Quarter 4/2014

âç¡ÅÑè ¹àÍÊâ«‹ ¡Ñ ºÊÑ §¤Áä·Â ¤Ù‹ ¤Ø ³ÀÒ¾¡ÒüÅÔ µ ãÊ‹ ã¨·Ø ¡ªÕ ÇÔ µ ¡ÒÃãËŒ ·Õè äÁ‹ ÊÔé ¹ÊØ ´ àÍÊâ«‹ ©Åͧ 120 »‚ áË‹ §¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ ¹

âç¡ÅÑè ¹àÍÊâ«‹ ¡Ñ ºÊÑ §¤Áä·Â ¤Ù‹ ¤Ø ³ÀÒ¾¡ÒüÅÔ µ ãÊ‹ ã¨·Ø ¡ªÕ ÇÔ µ

¡ÒÃãËŒ ·Õè äÁ‹ ÊÔé ¹ÊØ ´

๑ ๔ ๒ ๘

àÍÊâ«‹ ©Åͧ ñòð »‚ áË‹ §¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ ¹

¨Ô µÇÔ ÞÞÒ³ öä¿áË‹ §ÊÂÒÁ ¹é ÓÁÑ ¹..¾ÅÑ §§Ò¹àÊÃÔ Á ã¹Ã¶¨Ñ ¡Ãä͹é Ó

âÁºÔ Å©Åͧ ¤Ãº ôð »‚

Esso Refinery

Esso started its oil refinery in 1967 with an initial capacity of 7,000 barrels per day. Dr. Adisak Jangkamolkulchai, director and refinery manager, Esso (Thailand) Public Company Limited, told us how the refinery operates harmoniously with the community. “Since the start-up, we, at Esso Sriracha Refinery, have been proud to bring the most efficient petroleum technology to help develop the country’s economy while improve the quality of the people’s lives,” Dr. Adisak said. “We are committed to enhance our operations to the fullest efficiency in terms of product quality, safety to community and environmental conservation.”

กั บสั งคมไทย

¡ÉÁÒ ÊÑ µÂÒËØ ÃÑ ¡É

“นั บแต เริ่ มดำเนิ นกิ จการโรงกลั่ นมา ความภาคภู มิ ใจ ของเราคื อ การนำเทคโนโลยี ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ด านป โตรเลี ยมมาช วยพั ฒนาประเทศ โดยไม เคยละเลย การส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ของคนไทยไปพร อมกั น” ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ น น้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) กล าวถึ งการดำเนิ นกิ จการโรงกลั่ นน้ ำมั นของ บริ ษั ทฯ ที่ เป นไปตามปรั ชญาการดำเนิ นธุ รกิ จของเอสโซ คื อคุ ณภาพสิ นค าต องควบคู กั บการส งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ต แบบมั่ นคงและยั่ งยื น

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา พั ฒนาโครงการร วมกั บชุ มชนอย างสม่ ำเสมอ โดยเน นการมี ส วนร วมระหว างพนั กงานของโรงกลั่ น กั บกลุ มเป าหมาย คื อชุ มชนโดยรอบ จำนวน ๑๐ แห ง ครอบคลุ มทั้ งกลุ มผู นำชุ มชน สตรี และเยาวชน เพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพชี วิ ตของชุ มชน อย างยั่ งยื นและมั่ นคง

ตอบสนองความต องการพลั งงานในประเทศ ด วยเทคโนโลยี ที่ ก าวหน าและมี ประสิ ทธิ ภาพ “พ.ศ. ๒๕๑๐ คื อป ที่ เราเริ่ มดำเนิ นการด วยกำลั ง การผลิ ตประมาณเจ็ ดพั นบาร เรลต อวั น และได มี การ ขยายกำลั งการผลิ ตอย างต อเนื่ อง โดยได รั บอนุ มั ติ จาก รั ฐบาล จนถึ งวั นนี้ กำลั งการผลิ ตของโรงกลั่ นเราเพิ่ ม เป นหนึ่ งแสนแปดหมื่ นห าพั นบาร เรลต อวั น จากวั นที่ เริ่ มต นจนถึ งป จจุ บั น เราปรั บปรุ งทั้ งด านการผลิ ตและ ประสิ ทธิ ภาพอย างต อเนื่ อง โดยคำนึ งถึ งคุ ณภาพและ ความปลอดภั ยไปพร อมกั น” ในความเห็ นของ ดร.อดิ ศั กดิ์ ศั กยภาพทางธุ รกิ จของประเทศไทยยั งก าว ต อไปได แม สถานการณ เศรษฐกิ จจะผั นแปรเป นช วงๆ แต ในเมื่ อพลั งงานคื อป จจั ยสำคั ญในการผลั กดั นความ เจริ ญ “บริ ษั ทฯ จึ งยั งคงเชื่ อมั่ นและก าวไปคู กั บสั งคม ไทย” นอกจากขยายกำลั งการผลิ ตอย างต อเนื่ องแล ว โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ยั งตอบสนองต อ อุ ตสาหกรรมเคมี โดยสร างโรงงานอะโรเมติ กส ใน บริ เวณโรงกลั่ นเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งถื อเป นอี กก าว สำคั ญในการลงทุ นทางธุ รกิ จ “เมื่ อป ๒๕๕๔ เราได ประกาศความสำเร็ จใน โครงการน้ ำมั นสะอาด ด วยเงิ นลงทุ นกว าหมื่ นล านบาท เพื่ อผลิ ตน้ ำมั นดี เซลและเบนซิ นที่ สะอาดขึ้ น ช วยลด มลพิ ษจากการเผาไหม เชื้ อเพลิ ง และเพิ่ มคุ ณภาพ อากาศที่ ดี ให สภาพแวดล อม สำหรั บผม นี่ คื อก าวสำคั ญ ของการยื นยั นให เห็ นชั ดเจนถึ งความรั บผิ ดชอบของเรา ต อการดำเนิ นกิ จการด านพลั งงาน” ดร.อดิ ศั กดิ์ กล าว

ด วยความภู มิ ใจ “แต เราไม หยุ ดอยู เพี ยงเท านี้ ล าสุ ด โรงกลั่ นปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบำบั ดน้ ำเสี ยด วยการ นำเทคโนโลยี ชั้ นแนวหน ามาใช เพื่ อให ชุ มชนแวดล อม มี การพั ฒนาอย างต อเนื่ อง ในด านความปลอดภั ยและ สภาพแวดล อมที่ ดี ขึ้ นนั่ นคื อ โครงการปรั บปรุ งคุ ณภาพ การบำบั ดน้ ำเสี ย โครงการนี้ ช วยเพิ่ มมาตรฐานของ โรงกลั่ นให ดี ขึ้ นเรื่ อยๆ ตอกย้ ำความเป นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อม โดยเราจั ดตั้ งหน วยบำบั ดน้ ำเสี ยขึ้ นเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๕๕ แล วเสร็ จในป พ.ศ. ๒๕๕๗” โครงการนี้ คื อการติ ดตั้ งระบบบำบั ดชี วภาพแบบ ตกตะกอนเร ง เพื่ อทำหน าที่ กำจั ดสารอิ นทรี ย แขวนลอย ในน้ ำ ตั วการที่ ทำให น้ ำมี ออกซิ เจนน อยลง หลั กการ สำคั ญในการทำงานของระบบนี้ อยู ที่ จุ ลิ นทรี ย “เราใช จุ ลิ นทรี ย ไปย อยสารอิ นทรี ย ด วยการ เพิ่ มปริ มาณจุ ลิ นทรี ย ให มากขึ้ น สร างสภาพแวดล อม ให มี ความพร อมในการย อยสลายสารในน้ ำอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทำให คุ ณภาพของน้ ำดี มากขึ้ น ก อนจะ ปล อยออกสู ภายนอก เทคโนโลยี นี้ เป นเทคโนโลยี ใหม ใช เนื้ อที่ น อย จุ ลิ นทรี ย ชนิ ดนี้ เกิ ดขึ้ นเองอยู แล วตาม ธรรมชาติ จึ งไม มี อั นตรายใดๆ เราเพี ยงนำมาเพาะเลี้ ยง เพื่ อให มี จำนวนมากขึ้ น เจริ ญเติ บโตได ดี ด วยการดู ดกิ น สารแขวนลอย ระบบนี้ เป นการใช เทคโนโลยี ที่ มี อยู แล ว ตามธรรมชาติ จึ งเป นเทคโนโลยี ที่ สะอาดในการช วยลด มลภาวะแบบเป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อม” ความมั่ นคงของธุ รกิ จยั่ งยื นได ด วยการสนั บสนุ น คุ ณภาพชี วิ ตชุ มชนรอบโรงกลั่ น นอกจากการใช เทคโนโลยี ที่ มั่ นใจว าเป นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อมซึ่ งเป นหนึ่ งในสี่ นโยบายหลั กของการดำเนิ น ธุ รกิ จแล ว ดร.อดิ ศั กดิ์ เห็ นว าที่ สำคั ญกว าการคั ดสรร เทคโนโลยี คื อการสร างความยั่ งยื น มั่ นคง ด วยการ สร างวั ฒนธรรมองค กรในเรื่ องการอยู ร วมกั บชุ มชนอย าง เป นมิ ตร “บริ ษั ทฯ มี นโยบายหลั ก ๔ เรื่ องที่ ยึ ดมั่ นอย าง แน วแน มาตลอด คื อ ความปลอดภั ย การประหยั ด พลั งงานที่ มี ผลต อสิ่ งแวดล อม การเป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อม และการสร างชุ มชนน าอยู เรายึ ดมั่ นหลั กการสำคั ญ เหล านี้ ในการดำเนิ นธุ รกิ จนั บตั้ งแต การออกแบบโรงกลั่ น การเดิ นเครื่ องปฏิ บั ติ การ ที่ ยึ ดมั่ นในความปลอดภั ย และการซ อมบำรุ ง ทุ กขั้ นตอนล วนเกี่ ยวข องกั บ สิ่ งแวดล อมและความปลอดภั ยเสมอ การปลู กจิ ตสำนึ ก ที่ ดี แก พนั กงาน ย อมทำให พนั กงานคำนึ งถึ งเรื่ องเหล านี้ เช นกั น”

ด วยเหตุ นี้ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา จึ งพั ฒนาโครงการต างๆ ร วมกั บ ชุ มชนอย างสม่ ำเสมอ โดยเน นการมี ส วนร วมระหว างพนั กงานของโรงกลั่ น กั บกลุ มเป าหมายคื อชุ มชนโดยรอบจำนวน ๑๐ แห ง ครอบคลุ มทั้ งกลุ มผู นำชุ มชน สตรี โครงการเสริ มสร างศั กยภาพความเป นผู นำ เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพและเสริ มสร างความสามั คคี ในหมู คณะกรรมการชุ มชน เพราะผู นำที่ แข็ งแรง ย อมส ง ผลต อความเป นอยู ของคนในชุ มชน เพื่ อเป นศู นย กลางในการพั ฒนาและเพิ่ มรายได ให กั บสตรี ในชุ มชน พร อมกั บสนั บสนุ นการดำเนิ นงาน ด านวิ ชาชี พ โครงการฯ นี้ เป นการทำงานร วมกั นของ คณะกรรมการตั วแทนจากชุ มชนทั้ ง ๑๐ ชุ มชน ผลิ ต สิ นค า และนำมาขายในตลาดโดยรอบของแต ละชุ มชน ทำให เกิ ดเป น ๑๐ ผลิ ตภั ณฑ จาก ๑๐ ชุ มชน โดยหนึ่ ง ในสิ นค าที่ ได รั บการยอมรั บและมี ชื่ อเสี ยงมากคื อ ท็ อฟฟ โซ ของชุ มชนบ านแหลมฉบั ง โครงการเอสโซ สถานี เติ มสุ ข (เอสโซ แฮปป สเตชั่ น) เป นการจั ดกิ จกรรมเคลื่ อนที่ สู ชุ มชน โดยบู รณาการ กิ จกรรมหลากหลาย เช น การนวดแผนไทย เข ากั บ ความรู ในการดู แลสุ ขภาพเบื้ องต น และการดู แลรั กษา สิ่ งแวดล อม พร อมกั บประชาสั มพั นธ กิ จกรรมทางสั งคม ของโรงกลั่ นให ชุ มชนรั บรู และเยาวชน ได แก โครงการจั ดตั้ งศู นย ฝ กอบรมอาชี พสตรี เอสโซ (โครงการเอสโซ พั ฒนา) โครงการมาช วยด วยรั ก เป นโครงการที่ พนั กงานมี ส วนร วมอย างเต็ มที่ เพราะได พาครอบครั วทำกิ จกรรมร วมกั บชุ มชนใกล เคี ยง ด วยการใช เวลาว างในวั นหยุ ดมาร วมทำกิ จกรรมที่ เป น ประโยชน ในชุ มชน เช น ปลู กป า ทำความสะอาด ป าชายเลนในวั นสิ่ งแวดล อมโลก

โครงการเพื่ อการพั ฒนาเยาวชนรอบโรงกลั่ น นอกจากร วมสร างชุ มชนให น าอยู เพื่ อทำให เกิ ด ความมั่ นคงและยั่ งยื นแล ว โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ยั งตระหนั กถึ งการสร างให เกิ ดค านิ ยมที่ ดี ในตั วเยาวชน ซึ่ งเป นการลงทุ นที่ คุ มค าอย างแท จริ ง เพราะเป นการ พั ฒนาศั กยภาพ จึ งพั ฒนาโครงการที่ มี เยาวชนเป น กลุ มเป าหมายหลากหลายรู ปแบบ เช น การจั ดตั้ งกองทุ นสนั บสนุ นการศึ กษา ให แก เยาวชน ที่ ขาดโอกาสในท องที่ ศรี ราชา เป นกองทุ นที่ เกิ ดจาก จิ ตอาสาของพนั กงานผู สนใจจะสนั บสนุ นนั กเรี ยนเรี ยนดี แต ขาดแคลนทุ นทรั พย โครงการนี้ ทำสถิ ติ เพิ่ มขึ้ นทุ กป จนป จจุ บั นสามารถจั ดตั้ งได ถึ งสามร อยทุ น โครงการสอนภาษาอั งกฤษ คื อการให พนั กงานที่ มี ความรู ภาษาอั งกฤษอย างดี มาร วมกั นสอนเด็ กๆ ที่ โรงเรี ยนวั ด- แหลมฉบั ง อาทิ ตย ละหนึ่ งครั้ ง ในช วง บ ายของวั นทำงาน เป นโครงการที่ ทำ มาอย างต อเนื่ องเป นเวลานาน โครงการขั บซ อนมอเตอร ไซค สวมหมวกนิ รภั ยร อยเปอร เซนต เพื่ อ ปลู กฝ งเรื่ องความปลอดภั ยให กั บเยาวชน โรงกลั่ นร วมกั บสมาคมผู ประกอบการรถ จั กรยานยนต ไทยจั ดการฝ กอบรมให เยาวชน มี ความรู ในเรื่ องกฎจราจร และหลั งฝ กอบรม ก็ ได มี การมอบหมวกกั นน็ อกให เยาวชนด วย โครงการเยาวชนรั กษ สิ่ งแวดล อม เป นการทำกิ จกรรม ร วมกั บสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว ในรู ปแบบของการจั ดค าย ผู นำเยาวชน เพื่ อให เยาวชนเห็ นถึ งความสำคั ญของการ ดู แลทรั พยากรธรรมชาติ ตลอดเวลาแห งการทำงาน ความภู มิ ใจของ ดร.อดิ ศั กดิ์ นอกเหนื อจากการมี ส วนร วมในความสำเร็ จ ของบริ ษั ทฯ มากว ายี่ สิ บป คื อการได ร วมเป นส วนหนึ่ ง ในการพั ฒนาประเทศด วยการดำเนิ นธุ รกิ จบนความ มั่ นคงและยั่ งยื นด านพลั งงานของประเทศ “๑๒๐ ป เป นเวลานานมาก และเป นเครื่ องบ งชี้ ชั ดเจนว าเอสโซ มองเห็ นศั กยภาพของประเทศ และ เป นส วนหนึ่ งในการเติ บโตของประเทศไทยมาตลอด เรามุ งมั่ นกั บการดำเนิ นธุ รกิ จโดยไม ละทิ้ งความปลอดภั ย พั ฒนาสิ่ งแวดล อมและการพั ฒนาชุ มชนให อยู ร วมกั บเรา อย างเป นมิ ตรและเราจะยั งคงเติ บโตไปด วยกั นอี ก ยาวไกล”

ทุ กขั้ นตอน ของกระบวนการผลิ ตในโรงกลั่ น เกี่ ยวข องกั บสิ่ งแวดล อม และความปลอดภั ยเสมอ การปลู กจิ ตสำนึ กที่ ดี แก พนั กงาน โดยสร างให เกิ ดเป นวั ฒนธรรมองค กร ในเรื่ องดั งกล าว ย อมทำให พนั กงาน คำนึ งถึ งเรื่ องเหล านี้ เช นกั น

Blood donation: never-ending gifts Giving blood does not end when needles are pulled out and a bag of blood was kept. In fact it is the beginning of the endless gift, e.g. lives, hopes, smiles and social contribution. Six members of Esso Blood Donation Club – including club president Pracha Intarasen, Bangkok Payables Center Manager Wiroj Chutinara, Assistant Corporate Secretary Aim-Orn Jaroenphol, Communications Coordinator Bhornpradhana Pramukchai, Controls and Planning Coordinator Methawee Potiyanon and Distribution Supervisor Emma Mustiga May Myers.

เพราะการบริ จาคโลหิ ตแต ละครั้ ง ไม ได สิ้ นสุ ดลง เมื่ อพยาบาลดึ งเข็ มออกจากแขนและเก็ บถุ งบรรจุ เลื อดไป แต เป นจุ ดเริ่ มต นของการให ที่ ไม สิ้ นสุ ด เป นการให ชี วิ ต ให ความหวั ง ให รอยยิ้ ม ให สิ่ งดี ..ดี แก สั งคม อย างไรก็ ตาม มี เหตุ ผลมากมายสำหรั บคนที่ ยั ง ไม เคยบริ จาคโลหิ ต กลั วเข็ มบ าง ไม มี เวลาบ าง ฯลฯ คราวนี้ มาลองฟ งเหตุ ผลของคนที่ บริ จาคโลหิ ตมากว า ๑๐๐ ครั้ ง และเหตุ ผลดี ..ดี ของเพื่ อนๆ พนั กงานที่ มี จิ ตอาสากั นบ าง

ผม ในฐานะประธานชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ฯ อยากจะเชิ ญชวนท านผู อ านที่ ยั งไม เคยบริ จาคโลหิ ต ให มาร วมบริ จาคกั นมากๆ เพราะในป จจุ บั นโลหิ ตที่ ได รั บบริ จาคในแต ละวั นของศู นย บริ การโลหิ ตแห งชาติ สภากาชาดไทยนั้ น ไม เพี ยงพอต อความต องการของ ผู ต องการรั บโลหิ ต สื บเนื่ องจากมี ผู ต องการใช โลหิ ต เป นจำนวนมากทั่ วทั้ งประเทศ ถึ งแม จะมี ผู บริ จาคโลหิ ต เป นจำนวนมากแต ก็ ยั งไม เพี ยงพอ การบริ จาคโลหิ ตเป นเสมื อนการต อชี วิ ตให แก เพื่ อน มนุ ษย หลายครั้ งที่ คลั งโลหิ ตไม สามารถจั ดหาโลหิ ตมา สำรองไว ได ตามเป าที่ วางไว ทำให เกิ ดความเดื อดร อน ในการต องหาโลหิ ตโดยเร งด วน ทำให การรั กษาผู ป วย ล าช า หรื อไม สามารถกระทำได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ อี กทั้ งบางคราวโลหิ ตที่ ได รั บบริ จาคมานั้ นก็ ไม สามารถ นำไปใช ได นอกจากโลหิ ตแล ว ยั งมี พลาสมา เกล็ ดโลหิ ต ที่ ถื อว าเป นส วนสำคั ญอย างมาก ที่ ทางศู นย บริ การ โลหิ ตแห งชาติ ต องการขอรั บบริ จาคจากผู ที่ มี จิ ตอั นเป น กุ ศล ดั งนั้ น ทางชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ฯ ตระหนั กถึ ง ป ญหาดั งกล าว จึ งอยากเชิ ญชวนเพื่ อนพนั กงานเอสโซ ฯ และท านผู อ าน ถ าสุ ขภาพแข็ งแรงมาร วมบริ จาคโลหิ ต กั นนะครั บ ป ละ ๔ ครั้ งเองครั บ ชมรมบริ จาคโลหิ ตเอสโซ ฯ เริ่ มก อตั้ งเมื่ อ ๒๔ ป ที่ แล ว โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อเป นการเชิ ญชวนให พนั กงานเอสโซ ฯ ได มี ส วนร วมในการทำประโยชน ให แก สั งคม ในการช วยเหลื อชี วิ ตเพื่ อนมนุ ษย และเพื่ อส งเสริ ม คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ของผู ร วมบริ จาคโลหิ ต เหมื อนเป นการ ตรวจสุ ขภาพร างกายเป นประจำทุ ก ๓ เดื อน

คุ ณประชา อิ นทรเสน ประธานชมรมบริ จาคโลหิ ต สโมสรพนั กงานเอสโซ ความตั้ งใจครั้ งแรกที่ ไปบริ จาคโลหิ ต คื อรู สึ กว า การบริ จาคโลหิ ตสามารถช วยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย ได โดยผมจะบริ จาคทุ ก ๓ เดื อนมาโดยตลอด ในเดื อน ธั นวาคม ๒๕๕๗ ก็ บริ จาคครบ ๑๐๐ ครั้ งแล ว จนผม รู สึ กว าการบริ จาคโลหิ ตเป นส วนหนึ่ งของชี วิ ตไปแล ว และตั้ งใจจะบริ จาคตลอดไปครั บ

พอมาทำงาน ผมหยุ ดบริ จาคไปพั กหนึ่ งเพราะ ไม สะดวก ที่ ทำงานไกลจากโรงพยาบาล มาบริ จาค อี กครั้ งก็ ตอนย ายที่ ทำงาน เพราะที่ ทำงานใหม ใกล โรงพยาบาลมากขึ้ น พอบริ จาคมาได ประมาณ ๕๐-๖๐ ครั้ ง ผมเริ่ ม ถามตั วเองใหม ว า กำลั งทำอะไร เริ่ มตอบตั วเองว า ถ าเราบริ จาคกี่ ครั้ ง แล วคุ ณแม อายุ ยื นเท าจำนวนที่ เรา บริ จาค เช น บริ จาค ๑๐๐ ครั้ ง คุ ณแม ก็ จะอายุ ยื น ๑๐๐ ป ก็ จะดี ไม น อย ก็ เลยตั้ งใจบริ จาคให ได เยอะๆ เพื่ อให คุ ณแม อายุ ยื นๆ ผมบริ จาคได ๙๙ ครั้ ง คุ ณแม ก็ เสี ย ก็ ยั งดี ที่ ทำเท าที่ ทำได การที่ ผมบริ จาคได บ อย ครั้ ง จริ งๆ ก็ เกิ ดจากการที่ บริ ษั ท เอสโซ มี ชมรมบริ จาค โลหิ ตซึ่ งอำนวยความสะดวกให กั บพนั กงานเยอะมากๆ เพราะมี รถมารั บบริ จาคโลหิ ตถึ งที่ ทำงานทุ ก ๓ เดื อน ทำให มี กำหนดการที่ แน ชั ด สามารถวางแผนล วงหน าได ช วงนั้ นก็ พยายามพั กผ อนให เพี ยงพอ ออกกำลั งกาย เตรี ยมตั วให พร อม สำหรั บคนที่ ไม เคยบริ จาคโลหิ ต การบริ จาคจะช วย ให ร างกายผลิ ตเลื อดมาทดแทน เป นการผลิ ตเลื อดใหม เป นผลดี ต อสุ ขภาพ ทำให แข็ งแรงขึ้ น ผมอยากจะบอกว า ผมเป นคนกลั วเข็ มมากถึ งมากที่ สุ ด ตอนนี้ ผมบริ จาค มาครบ ๑๐๒ ครั้ งแล ว และทุ กครั้ งผมจะบอกพยาบาล ว าผมกลั วเข็ ม หลั งๆ ตอนไปบริ จาคผมจะนำหนั งสื อ สวดมนต ไปด วย ขณะบริ จาคก็ มี สมาธิ ท องบทสวดมนต ไปด วย ป ดท ายด วยการแผ เมตตา ก็ เป นความสุ ข อย างหนึ่ งที่ ทำได การบริ จาคโลหิ ตเป นสิ่ งที่ ดี นะครั บ หลายๆ คน อาจกลั วเข็ ม อาจเตรี ยมตั วไม พร อม การบริ จาคโลหิ ต จะช วยให เป นคนมี ระเบี ยบวิ นั ยมากขึ้ น มี การวางแผน มากขึ้ น ดู แลสุ ขภาพตั วเองดี ขึ้ น ถ าอยากให เลื อดที่ เรา บริ จาคไปเป นประโยชน กั บคนอื่ น เพราะฉะนั้ นเราต อง เตรี ยมพร อมจริ งๆ ฝ กวิ นั ย ตั วเราได สุ ขภาพที่ ดี ผู รั บ ก็ ได เลื อดที่ ดี เป นประโยชน ทั้ งต อสั งคมและตั วเราเอง ด วยครั บ

คุ ณวิ โรจน ชุ ติ นารา ผู จั ดการศู นย บริ การชำระเงิ น กรุ งเทพ

ตอนเรี ยนป ๑ มี ประกาศว ามี ผู ต องการโลหิ ต ก็ เลยไปบริ จาค และนั่ นก็ เป นครั้ งแรกของการบริ จาค โลหิ ตของผม พอบริ จาคเสร็ จแล วก็ กลั วว าจะมี ป ญหา อะไรหรื อเปล า กลั วอ อนแอ ก็ ไปออกกำลั งกายเยอะ มาก แต จริ งๆ แล วผลที่ ตามมาคื อ ร างกายแข็ งแรง หลั งจากนั้ นก็ บริ จาคโลหิ ตมาอย างต อเนื่ อง

คุ ณเอมอร เจริ ญผล ผู ช วยเลขานุ การบริ ษั ท ฝ ายกฎหมาย

บริ จาคโลหิ ตครั้ งแรกในวั นที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๒ คื อคิ ดว าเป นการทำเพื่ อช วยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย ด วยกั น ซึ่ งก็ ไม ได ยุ งยากหรื อน ากลั วอะไร เพี ยงแค เตรี ยมตั ว ให พร อม นอนหลั บพั กผ อนให เพี ยงพอ งดชา กาแฟ เพราะมี คาเฟอี น คื อจะพยายามทำให เลื อดของเรา บริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ดค ะ พอเริ่ มบริ จาคครั้ งแรก ก็ จะมี ครั้ งที่ สอง ที่ สาม ตามมาเอง ก็ ไม ได ลำบากอะไรนะคะ จำได ว ามี ครั้ งหนึ่ ง พนั กงานบริ ษั ทเอสโซ นี่ แหละค ะ ไม สบายมากอยู ที่ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร บริ ษั ทประกาศเสี ยงตามสาย ว าต องการเลื อดกรุ ปเอด วน ก็ ได ไปบริ จาคให เค าด วย ดี ใจค ะที่ ได ช วยพี่ เค า สำหรั บเพื่ อนๆ ที่ ยั งไม เคยบริ จาคโลหิ ต ลองมา เริ่ มบริ จาคดู นะคะ มั นทำให เรารู สึ กอิ่ มเอมใจ เหมื อน การทำบุ ญค ะ อย างน อยก็ สามารถช วยเหลื อคนอื่ นๆ ได แม จะเป นเพี ยงเสี้ ยวหนึ่ งก็ ยั งดี กว าที่ จะไม ได ทำอะไร เลยนะคะ

คุ ณพรปรารถนา ประมุ ขชั ย ผู ประสานงานสื่ อสารองค กรและสื่ อมวลชนสั มพั นธ ฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ เริ่ มบริ จาคครั้ งแรกที่ หน าตึ กเอสโซ เห็ นว าสะดวกดี มี รถรั บบริ จาคมาจอดที่ หน าตึ ก และช วงนั้ นเป นช วง เดื อนเกิ ด เลยคิ ดทำบุ ญวั นเกิ ดไปในตั ว หลั งจากนั้ น ก็ บริ จาคที่ หน าตึ กเอสโซ มาเรื่ อยๆ จนตอนนี้ บริ จาคไป ๑๐ กว าครั้ งแล ว รู สึ กภู มิ ใจที่ ได มี โอกาสช วยเหลื อคน ที่ จำเป นต องใช เลื อด เหมื อนกั บเป นการทำบุ ญ เพราะ มี ส วนในการรั กษาชี วิ ตของเพื่ อนมนุ ษย ด วยกั น การบริ จาคโลหิ ตไม เจ็ บและไม น ากลั วอย างที่ คิ ด จึ งอยากเชิ ญชวนให มาบริ จาคโลหิ ตด วยกั น เพราะยั งมี ผู ป วยที่ ต องการเลื อดอี กเป นจำนวนมาก เลื อดของคุ ณ สามารถต อลมหายใจให กั บใครบางคนได นอกจากนั้ น การบริ จาคโลหิ ตทำให ระบบไหลเวี ยนเลื อดของเราดี ขึ้ น ทำให ร างกายแข็ งแรง แถมยั งได บุ ญอี กด วยนะคะ

Emma Mustiga May Myers Distribution Supervisor Thailand Lubricants Operations, Refining & Supply บริ จาคโลหิ ตครั้ งแรกตอนเรี ยนอยู มหาวิ ทยาลั ย ป ๒ ตอนนั้ นมี รถมารั บบริ จาคโลหิ ตที่ มหาวิ ทยาลั ย รุ นพี่ และเพื่ อนๆ ก็ ชวนให ไปบริ จาคโลหิ ตด วยกั น ก็ เลยไป สมั ยเด็ กๆ อยากจะเป นหมอเพราะว าอยากจะช วย คนอื่ น แต จะเป นหมอได นั้ นยากมาก แต พอโตขึ้ นมา ก็ เริ่ มเรี ยนรู ว าถึ งเราจะไม ได เป นหมอ เราก็ ยั งสามารถ ช วยเหลื อคนอื่ นได เหมื อนกั น และการบริ จาคโลหิ ต ก็ เป นทางหนึ่ งที่ เราสามารถทำได คนที่ ต องการเลื อดนั้ นมี มาก คนที่ เป นโรค เช น โรคไต ต องฟอกเลื อดเป นประจำ ต องใช เลื อดปริ มาณ มาก ถามว าเขาอยากเป นอย างนั้ นมั้ ย เขาก็ คงไม ได อยากเป น แต คนเราบางที ก็ เลื อกไม ได เลยคิ ดว าอะไร ที่ เราสามารถให ได เราก็ ให อย าไปกลั วว าถ าบริ จาค โลหิ ตแล วเราจะอ อนแอเพราะมั นตรงกั นข ามเลย แล วใครจะไปรู ว าเลื อดหนึ่ งถุ งของเรานั้ นอาจจะช วย ชี วิ ตใครสั กคนไว ได สำหรั บเพื่ อนๆ ที่ ยั งไม เคยบริ จาคโลหิ ต ก็ อยาก จะเชิ ญชวนให มาลองบริ จาคดู เพราะมั นเป นสิ่ งที่ เรา สามารถทำได การบริ จาคโลหิ ตก็ ไม ได ใช เวลานานเลย อาจจะใช เวลาแค ๑๐ นาที แต ๑๐ นาที นั้ นอาจจะต อ อายุ ให ใครสั กคนไปอี กหลายป เลยค ะ

คุ ณเมธาวี โพธิ ยานนท ผู ประสานงานวางแผนและควบคุ ม Lubes Operations / R&S / Midstream

มี อยู ช วงหนึ่ งสมั ยที่ เรี ยนมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อนสนิ ท มากคนหนึ่ งเขาดู เครี ยดๆ เพื่ อนคนอื่ นๆ ในกลุ มเลย ถามว าเป นอะไรทำไมดู เงี ยบๆ ผิ ดปกติ ตอนแรกเพื่ อน คนนั้ นเขาก็ อึ กอั กไม ยอมบอกแต ก็ ทนเพื่ อนคนอื่ นๆ ที่ คะยั้ นคะยอไม ไหวเลยยอมบอกมาว า พ อของเขา กำลั งจะผ าตั ดหั วใจแต โรงพยาบาลมี เลื อดไม พอ แล วเพื่ อนคนนั้ นเขาก็ ร องไห ออกมาเพราะเครี ยดมา หลายวั น เพื่ อนคนอื่ นๆ ก็ เลยบอกว าจะบริ จาคให ไม ต องกั งวล สุ ดท ายเราก็ บอกต อๆ กั นไป ให เพื่ อน อี กหลายๆ คนฟ ง สุ ดท ายมี คนต องการบริ จาคเยอะมาก จนแม ของเพื่ อนคนนั้ นต องส งรถตู มารั บพวกเราไป บริ จาคเลื อดที่ โรงพยาบาล สาเหตุ ที่ บริ จาคเรื่ อยมาเพราะเห็ นว า เลื อด เป นอะไรที่ วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยั งสร างไม ได คนมี เงิ นก็ ไม สามารถหาซื้ อเลื อดได ก็ หวั งว าเลื อดของ เราจะสามารถช วยชี วิ ตของใครบางคนได ก็ เลยพยายาม บริ จาคทุ กครั้ งที่ มี โอกาส และที่ สำคั ญการบริ จาคโลหิ ต มั นไม ได เจ็ บอย างที่ ใครหลายๆ คนกลั ว สำหรั บเพื่ อนๆ ที่ ยั งไม เคยบริ จาคโลหิ ต มาบริ จาค กั นเถอะค ะ ไม ได เจ็ บและน ากลั วอย างที่ คิ ด แถมอิ่ มบุ ญ อิ่ มใจด วยค ะ

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ ผมต องขอขอบคุ ณพนั กงานและชมรมบริ จาค โลหิ ต เอสโซ ฯ ที่ มี โครงการบริ จาคโลหิ ตทุ ก ๓ เดื อน คื อในเดื อนมี นาคม มิ ถุ นายน กั นยายน และธั นวาคม ป ๒๕๕๗ และในป ต อๆ ไปด วย โครงการดี ๆ แบบนี้ นอกจากจะเป นการทำ ประโยชน เพื่ อสั งคมแล ว ยั งเป นการร วมเทิ ดพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว และถวายเป นพระราช กุ ศลด วย ในโอกาสที่ เอสโซ ครบรอบ ๑๒๐ ป ของการดำเนิ น กิ จการในประเทศไทย ผมขอเชิ ญชวนเพื่ อนๆ พี่ ๆ น องๆ ให มาร วมบริ จาคโลหิ ตกั นเยอะๆ มาช วยกั น เติ มความสุ ขและให สิ่ งดี ๆ กั บสั งคมกั นนะครั บ

120 Years of Partnership

Esso (Thailand) Public Company Limited, an ExxonMobil affiliate, celebrated 120 years of operations in Thailand. Energy Minister Narongchai Akrasanee is a guest of honor to the event. In addition, representatives of the government, business partners, investors, non-profit organizations, communities and media are among our guests. Held at the Royal Paragon Hall, the celebration activities highlighted exhibitions of Esso development from the past to present and gala night celebration. About 1,500 guests were interested in the exhibitions about Esso milestones and operations before joining the celebration activities.

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) หนึ่ งในบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย จั ดงานฉลองการดำเนิ นงานในประเทศไทยครบ ๑๒๐ ป อย างยิ่ งใหญ ที่ รอยั ล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงพลั งงาน นายณรงค ชั ย อั ครเศรณี ให เกี ยรติ ร วมงานเลี้ ยงพร อมกั บตั วแทนจากภาครั ฐ และพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จของเอสโซ นั กลงทุ น และ องค กรเอกชนไม แสวงหาผลกำไร ชุ มชน และสื่ อมวลชน

รมต.กระทรวงพลั งงาน เดิ นชมนิ ทรรศการเพื่ อแสดงพั ฒนาการต างๆ ของเอสโซ จากอดี ตจนถึ งป จจุ บั น นั บตั้ งแต โรงกลั่ นน้ ำมั น ไปจนถึ งสถานี บริ การน้ ำมั น การจั ดงานรื่ นเริ งในตอนค่ ำ ซึ่ งประกอบไปด วยการแสดงสุ ดประทั บใจ อาทิ นาฏกรรมเงา ชุ ด

“๑๒๐ ป ที่ มากกว าความผู กพั น” และเพลงเพราะๆ จากวงสวั สดี วงดนตรี ร วมสมั ยไทยประยุ กต ท ามกลางผู เข าร วมงานฉลองครั้ งนี้ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน

จิ ตวิ ญญาณ

SOCONY provides engine oil in Siam’s first steam-engined train Train aficionado Julsiri Virayasiri recounted about train development in Thailand since the time Queen Victoria gave King Mongkut a train model and how King Chulalongkorn initiated the construction of train system during his reign. On the occasion of Esso’s 120 years of operations in Thailand, the writer also mentioned that SOCONY (Standard Oil of New York), which has developed into Esso (Thailand) Public Company Limited, has provided engine oil to Siam’s first steam-engined train.

พลั งงานเสริ ม

เป นบทนำจากหนั งสื อชุ ด ความรู ไทย ขององค การค า คุ รุ สภา เขี ยนโดย นายสรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ เมื่ อป พ.ศ.๒๕๓๕ เป นส วนหนึ่ งที่ ผมขอคั ดเป นข อมู ลในการเขี ยนบทความ ชิ้ นนี้ เนื่ องในโอกาสที่ เอสโซ ดำเนิ นกิ จการในประเทศไทย ครบ ๑๒๐ ป นอกจากนี้ ผมยั งใช ข อมู ลอ างอิ งจากแหล งอื่ นๆ อี กสามแหล งคื อ ข อเขี ยนที่ ได รั บการตี พิ มพ เป นหนั งสื อ และคำเล าขานของคุ ณปู คื อท านพระยามหาอำมาตยา- ธิ บดี ที่ มี ถึ งบุ ตรชาย คื อนายสรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ และ ถ ายทอดมาสู รุ นหลาน คื อตั วผม (นายจุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ ) ซึ่ งท านพระยามหาอำมาตยาธิ บดี ผู นี้ แต เดิ มมี นามว า นายเส็ ง เข ารั บราชการสนองพระมหากรุ ณาธิ คุ ณใน พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๕ ได รั บพระราชทานบรรดาศั กดิ์ ดั งราชทิ นนาม คื อ พระยาสฤษดิ์ พจนกร พระยาศรี สหเทพ และพระยามหา อำมาตยาธิ บดี ตามลำดั บ ท ายที่ สุ ดมี หน าที่ ราชการ เป นองคมนตรี และได รั บพระราชทานนามสกุ ล “วิ รยศิ ริ ” ในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๖ ส วนที่ สองได แก หนั งสื อ บทความ เอกสาร จดหมาย คำบอกเล า ตลอดจนเศษกระดาษที่ คุ ณพ อ (นายสรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ ) เขี ยนบั นทึ กเอาไว ส วนที่ สามคื อ เอกสารอ างอิ งของบริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป ของการดำเนิ นกิ จการในประเทศไทย

¨Ø ÅÈÔ ÃÔ ÇÔ ÃÂÈÔ ÃÔ àÃÕ ÂºàÃÕ Â§

“สมั ยเป นเด็ ก บ านผมอยู ยศเส ตอนเดิ นไปเรี ยนที่ เทพศิ ริ นทร ผมชอบดู รถไฟแล นลอดใต สะพานกษั ตริ ย ศึ ก รถไฟสมั ยนั้ นลากจู งด วยรถจั กรไอน้ ำ ส งเสี ยงชึ่ กชั่ กๆ พ นควั นดำพวยพุ งขึ้ นสู ท องฟ า ลู กสู บข างหน าพ นไอน้ ำ สี ขาวกระจายออกไปสองข าง พร อมกั บเป ดหวู ดดั งลั่ น ปู นๆๆ “ผมไม มี โอกาสเป นคนขั บรถไฟอย างที่ ใฝ ฝ นเมื่ อ ตอนเป นเด็ ก แต เมื่ อโตขึ้ น ความชอบรถไฟกลายเป น ความรั กเมื่ อรู จากพ อว า รถไฟเป นสมบั ติ ที่ ชาติ ไทย ได รั บพระราชทานจากในหลวงรั ชกาลที่ ๕ เมื่ อหลาย สิ บป ที่ แล ว ยิ่ งกว านั้ นจากการค นคว าต อมา ผมได ทราบ ว าถ าไม มี รถไฟขึ้ นในครั้ งนั้ น เราอาจสู ญเสี ยเอกราช ไปแล ว หรื ออย างน อยก็ คงจะไม เจริ ญก าวหน าเช นที่ เป น อยู ทุ กวั นนี้ ตั วผมและพวกพ องของผมที่ ชอบเล นรถไฟ เล็ กๆ เป นงานอดิ เรก ชอบรถไฟจริ งคั นใหญ ๆ และชอบ ค นคว าเรื่ องราวของการรถไฟ ได รวมตั วกั นเป นชมรม ตามอุ ดมการณ ว า “รวมคนที่ มี ความรั กในสิ่ งเดี ยวกั น เพื่ อใช ความรั กนั้ นสร างสรรค เพื่ อส วนรวม” สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ

จากข อเขี ยนของคุ ณพ อ (อาจารย สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ ) ที่ พิ มพ ไว ในหนั งสื อชุ ดความรู ไทย ขององค การค าคุ รุ สภา เรื่ อง “เรารั กรถไฟ” หน า ๑๒-๓๗ มี ข อความว า “คนใน เมื องไทยซึ่ งสมั ยนั้ นเรี ยกว าประเทศสยามได เห็ น “รถไฟ” เป นครั้ งแรกในรั ชสมั ยของพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล า เจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๔ ที่ ฝรั่ งเรี ยกว า “คิ งมงกุ ฎ” สมเด็ จพระราชิ นี นาถวิ กตอเรี ยแห งประเทศอั งกฤษ ได ส งราชทู ตชื่ อ “มิ สเตอร ฮาริ ป ก” (Mr. Harry Smith Parkes) นำเครื่ องราชบรรณาการมาถวาย “คิ งมงกุ ฎ” ณ พระที่ นั่ งดุ สิ ตมหาปราสาท เมื่ อวั นที่ ๓๐ มี นาคม พุ ทธศั กราช ๒๓๙๘ ในเครื่ องราชบรรณาการนั้ นมี ขบวนรถไฟจำลอง ที่ ใช จั กรแล นได อย างของจริ งลากจู งโดยรถจั กรไอน้ ำชื่ อ “วิ กตอเรี ย” รวมอยู ด วย พร อมกั บข อเสนอขอสั มปทาน ตั ดเส นทางรถไฟโดยที่ สยามไม ต องเสี ยค าใช จ าย จำนวน ๒ เส นทางคื อ เส นทางจากบางกอกถึ งภาคเหนื อจรด ชายแดนประเทศพม า และเส นทางตั ดคอคอดกระ โดยมุ งหวั งใช เป นเส นทางขนส งสิ นค าทางทะเลโดย ไม ต องอ อมแหลมทอง พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล าเจ าอยู หั วทรงปฏิ เสธ ข อเสนอนี้ โดยทรงให เหตุ ผลว า “เวลานั้ นสยามมี เกวี ยน ใช อยู แล ว ยั งไม ถึ งเวลาที่ จะนำรถไฟเข ามาใช ” ซึ่ งหาก พิ จารณาโดยรอบคอบแล วจะพบว าเหตุ ผลดั งกล าว แสดงให เห็ นถึ งสายพระเนตรอั นกว างไกลอย างยิ่ งของ พระองค ท าน เพราะหากทรงยอมให อั งกฤษสร างทาง รถไฟ สยามคงจะต องเสี ยเอกราชไปดุ จเดี ยวกั บประเทศ เพื่ อนบ านในย านนี้ ที่ ตกเป นเมื องขึ้ นของประเทศนั กล า อาณานิ คมตะวั นตกไปอย างหมดสิ้ น เพี ยงเพราะเห็ นแก เทคโนโลยี ความเจริ ญใหม ๆ ที่ ต างชาติ หยิ บยื่ นให โดย ไม ไตร ตรองอย างถี่ ถ วนเสี ยก อน รถไฟขบวนแรกที่ คนไทย ในสยามเคยเห็ น บั ดนี้ เก็ บรั กษาไว ที่ พิ พิ ธภั ณฑสถาน แห งชาติ กรุ งเทพมหานคร

บน : รถจั กรไอน้ ำจำลอง “วิ กตอเรี ย” ครั้ งตั้ งแสดงในหอเกี ยรติ ภู มิ รถไฟ ล าง : รถจั กรไอน้ ำจำลอง “วิ กตอเรี ย” ป จจุ บั นเก็ บรั กษาในพิ พิ ธภั ณฑสถานแห งชาติ กรุ งเทพมหานคร

ปฐมฤกษ รถไฟหลวง ในช วงเวลาที่ มี ข อเสนอของประเทศอั งกฤษที่ จะ ให บริ ษั ทรถไฟเข ามาสร างทางรถไฟสายแรกให นั้ น ประเทศสยามกำลั งเผชิ ญกั บการคุ กคามของนั กล า อาณานิ คมจากประเทศมหาอำนาจตะวั นตก ที่ ทำให หลายต อหลายประเทศในภู มิ ภาคนี้ ตกเป นเมื องขึ้ นของ ประเทศมหาอำนาจไปตามลำดั บ พระราชวิ นิ จฉั ยอั นทรงเห็ นการณ ไกลอย างน า อั ศจรรย ทำให ไทยรั กษาเอกราชไว ได จวบจนป จจุ บั น รถไฟยั งมิ ใช ยานยนต ชนิ ดแรกที่ นำมาใช ในประเทศ ไทย แต กลั บเป นรถรางที่ ไม ต องใช วั วลากอย างเกวี ยน ใช ม าเที ยมอย างรถม า หรื อใช คนลากอย างรถลากที่ นำ เข าจากญี่ ปุ น

"รถราง" เทคโนโลยี ที่ แรกเริ่ มในเมื องไทย ก อนหน าที่ จะมี รถไฟราว ๘ ป ในโลกนี้ มี "รถที่ วิ่ ง บนราง" เกิ ดขึ้ นก อน รถรางเกิ ดขึ้ นในเมื องไทยในรั ชสมั ย พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๕ จนถึ งป พ.ศ.๒๔๓๗ เมื่ อมี โรงงานผลิ ตไฟฟ าขึ้ นใน กรุ งเทพฯ จึ งมี การเปลี่ ยนแปลงใช รถรางที่ แล นด วยไฟฟ า แทนใช ม าลาก ดำเนิ นกิ จการโดยบริ ษั ทเดนมาร ค ซึ่ งนั บ เป นการเดิ นรถรางด วยไฟฟ าก อนที่ จะมี ขึ้ นในประเทศ เดนมาร กด วยซ้ ำไป

ปฐมฤกษ รถไฟหลวง (การพั ฒนาประเทศกำลั งเริ่ มขึ้ นแล ว)

ก อนที่ จะเริ่ มการก อสร างทางรถไฟหลวงสายแรก คื อสายกรุ งเทพฯ - นครราชสี มา ในเดื อนมี นาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ให สั มปทานสร าง ทางรถไฟสายแรกโดยเอกชนขึ้ นก อน ในเดื อนกรกฎาคม ป เดี ยวกั น (สมั ยนั้ นยั งขึ้ นป ใหม ในเดื อนเมษายน) ถึ งแม จะมี ความยาวเพี ยง ๒๑ กิ โลเมตร จากกรุ งเทพฯ ถึ ง ปากน้ ำ สมุ ทรปราการ แต ก็ มี ความสำคั ญไม น อยเพราะ นอกจากจะให ประสบการณ ในการที่ จะสร างทางรถไฟ ของหลวงขึ้ นแล ว ทางรถไฟสายปากน้ ำนี้ ยั งมี พระราช- ประสงค เพื่ อประโยชน ในการปกป องอธิ ปไตยของชาติ บ านเมื องเป นสำคั ญเช นกั นกั บทางรถไฟหลวงสายแรก พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว พร อม ด วยสมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ าฟ ามหาวชิ รุ ณหิ ศ สยามมกุ ฎราชกุ มาร เสด็ จพระราชดำเนิ นทรงประกอบ พระราชพิ ธี กระทำพระฤกษ คื อการขุ ดดิ นเพื่ อเริ่ มวาง รางรถไฟสายกรุ งเทพฯ - นครราชสี มา ณ บริ เวณพิ ธี ที่ อยู ตรงข ามกั บวั ดเทพศิ ริ นทราวาส เมื่ อวั นที่ ๙ มี นาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ส วนการก อสร างทางรถไฟ สายกรุ งเทพฯ - ปากน้ ำ โดยบริ ษั ทเอกชนชาวเดนมาร ก เริ่ มขึ้ นตั้ งแต วั นที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ใช เวลา ไม ถึ ง ๒ ป ก็ แล วเสร็ จ และพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอม- เกล าเจ าอยู หั ว ได เสด็ จพระราชดำเนิ นทรงทำพิ ธี เป ด การเดิ นรถไฟ ณ สถานี สมุ ทรปราการเมื่ อวั นที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ ส วนทางรถไฟของหลวง เมื่ อการ ก อสร างแล วเสร็ จพอเดิ นรถไฟได ถึ งอยุ ธยา จึ งได มี พระราชพิ ธี “ปฐมฤกษ รถไฟหลวง” ขึ้ นเมื่ อวั นศุ กร ที่ ๒๖ มี นาคม พ.ศ.๒๔๓๙ ผมใคร นำประวั ติ รถจั กรไอน้ ำที่ ใช ในครั้ งนั้ น มาเล า สู กั นฟ งจากข อเขี ยนของท านอาจารย สรรพสิ ริ ในหนั งสื อ “เรารั กรถไฟ” ความว า “ภายหลั งพระราชพิ ธี “ปฐมฤกษ รถไฟหลวง” กรมรถไฟได เป ดการเดิ นรถไฟรั บส งผู โดยสารและ บรรทุ กสิ นค าขึ้ นเป นประจำในทางรถไฟสายกรุ งเทพ- นครราชสี มา “มี หลั กฐานที่ บั นทึ กไว ในเอกสารของชาวต าง ประเทศว า รถจั กรไอน้ ำรุ นแรกที่ ส งเข ามาใช สำหรั บการ รถไฟสายนครราชสี มา เป นรถที่ สร างที่ เมื องกลาสโกว ในสก อตแลนด โดยบริ ษั ทชื่ อ DUBS ซึ่ งถ าอ านออก เสี ยงอย างเยอรมั นก็ อาจอ านได ว า “ดู บส ”

บน : หั วรถจั กรไอน้ ำ Krauss ที่ เคยวิ่ งบนเส นทางสายปากน้ ำ ล าง : สถานี รถไฟสายปากน้ ำเคยตั้ งอยู หน าสถานี รถไฟหั วลำโพง ป จจุ บั นคื อทางออกสถานี รถไฟใต ดิ นสถานี หั วลำโพง

“รถดู บส ๘ คั น ที่ กรมรถไฟสั่ งซื้ อเข ามาใช ตั้ งแต ป ค.ศ. ๑๘๙๓ มี อยู สองแบบ แบบหนึ่ งใช ล อแบบ ๒-๔-๐ คื อมี ล อนำ ๒ ล อ ล อกำลั ง ๔ ล อ ไม มี ล อตามนั้ นเป น รถจั กรไอน้ ำชนิ ดมี ถั งบรรจุ น้ ำในตั ว ใช สำหรั บลากจู ง ขบวนรถโดยสารเพราะทำความเร็ วได สู งกว า ส วนอี ก แบบหนึ่ งมี จำนวนสี่ คั นเท ากั นนั้ น เป นรถจั กรไอน้ ำแบบ ล อ ๐-๖-๐ ที่ ต องมี การบรรทุ กน้ ำต างหากเป นรถจั กร สำหรั บลากจู งขบวนรถสิ นค าเพราะแล นช าแต มี กำลั งฉุ ด ลากสู งกว า ”รถจั กรไอน้ ำรุ นแรกทั้ ง ๘ คั นนื้ ได รั บหมายเลข ตั้ งแต ๑ ถึ ง ๘ ตามลำดั บ จึ งจะน าสั นนิ ษฐานว าคงจะ ใช รถจั กรไอน้ ำ “ดู บส ๒-๔-๐” หมายเลข ๑ ในการ ลากจู งขบวนรถไฟพระที่ นั่ งในพระราชพิ ธี “ปฐมฤกษ รถไฟหลวง” เมื่ อวั นที่ ๒๖ มี นาคม ๒๔๓๙ “ป จจุ บั นไม มี รถจั กรไอน้ ำแห งเกี ยรติ ภู มิ “ดู บส ” ไม ว าคั นไหนหรื อแบบไหนหลงเหลื อให เห็ น “ทั้ งหมดคื อจุ ดเริ่ มต นของการพั ฒนายานยนต สอง อย างที่ เริ่ มมี ในประเทศไทย ได แก รถรางที่ ใช ไฟฟ าเป น พลั งงานและรถจั กรที่ ใช ไอน้ ำเป นพลั งงาน และยั งมี พลั งงานอื่ นมาเสริ ม พลั งงานที่ ว านี้ คื อน้ ำมั นซึ่ งชาติ ตะวั นตกรู จั กนำมาใช เกื อบจะเป นเวลาเดี ยวกั นกั บที่ รู จั ก พลั งงานไอน้ ำ สยามรู จั กน้ ำมั นตั้ งแต ป พ.ศ.๒๔๓๗ เมื่ อบริ ษั ท socony (บริ ษั ทแสตนดาร ดออยล แห งนิ วยอร ก) จากสหรั ฐอเมริ กา มาตั้ งที่ ทำการอยู ที่ ตรอกกั ปตั นบุ ช ขายน้ ำมั นก าด ตราไก และตรานกอิ นทรี และมี ผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นสำหรั บเครื่ องจั กรไอน้ ำในโรงสี ข าว

“จนถึ งป พ.ศ.๒๔๓๙ เมื่ อพระบาทสมเด็ จพระจุ ล- จอมเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล าฯ ให เป ด การเดิ นรถไฟที่ เรี ยกว า “ปฐมฤกษ รถไฟหลวง” ในเส นทาง สายแรกคื อ กรุ งเทพฯ-อยุ ธยา ในการนี้ หั วรถลากใน ครั้ งแรกใช พลั งงานไอน้ ำดั งได กล าวมาแล ว ผู แทนบริ ษั ท socony ได เสนอน้ ำมั นหล อลื่ นที่ ใช กั บเครื่ องจั กรใน โรงสี ข าวมาทดลองใช กั บรถจั กรไอน้ ำรุ นแรกๆ ของ กรมรถไฟหลวง (ร.ฟ.ล.) จนถึ งป พ.ศ.๒๔๖๓ จึ งได สั่ ง น้ ำมั นเครื่ องที่ ใช กั บรถจั กรไอน้ ำโดยเฉพาะมาขายแก กรมรถไฟหลวง”

ระบบกระบวนการทำงาน การทำงานของลู กสู บเครื่ องจั กรไอน้ ำที่ รถจั กรนี้ เป นแบบ double acting คื อไอน้ ำเข าไปดั นลู กสู บได ทั้ ง ๒ ข างของลู กสู บด วยวิ ธี การทำงานอย างเดี ยวกั น ซึ่ ง พลั งงานที่ ได มาจากไอน้ ำแรงดั นสู ง ซึ่ งได มาจากการ ต มน้ ำด วย ไม ฟ น ถ านหิ น หรื อน้ ำมั นเตา จั งหวะที่ หนึ่ ง จั งหวะทำงาน กล าวคื อ ลิ้ นจะเป ด ให ไอดี ไหลมาดั นลู กสู บ ซึ่ งเริ่ มต นจากปลายสุ ดกระบอก สู บด านซ าย ไอน้ ำจะดั นลู กสู บให เคลื่ อนมาทางขวา ในระยะหนึ่ ง แล วลิ้ นจะป ดช องไอ ไอน้ ำที่ ขั งอยู ใน กระบอกสู บจะติ ดต อกั บส วนอื่ นไม ได ก็ จะขยายตั วดั น ลู กสู บ ให เดิ นเคลื่ อนต อไปจนสุ ดทางด านขวามื อ ในการนี้ ล อจะหมุ นไปครึ่ งรอบ จั งหวะที่ สอง ลิ้ นจะเริ่ มเป ดเพื่ อจะให ไอเสี ยออกไป ในขณะนี้ ด วยอาการหมุ นของล อและแรงดั นของไอดี ซึ่ งเข ามาดั นอี กข างหนึ่ งของลู กสู บ จะทำให ลู กสู บ เคลื่ อนกลั บมาทางซ าย ในครั้ งนี้ ลู กสู บจะดั นไอน้ ำที่ ขยายตั วเต็ มที่ จะกลายเป นไอเสี ยให ไหลออกทาง ช องเดิ มผ านลิ้ นที่ เป ดไปอยู ทางช องเก็ บไอเสี ยที่ หี บไอ แล วระบายออกสู ปล อง ลู กสู บจะเคลื่ อนตั วต อมาจน ใกล จะสุ ดด านซ ายมื อ เมื่ อลู กสู บเดิ นสุ ดทางซ ายแล ว ก็ จะดำเนิ นการตามจั งหวะที่ หนึ่ งต อไปอี ก

หลั กการของเครื่ องจั กรไอน้ ำเกี่ ยวข องกั บ น้ ำมั นเครื่ องอย างไร

การทำงานของเครื่ องจั กรไอน้ ำ คื อจะทำการต มน้ ำ ให เดื อดใน "หม อต มน้ ำ (Boiler)” น้ ำที่ เดื อดจะเปลี่ ยน สถานะจากของเหลวกลายเป นไอน้ ำที่ มี แรงดั นสู ง แล ว จึ งนำเอาไอน้ ำที่ มี แรงดั นสู งนั้ นไปใช ขั บดั นลู กสู บให ลู กสู บเคลื่ อนที่ ใช เป นแหล งต นกำลั งของเครื่ องจั กรต างๆ เราจึ งเรี ยกเครื่ องยนต ไอน้ ำนี้ ว าเป น “เครื่ องยนต เผาไหม ภายนอก (External Combustion Engine)”

จั งหวะที่ ๑

จั งหวะที่ ๒

ข อมู ลอ างอิ ง ภาษาไทย - พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว. พระราชนิ พนธ “ไกลบ าน”. - พระยามหาอำมาตยาธิ บดี (เส็ ง วิ รยศิ ริ ). (๒๔๙๕). เรื่ อง ของมหาดไทย. กระทรวงมหาดไทย. (บรรณาธิ การ), ใน อนุ สรณ เนื่ องในงานฉลองวั นที่ ระลึ กสถาปนากระทรวง มหาดไทยครบรอบ ๖๐ ป บริ บู รณ . - พระยาสฤษดิ์ พจนกร (เส็ ง วิ รยศิ ริ ). (๒๕๕๓). จดหมายเหตุ เสด็ จประพาสยุ โรป ร.ศ.๑๑๖. กรุ งเทพมหานคร : สำนั กพิ มพ แสงดาว. - สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ และ จุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ . จอมราชั นย แห ง ยานยนต . - สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ . (๒๕๔๔). ผมเป นคนข าวคนหนึ่ งก็ แค นั้ น. กรุ งเทพมหานคร : ภั คธรรศ. - สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ . (๒๕๓๕). เรารั กรถไฟ หนั งสื อชุ ด ความรู ไทย. กรุ งเทพมหานคร : องค การค าคุ รุ สภา. ภาษาอั งกฤษ - Dickinson, R. (๒๐๐๑). Tiger Steam.[CD-ROM]. - Ramaer, R. (๑๙๘๔).The Locomotives of Thailand. Malmo : F. StenvallsForlag. Website / สื่ อออนไลน - ปฐมฤกษ รถไฟหลวง (๒๐๐๒). สื บค นจาก www.thaigood view.com/library/studentshow /st๒๕๔๕/๕-๔/no๓๘/ trainking.html [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - ประวั ติ ของการรถไฟแห งประเทศไทย สื บค นจาก http:// www.railway.co.th/home/srt/about/history.asp [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - พระราชประวั ติ พลเอก พระองค เจ าบรมวงศ เธอกรมพระ กำแพงเพชรอั ครโยธิ น สื บค นจาก http://www.railway.co.th/ home/srt/about/burachut.asp[๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - รถไฟไทย. สื บค นจาก http://www.rotfaithai.com [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔] - รถราง. สื บค นจาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index. php/รถราง [๑๓ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔]

การทำงานเช นนี้ สำหรั บด านตรงข ามก็ คงเป น เหมื อนกั น แต จะทำงานสลั บกั นไปมา ในทำนอง เดี ยวกั นสำหรั บสู บอื่ นๆ ก็ จะทำงานเช นนี้ แต จะทำงาน เรี ยงตามกั นไปหรื อสลั บกั นสุ ดแท แต การออกแบบ จะเห็ นได ว า ถ ารถไฟเริ่ มเคลื่ อนที่ ครั้ งแรก ถ าลู กล อ อยู ในตำแหน งไม ดี เมื่ อไอน้ ำแรงดั นสู งเข าสู กระบอกสู บ รถไฟอาจจะเดิ นหน าหรื อถอยหลั งก็ ได โดยคนขั บไม สามารถควบคุ มได เพื่ อให สามารถควบคุ มให รถไฟ เดิ นหน าหรื อถอยหลั งได ตำแหน งที่ ก านสู บดั นล อที่ ล อซ ายและล อขวาจะต างมุ มกั น ๙๐ องศา การทำงาน ของเครื่ องจั กรไอน้ ำก็ เช นเดี ยวกั บเครื่ องจั กรกลใน ป จจุ บั นมี ข อต อ กระบอกสู บ ลู กสู บ แหวน ฯลฯ จะมี การเสี ยดสี ระหว างโลหะหากไม มี น้ ำมั นเครื่ องที่ ดี มี จุ ดเดื อดสู งคอยหล อลื่ น เครื่ องจั กรกลนั้ นก็ จะติ ดขั ด จนเสี ยหายได เมื่ อไทยสั่ งรถจั กรดี เซลมาใช งานในสมั ยกรมพระ กำแพงเพ็ ชรอั ครโยธิ น เป นเจ ากรมรถไฟฯ ความสำคั ญ ของน้ ำมั นจากที่ ใช แต น้ ำมั นเครื่ องเพื่ อการหล อลื่ นเพี ยง อย างเดี ยว ก็ มี น้ ำมั นดี เซลเพิ่ มมาเป นพลั งงานหลั ก แทนไอน้ ำจนถึ งป จจุ บั น

จุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ เคยเป นผู จั ดทำรายการสารคดี รายการแรก ที่ ได ออกอากาศทางสถานี โทรทั ศน ของไทย (ช อง ๔ บางขุ นพรหม) และเป นกรรมการผู จั ดการบริ ษั ทโฆษณาอี กหลายบริ ษั ท หลั งจากปลดระวางตนเองแล ว ก็ ได รั บการแต งตั้ งเป น ผู อำนวยการหอเกี ยรติ ภู มิ รถไฟ และประธานชมรมเรารั กรถไฟ จนถึ งป พ.ศ.๒๕๕๕ การรถไฟแห งประเทศไทยขออาคารที่ เคย เป นที่ ตั้ งหอเกี ยรติ ภู มิ รถไฟคื น ป จจุ บั น นายจุ ลศิ ริ จึ งมี ตำแหน ง ประธานชมรม “เรารั กรถไฟ” แต เพี ยงอย างเดี ยว

The Mobil 1 edge: 40 years young In the late 1960s, the U.S. government contacted Mobil in search of an aircraft landing-gear lubricant that would not freeze in extreme temperatures. The research that followed produced not only that lubricant but led to formation of a special technology team that in 1974 launched Mobil 1. The year 2014 also marks the 20 anniversary of the brand’s relationship with the McLaren Mercedes Formula 1 Team. Together, the Mobil 1- McLaren technology partnership has amassed an impressive 336 races, 231 podiums (top-three finishes), 78 victories and four world championships. “At 40 years young,” says Aldred, “Mobil 1 continues to offer the best in engine protection and performance – from everyday vehicles to the world’s most powerful high-performance sports cars.” th

ในช วงปลายคริ สตทศวรรษที่ ๑๙๖๐ (พ.ศ.๒๕๐๓) รั ฐบาลสหรั ฐได ติ ดต อกั บโมบิ ล เพื่ อให ช วยผลิ ตน้ ำมั น เกี ยร สำหรั บอากาศยาน ซึ่ งจะไม แข็ งตั วในสภาพอากาศ ที่ หนาวจั ด การค นคว าในเรื่ องนี้ ไม เพี ยงทำให เกิ ดการ ผลิ ตน้ ำมั นหล อลื่ นเท านั้ น แต ได นำไปสู การสร างที ม ผู ชำนาญทางเทคนิ คซึ่ งได เป ดตั วโมบิ ล 1 ในป คศ. ๑๙๗๔ (พ.ศ.๒๕๑๗) “โมบิ ล 1 เป นหนึ่ งในนวั ตกรรมที่ ยิ่ งใหญ ของเรา ในศตวรรษที่ ผ านมา” รี เบกก า อั ลเดรด กล าว เธอเป น ผู จั ดการน้ ำมั นหล อลื่ นสำหรั บรถโดยสาร บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล การตลาดน้ ำมั นเชื้ อเพลิ ง ผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ นและผลิ ตภั ณฑ พิ เศษ “นั บเป นการปฏิ วั ติ ทาง เทคโนโลยี ที่ ได สร างน้ ำมั นหล อลื่ นชนิ ดใหม ขึ้ นมา และ ยั งคงได รั บการยอมรั บว าเป นน้ ำมั นเครื่ องสั งเคราะห ชั้ นนำของโลก” อั ลเดรด เล าให ฟ งว า โมบิ ล 1 เป นที่ รู จั กว า สามารถปกป องเครื่ องยนต จากการสึ กหรอได เป นเยี่ ยม และใช งานได ดี ทั้ งในช วงอุ ณหภู มิ สู งและต่ ำ รวมทั้ ง ปกป องเครื่ องยนต จากตะกอนที่ เป นอั นตราย ป จจุ บั น โมบิ ล 1 ได รั บคั ดเลื อกให ใช เป นน้ ำมั นเครื่ องที่ เติ มใน เครื่ องยนต จากโรงงานผู ผลิ ตรถยนต ชั้ นนำทั่ วโลก

ฉลอง

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ร วมกั บกลุ มประมงต นแบบบ านอ าวอุ ดม กลุ มประมงพื้ นบ าน เทศบาลนครแหลมฉบั ง โรงเรี ยนวั ดใหม เนิ นพยอม ชุ มชน บ านอ าวอุ ดม และอาสาสมั ครชุ มชน พร อมด วยบริ ษั ทต างๆ ในเขตพื้ นที่ ชุ มชน บ านอ าวอุ ดม จั ดโครงการทำดี เพื่ อพ อ ปล อยพั นธุ สั ตว น้ ำลงสู ทะเล และร วมกั น เก็ บขยะ ลอกท อระบายน้ ำรอบชุ มชน โครงการทำดี เพื่ อพ อ

มอบทุ นการศึ กษาโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ

ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา นำที มพนั กงานจั ดงานมอบทุ นการศึ กษาโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ และพนั กงาน ประจำป ๒๕๕๗ โดยมี นายคมสั น เอกชั ย ผู ว าราชการจั งหวั ด ชลบุ รี ให เกี ยรติ มาเป นประธานในพิ ธี กองทุ นนี้ จั ดตั้ งขึ้ นตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อสนั บสนุ นทุ นการศึ กษาให แก นั กเรี ยนในเขตพื้ นที่ อำเภอศรี ราชา ที่ มี ความประพฤติ ดี แต มี ทุ นทรั พย จำกั ด ในป นี้ พนั กงานบริ ษั ทเอสโซ ทั้ งจากโรงกลั่ นน้ ำมั น คลั งน้ ำมั น และสำนั กงานใหญ ได ร วมกั นบริ จาค ทุ นสนั บสนุ นการศึ กษาให แก น องๆ มากถึ ง ๒๕๔ ทุ น รวมเป นเงิ นทั้ งสิ้ น ๖๗๘,๐๐๐ บาท นั บเป นยอดบริ จาคที่ สู งมากนั บตั้ งแต ตั้ งกองทุ นมา กิ จกรรมภายในงาน นอกจากจะมี การมอบทุ นแล ว ยั งจั ดให มี กิ จกรรม เกมหลากหลาย ไม ว าจะเป น เกมยิ งลู กโทษ, โยนห วง, เกมวั ดดวง, ปาเป าลู กโป ง, โยนป งปอง, เกมหมุ นวงล อ และซุ มขนม ไอศกรี ม ให น องๆ ได ร วมสนุ กและอิ่ มท อง เหล าพนั กงานที่ อาสาสมั ครมาเป นพี่ ๆ ประจำซุ มต างๆ ก็ ทุ มเทแรงกายแรงใจกั นอย างเต็ มที่ เพื่ อให น องๆ ได มี วั นที่ ดี น าจดจำไปอี กนานแสนนาน

ศู นย ฝ กอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา ได ดำเนิ นการอย างต อเนื่ อง มาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่ อมุ งมั่ นหาความรู ใหม ๆ ให กั บกลุ มแม บ านในชุ มชน ให สามารถประกอบอาชี พเสริ ม เพิ่ มพู นรายได ให กั บครอบครั ว ในไตรมาสนี้ ได มี การสอนทำขนมเป ยะชาววั ง แม การทำขนมเป ยะจะยากกว าที่ คิ ด แต ก็ ไม เกิ นความสามารถของทุ กคน ได ออกมาเป นขนมเป ยะชาววั งหน าตาน าทาน แถมยั งรสชาติ อร อย และที่ สำคั ญบรรยากาศในงานก็ ยั งครึ กครื้ นเต็ มไปด วย รอยยิ้ ม และเสี ยงหั วเราะเช นเคย โครงการเอสโซ พั ฒนา

เอสโซ ฉลองความสำเร็ จ ๑๒๐ ป ในประเทศไทยอย างยิ่ งใหญ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) จั ดงานเฉลิ มฉลองเนื่ องในโอกาส ดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยมาครบ ๑๒๐ ป ที่ สยามพารากอน ฮอลล โดยจั ดแสดง นิ ทรรศการความสำเร็ จจากอดี ตสู ป จจุ บั น พร อมด วยงานพิ ธี อย างน าประทั บใจ ในโอกาสนี้ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงพลั งงาน ดร. ณรงค ชั ย อั ครเศรณี ได ให เกี ยรติ มาร วมแสดงความยิ นดี กั บคณะผู บริ หาร บริ ษั ทเอสโซ ฯ ในความสำเร็ จ อย างต อเนื่ องจนถึ งป จจุ บั น นอกจากนั้ น ยั งมี แขกผู มี เกี ยรติ ซึ่ งรวมถึ งปลั ดกระทรวง พลั งงาน ดร. อารี พงศ ภู ชอุ ม และผู แทนระดั บสู งจากหน วยงานภาครั ฐและเอกชน ผู บริ หารสถานี บริ การ ผู จั ดจำหน ายผลิ ตภั ณฑ พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ ผู ลงทุ น องค กรอิ สระ ชุ มชน และสื่ อมวลชน ร วมแสดงความยิ นดี ในครั้ งนี้ ด วยกว า ๑,๕๐๐ คน บริ ษั ท เอสโซ ฯ นั บเป นบริ ษั ทชั้ นนำด านธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมป โตรเลี ยมและป โตรเคมี ในประเทศไทย ให ความสำคั ญต อการ ดำเนิ นธุ รกิ จในระยะยาว พร อมความมุ งมั่ นที่ จะจั ดหาผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลี ยมและป โตรเคมี ที่ มี คุ ณภาพสู งสู สั งคมไทยตลอดมา

เอสโซ (ประเทศไทย) รั บรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด น ระดั บทอง จากหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย หอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย มอบรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบ ต อสั งคมดี เด น ระดั บทอง ให แก บริ ษั ท เอสโซ ฯ นายแพทริ ค เมอร ฟ ย (ซ าย) อั ครราชทู ตที่ ปรึ กษา สถานเอกอั ครราชทู ต สหรั ฐอเมริ กาประจำประเทศไทย และนายดาเรน บั คลี ย (ขวา) ประธานหอการค า อเมริ กั นในประเทศไทย มอบรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด น ระดั บทอง และรางวั ล Creative Partnership Designation ของหอการค าอเมริ กั น

ในประเทศไทย ประจำป ๒๕๕๗ ให แก นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น (กลาง) ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ ในงานฉลองโครงการรางวั ลองค กรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคมดี เด นของหอการค าอเมริ กั นในประเทศไทย โดยในป นี้ เอสโซ ได รั บรางวั ลระดั บทอง เนื่ องจากได รั บรางวั ลเป นป ที่ ๕ ติ ดต อกั น พิ ธี จั ดขึ้ น ณ โรงแรมเซ็ นทารา แกรนด แอท เซ็ นทรั ลเวิ ลด

เอสโซ ส งเสริ มผลงานศิ ลปะดี เด น ในงานแสดงศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๐

บริ ษั ท เอสโซ ฯ ร วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร สนั บสนุ นการจั ดงาน ศิ ลปกรรมแห งชาติ เพื่ อส งเสริ มให ศิ ลป นไทยได มี โอกาสเผยแพร ผลงานและยกระดั บ มาตรฐานงานด านศิ ลปะให เป นที่ รู จั กกว างขวางต อสาธารณชน นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น (ที่ ๕ จากซ าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให แก ผู ช วยศาสตราจารย ชั ยชาญ ถาวรเวช (ที่ ๔ จากซ าย) อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร เพื่ อสนั บสนุ น การจั ดงานศิ ลปกรรมแห งชาติ ครั้ งที่ ๖๐ ในพิ ธี เป ดงานแสดงนิ ทรรศการฯ ณ หอศิ ลป ร วมสมั ยราชดำเนิ น กรุ งเทพมหานคร เอสโซ ให การสนั บสนุ นการจั ดงานศิ ลปกรรมแห งชาติ อย างต อเนื่ องเป นป ที่ ๓๒ เพื่ อมี ส วนร วมในการส งเสริ มและสื บสานผลงานด านศิ ลปะอั นเป นมรดกทาง วั ฒนธรรม ซึ่ งเป นหนึ่ งในภารกิ จเพื่ อสั งคมขององค กร

กฐิ นเอสโซ มอบทุ นเพื่ อวั ด โบราณสถาน ทุ นการศึ กษาเยาวชน พร อมด วยกิ จกรรมคาราวานวิ ทยาศาสตร บริ ษั ท เอสโซ ฯ จั ดงานทอดกฐิ นที่ วั ดปู บั ว จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ซึ่ งได รั บการ ขึ้ นทะเบี ยนเป นโบราณสถานโดยกรมศิ ลปากร โดยหาทุ นสนั บสนุ นการบู รณะวั ด มอบทุ นการศึ กษาเยาวชน รวมเป นเงิ นกว า ๑ ล านบาท พร อมทั้ งจั ดกิ จกรรม คาราวานวิ ทยาศาสตร เพื่ อเยาวชน

เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป เอสโซ ในประเทศไทย ทางบริ ษั ทฯ นำโดย นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและ กรรมการผู จั ดการ ร วมกั บลู กค าสถานี บริ การ พั นธมิ ตรธุ รกิ จ สโมสรพนั กงานเอสโซ และพนั กงาน ร วมระดมทุ นจั ดทอดกฐิ น สามั คคี โดยได รั บเงิ นบริ จาคกว า ๙๐๒,๙๙๙ บาท เพื่ อนำไปสร างพระพุ ทธรู ปปางนาคปรก บู รณะโบสถ และโบราณสถานต างๆ ให กั บวั ดปู บั ว จ.สุ พรรณบุ รี พร อมทั้ งมอบทุ นการศึ กษาให แก นั กเรี ยนที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย จากโรงเรี ยนในชุ มชนใกล เคี ยง จำนวน ๑๒๐ ทุ น ทุ นละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป นเงิ น ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยรวมยอดเงิ นบริ จาคทั้ งสิ้ น ๑,๑๔๒,๙๙๙ บาท

เอสโซ (ประเทศไทย) จั ดกิ จกรรมพิ สู จน ประสบการณ ขั บขี่ เหนื อระดั บ จากกรุ งเทพฯ สู ขอนแก น ตอกย้ ำความเป นผู นำผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพสู งและบริ การที่ ได มาตรฐาน

บริ ษั ท เอสโซ ฯ บริ ษั ทชั้ นนำด านธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมป โตรเลี ยมและป โตรเคมี จั ดกิ จกรรมพิ สู จน ประสบการณ ขั บขี่ เหนื อระดั บประจำป ๒๕๕๗ จากกรุ งเทพฯ สู ขอนแก น เป ดโอกาสให สื่ อมวลชนและผู ขั บขี่ รถยนต ดี เซล ได พิ สู จน ผลิ ตภั ณฑ สำหรั บเครื่ องยนต ดี เซลเกรดพรี เมี่ ยม “เอสโซ ซู พรี ม ดี เซล พลั ส” (Esso Supreme Diesel Plus) และ น้ ำมั นเครื่ อง “โมบิ ล ซู เปอร เทอร โบสป ด” (Mobil Super Turbospeed) รวมถึ งสถานี บริ การที่ ได มาตรฐาน นอกจากนี้ ยั งถื อโอกาสขอบคุ ณ ผู บริ โภคในประเทศไทย ที่ ให ความไว วางใจเอสโซ มาตลอดเป นเวลากว า ๑๒๐ ป นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการ และกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ กล าวว า “กิ จกรรมแรลลี่ ในครั้ งนี้ เราตั้ งใจที่ จะมอบประสบการณ การขั บขี่ ที่ เหนื อกว า

จากการทดลองใช ผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพอย าง เอสโซ ซู พรี ม ดี เซล พลั ส และโมบิ ล ซู เปอร เทอร โบสป ด ซึ่ งเป นผลิ ตภั ณฑ ที่ เอสโซ ทุ มเทในการพั ฒนา นอกจากนี้ ผู บริ โภคยั งได พบกั บสถานี บริ การเอสโซ ในรู ปโฉมใหม ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของโครงการพั ฒนาและ ขยายเครื อข ายของบริ ษั ทฯ ผมขอถื อโอกาสนี้ ย้ ำให ทุ กท านมั่ นใจว า เอสโซ จะยั งคงมุ งมั่ นพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ และการบริ การของเรา อย างต อเนื่ อง เพื่ อตอบสนองความต องการผู บริ โภค และเพื่ อตอกย้ ำความเป นผู นำในคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั น”

ศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง มอบเงิ นสนั บสนุ นเพื่ อต อเติ มหลั งคาศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ ก นายชุ มชนิ ตร จิ ตต หมั่ น รองประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค มอบเงิ นสนั บสนุ นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให แก นายพนม เย็ นสบาย นายกเทศมนตรี ตำบลม วงหวาน และอาจารย สำรวย ธี รปรเมศวร ที่ ปรึ กษาด านการศึ กษา เทศบาลตำบลม วงหวาน โดยมี นายกำธร ถาวรสถิ ตย ผู ว าราชการจั งหวั ดขอนแก น เป นสั กขี พยาน เพื่ อต อเติ มหลั งคา ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ ก เทศบาลตำบลม วงหวาน เมื่ อวั นที่ ๔ ธั นวาคม ๒๕๕๗ พร อมกั บร วมพิ ธี เป ดอาคารสำนั กงานเทศบาลตำบลม วงหวานหลั งใหม นอกจากนี้ ยั งมอบทุ นการศึ กษาให แก โรงเรี ยนในเขตอำเภอน้ ำพองป ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทอี กด วย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36

Powered by