ พิ พิ ธภั ณฑ วิ คตอเรี ยและ อั ลเบิ ร ตที่ กรุ งลอนดอนเคยจั ดให ชมเมื่ อ ป ค.ศ.๒๐๑๐ มาปรั บ เน นจุ ดที่ ต างออกไปคื อบทบาทของศิ ลปะแบบป จเจกชน รวมทั้ ง ดนตรี และการเต นรำ โดยเน นการนำเสนอผลงานใหม ๆ จากทั่ วโลก “เราเปลี่ ยนวิ ธี เล าเรื่ อง นำเสนอเรื่ องราวตามลำดั บเวลา โดยมองการแสดงบั ลเล ต ผ านเลนส ของความเคลื่ อนไหวทางศิ ลปะ ครั้ งสำคั ญๆ ในศตวรรษที่ ๒๐” คุ ณซาราห เล า “คณะบั ลเล ต รุ สซ นำภาพการแสดงใหม มาสู เวที และกลายเป นอวตาร แห งความ ทั นสมั ยในต นศตวรรษที่ ๒๐” ในนิ ทรรศการมี การจั ดแสดงชุ ดเครื่ องแต งกายที่ ใช ในการ แสดงจริ งของบั ลเล ต เรื่ อง “The Rite of Spring” ประกอบดนตรี แนวล้ ำสมั ยของอี กอร สตราฟ นสกี และท าเต นแข็ งทื่ ออย างน า ตกใจของฟาสลาส นิ จิ นสกี้ ที่ เกื อบทำให เกิ ดจลาจลในหมู ผู ชม ณ สถานที่ จั ดแสดงในกรุ งปารี สเมื่ อร อยป ที่ แล ว “ชุ ดที่ ใช ในการแสดงก็ เป นการปฏิ วั ติ เช นกั นในแง ที่ มอง อย างไรก็ ไม เหมื อนชุ ดบั ลเล ต ” เคนเนลกล าว “บั ลเล ต น าจะเป น ความสง า ความงาม และความอ อนช อย แต ผู เต นกลั บกระทื บเท า บนพื้ น ท วงท าบิ ดเบี้ ยว จนผู ชมรู สึ กเหมื อนโดนดู ถู กและสั บสน มี เสี ยงดั งอื้ ออึ งจากทั้ งคนที่ สนั บสนุ นและคนที่ บ นว าจนนิ จิ นสกี้ ต องตะโกนออกมาเพื่ อให ผู เต นสามารถจั บจั งหวะดนตรี ได ” ส งเสริ มวั ฒนธรรม บั ลเล ต รุ สซ ทำให เกิ ดปรากฏการณ ทางวั ฒนธรรม ซึ่ งแสดง ถึ งความร วมมื อ นวั ตกรรม และความก าวหน า เป นความเหมาะสม อย างยิ่ งที่ ผู นำด านพลั งงานของโลกสองบริ ษั ทจะรวมพลั งกั นนำ นิ ทรรศการออกสู สายตาผู ชมสมั ยใหม

การจั ดแสดงชุ ดเครื่ องแต งกาย ให มี ลู กเล นสนุ กสนานโดย ปาโบล ป กั สโซ จากเรื่ อง The Managers ต นแบบจากภาพวาดของแท ฝ มื อป กั สโซและภาพถ าย

ชุ ดเครื่ องแต งกาย “นั กเล นกลจี น” โดยปาโบล ป กั สโซ จากเรื่ อง Parade ป ค.ศ.๑๙๑๗

บริ ษั ท เอ็ กซอน เนฟท ก าซ จำกั ด เป นผู ดำเนิ นโครงการ ซั กคาลิ น ๑ ในตะวั นออกไกลของรั สเซี ย ในฐานะส วนหนึ่ งของกลุ ม บริ ษั ทข ามชาติ ๕ บริ ษั ท ซึ่ งรวมบริ ษั ทในเครื อรอสเนฟท ด วย โครงการดั งกล าวมี จุ ดเด นเรื่ องการใช เทคโนโลยี ที่ ก าวหน าในการ พั ฒนาทรั พยากรน้ ำมั นและก าซอย างปลอดภั ยในสภาพแวดล อม ที่ ใกล เคี ยงขั้ วโลกเหนื อซึ่ งมี ความท าทายมากที่ สุ ดแห งหนึ่ งของโลก และเอื้ อประโยชน ต อเศรษฐกิ จของรั สเซี ยอย างยิ่ ง ในป ค.ศ. ๒๐๑๑ รอสเนฟท และเอ็ กซอนโมบิ ล ลงนามในสั ญญากลยุ ทธ ความร วมมื อ ที่ จะสำรวจแหล งทรั พยากรที่ มี ไฮโดรคาร บอนในทะเลคาราและ ทะเลดำของรั สเซี ย และบนชายฝ งไซบี เรี ยตะวั นตก ประธานและหั วหน าคณะผู บริ หารของเอ็ กซอนโมบิ ล เร็ กซ ดั บบลิ ว. ทิ ลเลอร สั น กล าวว า “นิ ทรรศการ ‘เดี ยคี ลี ฟ แอนด เดอะ บั ลเล ต รุ สซ ’ ช วยสนั บสนุ นให เกิ ดความเข าใจที่ ดี ยิ่ งขึ้ น

ระหว างคนอเมริ กั นและคนรั สเซี ย เรารู สึ กเป นเกี ยรติ ที่ ได ร วมกั บ รอสเนฟท และห องแสดงผลงานศิ ลปะแห งชาติ ในการส งเสริ มการ สื่ อสารระหว างกั น การปฏิ สั มพั นธ และการค าระหว างสอง ประเทศ” อี กอร เซชิ น ประธานบริ ษั ทรอสเนฟท กล าวว า “โครงการนี้ เป นจุ ดเริ่ มที่ สำคั ญในความเป นพั นธมิ ตรของรอสเนฟท และ เอ็ กซอนโมบิ ล ตอนนี้ เรากำลั งค นพบไม เพี ยงแต เฉพาะแหล งน้ ำมั น ใหม ๆ ซึ่ งจะเป นประโยชน ต อความมั่ นคงด านพลั งงานในอนาคต เท านั้ น แต ยั งได ค นพบความลึ กซึ้ งแบบใหม ในมรดกทางวั ฒนธรรม ซึ่ งจะเป นประโยชน ในการสร างความความเข าใจและความนั บถื อ ซึ่ งกั นและกั นของทั้ งสองฝ าย”

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by