Quarter 4/2013

ÇÑ ´¾ÃÐÃÙ»: ¾ÃÐÍÒÃÒÁÅé Ó¤‹ Ò áË‹ §àÁ× Í§ÊØ ¾ÃóºØ ÃÕ “àÍÊâ«‹ ¢Ñ ¹âµ¡ áÃÅÅÕè ” ñð »‚ Èٹ ºÃÔ ¡ÒÃ¸Ø Ã¡Ô ¨¡ÃØ §à·¾

ÇÑ ´¾ÃÐÃÙ»: ¾ÃÐÍÒÃÒÁÅé Ó¤‹ Ò áË‹ §àÁ× Í§ÊØ ¾ÃóºØ ÃÕ “¤Ù‹ ¤Œ Ò ¤Ù‹ ¤Ô ´” Ê¶Ò¹Õ ºÃÔ ¡Òùé ÓÁÑ ¹ ÊÁÒªÔ ¡¤¹ÊÓ¤Ñ Þ ã¹¤Ãͺ¤ÃÑ ÇàÍÊâ«‹

“àÍÊâ«‹ ¢Ñ ¹âµ¡ áÃÅÅÕè ” µÓ¹Ò¹ ¡ÒÃᢋ §Ã¶Â¹µ “áÃÅÅÕè ” ¤ÃÑé §áá¢Í§ä·Â ñð »‚ Èٹ ºÃÔ ¡Òà ¸Ø Ã¡Ô ¨¡ÃØ §à·¾ “¢Ñ ºà¤Å×è ͹¤Ø ³ÀÒ¾ ´Œ ÇÂÊØ ´ÂÍ´¡ÒúÃÔ ¡ÒÔ

¨Ò¡ÃØ‹ ¹ÊÙ‹ ÃØ‹ ¹.. ¤Ãͺ¤ÃÑ ÇàÍÊâ«‹

มณฑปที่ เคยใช เป นที่ ประดิ ษฐานรอยพระพุ ทธบาท

Phra Roop Temple: Exquisite Temple of Suphan Buri A historic site in Suphan Buri, Phra Roop Temple is located in the old city of Suphan Buri on the West bank of Thachin River. It is assumed that the temple was built in the early era of Ayutthaya period. There are many precious works of art in Phra Roop Temple, e.g., inclining Buddha with the most beautiful face, Buddha’s wood footprints and octagonal pagoda.

เก งจี น บริ เวณด านข างของเจดี ย แปดเหลี่ ยม

วั ดพระรู ป :

ฝ งซ ายฝ ายฟากโน น มี วั ดพระรู ปบุ ราณ ที่ ถั ดวั ดประตู สาน หย อมย านบ านขุ นช าง

พิ สดาร

ท านสร าง

สงฆ สู อยู เฮย ชิ ดข างบั ลลั งก

(โคลงนิ ราศเมื องสุ พรรณ ของสุ นทรภู สั นนิ ษฐานว าแต งขึ้ นช วงกลางของสมั ยรั ชกาลที่ ๓)

วั ดพระรู ปเป นวั ดโบราณแห งหนึ่ งของจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ตั้ งอยู ริ มฝ งตะวั นตกของแม น้ ำท าจี น (หรื อแม น้ ำสุ พรรณบุ รี ) โดยอยู ในเขตตั วเมื องเก าสุ พรรณบุ รี วั ดนี้ ไม ปรากฏความเป นมาที่ แน ชั ด แต เมื่ อพิ จารณาจากโบราณวั ตถุ สถานภายในวั ด สั นนิ ษฐานได ว า น าจะสร างมาตั้ งแต ครั้ งสมั ยอยุ ธยาตอนต นแล ว และคงมี การบู รณะ สื บต อกั นมาตามลำดั บ อั นเนื่ องมาจากว าเป นพระอารามที่ สำคั ญ แห งหนึ่ งของเมื องนี้ ตั้ งแต ครั้ งอดี ตจวบจนป จจุ บั นสมั ย คำว า “พระรู ป” นั้ น ไม ทราบความหมายแน ชั ดว ามี ที่ มา อย างไร อาจารย รุ งโรจน ภิ รมย อนุ กู ล แห งมหาวิ ทยาลั ยธุ รกิ จ- บั ณฑิ ตย เคยเสนอไว ว า คำว า “พระรู ป” อาจมี ความสั มพั นธ กั บ เจ านายฝ ายใน (ผู หญิ ง) ที่ บวชเป นชี ดั งที่ ปรากฏชื่ อพระรู ปใน จดหมายเหตุ และพงศาวดารหลายฉบั บ และท านยั งสั นนิ ษฐาน เพิ่ มเติ มไว อย างน าสนใจว า เมื่ อครั้ งสมั ยที่ ราชวงศ สุ พรรณภู มิ ยั งมี ศู นย กลางอำนาจที่ สุ พรรณบุ รี นั้ น วั ดพระรู ปอาจมี เจ านายฝ ายใน บวชชี ได มาอยู ที่ วั ดนี้ หรื อมี การสร างวั ดแห งนี้ ถวายให กั บเจ านาย ฝ ายในบางพระองค ก็ เป นได

สุ พรรณบุ รี

â´Â ÍÃØ ³ÈÑ ¡´Ôì ¡Ôè §Á³Õ

พระนอนที่ มี พระพั กตร ที่ งามที่ สุ ดในสมั ยอยุ ธยา เมื่ อผ านประตู ทางเข าด านหน าวั ด หากมองไปทางขวามื อ จะเห็ นวิ หารพระนอนอยู ติ ดแนวกำแพงวั ด วิ หารหลั งนี้ แต เดิ มเป น อาคารก ออิ ฐถื อปู น ขนาดพอดี กั บความยาวขององค พระนอน โดยด านหน ามี ชายคายื่ นออกมาประมาณ ๒ เมตร หลั งคามุ งด วย เครื่ องไม มุ งกระเบื้ อง (คล ายกั บวิ หารพระนอนที่ วั ดพระศรี มหาธาตุ สุ พรรณบุ รี ) มี ประตู ทางเข าประตู เดี ยวด านทิ ศเหนื อ และมี หน าต าง หนึ่ งบานด านทิ ศใต ต อมาเมื่ อราวป พ.ศ.๒๕๑๓ ได รื้ อวิ หารเดิ มออก คงเหลื อเพี ยงผนั งกำแพงด านหลั งที่ เป นของเดิ มไว (ป จจุ บั นยั งแล เห็ นคล ายบั นไดทั้ งด านพระเศี ยรและพระบาท) จากนั้ นได สร าง อาคารหลั งใหม ดั งที่ เห็ นในป จจุ บั น

พระนอน หรื อ พระพุ ทธรู ปปางไสยาสน ที่ วั ดพระรู ป มี ความ ยาวประมาณ ๑๓.๕๐ เมตร สู งจากพื้ นดิ นประมาณ ๔๐ เซนติ เมตร หั นหน าไปทางทิ ศตะวั นออก ประทั บนอนในท าสี หไสยาสน (ตะแคง ขวา) ยกพระหั ตถ ขวาขึ้ นรองรั บพระเศี ยร โดยมี หมอนกลมรองรั บ พระเศี ยรอยู ด วย พระกรซ ายวางแนบทอดยาวไปตามลำพระองค ลั กษณะของพระพั กตร กลมยาวคล ายผลมะตู ม พระหนุ เป นปม พระนาสิ กเป นสั นโด งปลายงองุ ม ที่ พระนลาฏมี ไรพระศก เม็ ดพระ ศกเป นต อมกลมเล็ ก รั ศมี เป นเปลวแหลมโดยมี กลี บบั วคั่ นระหว าง เปลวรั ศมี กั บเกตุ มาลา

พระพุ ทธบาทไม : หนึ่ งในมณี ล้ ำค าของสยามประเทศ รอยพระพุ ทธบาทไม ของวั ดพระรู ป ตามประวั ติ กล าวกั นว า ลอยน้ ำมาตามแม น้ ำท าจี น (แม น้ ำสุ พรรณบุ รี ) พร อมกั บพระพุ ทธรู ป องค หนึ่ ง เมื่ อราว ป พ.ศ.๒๔๕๕ เจ าอาวาสวั ดและชาวบ านได ช วย กั นนำขึ้ นมาและสร างมณฑปประดิ ษฐานเอาไว ที่ บริ เวณด านหน า ของวั ด รอยพระบาทชิ้ นนี้ มี ขนาดกว าง ๗๕ เซนติ เมตร ยาว ๒๒๐ เซนติ เมตร เป นพระบาทที่ อยู ในลั กษณะตั้ งตะแคงขึ้ น ตรงกลาง เป นลายมงคล ๑๐๘ ด านข างที่ มุ มทั้ งสี่ แกะเป นรู ปจตุ โลกบาลเฝ า รั กษาอยู ส วนด านหลั งของแผ นไม เป นเหตุ การณ ในพุ ทธประวั ติ ตอน มารผจญ หรื อ มารวิ ชั ย (มี ชั ยชนะเหนื อมาร) ตรงกลางทำเป น แท นรั ตนบั ลลั งก ซึ่ งอนุ มานได ว า เป นที่ ประทั บของพระพุ ทธองค และมี แม พระธรณี บี บมวยผมอยู ใต บั ลลั งก ด านข างด านหนึ่ งทำเป น รู ปกองทั พพญามาร (วั สวดี มาร) พร อมพลมารทำท าเข าข มขู ส วนอี กด านหนึ่ งเป นรู ปกองทั พมารทำท ายอมแพ ต อบารมี ของ พระพุ ทธองค เมื่ อพิ จารณาจากลายสลั กของรอยพระพุ ทธบาท กำหนดอายุ ได ว าเป นงานสมั ยอยุ ธยา ราวปลายพุ ทธศตวรรษที่ ๒๐ คติ ดั้ งเดิ มของการสร างรอยพระบาท เป นความเชื่ อพื้ นฐาน ของพุ ทธศาสนิ กชนว า พระพุ ทธองค ได เคยเสด็ จไปทุ กหนแห งในโลก เพื่ อประกาศพุ ทธศาสนาและสั่ งสอนเวไนยสั ตว และได ทรงทิ้ งรอย พระบาทเพื่ อประกาศความยั่ งยื นของศาสนาเอาไว นอกจากนี้ ยั งถื อเป นแนวคิ ดในการสร างสั ญลั กษณ แทนองค พระพุ ทธเจ าใน ๒ ลั กษณะ ได แก ๑. เป นบริ โภคเจดี ย โดยสมมุ ติ อั นหมายถึ งสถานที่ ที่ พระ พุ ทธองค เคยประทั บหรื อวั ตถุ ที่ พระองค เคยใช สอยสั มผั สมาแล ว ๒. เป นอุ เทสิ กเจดี ย ที่ หมายถึ ง สิ่ งที่ สร างขึ้ นเพื่ อเป น สั ญลั กษณ ทำให ระลึ กถึ งพระพุ ทธองค น. ณ ปากน้ ำ ศิ ลป นแห งชาติ ซึ่ งถื อเป นปู ชนี ยบุ คคลด าน ศิ ลปะคนหนึ่ ง เคยยกย องรอยพระพุ ทธบาทชิ้ นนี้ ไว ว า “...ที่ วั ดพระรู ปในสุ พรรณ ยั งมี มณี อั นล้ ำค าอี กชิ้ นหนึ่ ง ซึ่ งอาจ กล าวได ว า ไม ใช สมบั ติ ส วนตั วของชาวสุ พรรณเสี ยแล ว หากควรจะ เป นสมบั ติ ของคนไทยทั้ งชาติ ซึ่ งจะต องช วยกั นหวงแหน ทะนุ ถนอม ให ดี ที่ สุ ดที่ จะดี ได สิ่ งมี ค าชิ้ นนั้ นคื อ พระพุ ทธบาทสลั กไม ตั้ งตะแคง มี ลวดลายสลั กนู นทั้ งสองด าน ศิ ลปะอั นมี ค าชิ้ นนี้ หากนำเข า พิ พิ ธภั ณฑ ก็ ควรตั้ งอยู กลางห องบนแท นวางเสมอระดั บตา และ ให มี เพี ยงชิ้ นเดี ยวในห องเท านั้ น นั กศิ ลปะหลายท าน เมื่ อได ชม พระพุ ทธบาทไม ชิ้ นนี้ ต างก็ อุ ทานว า เพี ยงได เห็ นก็ คุ มแล ว ...” สำหรั บมณฑปที่ เคยใช เป นที่ ประดิ ษฐานรอยพระพุ ทธบาทไม นั้ น อยู ด านนอกของเขตกำแพงวั ดติ ดกั บแม น้ ำท าจี น แต ป จจุ บั น มิ ได ใช ประโยชน แล ว มณฑปแห งนี้ สร างขึ้ นเมื่ อราวป พ.ศ. ๒๔๕๕- ๒๔๕๙ โดยพระแจงวิ นั ยธร (เจ าอาวาสวั ดพระรู ปในขณะนั้ น)

หน าซ ายบน : พระนอนที่ วั ดพระรู ป :

ภาพหลั งการบู รณะป ดทองใหม เมื่ อป พ.ศ. ๒๕๕๓ หน าซ ายล าง : ด านหน ารอยพระพุ ทธบาทสลั กไม ของวั ดพระรู ป

เมื่ อพิ จารณาจากลั กษณะทางศิ ลปกรรมแล ว สั นนิ ษฐานว า เป นฝ มื อช างรุ นกรุ งศรี อยุ ธยาตอนต น ราวพุ ทธศตวรรษที่ ๒๐ และถื อเป นพระนอนที่ มี ความงดงามที่ สุ ดองค หนึ่ งในสมั ยอยุ ธยา ด วยความที่ มี สั ดส วนลงตั ว และมี อิ ริ ยาบถที่ ผ อนคลายและงดงาม อย างเป นธรรมชาติ เดิ มมี การลงรั กป ดทอง แต สภาพของรั กและ ทองชำรุ ดอย างมาก ต อมาในป พ.ศ.๒๕๕๓ สำนั กศิ ลปากรที่ ๒ สุ พรรณบุ รี จึ งดำเนิ นการลงรั กป ดทององค พระนอนให มี ความสวย งามดั งเดิ ม พระนอนองค นี้ ชาวบ านเรี ยกกั นว า พระนอนเณรแก ว โดยมี เรื่ องเล าที่ นำเค าเรื่ องมาจากวรรณคดี ขุ นช าง-ขุ นแผน ว า เมื่ อครั้ ง ที่ ขุ นแผนยั งเป นเด็ ก ได บวชเป นสามเณรอยู ที่ วั ดป าเลไลย มี นามว า เณรแก ว ครั้ งหนึ่ งเจ าอาวาสวั ดป าเลไลย ได ให เณรแก วไปตั กน้ ำ ที่ ท าน้ ำวั ดพระรู ปเพื่ อนำน้ ำไปต มชา แต เณรแก วเหนื่ อยจึ งแอบมา นอนพั กผ อนที่ บริ เวณนี้ ต อมาได มี ผู มี จิ ตศรั ทธาสร างพระนอนขึ้ น ตรงบริ เวณนี้ ไว เป นอนุ สรณ และเรี ยกกั นว า พระนอนเณรแก ว ส วนบางท านให ความเห็ นว า ที่ เรี ยกว าพระนอนเณรแก ว เนื่ องจาก พระนอนองค นี้ มี พระพั กตร ที่ งดงามเปรี ยบเสมื อนพลายแก ว หรื อ ขุ นแผน ที่ มี หน าตาที่ งดงามยิ่ ง

เจดี ย แปดเหลี่ ยมของวั ดพระรู ป

ธรรมาสน ไม ที่ วั ดพระรู ป

ลั กษณะขององค เจดี ย อยู ในผั งรู ปสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั ส โดยฐาน ชั้ นล างเป นฐานเขี ยงต อด วยชั้ นประดิ ษฐานพระพุ ทธรู ป หรื อชั้ น เรื อนธาตุ ซ อนกั นสองชั้ น ถั ดขึ้ นไปเป นชั้ นแปดเหลี่ ยมรองรั บทรง ระฆั งกลมต อด วยปล องไฉนที่ ส วนปลายหั กหายไปแล ว เจดี ย องค นี้ แต เดิ มคงมี การประดั บด วยลวดลายปู นป นอย าง งดงาม แต ในป จจุ บั นลวดลายส วนใหญ หลุ ดร วงไปเกื อบหมดแล ว ยั งคงเหลื อปู นป นอยู บ างเล็ กน อยบริ เวณซุ มประดิ ษฐานพระพุ ทธรู ป ชั้ นล างด านทิ ศใต และลวดลายประดั บบั วปากระฆั งทางด านทิ ศ ตะวั นออกเฉี ยงใต ลวดลายเหล านี้ ส วนใหญ เป นงานสมั ยอยุ ธยา ตอนต น ซึ่ งสามารถนำมาใช ศึ กษาเปรี ยบเที ยบเพื่ อกำหนดอายุ องค เจดี ย ตามหลั กการทางด านประวั ติ ศาสตร ศิ ลปะได เป นอย างดี เจดี ย ทรงแปดเหลี่ ยมในลั กษณะเช นนี้ พบกั นอยู จำนวนไม มาก นั ก ส วนใหญ พบอยู ในเขตภาคกลางของประเทศ โดยเป นการสื บ ทอดมาจากสายวิ วั ฒนาการของศิ ลปะทวารวดี ที่ เคยเจริ ญมาก อน หน านี้ ทางด านข างของเจดี ย แปดเหลี่ ยม ซึ่ งมี การถมพื้ นสู งขึ้ นกว า พื้ นที่ ใกล เคี ยง มี เก งจี นตั้ งอยู ๑ หลั ง จากการบอกเล าทราบว า อาคารเก งจี นสร างขึ้ นเมื่ อราว พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยผู สร างคื อ ซุ นจุ ย แซ เฮง เป นคนจี นที่ มาจากเมื องจี นตอนใต และแต งงานกั บคนไทย ชื่ อ แสง เมื่ อมาอยู ที่ สุ พรรณบุ รี ได ประกอบอาชี พค าข าวจนร่ ำรวย จึ งสร างเก งจี นหลั งนี้ ขึ้ น อย างไรก็ ตามสภาพของเก งจี นในป จจุ บั นนี้ ค อนข างชำรุ ดพั งทลายมาก และยั งไม ได มี การบู รณะแต อย างใด

ร วมกั บชาวบ าน ใช เงิ นในการก อสร าง ๑,๔๘๑ บาท แต เดิ มมี เทศกาลไหว พระบาททุ กป (ราวต นเดื อนเมษายน) ภายหลั งยกเลิ ก ไป ต อมา ราวพ.ศ.๒๕๑๐ อาคารทรุ ดโทรมลงมาก ประกอบกั บ ทางวั ดทราบข าวว าจะมี การโจรกรรมรอยพระพุ ทธบาท จึ งย ายรอย พระพุ ทธบาทไปไว ในหอสวดมนต เพื่ อความสะดวกในการดู แล รั กษาความปลอดภั ย ลั กษณะของมณฑปเป นอาคารสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั ส ด านล างทำเป น ฐานกลม สามารถเดิ นเวี ยนรอบได โดยมี บั นไดทางขึ้ นอยู ทางทิ ศ ตะวั นออกและทิ ศใต ส วนล างสุ ดทำเป นลั กษณะคล ายเขามอ มี การ ประดั บด วยปู นป นและมี การฝ งไหดิ นเผาอยู ในฐานดั งกล าวด วย ตรงส วนกลางของมณฑปทำเป นห องโถงเพื่ อวางพระพุ ทธบาท ในลั กษณะตั้ งขึ้ น ส วนยอดทำเป นทรงเจดี ย ย อมุ มไม สิ บสอง กรมศิ ลปากรได บู รณะมณฑปหลั งนี้ ขึ้ นใหม เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๕๕ ตามรู ปแบบสถาป ตยกรรมเดิ ม เพื่ อสื บสานมรดกทางศิ ลปวั ฒน- ธรรมชิ้ นนี้ ไว เจดี ย แปดเหลี่ ยม : พุ ทธศิ ลป อั นเลอค าในสมั ยอยุ ธยาตอนต น บริ เวณด านหลั งวิ หารพระนอน เยื้ องไปทางทิ ศเหนื อ มี เจดี ย ทรงแปดเหลี่ ยมองค หนึ่ ง ก อด วยอิ ฐฉาบปู น เจดี ย องค นี้ คงสร างขึ้ น มาตั้ งแต สมั ยอยุ ธยาตอนต น ราวพุ ทธศตวรรษที่ ๑๙ และมี การ ซ อมแซมลวดลายปู นป น เมื่ อช วงครึ่ งแรกของพุ ทธศตวรรษที่ ๒๐

ลั กษณะของธรรมาสน หลั งนี้ เป นแท นทรงสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รั ส ด านล างทำเป นฐานบั ลลั งก มี ลวดลายสลั กไม ประดั บอย างงดงาม โดยเฉพาะลายกระจั งขนาดใหญ นอกจากนี้ ยั งมี ครุ ฑแบกประดั บ ตามมุ มและบริ เวณตรงกลางของฐาน ส วนกลางถั ดขึ้ นไปทำเป น ที่ นั่ งของพระสงฆ มี บั นไดทางขึ้ นทางด านหน า ด านบนสุ ดเป น ยอดทรงปราสาทย อมุ มสู งเพรี ยวขึ้ นไป ธรรมาสน หลั งนี้ แต เดิ ม ชำรุ ดมาก ทางวั ดจึ งได จ างช างชาวจี นมาซ อมครั้ งหนึ่ ง เมื่ อราวป พ.ศ. ๒๔๘๐ ทำให มี ฝ มื อช างรุ นใหม เข าไปผสมอยู ไม น อย สำหรั บ ลวดลายกระจั งและตั วครุ ฑของเดิ มบางชิ้ นนั้ น ได มี การถอดออกมา และเก็ บรั กษาเอาไว ที่ พิ พิ ธภั ณฑ ของวั ด เนื่ องจากเป นศิ ลปวั ตถุ ที่ มี คุ ณค าและเสี่ ยงต อการสู ญหายได ง าย ธรรมาสน เป นเสนาสนะประจำวั ดอย างหนึ่ ง สร างขึ้ นเพื่ อ ให พระภิ กษุ สงฆ ใช สำหรั บการนั่ งเทศนาแสดงธรรมแก ฆราวาส ในงานเทศกาลต างๆ ซึ่ งวั ตถุ ประสงค ในการทำเป นแท นสู งดั งกล าว ก็ เพื่ อเป นการแสดงถึ งศั กดิ์ ที่ สู งกว าปุ ถุ ชนธรรมดา และยั งแสดงถึ ง ตำแหน งที่ เป นประธานในการแสดงธรรมเทศนานั่ นเอง ท ายบท นอกจากโบราณวั ตถุ สถานดั งที่ กล าวมาแล วข างต น ภายใน วั ดพระรู ปยั งมี งานศิ ลปกรรมล้ ำค าอี กเป นจำนวนมาก อาทิ พระพุ ทธรู ปประธานภายในอุ โบสถ ซึ่ งเป นของอุ โบสถหลั งเดิ ม ก อนที่ จะมี การรื้ อและสร างอุ โบสถใหม เจดี ย เก าด านหลั งอุ โบสถ วิ หารมอญ หอระฆั ง ตลอดจนยั งมี พิ พิ ธภั ณฑ ของวั ดที่ ใช บริ เวณ ด านบนของหอสวดมนต เป นที่ จั ดแสดงโบราณวั ตถุ ต างๆ ที่ พบ ภายในเขตของวั ดพระรู ป สิ่ งต างๆ เหล านี้ ล วนสื่ อแสดงให เห็ นถึ ง ความสำคั ญของวั ดพระรู ปเมื่ อครั้ งอดี ตกาล ซึ่ งช างในครั้ งนั้ นได รั งสรรค งานพุ ทธศิ ลป เหล านี้ เอาไว เพื่ อสื บทอดให เป นมรดกทาง ศิ ลปวั ฒนธรรมสู เหล าชนรุ นหลั งได รั บทราบถึ งความรุ งโรจน ของ พระอารามแห งนี้ ได เป นอย างดี

ส วนล างของธรรมาสน

อ างอิ ง ๑. นั นทนา ชุ ติ วงศ , รอยพระพุ ทธบาทในศิ ลปะเอเชี ยใต และเอเชี ย อาคเนย , กรุ งเทพ : สำนั กพิ มพ เมื องโบราณ, ๒๕๓๓ ๒. สั นติ เล็ กสุ ขุ ม, “เจดี ย วั ดพระรู ป อ.เมื อง จ.สุ พรรณบุ รี หลั กฐาน ใหม ที่ ค นพบ” เมื องโบราณ ป ที่ ๑๗ ฉบั บที่ ๓ (กรกฎาคม- กั นยายน ๒๕๓๔), หน า ๑๐๒-๑๐๘. ๓. สั นติ เล็ กสุ ขุ ม, งานช าง คำช างโบราณ, กรุ งเทพ : รุ งศิ ลป การพิ มพ (๑๙๗๗) จำกั ด, ๒๕๕๓ ๔ . รุ งโรจน ภิ รมย อนุ กู ล, “ความเป นมาของวั ดพระรู ป จากคำว า “พระรู ป” ศิ ลปวั ฒนธรรม ป ที่ ๓๑ ฉบั บที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓, หน า๕๐-๕๓ ๕. น. ณ ปากน้ ำ, เที่ ยวเมื องศิ ลปะอู ทอง, กรุ งเทพ : โรงพิ มพ เฟ องอั กษร, ๒๕๑๖ ๖. ประทุ ม ชุ มเพ็ งพั นธ , ประวั ติ วั ดพระรู ป (รวมพิ มพ ในหนั งสื อ บนศาลาการเปรี ยญของวั ดพระรู ป มี ธรรมาสน หลั งหนึ่ งตั้ งอยู ธรรมาสน หลั งนี้ ถื อกั นว าเป นงานพุ ทธศิ ลป ที่ งดงามอี กชิ้ นหนึ่ งของ วั ดพระรู ป แต มิ ได เป นของที่ อยู มาแต เดิ ม จากคำบอกเล าของ พระเทพวุ ฒาจารย (เปลื้ อง) วั ดสุ วรรณภู มิ อดี ตเจ าคณะจั งหวั ด สุ พรรณบุ รี เล าว าได นำมาจากวั ดแห งหนึ่ งทางฝ งธนบุ รี (บางท าน ว ามาจากวั ดบางยี่ เรื อ) ธรรมาสน ไม สลั ก : อาสนสงฆ ทรงปราสาทสำหรั บแสดงธรรม เทศนา

อรุ ณศั กดิ์ กิ่ งมณี จบการศึ กษาปริ ญญาตรี และโท จากคณะโบราณคดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร

งานออกเมรุ พระราชทานเพลิ งศพ พระครู สุ นทรสุ วรรณกิ จ (หลวงพ อดี ) ๑๖ มี นาคม ๒๕๕๑, พิ มพ ที่ P&P PRINTING PREPRESS, ๒๕๕๑, หน า ๖๐-๙๑

สนใจเป นพิ เศษเกี่ ยวกั บเรื่ องเทพฮิ นดู รวมถึ งประติ มานวิ ทยาของพุ ทธ และฮิ นดู ป จจุ บั นรั บราชการตำแหน งนั กโบราณคดี ชำนาญการพิ เศษ สำนั กศิ ลปากรที่ ๒ สุ พรรณบุ รี

Long-time Partner of Choice

Since its first step in Thailand in 1894, Esso has fostered trustful, long-time relationship with Thai traders and partners. It is the relationship that has lasted from generation to generation. Four dealer families told how they handed over Esso service station business.

สถานี บริ การน้ ำมั น สมาชิ กคนสำคั ญ

เพราะร วมยึ ดมั่ นในหลั กการเดี ยวกั น สายใย ความผู กพั น ระหว าง เอสโซ และ คู ค า ที่ กลายเป น “คู ค า คู คิ ด” จึ งยั งคงส ง ผ านต อกั นมาในหลายตระกู ลที่ ดำเนิ นธุ รกิ จน้ ำมั นมานานนั บ ทศวรรษ ในโอกาสที่ เอสโซ ดำเนิ นกิ จการในประเทศไทยมาถึ ง ๑๒๐ ป จึ งถื อเป นความภู มิ ใจยิ่ งที่ ได ร วมเดิ นทางมากั บคู ค า คื อ “สถานี บริ การน้ ำมั น” ที่ ยื นหยั ดและร วมเป น “คู ค า คู คิ ด กั บเอสโซ ” มาด วยกั น หลายต อหลายรุ น

โดย ทอตะวั น

นั บจาก ป พ.ศ. ๒๔๓๗ ที่ บริ ษั ทต นกำเนิ ดของการดำเนิ น ธุ รกิ จเอสโซ ในประเทศไทย ได เข ามาดำเนิ นการค าโดยรั บน้ ำมั น จากต างประเทศเข ามาขายส งให กั บร านค าต างๆ ทั้ งในพระนคร และชนบทผ านทางเรื อและรถไฟ ในนามของ SOCONY สาขาของ บริ ษั ทแสตนดาร ดออยล แห งนิ วยอร ก ในเริ่ มแรกบริ ษั ทจำหน าย ผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นก าด และผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นเฉพาะที่ ใช กั บ เครื่ องจั กรไอน้ ำในโรงสี ข าว เมื่ อการคมนาคมทางถนนเป นที่ นิ ยมมากขึ้ น เริ่ มมี การนำ น้ ำมั นเบนซิ นเติ มรถยนต เข ามาจำหน าย ผ านศู นย บริ การที่ สร างขึ้ น ตามถนนสายต างๆ การดำเนิ นธุ รกิ จจึ งมุ งให ความสำคั ญกั บการ ตลาด โดยมี การพั ฒนาทั้ งสิ นค าและการบริ การ ผ านคู ค าที่ เป น เสมื อนหุ นส วนคนสำคั ญนั่ นคื อ “สถานี บริ การน้ ำมั น” ตลอดระยะเวลาในการดำเนิ นธุ รกิ จร วมกั นระหว าง เอสโซ และสถานี บริ การน้ ำมั น “สู ตรพิ เศษ” ที่ ทำให พั นธมิ ตรทั้ งสอง เติ บโตคู กั นไม ว าสั งคมไทยจะอยู ในสภาวะเช นไร นั่ นคื อการยึ ดหลั ก บริ การควบคู กั บคุ ณธรรมของบริ ษั ทฯ ส งผลให “คู ค า” คื อสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ที่ มี อยู ทั่ วไทย มี ความน าเชื่ อถื อ และได รั บ ความไว วางใจในคุ ณภาพของยี่ ห อ “เอสโซ ” เสมอมาเช นกั นสำหรั บ ผู บริ โภค

ป จจุ บั น สถานี บริ การน้ ำมั นไมตรี กิ จ อยู ในความดู แลของ ลู กสาว คื อ คุ ณออมทรั พย เอี่ ยมวรกุ ล เนื่ องจากคุ ณพ อ มี อายุ ๙๑ ป แล ว คุ ณออมทรั พย หรื อ คุ ณตา เล าถึ งบรรยากาศของการค า ธุ รกิ จน้ ำมั นในครอบครั วว า เป นสิ่ งที่ เธอเห็ นมาตั้ งแต ยั งเล็ ก เธอจึ ง คุ นเคยกั บกลิ่ นอายของการให บริ การในป มจนเกิ ดความรู สึ กผู กพั น กระทั่ งในการเดิ นทางไปตามจั งหวั ดอื่ นที่ อยู ห างบ าน เธอก็ ยั งมอง หา “ป มเอสโซ ” เสมอเพื่ อหยุ ดพั กและเติ มน้ ำมั น “ตลอดเวลาตั้ งแต โตมาและได เห็ นคุ ณพ อทำธุ รกิ จน้ ำมั น บอกได เลยค ะว าครอบครั วเราผู กพั นกั บแบรนด เอสโซ มาก เคยมี อยู ช วงหนึ่ งที่ เราป ดกิ จการไปเนื่ องจากป ญหาของการขาดแคลน พนั กงานหน าป ม ช วงนั้ น ก็ มี ผู ให บริ การน้ ำมั นรายอื่ นมาทาบทาม ให เราเป ดป มใหม โดยใช น้ ำมั นของเขา และยื่ นข อเสนอต างๆ ให มากมาย ซึ่ งดี กว าเมื่ อเที ยบกั บที่ เราเคยได จากเอสโซ แต คุ ณพ อ ก็ ไม เปลี่ ยนใจ เพราะคุ ณพ อบอกเสมอว าถ ายั งคิ ดจะทำป ม ก็ ต อง เป นป มเอสโซ ไม เช นนั้ น ก็ เลิ กทำไปดี กว า” เมื่ อถู กถามว าอะไรทำให ครอบครั วเอี่ ยมวรกุ ลเชื่ อมั่ นในยี่ ห อ “เอสโซ ” คุ ณออมทรั พย ตอบได ทั นที ว า “เพราะเราและบริ ษั ท เอสโซ เชื่ อในเรื่ องเดี ยวกั นค ะ คื อเรื่ องความซื่ อสั ตย ทำให เราดำเนิ น ธุ รกิ จร วมกั นอย างสบายใจ การอบรมของเอสโซ ที่ ให ความสำคั ญ กั บเรื่ องความซื่ อสั ตย และการบริ การที่ เน นความปลอดภั ย ทำให เราส งต อ ถ ายทอดหลั กการเหล านี้ ไปยั งลู กน องพนั กงานที่ เราดู แล ด วย ซึ่ งเห็ นได จากการที่ ป มเราได รั บรางวั ลสถานี บริ การยอดเยี่ ยม มาอย างสม่ ำเสมอ มั นเหมื อนเราได ส งต อสิ่ งดี ๆ ออกไปให กั บคนอื่ น ไม เพี ยงแค ในครอบครั วเราเท านั้ น” เรื่ องเล าเรื่ องหนึ่ งที่ ประทั บใจมาก และทำให เราเชื่ อมั่ นในความซื่ อสั ตย ของการให บริ การของเอสโซ คื อ มี ลู กค า ที่ มาใช บริ การยื นยั นกั บเราเองว าเขาไม เคย เติ มน้ ำมั นยี่ ห อใดนอกจาก เอสโซ เพราะเขาเป นคน ในวงการน้ ำมั นจึ งรู จั กเรื่ องการปลอมปนดี และมั่ นใจมากว า ป มเอสโซ ไม เคยปลอมปนน้ ำมั น

หจก. ไมตรี กิ จ (พั งงา) (ก อตั้ ง ๒๕๐๕ – ป จจุ บั น) ถ.เพชรเกษม ต.ท ายช าง อ.เมื อง จ.พั งงา

คนพั งงาที่ อายุ ๕๐ ป ขึ้ นไป ไม มี ใครไม รู จั ก คุ ณไมตรี เอี่ ยม- วรกุ ล นั กธุ รกิ จชื่ อดั งในจั งหวั ดที่ ดำเนิ นธุ รกิ จหลากหลายในรู ปของ พ อค าคนกลาง รวมถึ งการค าน้ ำมั นตั้ งแต สมั ยเอสโซ ยั งเป น “ม าบิ น”

เรามี ลู กค าประจำ ที่ เชื่ อมั่ นในคุ ณภาพของป มเอสโซ และหมั่ นมาใช บริ การกั บเราเสมอ เป นเพราะ “ความซื่ อสั ตย ความไว ใจได ” ของป มเรา ทำให ลู กค าเชื่ อมั่ น ไม ทิ้ งเราไปไหน

บริ ษั ท น้ ำมั นเพชรเกษม จำกั ด (ก อตั้ ง ๒๕๑๕ - ป จจุ บั น)

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว า เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพฯ คุ ณสุ วั ฒน อนั นต กิ จไพบู ลย เริ่ มกิ จการสถานี บริ การน้ ำมั น มาสี่ สิ บกว าป แล ว ป จจุ บั น ส งมอบกิ จการให กั บลู กชายคื อ คุ ณวิ โรจน อนั นต กิ จไพบู ลย คุ ณสุ วั ฒน เริ่ มต นเข าสู วงการธุ รกิ จน้ ำมั นตั้ งแต ลู กชายยั งไม เกิ ด โดยเริ่ มจากตระเวนขายน้ ำมั นก าด

ไปตามต างจั งหวั ด และขายน้ ำมั นเครื่ องให กั บ เรื อหางยาว หลั งจากขายได ระยะหนึ่ ง ก็ เริ่ มขยั บ ขยายกิ จการโดยรั บช วงสถานี บริ การน้ ำมั นจาก เจ าของเดิ มมาบริ หาร จนถึ งป จจุ บั น ตระกู ลอนั นต กิ จไพบู ลย เป นหนึ่ งใน “คู ค า คู คิ ด ร วมกั บเอสโซ ” ที่ ยื นยั นได ว า การเป นคู ค า ร วมกั บบริ ษั ทฯ นั้ น สิ่ งแรกที่ ใช ในการดำเนิ น ธุ รกิ จ คื อ “ความซื่ อสั ตย ” และ “ความขยั น” ซึ่ งลู กค าที่ มาใช บริ การ ล วนยั งมั่ นใจในคุ ณภาพ ของ “สถานี บริ การบริ ษั ทน้ ำมั นเพชรเกษม” ทั้ งยั งบอกต อกั นไป ทำให เชื่ อมั่ นได ใน คุ ณภาพและการบริ การของสถานี บริ การ เล็ กๆ แห งนี้ บนถนนเพชรเกษม ในกรุ งเทพมหานคร

หจก. วิ จิ ตรธนภั ณฑ บริ การ (ก อตั้ ง พ.ศ.๒๔๙๕ - ป จจุ บั น) ถ.สวรรค วิ ถี ต.ปากน้ ำโพ อ.เมื อง จ.นครสวรรค วิ จิ ตรธนภั ณฑ บริ การ อยู คู กั บนครสวรรค มากว า ๖๐ ป แล ว การเป น “คู ค า คู คิ ด” จึ งผู กพั นกั บเอสโซ อย างแนบแน น ในมุ มมองของ คุ ณไชยศิ ริ ศรี วิ จิ ตร ทายาทรุ นที่ สอง ผู สื บทอดกิ จการ “น้ ำมั น” มาจากรุ นพ อ กล าวถึ งธรรมชาติ ของ ธุ รกิ จนี้ ว า แม “น้ ำมั น” เป นความจำเป นของตลาด ขาดไม ได แม ทำเลที่ ตั้ งได เปรี ยบกว ารายอื่ นก็ ยั งไม ใช ตั วรั บประกั นในการดำเนิ น ธุ รกิ จ เพราะต องยึ ดมั่ นใน “ความโปร งใส” และการเอาใจใส ใน ลู กค าอย างสม่ ำเสมอด วย สิ่ งหนึ่ งที่ คุ ณไชยศิ ริ เห็ นเด นชั ดจากการได เรี ยนรู วั ฒนธรรม อย างหนึ่ งผ านคนของเอสโซ ที่ ทำงานร วมกั นมานานคื อ “เป นการ ทำงานร วมกั นฉั นพี่ น องแบบตรงไปตรงมา” ป จจุ บั น วิ จิ ตรธนภั ณฑ บริ การ อยู ในความดู แลของ คุ ณนภั ส ศรี วิ จิ ตร ลู กชายของ คุ ณไชยศิ ริ ศรี วิ จิ ตร ทายาทรุ นที่ สามผู รั บช วง ดู แลกิ จการน้ ำมั นของตระกู ล และยั งคงยื นหยั ดที่ จะดำเนิ นธุ รกิ จ ด วยหลั กการเดี ยวกั บที่ รุ นปู และรุ นพ อยึ ดถื อกั นมา

ผมยื นยั นได เลยว า เอสโซ สามารถรั บผิ ดชอบและดำเนิ นตามเงื่ อนไข ตามที่ ตกลงกั นได จริ งๆ ทั้ งระดั บนโยบาย และระดั บพนั กงานด วยกั น สำหรั บเรื่ องคุ ณภาพ พ อผม สอนไว ว าถ าย อนเวลาได เลื อกได ให เลื อกกิ จการทำป มน้ ำมั นไว เป นอั นดั บหลั งๆ แต ถ าอยู ในฐานะผู บริ โภค ให เลื อกผลิ ตภั ณฑ เอสโซ เป นอั นดั บแรก เพราะเชื่ อมั่ นได จริ งในด านคุ ณภาพ

หสน. เจริ ญสุ ข อยุ ธยา ถ.โรจนะ ต.ไผ ลิ ง อ.พระนครศรี อยุ ธยา จ.อยุ ธยา เกื อบ ๑๐๐ ป แล วที่ เจริ ญสุ ขอยุ ธยา เป ดบริ การขายน้ ำมั น อาจกล าวได ว า เป นสถานี บริ การรุ นแรกๆ ที่ เกิ ดมาในเวลาใกล เคี ยง กั บการเข ามาดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ทฯ สมั ยที่ ยั งใช การขนส ง ผลิ ตภั ณฑ ผ านทางน้ ำ คุ ณสุ นทร ศุ ภวิ ไล รำลึ กถึ งความเติ บโตในธุ รกิ จน้ ำมั นของ ตระกู ลที่ เขาคื อผู สื บทอดรุ นที่ สี่ ด วยนิ ยามสั้ นๆ ว า “ผมเกิ ดมากั บ น้ ำมั น” ตั้ งแต ร านค าให บริ การยั งอยู ในรู ปของแพริ มน้ ำ เมื่ อเกิ ดการ ตั ดถนนเนื่ องจากการคมนาคมขยายขึ้ น ครอบครั วจึ งขยั บขยายมา ทำธุ รกิ จในรู ปของสถานี บริ การน้ ำมั นกระทั่ งป จจุ บั น แม สถานที่ ตั้ งของเจริ ญสุ ขจะอยู ในเมื อง ไม ใช บนถนนสายหลั ก ทำให รายได ของการขายไม สู งเหมื อนที่ เคยมี ในอดี ต แต ธุ รกิ จของ ครอบครั วยั งดำเนิ นต อ โดยป จจุ บั นได ส งทอดมายั ง คุ ณวสุ ศุ ภวิ ไล ลู กชายของคุ ณสุ นทร คุ ณวสุ ให เหตุ ผลที่ ยั งต องการสื บทอดกิ จการของตระกู ลซึ่ งตก มาถึ งเขาเป นรุ นที่ ห าแล ว เพราะเขาภู มิ ใจในการทำธุ รกิ จที่ ยึ ดมั่ นใน ความซื่ อสั ตย และคุ ณภาพของเอสโซ ที่ มี มาอย างสม่ ำเสมอ

ชี วิ ตทั้ งชี วิ ตของครอบครั วเรา อยู กั บเอสโซ มาตลอด

ผมสอนลู กโดยทำให ลู กดู เป นตั วอย าง เหมื อนที่ ผมเห็ นจากคุ ณพ อของผม นั่ นคื อ การดำเนิ นธุ รกิ จโดยยึ ดมั่ นในเรื่ อง “ความซื่ อสั ตย ” และ “มิ ตรจิ ตมิ ตรใจ” ทั้ งกั บลู กค าและ กั บเอสโซ เอง

ขั บเคลื่ อน คุ ณภาพ สุ ดยอด การบริ การ

Bangkok Business Support Center: A Decade of Quality Service

In an era of global change and market volatility, Exxon Mobil Corporation chose Bangkok to house one of its business support centers with the establishment of ExxonMobil Limited. In 2003, Bangkok Business Support Center was established to provide ExxonMobil affiliates in Thailand and overseas with a wide range of services including accounting, payroll, procurement, human resources, information technology, retail operations, customer services, and sales promotion activities. Suda Ninvoraskul, Bangkok BSC manager, tells how and why this center has been successful in the past ten years.

â´Â ¡ÉÁÒ ÊÑ µÂÒËØ ÃÑ ¡É

โลกธุ รกิ จหมุ นไปอย างรวดเร็ ว ทุ กองค กรต างพั ฒนาขี ดความ สามารถในการแข งขั น เพื่ อรั กษาตำแหน งในแถวหน าของตนไว ดั งนั้ น การให บริ การได อย างต อเนื่ อง การส งเสริ มสนั บสนุ นให ธุ รกิ จ อื่ นๆ ในเครื อขององค กรเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ การลดค าใช จ ายในการ ดำเนิ นธุ รกิ จ จึ งเป นกลยุ ทธ ที่ ทุ กองค กรธุ รกิ จขนาดใหญ ให ความ สำคั ญ ซึ่ งหนึ่ งในกลยุ ทธ ที่ นำไปสู ความสำเร็ จคื อ การรวมหน วยงาน สนั บสนุ นด านต างๆ มาไว ณ ที่ เดี ยวกั น เพื่ อให เกิ ดเอกภาพและ สามารถควบคุ มคุ ณภาพของการบริ การได อย างเต็ มที่ เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอร เรชั่ น จึ งได จั ดตั้ งหน วยงานเพื่ อให บริ การระดั บโลกแก บริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในภู มิ ภาคเอเชี ย– แปซิ ฟ ก และในภู มิ ภาคอื่ นๆ ทั่ วโลก โดยเลื อก กรุ งเทพมหานคร ให เป นหน วยงานแห งที่ สองในโลก และตั้ งเป น “ศู นย บริ การธุ รกิ จ กรุ งเทพ (Bangkok Business Support Center)” ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายใต ชื่ อ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล จำกั ด ทำไมต องเป นประเทศไทย การคั ดเลื อกสถานที่ ตั้ งของศู นย บริ การธุ รกิ จที่ เหมาะสม พิ จารณาจากหลายป จจั ยทั้ งด านความสามารถในการบริ หารต นทุ น โครงสร างพื้ นฐานของเทคโนโลยี การสื่ อสาร ความมั่ นคงทาง เศรษฐกิ จการเมื อง กฎหมายด านการลงทุ นจากต างประเทศ และ ที่ สำคั ญที่ สุ ดคื อ คุ ณภาพของทรั พยากรบุ คคล

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการฝ าย กิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ซึ่ งเป นบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย บริ ษั ทหนึ่ ง ขยายความถึ งการเลื อกประเทศไทยให เป นศู นย บริ การ แห งที่ สองของโลกว า “ประเทศไทยมี ความได เปรี ยบที่ มี ธุ รกิ จของเอ็ กซอนโมบิ ล ดำเนิ นการอยู ก อนแทบทุ กด าน ผมขอใช คำว า บริ ษั ทเราเป นบริ ษั ท เดี ยวที่ มี ธุ รกิ จแทบจะครบวงจร ได แก ธุ รกิ จการกลั่ น การจั ดส ง และลำเลี ยง การตลาด ธุ รกิ จเคมี และธุ รกิ จก าซ ซึ่ งเป นองค กรที่ ประสบความสำเร็ จในการดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศมายาวนานกว า ร อยป ”

“ทะลุ เป า” นิ ยามสั้ นๆ ของความสำเร็ จในเวลา ๑๐ ป ศู นย บริ การธุ รกิ จกรุ งเทพ เป ดตั วอย างเป นทางการ เมื่ อวั นที่ ๑ กุ มภาพั นธ พ.ศ.๒๕๔๖ หลั งเตรี ยมการเพี ยง ๖ เดื อน โดยมี สำนั กงานแห งแรกอยู ในอาคารเอสโซ บนถนนพระรามสี่ ซึ่ งเป น ที่ ตั้ งของ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เพี ยงเป ดได ไม นาน การดำเนิ นงานของศู นย ฯ แห งนี้ ถื อได ว า “ทะลุ เป า” เพราะอยู ในขั้ น “เกิ นมาตรฐาน” โดยคุ ณสุ ดาขยาย ความว านั บแต ก อตั้ งศู นย ฯ ขึ้ นมา ทุ กหน วยงานสามารถทำงานได เกิ น ความคาดหมายและทำได ดี กว าก อนหน าการจั ดตั้ งศู นย ฯ อี กด วย “เช น เรื่ องความถู กต องแม นยำในการสั่ งสิ นค า ดู ตามตั วชี้ วั ด เราสามารถทำสำเร็ จได ถึ งร อยละ ๙๙.๙๙ เรี ยกว าแทบไม มี ความ ผิ ดพลาดเกิ ดขึ้ นเลย ถื อเป นความภู มิ ใจอย างมาก เพราะนี่ คื อตั ว สะท อนความสำเร็ จของศู นย ฯ จริ งๆ และยั งมี เรื่ องการบริ หาร สิ นเชื่ อลู กค า ที่ ผ านมา หนี้ เสี ยของเราเป นศู นย โดยนั บจากลู กค า ในเอเชี ยที่ เราบริ หารทั้ งหมด” เมื่ อถู กถามถึ งสิ่ งที่ ทำให ศู นย ฯ แห งนี้ สามารถทำงานได เกิ น มาตรฐาน ในมุ มมองของคุ ณสุ ดา เธอเชื่ อมั่ นว ามาจากนโยบาย ในการบริ หารงานของเอ็ กซอนโมบิ ล ที่ เคร งครั ดเรื่ องวิ นั ยในการ ปฏิ บั ติ งาน แต ให อิ สระและสนั บสนุ นการพั ฒนาผลงาน ทั้ งสอง อย างนี้ มี ส วนสำคั ญยิ่ งต อความสำเร็ จขององค กร “เราใส ใจทั้ งเรื่ องการปฏิ บั ติ งานและตั วบุ คลากร รวมทั้ งความ ปลอดภั ยและสภาพแวดล อมการทำงานด วย นอกจากนี้ เรามี แผน รองรั บสถานการณ ฉุ กเฉิ นที่ ดี เยี่ ยม ปฏิ บั ติ ได จริ ง โดยเห็ นได ชั ด จากวิ กฤติ การณ ที่ เกิ ดขึ้ นหลายครั้ งที่ ผ านมาคื อ เหตุ การณ น้ ำท วม ในกรุ งเทพฯ และเหตุ การณ ทางการเมื อง ไม ได ส งผลให การให บริ การของเราต อลู กค าขาดตอนเลย เรายั งให บริ การลู กค าเหมื อน เช นภาวะปกติ ในขณะเดี ยวกั นก็ คำนึ งถึ งความปลอดภั ยของ พนั กงานเป นเรื่ องสำคั ญที่ สุ ด”

เริ่ มจาก ๕ คน ณ วั นนี้ มี ถึ ง ๒,๐๐๐ คน “ตอนนี้ ศู นย บริ การธุ รกิ จกรุ งเทพ กำลั งเป นศู นย บริ การ ที่ ใหญ ที่ สุ ดของเอ็ กซอนโมบิ ลทั่ วโลก และในประเทศไทยด วย จำนวนพนั กงานที่ มี อยู ถึ งสองพั นคนสามารถพู ดได เลยว ามี หน วยงาน ครบวงจรที่ สุ ดแห งหนึ่ ง” คุ ณสุ ดา นิ ลวรสกุ ล ผู จั ดการศู นย บริ การ ธุ รกิ จกรุ งเทพ เล าถึ งเส นทางเติ บโตของศู นย ฯ ซึ่ งก อตั้ งขึ้ นมา โดยมี ผู ร วมงานเริ่ มแรกเพี ยง ๕ คน ในป แรกของการทดลอง ศู นย ฯ ทำหน าที่ ให บริ การสนั บสนุ นหน วยงานด านการตลาดและ การขายให สามารถทำงานได อย างเต็ มประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อไม ต อง กั งวลถึ งการบริ การทั้ งก อน ระหว าง และหลั งการขาย เมื่ อดำเนิ น- การผ านไปสองป มี บุ คลากรเข าร วมเป นที มงานถึ ง ๑,๐๐๐ คน จากนั้ น เข าสู ป ที่ ๖ ศู นย ฯ แห งนี้ ก็ ขยายขอบเขตงานออกไปจนครบ วงจร และเพิ่ มบุ คลากรเข ามาเป น ๒,๐๐๐ คน แน นอนว าการ จ างงานคนไทยจำนวนสองพั นคน ทำให ศู นย ฯ แห งนี้ ช วยสร างรายได ให กั บประเทศ และช วยพั ฒนาศั กยภาพของคนหนุ มสาวให สามารถ ทำงานแข งขั นได ในระดั บสากล ป จจั ยสำคั ญยิ่ งที่ ส งผลให ศู นย บริ การธุ รกิ จกรุ งเทพ ก าว กระโดดสู ความสำเร็ จในเวลาอั นสั้ นเกิ ดขึ้ นจากความสามารถและ ความมุ งมั่ นของทรั พยากรบุ คคล ซึ่ งเป นคนไทยทั้ งหมด ทำหน าที่ ให บริ การในกว าสี่ สิ บประเทศ ศู นย ฯ เต็ มไปด วยคนรุ นใหม ที่ พู ด ได สามภาษา โดยภาษาที่ สามมี หลากหลายทั้ งภาษาที่ ใช ในภู มิ ภาค เอเชี ย เช น ญี่ ปุ น กวางตุ ง จี นกลาง มาเลย ภาษาที่ ใช กั นในทวี ป ยุ โรป คื อ เยอรมั น ฝรั่ งเศส สำหรั บภาษาหลั กของการสื่ อสารใน ศู นย ฯ แห งนี้ คื อ ภาษาอั งกฤษ คุ ณสุ ดาขยายความให เห็ นภาพการทำงานในศู นย ฯ แห งนี้ ที่ เน นความคล องตั วและความสามารถในการสื่ อสารว า “วั ฒนธรรม องค กรของศู นย ฯ แห งนี้ คื อ เราต องการคนที่ ปรั บตั วได เร็ ว ใช เทคโนโลยี ต างๆ ได อย างคล องตั ว เพราะเราติ ดต อกั บคนหลายชาติ หลายภาษา ทั้ งในเอเชี ย ยุ โรป และอเมริ กา และการให บริ การ ส วนใหญ เป นการบริ การผ านทางออนไลน และโทรศั พท นอกจากนี้ พนั กงานจำเป นที่ จะต องเข าใจวั ฒนธรรมของประเทศต างๆ เพื่ อ เพิ่ มคุ ณภาพการบริ การ เราจึ งมี การส งคนของเราไปทำงานที่ ประเทศต างๆ เพื่ อให มี ความเข าใจในธุ รกิ จและวั ฒนธรรมต างๆ ควบคู ไปอี กด วย ช วยให เราลดช องว างการสื่ อสารในการทำงานได จริ งๆ”

ก าวต อไป “ท าทายตั วเองให มากกว านี้ ” “ความท าทายขั้ นต อไป คื อต องทำให ศู นย ฯ สามารถเพิ่ ม ศั กยภาพในการแข งขั นให กั บเอ็ กซอนโมบิ ลได มากกว านี้ เราอยู มานานและมี บริ การที่ ครบวงจร คนของเรามี ประสบการณ และมี ความสามารถ ทำให เรามั่ นใจว าน าจะทำงานที่ ซั บซ อนและเพิ่ ม คุ ณค าในการให บริ การ (value added) ได มากขึ้ น เพราะเรา ต องการขายคุ ณภาพ ขายประสิ ทธิ ภาพในการทำงาน นั่ นคื อหั วใจ สำคั ญ” คุ ณสุ ดาทิ้ งท ายด วยความมุ งมั่ น ถึ งการก าวต อไปของ ศู นย บริ การธุ รกิ จกรุ งเทพ ที่ ใหญ ที่ สุ ดในโลกแห งนี้

หน วยงานหลั กของศู นย บริ การธุ รกิ จกรุ งเทพ ประกอบด วย • ศู นย บริ การการชำระเงิ น (Payables Center) • หน วยงานบั ญชี (Controller’s) • ศู นย บริ การทรั พยากรบุ คคล (HR Service Center) • หน วยงานบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) • ศู นย บริ การลู กค า (Customer Service Center) • ฝ ายบริ หารสิ นเชื่ อ (Treasurer’s Credit) • ศู นย ให การสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานค าปลี กภาคพื้ นเอเชี ย-แปซิ ฟ ก (Retail Operations Service Center) • หน วยปฏิ บั ติ งานบั ตรเครดิ ตน้ ำมั น (Retail Card Operations) • ฝ ายจั ดซื้ อ (Procurement) • ฝ ายภาษี (Tax)

การทำงานที่ ผ านมาสิ บป ของศู นย ฯ แห งนี้ นอกจากเกิ ดการ ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงต างๆ มากมาย เรายั งทำให เอ็ กซอนโมบิ ล มี อำนาจต อรองมากขึ้ น มี กรณี ศึ กษาดี ๆ มากมายที่ แสดงให เห็ น ว า ศู นย บริ การธุ รกิ จกรุ งเทพ ได เป นส วนหนึ่ งของการเพิ่ มศั กยภาพ ในการแข งขั นให กั บ เอ็ กซอน โมบิ ล คอร ปอร เรชั่ น ที่ สำคั ญ บุ คลากรของเราเป นคนไทยทั้ งหมด และมี ศั กยภาพเที ยบเท า ระดั บสากล จึ งเป นบทพิ สู จน ถึ งความสามารถในการทำงาน ของคนไทย และถื อเป นความภาคภู มิ ใจของประเทศได

คุ ณสุ ดา นิ ลวรสกุ ล ผู จั ดการศู นย บริ การธุ รกิ จกรุ งเทพ

Esso Kuntok Rally: First Rally in Thailand

Esso supported the first rally, from Bangkok to Chiang Mai, during the Songkran festival in 1972. Chulsiri Viryasiri, son of famous advertising guru Sanpasiri Viryasiri, tells about the history of this fun motor sport.

จำได คลั บคล ายคลั บคลาว า คุ ณปราจิ น เอี่ ยมลำเนา เจ าของ นิ ตยสาร “กรั งด ปรี ซ ” ซึ่ งพ อ (อาจารย สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ ) เป น ที่ ปรึ กษาอยู มาขอคำปรึ กษาในเรื่ องอยากจั ดการแข งขั นรถยนต แบบ “แรลลี่ ” ที่ ประเทศไทยไม เคยมี การแข งขั นมาก อนเลย เหตุ ที่ คุ ณปราจิ น มี ความคิ ดเรื่ องนี้ ก็ เพราะได อ านหนั งสื อ “คู มื อ คนหลั งพวงมาลั ยที่ ดี ” ที่ พ อเขี ยนและมอบให คุ ณปราจิ น ใช ข อเขี ยน บางตอนลงในหนั งสื อ “กรั งด ปรี ซ ” ผมขอคั ดข อความที่ เป นแรงบั นดาลใจเรื่ องการแข ง “แรลลี่ ” มาให ท านผู อ านพิ จารณาดั งนี้ “การแข งแรลลี่ เขาเล นกั นยั งไง...พู ดง ายๆ ว าแรลลี่ คื อ การ แข งว าใครควรจะควบรถปุ เลงๆ ออกจากต นทางไปสุ ดปลายทาง ซึ่ งอาจจะเป นต นทางเดิ มก็ ได ภายในเวลาและเงื่ อนไขที่ กำหนดไว ตรงเผงหรื อใกล เคี ยงยิ่ งกว าคนอื่ น การเดิ นทางจะควบคุ มโดยเวลา ระยะทาง และความเร็ ว ตามที่ กำหนดไว ในใบสั่ ง ซึ่ งกรรมการจะ มอบให รถแข งแต ละคั นตอนจะออกจากจุ ดเริ่ มต น” ถึ งตอนนี้ พ อกล าวเสริ มขึ้ นมาว า “การแข งขั นแรลลี่ ไม ใช การ แข งความเร็ ว โดยถั วเฉลี่ ยจะอยู ไม เกิ น ๑๐๐ กิ โลเมตรต อชั่ วโมง สำคั ญที่ ต องเข าลงเวลาตรงเวลาและตรงเส นทาง จึ งเหมาะสำหรั บ คนที่ รั กการท องเที่ ยวที่ ใช รถเป นพาหนะเดิ นทาง” ซึ่ งพ อเองก็ มี ประสบการณ การขั บรถไปทำงานถ ายทำภาพยนตร สารคดี และ วั นหยุ ดก็ จะพาครอบครั วไปเที่ ยวพั กผ อนทั่ วไทยมาแล วหลายรอบ พ อเห็ นด วยกั บความคิ ดนี้ เป นอย างมาก แล วบอกคุ ณปราจิ น ว าไม ต องเป นห วง โครงการนี้ ต องสำเร็ จแน

ขั นโตก แรลลี่

แรลลี่ ครั้ งแรกของไทย

â´Â ¨Ø ÅÈÔ ÃÔ ÇÔ ÃÂÈÔ ÃÔ

ท านอาจารย สรรพสิ ริ เลื อกบริ ษั ท “เอสโซ ” ให เป นผู อุ ปถั มภ การแข งรถอย างเป นทางการ และได ไปทาบทามกั บทางบริ ษั ท ซึ่ งเป นลู กค าที่ สนิ ทชิ ดเชื้ อกั นมานาน ผลการเจรจาเป นที่ น าพอใจ โดยจะใช ชื่ อการแข งขั นรถยนต ครั้ งสำคั ญนี้ ว า “เอสโซ ขั นโตก แรลลี่ ครั้ งที่ ๑” และแบ งการทำงานออกเป น ๓ หน วยงานคื อ ๑. บริ ษั ท เอสโซ สแตนดาร ด (ประเทศไทย) จำกั ด (ชื่ อบริ ษั ท ในขณะนั้ น) เป นผู อุ ปถั มภ การแข งขั นอย างเป นทางการ ๒. นิ ตยสาร “กรั งด ปรี ซ ” โดย บริ ษั ท กรั งด ปรี ซ อิ นเตอร เนชั่ นแนล เป นผู จั ดการแข งขั น ๓. สำนั กงานโฆษณา “สรรพสิ ริ ” โดยท านอาจารย สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ เป นผู รั บผิ ดชอบสื่ อประชาสั มพั นธ และหาโฆษณา

ทั้ งสองปรมาจารย ทางการแข งรถยนต หารื อเห็ นพ องต องกั น ว าน าจะใช เส นทางแข งจากกรุ งเทพฯ ไปจั งหวั ดเชี ยงใหม เพราะใน เวลานั้ นเชี ยงใหม เป นจั งหวั ดที่ เล นน้ ำสงกรานต มากที่ สุ ดในประเทศ เลยตกลงกั นว าจะใช ช วง ๑๒-๑๔ เมษายนเป นเวลาการจั ดงาน อาจารย สรรพสิ ริ ได อาสาเป นผู หาสปอนเซอร จั ดการแข งรถให เพราะเราเป นบริ ษั ทโฆษณาอยู แล วและก็ มี สิ นค าที่ เกี่ ยวข องกั บ ยานยนต เป นลู กค าของสำนั กงานอยู หลายราย

ของเรากิ นน้ ำมั น ๑๒ กิ โลเมตร/ลิ ตร เต็ มถั งก็ น าจะพอไปถึ ง กำแพงเพชรได จึ งรี บเร งออกเดิ นทางกั น ชั่ วโมงเดี ยวก็ ถึ งเลยถื อ โอกาสเลี้ ยวขวาไปถ ายทำภาพยนตร ที่ อุ ทยานประวั ติ ศาสตร กำแพงเพชร ที่ กำลั งเริ่ มบู รณะ เสร็ จเกื อบเที่ ยง แวะกิ นข าวกลางวั นกั นก อนหน าป มเอสโซ (เป นป มที่ ใหญ สุ ดแล ว) จั บเสื อใส เต็ มถั ง พ อคำนวณน้ ำมั นว าถ าจะ แวะไปถ ายหนั งที่ เขื่ อนภู มิ พลก อนแล วขอนอนที่ ที่ ทำการเขื่ อน รุ งขึ้ นค อยออกเดิ นทางต อ น้ ำมั นเต็ มถั งจากกำแพงเพชรไปเขื่ อน ภู มิ พล ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิ โลเมตร น้ ำมั นเต็ มถั งก็ น าจะพอ ...กิ นข าวเสร็ จก็ เร งเจ า R12 ไปบนถนนลู กรั งและแดดที่ ร อนเหลื อ กำลั ง แต อากาศก็ ไม ร อนเท าไหร เพราะลมหนาวยั งคงอยู มาถึ งตากเกื อบบ ายสอง เพราะถนนช วงนี้ ขรุ ขระมาก เวลา สวนทางกั บรถคั นอื่ นโชเฟอร ต องคอยหลบหิ นก อนเล็ กๆ ที่ ปลิ ว เข ามา (เกื อบ) ปะทะกระจกรถเป นระยะๆ มาถึ งเมื องตากไม ตรง ไปอำเภอเถิ นกลั บเลี้ ยวขวาเข าอำเภอสามเงาเพื่ อเร งให ถึ งเขื่ อน ภู มิ พลก อนมื ด คณะของเราค างที่ เขื่ อนภู มิ พล ๑ คื น ตอนเช าเมื่ อถ ายสารคดี เสร็ จก็ ร่ ำลาพี่ ๆ เจ าหน าที่ การไฟฟ าฯ ที่ คุ นเคยกั นดี เพราะมาถ าย ทำสารคดี “เมื องไทยก าวหน า” ออกอากาศทางช อง ๔ บางขุ นพรหม หลายครั้ งแล ว พ อขอขั บเองโดยอ างว าทางต อไปขึ้ นเขา คณะของ เราย อนกลั บมาที่ จั งหวั ดตาก แล วขึ้ นเหนื อไปถึ งอำเภอเถิ นแล ว เลี้ ยวซ ายขึ้ นเขาไปทางอำเภอลี้ (ทางหลวงขณะนั้ นไม มี ทางตรงไป ลำปางซึ่ งย นระยะทางได มากเหมื อนป จจุ บั น) ที่ แยกลี้ -เถิ นในเวลา นั้ นจะมี เพิ งขายของเรี ยงเป นระยะๆ เราลองแวะดู นึ กว าจะเป นของ ขบเคี้ ยวรองท อง กลั บกลายเป นชาวบ านนำ “โป งข าม” เป นก อน แร ควอตสี ขุ นๆ ทั้ งที่ เจี ยรนั ยแล ว และที่ ยั งเป นก อนแร อยู (เวลานั้ น โป งข ามกำลั งฮิ ตในหมู ไฮโซกรุ งเทพฯ) พ อบอกว าราคาถู กกว าที่ กรุ งเทพฯ มากพ อเลยซื้ อไปฝากแม อย างที่ เจี ยรนั ยแล ว ๒-๓ ก อน

ในด านประชาสั มพั นธ การแข งขั น ท านอาจารย สรรพสิ ริ จะถ ายทำภาพยนตร ขนาด ๑๖ ม.ม. มี ความยาว ๓๐ นาที ให เป น ภาพยนตร สารคดี เชิ งท องเที่ ยวและนำเผยแพร ออกทางรายการ “เมื องไทยก าวหน า” ทางสถานี โทรทั ศน ไทยที วี ช อง ๔ บางขุ นพรหม เดื อนกุ มภาพั นธ พ.ศ.๒๕๑๕ คณะถ ายทำภาพยนตร สารคดี ของสำนั กงานโฆษณา “สรรพสิ ริ ” อั นมี ท านอาจารย สรรพสิ ริ เป น หั วหน าคณะและทำหน าที่ เป นไพล็ อต (โชเฟอร ที่ ๑), คุ ณเขตชั ย วิ รยศิ ริ เป นโคไพล็ อต (โชเฟอร ที่ ๒) มี คุ ณโสภณ โสตระ เป นเนวิ - เกเตอร (คนนำทาง,ดู แผนที่ ) ส วนผม (นายจุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ ) เป น ช างภาพถ ายภาพยนตร เมื่ อรวมพลกั นครบที่ สำนั กโฆษณา “สรรพสิ ริ ” ในตอนเช ามื ดแล ว คณะของเราก็ ออกเดิ นทางด วย รถยนต กึ่ งสปอร ตขนาดเล็ กยี่ ห อ “เรโนล -R12” ที่ วั ยรุ นฝรั่ งเศส ในเวลานั้ นนิ ยมชมชอบ พ อสั่ งเข ามาทดลองวิ่ งเป นคั นแรกของ สยามประเทศเพื่ องานนี้ โดยเฉพาะ จำได ว าเราออกจากถนนสามเสน กรุ งเทพฯ ตอนซั ก ๖ โมง เช า เชื่ อไหมครั บว าเมื่ อ ๔๐ กว าป ก อน คณะของเรามาถึ งจั งหวั ด นครสวรรค ก็ ปาเข าไป ๕ โมงเย็ นแล ว ที่ เสี ยเวลาไปมากทั้ งๆ ที่ เรโนล R12 ถ าเป นทางเรี ยบจะวิ่ งได เกื อบ ๑๘๐ กิ โลเมตรต อชั่ วโมง และถนนก็ ดี พอสมควรถึ งแม จะมี แค ๒ เลน แต ก็ ลาดยางเรี ยบและ ไม มี รถสวนเท าไหร ด วยเหตุ ที่ ระหว างทางต องจอดถ ายทำสารคดี ตลอดทาง ไม ว าจะเป นที่ จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ไปจนถึ งแวะ ถ ายเขื่ อนเจ าพระยา ที่ จั งหวั ดชั ยนาท เป นต น รุ งขึ้ น ก็ เริ่ มเดิ นทางออกจากจั งหวั ดนครสวรรค ก อนออกจาก ตั วเมื องในเวลานั้ นมี ป มน้ ำมั นอยู แห งเดี ยว คื อเอสโซ (จั บเสื อใส ถั ง- พลั งสู ง) เด็ กป มเตื อนว า จากนี้ ไม มี ป มน้ ำมั นอี กแล วจนถึ งจั งหวั ด กำแพงเพชร ระยะทาง ๑๑๗ กิ โลเมตร พ อลองคำนวณดู ว ารถ

เราออกจากอำเภอลี้ เมื่ อบ ายแก ๆ ด วยระยะทางไม ถึ ง ๒๐๐ กิ โลเมตร มาถึ งเชี ยงใหม ก็ พลบค่ ำแล ว (ระยะทาง จากอำเภอเถิ นถึ งอำเภอลี้ แค ๔๐ กิ โลเมตร แต เราเสี ยเวลาไปเกื อบ ๒ ชั่ วโมง เพราะเป นเขาสู งชั น มี โค ง หั กศอกทุ กๆ ๒๐๐ เมตร) ที่ เชี ยงใหม คณะของเราเข าพั กที่ โรงแรมรถไฟ ตรงข ามสถานี รถไฟเชี ยงใหม เป น บั งกะโลขนาดใหญ ใต ต นสั กริ มแม น้ ำป ง บรรยากาศโรแมนติ กสุ ดๆ แต ด วย

ความเหนื่ อยล าเราทั้ งคณะหลั บเป นตายโดยไม ได อาบน้ ำซั กคน (มี ข ออ างว าหนาวมาก) รุ งเช าเราทั้ งหมดไปเยี่ ยมคารวะท านผู ว าราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม ที่ คุ มเจ าหลวง และร วมปรึ กษาหารื อถึ งกำหนดการจั ดงาน “เอสโซ ขั นโตก แรลลี่ ” ที่ จะมี ขึ้ นในวั นสงกรานต พอสายๆ เราก็ ลากลั บมาถ ายทำแหล งท องเที่ ยวในจั งหวั ดเชี ยงใหม พอกลั บถึ งกรุ งเทพฯ พ อรี บขายเจ า R12 ที่ ขั บได ไม ถึ ง ๑ ป แล วถอยฟอร ด ฟ ลคอน จี .ที . ๑๒ สู บ ๖,๐๐๐ ซี .ซี . แถมล อยั งเป นลิ มิ เต็ ดสลิ ป คื อเวลาตกหลุ มล อใดล อหนึ่ ง แล วกล องควบคุ มจะส งกำลั งไปช วยล อที่ เหลื อไม ให ป ดออกนอกลู นอกทางได เราได ฟ ลคอนมาก อนวั นแข งรถ เพี ยงอาทิ ตย เดี ยว ยั งไม ทั น “รั นอิ น” เลยก็ ต องเข าแข งขั น แรลลี่ ครั้ งแรกและสำคั ญที่ สุ ดที่ ต องบั นทึ กไว ในประวั ติ ศาสตร การ แข งรถของไทย

การแข งขั น “เอสโซ ขั นโตก แรลลี่ ครั้ งที่ ๑” เริ่ มต นเมื่ อ ท านผู อำนวยการองค การส งเสริ มการท องเที่ ยวแห งประเทศไทย ในเวลานั้ น ตี ธงตาหมากรุ กปล อยรถที ละคั น ห างกั นทุ ก ๒ นาที รถของเราเป นรถแข ง “วี .ไอ.พี ” (คื อถ าชนะไม ว าที่ ใดก็ ไม มี รางวั ล ให ) ได เบอร ๒ ออกจากกรุ งเทพฯ เวลา ๖.๐๐ น. ช วงแรก ขั บรถไปตามเส นทางที่ กำหนด (โร ดชี ต) เป นระยะ ทางประมาณ ๑๐๐ กิ โลเมตร อ อมไปอ อมมาในอยุ ธยา ให ใช เวลา ๒ ชั่ วโมง เราต องพยายามรั กษาความเร็ วโดยเฉลี่ ยให ได ๕๐ กิ โล- เมตรต อชั่ วโมงเพื่ อให ไปถึ งอยุ ธยาตรงเวลา ช วงสอง กรรมการให ขั บรถด วยความเร็ วเฉลี่ ย ๖๐ กิ โลเมตร เดิ นทางในเวลาชั่ วโมงครึ่ งไปให ถึ งปลายทางช วงสอง ยั งงี้ เนวิ เกเตอร จะคำนวณได ทั นที ว าช วงนี้ ระยะทาง ๙๐ กิ โลเมตรพอดี ช วงสอง สิ้ นสุ ดที่ จั งหวั ดกำแพงเพชร “โร ดชี ต” สั่ งให ลงจาก รถมาเล นเกมมั นๆ หาชื่ อและประวั ติ โบราณสถาน ทั้ งสนุ ก ทั้ งเมื่ อย ทั้ งเหนื่ อย เมื่ อส งคำตอบต องรี บรั บ “โร ดชี ต” เพื่ อไปส งให ทั น “อาร ซี ” ต อไป (RC. ไม ใช ยี่ ห อน้ ำอั ดลมที่ วั ยรุ นยุ คโก หลั งวั ง ป พ.ศ. ๒๕๐๙ ชอบดื่ มกั นนะครั บ) RC. ในที่ นี้ หมายถึ งจุ ดลงเวลา ที่ กรรมการกำหนดให เราต องขั บตรงเวลาก็ จะได คะแนนเต็ ม ถ ามาช าไปจะถู กหั กไม มาก แต เร็ วไปจะถู กหั กเป นสองเท า เพราะ การแข งแรลลี่ ไม ให ใช ความเร็ วเกิ นกว ากฎหมายกำหนด) มาถึ งเขื่ อนภู มิ พลก็ จวนพระอาทิ ตย ตกแล ว คณะแข งรถได พั ก การแข ง ๑ วั นด วยความอุ ปถั มภ ของการไฟฟ าฝ ายผลิ ต รุ งเช าทาง เขื่ อนจั ดพิ ธี รั บวั นสงกรานต รดน้ ำดำหั วและสรงน้ ำพระ สายๆ เริ่ ม แข งต อมุ งหน าสู จั งหวั ดเชี ยงใหม ทางตอนลี้ -เถิ นขึ้ นเขาวกไปวนมา น าเวี ยนหั ว ทำให ถั วเฉลี่ ยในการขั บแค ๓๐ กิ โลเมตรต อชั่ วโมง กว าจะถึ งเชี ยงใหม สุ ดเส นทางก็ ปาไปเย็ นแล ว หลั งจากคณะแข งรถ พั กผ อนที่ โรงแรมรถไฟ อาบน้ ำแต งตั วเสร็ จ ก็ ลงมาทานอาหารแบบ “ขั นโตก” และชมการแสดงวั ฒนธรรมชาวเหนื ออย างอ อนช อย สวยงาม หลั งอิ่ มตา-อิ่ มใจกั นแล ว อาจารย สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ นั กแข ง อาวุ โส ขึ้ นไปกล าวรายงานการแข งขั นและเรี ยนเชิ ญท านผู ว า ราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม เป นประธานมอบถ วยรางวั ลและของ ที่ ระลึ กจากบริ ษั ท เอสโซ ฯ ที่ กรุ ณาจั ดหามามอบให มากมาย อาจารย สรรพสิ ริ กล าวตบท ายว า “ความสนุ กและการแข งขั นแรลลี่ อยู ที่ ได ร วมการแข งขั น หลั กที่ สำคั ญจึ งต องไปให สุ ดทาง เล นกะเขาให จบเกม รถที่ ใช ในการ แข งแรลลี่ จึ งไม จำเป นต องเป นรถวิ่ งจี๋ ฝ เท าจั ด (แบบฟอร ด ฟ ลคอน จี .ที . เครื่ อง ๖,๐๐๐ ซี ซี . ที่ เราขั บเข าร วมแข งด วย ได ที่ เท าไหร ขอ ไม บอกครั บ) แต ต องเป นรถที่ ทรหดแน ๆ ไม ยอมจอดแหงข างทาง ง ายๆ คนที่ เป นนั กแข งรถแรลลี่ จริ งๆ จึ งไม ใช ประเภทเลี้ ยวที ไรต อง ยกล อยั น แต ต องขั บรถเป นมี ศิ ลปะ แบบเดี ยวกั บที่ พระองค พี ระฯ ขั บรถขนาดเล็ กชนะรถที่ มี ขนาดใหญ กว าจนได เป นแชมเป ยนโลก ๓ ป ซ อน อย างที่ ทุ กท านชนะในวั นนี้ ”

เมื่ อมี จุ ดเริ่ มต นก็ มี เลิ กรา..นั กแข งทุ กท านกลั บไปนอนที่ โรงแรม รถไฟอย างมี ความสุ ข แต ที่ ทุ กข คื อคณะของเรา เพราะไม มี ห องนอน เหลื ออยู เลยและโรงแรมที่ พั กทุ กแห งที่ เชี ยงใหม เต็ มหมดในเทศกาล สงกรานต เราทั้ ง ๔ คนต องเก็ บของออกเดิ นทางอี กครั้ งอย างไร จุ ดหมาย พ อเป นคนขั บวิ่ งขึ้ นเหนื อไปเรื่ อยๆ ๓ คนที่ เหลื อปล อยให พ อขั บ คนเดี ยว นอกนั้ นเล นเกมซ อนตาดำ (หลั บ) กั นทั้ งคั นรถ สะดุ งตื่ น อี กครั้ งเมื่ อผมรู สึ กอยากยิ งกระต ายจนทนไม ไหว บอกพ อขอหยุ ด รถลงไปถ ายทุ กข (เบา) หน อยได ไหม ...ทุ กคนในรถรวมทั้ งพ อ เห็ นด วยจึ งเบรก..ทั นที ที่ รถหยุ ดผมเป ดประตู ลงไปเป นคนแรก.. สิ่ งที่ เห็ นข างหน าช างสวยงามด วยหมอกบางๆ ที่ ถู กสาดส องด วย แสงแดดยามเช า อากาศสดชื่ นสุ ดๆ ...เราทั้ งสี่ คนออกจากรถยื น เรี ยงกั นอยู บนชั ยภู มิ ที่ คิ ดว าเหมาะแล ว คื อข างหุ บเหวตื้ นๆ พร อม รู ดซิ บกางเกงปลดปล อยทุ กข อย างมี ความสุ ข ปรากฏการณ ต อมา มี เสี ยงหั วเราะประสานเสี ยงอย างขบขั น (แบบอายๆ) เราที่ ก มหน า ก มตาปล อยทุ กข อยู ลื มตาเห็ นกลุ มหญิ งสาว (สวย) หั นหน ามามอง เราเต็ ม ๒ ลู กตา เท านั้ นแหละหนุ มน อยหนุ มใหญ โดดขึ้ นรถแบบ ไม ทั นรู ดซิ บ ขั บออกโดยไม ได ร่ ำลาแม หญิ งเลย..เสี ยมารยาทจริ งๆ แล วเรากำลั งจะไปโผล ที่ ไหนกั น ผมว าน าตื่ นเต นที่ สุ ดในชี วิ ต สำหรั บการเดิ นทางกลั บกรุ งเทพฯ ในการแข ง “เอสโซ ขั นโตก แรลลี่ ครั้ งที่ ๑” นี้ สวั สดี ครั บ

จุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ เรี ยนบริ หารธุ รกิ จจากฮ องกง แล วมาเป นทั้ งผู จั ดการ, ช างภาพ, ช างตั ดต อหนั ง คนเขี ยนบทโฆษณา-สารคดี อยู ที่ สำนั กงานโฆษณา “สรรพสิ ริ ” เป นผู เก็ บรวบรวมสมบั ติ ของการรถไฟ มาไว ที่ แห งเดี ยวกั นเรี ยกว า “หอเกี ยรติ ภู มิ รถไฟ”

Esso Family

Compared to a big tree, Esso (Thailand) Public Company Limited has taken strong root in the country for 120 years with commitment to good governance and dedicated employees. In this issue, former and current employees – Pramon Sutivong and his daughter Matana Sutatham, and Vee Tangmanpakdeepong and his brother Paween Tangmanpakdeepong, and Narisorn and Niorn Kantabutra – tell about their relationship with Esso.

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) คื อองค กรที่ ดำเนิ นงานด านธุ รกิ จพลั งงาน และกำลั งมี อายุ ย างเข าสู ป ที่ หนึ่ งร อย ยี่ สิ บ ความเติ บโตแข็ งแกร งของบริ ษั ทย อมก อรากหยั่ งลึ กและ แผ ขยายเช นเดี ยวกั บต นไม ด วยยึ ดมั่ นในหลั กการดำเนิ นธุ รกิ จ “ธรรมาภิ บาล” และ “ความปลอดภั ย” มาตลอดนั บแต เริ่ มหยั่ งราก เข ามาสู แผ นดิ นไทย ท ามกลางการแข งขั นทางธุ รกิ จในโลกแห งศตวรรษที่ ๒๑ การยื นหยั ดบนความถู กต อง ชอบธรรม และยึ ดมั่ นในระเบี ยบ เพื่ อความปลอดภั ย ยั งคงเป นหลั กยึ ดสำหรั บคนทำงานเอสโซ และ ได รั บการถ ายทอดจากรุ นสู รุ น ไม เพี ยงจากหั วหน าสู ลู กน อง แต ยั ง ส งต อจากผู เป นพ อสู ผู เป นลู ก จากพี่ สู น อง จากสามี สู ภรรยา อย าง ต อเนื่ อง คน เหล านี้ คื อตั วแทนแห งความภาคภู มิ ใจในการดำเนิ น ธุ รกิ จของเอสโซ ที่ ดำเนิ นมาถึ งหนึ่ งร อยยี่ สิ บป

ครอบครั ว

â´Â à¡ÉÁÊÑ ¹µ

ประมนต สุ ธี วงศ ผมทำงานหลากหลายด านถึ ง ๑๕ ป ในเอสโซ ทำให มี ประสบ- การณ มาก ตั้ งแต สมั ยที่ เอสโซ ยั งไม มี โรงกลั่ น จนกระทั่ งถึ งป จจุ บั น เอสโซ เองก็ ดำเนิ นธุ รกิ จมา ๑๒๐ ป แล ว แม ผมจะไม ได อยู ร วมฉลอง ในวาระพิ เศษเช นนี้ แต ผมเชื่ อมั่ นว า ระยะเวลานานขนาดนี้ น าจะ พิ สู จน ได แล วถึ งความเข มแข็ งขององค กรว า มี คุ ณภาพอย างไร

¡Ò÷Õè ¼Áà¤Â໚ ¹¤¹¢Í§àÍÊâ«‹ ·ÓãËŒ ¼Áä´Œ ¾Ñ ²¹ÒÈÑ ¡ÂÀҾ͋ Ò§µ‹ Íà¹×è ͧ ·Ñé §ã¹´Œ Ò¹¡Ò÷ӧҹ ¡Òýƒ¡ÍºÃÁ ÃÇÁ件֧ ¤ÇÒÁÃÑ º¼Ô ´ªÍºµ‹ ÍÊÑ §¤Á «Öè §¼Áàª×è ÍÇ‹ Ò¹Õè ¤× Í ÊÔè §·Õè àÍÊâ«‹ º‹ Áà¾ÒÐãËŒ ¼Áʹ㨷Õè ¨ÐµÍºá·¹ ÊÑ §¤Á àÁ×è ͼÁÍÂÙ‹ 㹰ҹзÕè ·Óä´Œ â´Â੾ÒÐ ã¹´Œ Ò¹·Õè ¼ÁãËŒ ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¤× Í ¡ÒôÓà¹Ô ¹ ¸Ø Ã¡Ô ¨Í‹ Ò§â»Ã‹ §ãÊ àÍÊâ«‹ ¨Ö§à»ÃÕ Âºà»š ¹ “¤Ã٢ͧ¼Á”

㹡Ò÷ӧҹ ṋ ¹Í¹Ç‹ ÒàÃÒµŒ ͧ¤Ó¹Ö§¶Ö§ ¡ÒÃÊÃŒ Ò§¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñ ºã¨·Õè ´Õ ãËŒ ¡Ñ º

มั ทนา สุ ตธรรม

¤¹·Õè ÊÑ Á¾Ñ ¹¸ ¡Ñ ºàÃÒ áµ‹ ·Õè ÊÓ¤Ñ ÞäÁ‹ ¹Œ Í¡Nj Ò¡Ñ ¹¤× Í ¡Ãкǹ¡Òà ´Ô ©Ñ ¹Ç‹ ÒÁÕ ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ ÞäÁ‹ ¹Œ ÍÂ仡Nj Ò µÑ Ǽŧҹàͧ áÅÐàÍÊâ«‹ ·ÓãËŒ ´Ô ©Ñ ¹àª×è ÍÁÑè ¹ àËç ¹¤Ø ³¤‹ Òã¹ “¤ÇÒÁ«×è ÍÊÑ µÂ ¢Í§¡Ãкǹ¡Òà ãËŒ ä´Œ ÁÒ«Öè §¼Å§Ò¹”

ตั ดสิ นใจเลื อกทำงานที่ เอสโซ จากการแนะนำของคุ ณพ อ คื อคุ ณประมนต สุ ธี วงศ หลั งจากทำได ไม นานก็ ได ทุ นจากบริ ษั ทฯ ไปศึ กษาต อในต างประเทศและฝ กงานที่ สำนั กงานใหญ ซึ่ งขณะนั้ นตั้ งอยู ที่ นิ วเจอร ซี ย เมื่ อเรี ยนจบกลั บมาก็ ได รั บโอกาส ในการทำงานที่ หลากหลาย รวมทั้ งได มี โอกาสไปทำงานในต าง ประเทศ คื อที่ สิ งคโปร และมาเลเซี ย สำหรั บตั วเองถื อว านี่ คื อโอกาส ในการเรี ยนรู ที่ ไม เคยหยุ ดนิ่ ง การที่ เราเป นนั กเรี ยนทุ นของบริ ษั ทฯ และได รั บโอกาสดี ๆ หลายอย างในหน าที่ การงาน ทำให ได รั บ ความภู มิ ใจและพยายามทำหน าที่ ของตั วเองให ดี ที่ สุ ด

นริ ศร กั นตะบุ ตร

เพราะได ยิ นแต เรื่ องดี ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในเอสโซ จากเพื่ อน ของแม ทำให เขาอยากมาร วมงานเป นสมาชิ กคนหนึ่ งของ เอสโซ นั่ นคื อแรงบั นดาลใจสำคั ญของเขา “ตั้ งแต เด็ กๆ เวลาเห็ นเพื่ อนๆ แม มานั่ งคุ ยกั น ทำ กิ จกรรมร วมกั น ทำให เรารู สึ กคุ นเคยกั บ “คนเอสโซ ” และเข าใจในธรรมชาติ ขององค กร ทำให เราคิ ดมาตลอด ว าถ าเรี ยนจบก็ จะมาทำงานที่ บริ ษั ทนี้ เพราะเราไม ต อง ปรั บตั วใดๆ เลย เนื่ องจากเราเห็ นมาตั้ งแต เด็ กแล วว า คนที่ นี่ มี วั ฒนธรรมองค กรอย างไร เราจึ งทำงานได อย างเต็ มที่ ชี วิ ตงานชี วิ ตส วนตั วจึ งไม ได ขั ดแย งกั น และที่ สำคั ญ เอสโซ ทำให ผมได พบ “คนที่ ใช ในชี วิ ต” ด วยครั บ” สำหรั บนริ ศรแล ว เอสโซ เป นทั้ งโรงเรี ยนและที่ ทำงานสำหรั บ เขาซึ่ งเป นคนรุ นใหม เพราะการปลู กฝ งให ยึ ดมั่ นในวั ฒนธรรมเรื่ อง “ความซื่ อสั ตย และความปลอดภั ย” ได กลายเป นค านิ ยมในชี วิ ต จากการนำสิ่ งที่ ทำอย างสม่ ำเสมอในที่ ทำงานไปใช ในชี วิ ตส วนตั ว และการอยู ร วมกั บผู อื่ นในสั งคม เขาจึ งเกิ ดความภาคภู มิ ใจ เมื่ อบอกใครต อใครว าเขาคื อ “หนึ่ งในครอบครั วเอสโซ ”

ÇÔ ¸Õ ¡Ò÷ӧҹ·Õè àÍÊâ«‹ ÁͺãËŒ ·ÓãËŒ àÃÒ ¹Óä»ãªŒ ã¹ªÕ ÇÔ µ¨ÃÔ §ä´Œ ´Œ Ç àÃÒàª×è ÍÇ‹ ÒàÍÊâ«‹ ÁÕ Ê‹ ǹÍ‹ Ò§ÁÒ¡·Õè ·ÓãËŒ àÃÒ´Óà¹Ô ¹ªÕ ÇÔ µã¹ÊÑ §¤Á Í‹ Ò§¤¹·Õè ÁÕ ¤ÇÒÁÃÑ º¼Ô ´ªÍº áÅÐ໚ ¹ “¤¹´Õ ” µÒÁ·Õè àÃÒËÇÑ §ä´Œ Í‹ ҧ໚ ¹¨ÃÔ §

นิ อร กั นตะบุ ตร

สำหรั บ นิ อร กั นตะบุ ตร เธอค นหาเป าหมายชี วิ ตจาก การทำงานมาหลายบริ ษั ท เช นเดี ยวกั บคนหนุ มสาวทั่ วไป หลั งจากเรี ยนจบ การเปลี่ ยนงานจึ งถื อเป นเรื่ องปกติ เมื่ อมา อยู ที่ เอสโซ เธอพบว า เป าหมายของชี วิ ตเธอและเป าหมาย ของบริ ษั ทนั้ น สอดคล องเป นไปได จริ งแม ระยะเวลาการ ทำงานยั งไม ถึ งสิ บป แต นิ อรมั่ นใจว าที่ นี่ ทำให เธอสามารถ ก าวหน าในอาชี พได เพราะเอสโซ ให ความสำคั ญกั บหลั กการ ทำงานที่ สอดคล องกั บหลั กการในชี วิ ตของเธอที่ ไม ได พบ ในที่ ทำงานแห งอื่ น

ÊÓËÃÑ º¼Á ºÃÔ ÉÑ ·¹Õé ãËŒ âÍ¡ÒÊ·Ø ¡¤¹ áÅÐà¤Òþ㹤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§·Ø ¡¤¹´Œ Ç áÁŒ ºÒ§§Ò¹ ºÒ§¤ÇÒÁÃÑ º¼Ô ´ªÍº ÍÒ¨äÁ‹ ¶Ù¡ã¨ ᵋ ¹Ñè ¹¤× ͧҹ áÁŒ àÃÒ¨ÐäÁ‹ ÊÒÁÒöàÅ× Í¡§Ò¹ä´Œ ᵋ àÃÒàÅ× Í¡·Ó§Ò¹Í‹ Ò§ÁÕ ¤ÇÒÁÊØ ¢ä´Œ áÅмÁàÅ× Í¡áÅŒ Ç¡Ñ º àÍÊâ«‹

วี ร ตั้ งมั่ นภั กดี พงศ

เข ามาเป นสมาชิ กคนหนึ่ งของเอสโซ ได ๒๓ ป แล ว และ เอสโซ คื อที่ ทำงานแห งแรกนั บจากเรี ยนจบ และคิ ดว าคงเป นที่ สุ ดท าย ถ าถามว าทำไมถึ งมั่ นใจ นั่ นเป นเพราะว า “ความเป น มื ออาชี พ” ของบริ ษั ท คื อ การทำงานแยกแยะกั นชั ดเจนระหว าง เรื่ องงาน เรื่ องส วนตั ว รวมทั้ งการยึ ดมั่ นในหลั ก “ธรรมาภิ บาล” อย างเคร งครั ด เป นความภู มิ ใจของผมมากที่ ได ร วมฉลองกั บเอสโซ ในวาระนี้ เพราะเมื่ อผมเริ่ มมาทำงาน เอสโซ เพิ่ งผ านการฉลองครบ ๑๐๐ ป ได ไม นาน มาวั นนี้ ผมได อยู ร วมฉลอง ๑๒๐ ป ของเอสโซ

ปวี ณ ตั้ งมั่ นภั กดี พงศ

ผมเดิ นตามรอยพี่ ชายมาตั้ งแต เล็ ก เลื อกเรี ยนในโรงเรี ยน เดี ยวกั น จบมหาวิ ทยาลั ยเดี ยวกั น และเลื อกทำงานในบริ ษั ทเดี ยว กั น ทำมาได ๑๘ ป แต คนละหน าที่ คนละความรั บผิ ดชอบ ถึ งจะ เป นพี่ น องกั น แต สำหรั บเรื่ องงาน เราไม ได ยุ งเกี่ ยวกั น และเป นสิ่ ง ที่ เราภู มิ ใจอั นเป นผลจากสภาพแวดล อม การหล อหลอมของบริ ษั ท รวมทั้ งระบบการทำงานที่ ชั ดเจน ไม ต องมากั งวลเรื่ อง “มี นอกมี ใน” ถามว ามั่ นใจได อย างไร ก็ ขนาดพี่ ชายผมวางแผนงานอะไรอยู ทำอะไรบ าง ผมยั งไม รู เลยครั บ เพราะเราไม พู ดเรื่ องนี้ กั นเลย ซึ่ งก็ น าจะยื นยั นได ถึ ง “การมี ธรรมาภิ บาลของบริ ษั ท” ที่ ชั ดเจนและ สู งกว าที่ อื่ นอย างมาก ว าเราสามารถนำมาใช กั บชี วิ ตนอกเวลางาน ได จริ ง

ã¹Ë¹Œ Ò·Õè ¤ÇÒÁÃÑ º¼Ô ´ªÍº¢Í§àÃÒ àÃÒÊÒÁÒö¤Ô ´àͧ䴌 ·´ÅͧÍÐäÃãËÁ‹ æ ·Õè ÍÂÙ‹ 㹢ͺࢵ§Ò¹ä´Œ ÇÔ ¸Õ ·Ó§Ò¹áºº¹Õé ·ÓãËŒ ¼ÁäÁ‹ ¡ÅÑ Ç㹤ÇÒÁà»ÅÕè ¹á»Å§ ËÒ¡àÃÒÁÕ ¡ÒÃÇҧἹÍ‹ Ò§´Õ ºÃÔ ÉÑ ·Ï áË‹ §¹Õé ¨Ö§äÁ‹ 㪋 ᤋ âçàÃÕ Â¹ ᵋ ÊÓËÃÑ º¼Á àÍÊâ«‹ ¤× ͺŒ Ò¹ËÅÑ §Ë¹Öè §·Õè ¼ÁÀÙÁÔ ã¨

อาสาสมั ครโรงกลั่ นฯ ร วมกิ จกรรม Day of Caring ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) นำที มเหล าอาสาสมั ครทำกิ จกรรมดี ๆ ส งท ายป กั บ Day of Caring “สร างบ าน สร างบุ ญ โครงการ ๓” ร วมกั บมู ลนิ ธิ ที่ อยู อาศั ย Habitat for Humanity Thailand สร างบ านให กั บครอบครั ว ด อยโอกาส ในเขตพื้ นที่ ต.ตะเคี ยนเตี้ ย อ.บางละมุ ง จ.ชลบุ รี งานนี้ มี อาสาสมั คร เข าร วมโครงการถึ ง ๔๒ คน แม ทุ กคนจะเหน็ ดเหนื่ อย แต ก็ ยั งเต็ มไปด วยรอยยิ้ ม และความภาคภู มิ ใจที่ ได เป นส วนหนึ่ งในการช วยสานต อความหวั ง และพั ฒนา คุ ณภาพชี วิ ตให กั บผู ที่ ยั งขาดแคลน

โรงกลั่ นฯ สนั บสนุ นโครงการสวนสั ตว สั ญจร ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานเป ดงาน “โครงการสวนสั ตว สู ชุ มชน” ที่ โรงเรี ยนวั ดบ านนา (ฟ นวิ ทยา) อ.ศรี ราชา จ.ชลบุ รี โครงการดั งกล าวเป นความร วมมื อของโรงกลั่ นฯ และสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว มี การจั ดอย างต อเนื่ องเป นประจำทุ กป เพื่ อปลู กจิ ตสำนึ กเรื่ องการ อนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมในหมู เยาวชน ในป นี้ ทางสวนสั ตว นำสั ตว ไปให นั กเรี ยนตั้ งแต ชั้ นอนุ บาล ถึ งประถมศึ กษาป ที่ ๖ ได ชม สั มผั ส และเรี ยนรู พฤติ กรรมของสั ตว ซึ่ งน องๆ ต างสนุ กกั บกิ จกรรมต างๆ ภายในงาน ชมนิ ทรรศการความรู เกี่ ยวกั บชี วิ ตสั ตว ซึ่ งใช สื่ อการสอนที่ ดึ งดู ดให เด็ กๆ สนใจได เป นอย างดี

โรงกลั่ นฯ มอบอุ ปกรณ สำนั กงานให กั บหน วยงานราชการ

นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน พร อมด วย

ที มประชาสั มพั นธ โรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบ อุ ปกรณ สำนั กงาน อาทิ เครื่ องปริ๊ นเตอร เครื่ อง สแกนเนอร ฯลฯ ให กั บหน วยงานภายในของ เทศบาลนครแหลมฉบั ง โดยมี นางจิ นดา ถนอมรอด

นายกเทศมนตรี นครแหลมฉบั ง เป นผู รั บมอบ และมอบให สำนั กงานการขนส งทางน้ ำที่ ๖ สาขาชลบุ รี โดยมี นายพิ มุ ข ประยู รพรหม ผู อำนวยการสำนั กงานเจ าท าภู มิ ภาคที่ ๖ (ชลบุ รี ) เป นผู รั บมอบ เพื่ อเป นประโยชน ในการดำเนิ นงานราชการต อไป

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by